ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 50370000

Home Home SED

๑.๑ - ปลอดมลพิษ

(1) ความสำเร็จในการจัดทำระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ
ความสำเร็จในการจัดทำระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :1 ฐานข้อมูล

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(1 ฐานข้อมูล)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
70.00

100 / 100
3
95.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดทำข้อมูลสถานประกอบการตามกลุ่มเป้าหมายที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในพื้นที่เขตดินแดง จำนวนทั้งสิ้น 108 ราย ส่งเอกสารรายงานไปยังสำนักการระบายน้ำเป็นที่เรียบร้อย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ส่งแบบสำรวจข้อมูลแหล่งกำเนิดน้ำเสีย เอกสารประชาสัมพันธ์การดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย และการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย ไปยังผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสีย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-รวบรวมข้อมูลแหล่งกำเนินดน้ำเสีย จากแบบสำรวจข้อมูลแหล่งกำเนิดน้ำเสีย และบันทึกข้อมูลลงในแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

จัดส่งรายงานผลการดำเนินงานให้สำนักการระบายน้ำ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(2) 2. การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด 2.1 ร้อยละของมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
2. การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด  
    2.1  ร้อยละของมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :15.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.14

100 / 100
2
46.09

100 / 100
3
63.57

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

คัดแยกขยะเศษอาหารประจำเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2562 ได้ปริมาณ 15.43 ตัน, คัดแยกเศษผัก ผลไม้ นำมา แปรรูปทำน้ำหมักชีวภาพประจำเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2562 ได้ปริมาณ 25 ตัน, จัดเก็บเศษผักจากตลาดดินแดง ประจำเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2562 ได้ปริมาณ 53.33 ตัน และตลาดห้วยขวางได้ปริมาณ 29.4 ตัน, เบิกจ่าย ค่าตอบแทนอาสาชักลากมูลฝอยประจำเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2562, ชักลากมูลฝอยของชุมชนสุพรรณิการ์ 2 ประจำเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2562 ได้ปริมาณ 10.05 ตัน, คัดแยกขยะรีไซเคิลได้ปริมาณ 0.96 ตัน และชักลาก มูลฝอยชุมชนสมบูรณ์พัฒนา 2 ได้ปริมาณ 38.2 ตัน, คัดแยกขยะรีไซเคิลได้ปริมาณ 4.02 ตัน, รณรงค์ส่งเสริม การคัดแยกขยะมูลฝอยและสำรวจปริมาณการคัดแยกขยะรีไซเคิลในพื้นที่เขตดินแดงประจำเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2562 ได้ปริมาณ 98.4 ตัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-คัดแยกขยะเศษอาหารประจำเดือนมกราคม-มีนาคม 2563 ได้ปริมาณ 18.5 ตัน, คัดแยกเศษผัก ผลไม้ นำมาแปรรูปทำน้ำหมักชีวภาพประจำเดือนมกราคม-มีนาคม 2563 ได้ปริมาณ 27.2 ตัน, จัดเก็บเศษผักจากตลาดดินแดง ประจำเดือนมกราคม-มีนาคม 2563 ได้ปริมาณ 51.85 ตัน และตลาดห้วยขวางได้ปริมาณ 45.5 ตัน, เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาชักลากมูลฝอยประจำเดือนธันวาคม 2562-กุมภาพันธ์ 2563, ชักลากมูลฝอยของชุมชนสุพรรณิการ์ 2 ประจำเดือนมกราคม-มีนาคม 2563 ได้ปริมาณ 11.25 ตัน, คัดแยกขยะรีไซเคิลได้ปริมาณ 1.15 ตัน และชักลากมูลฝอยชุมชนสมบูรณ์พัฒนา 2 ได้ปริมาณ 41.2 ตัน, คัดแยกขยะรีไซเคิลได้ปริมาณ 4.65 ตัน, รณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอยและสำรวจปริมาณการคัดแยกขยะรีไซเคิลในพื้นที่เขตดินแดงประจำเดือนมกราคม-มีนาคม 2563 ได้ปริมาณ 104 ตัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-คัดแยกขยะเศษอาหารประจำเดือนเมษายน-มิถุนายน 2563 ได้ปริมาณ 0.79 ตัน, คัดแยกเศษผัก ผลไม้ นำมาแปรรูปทำน้ำหมักชีวภาพประจำเดือนเมษายน-มิถุนายน 2563 ได้ปริมาณ 28 ตัน, จัดเก็บเศษผักจากตลาดดินแดง ประจำเดือนเมษายน-มิถุนายน 2563 ได้ปริมาณ 28.25 ตัน และจากตลาดห้วยขวางได้ปริมาณ 27.45 ตัน, เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาชักลากมูลฝอยประจำเดือนเมษายน-มิถุนายน 2563, ชักลากมูลฝอยของชุมชนสุพรรณิการ์ 2 ประจำเดือนเมษายน-มิถุนายน 2563 ได้ปริมาณ 13.2 ตัน, คัดแยกขยะรีไซเคิลได้ปริมาณ 1.37 ตัน และชักลากมูลฝอยชุมชนสมบูรณ์พัฒนา 2 ได้ปริมาณ 45.5 ตัน, คัดแยกขยะรีไซเคิลได้ปริมาณ 6.2 ตัน, รณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกมูลฝอยและสำรวจปริมาณการคัดแยกขยะรีไซเคิลในพื้นที่เขตดินแดงประจำเดือนเมษายน-มิถุนายน 2563 ได้ปริมาณ 84.5 ตัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-คัดแยกเศษอาหารประจำเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563 ได้ปริมาณ 34.72 ตัน, คัดแยกเศษผัก ผลไม้ นำมาแปรรูปทำน้ำหมักชีวภาพประจำเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563 ได้ปริมาณ 29 ตัน, จัดเก็บเศษผักจากตลาดดินแดง ประจำเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563 ได้ปริมาณ 43.39 ตัน และตลาดห้วยขวางได้ปริมาณ 24.33 ตัน, เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาชักลากมูลฝอยประจำเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563, ชักลากมูลฝอยชุมชนสุพรรณิการ์ 2 ประจำเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563 ได้ปริมาณ 18 ตัน, คัดแยกขยะรีไซเคิลได้ปริมาณ 1.9 ตัน และชักลากมูลฝอยชุมชนสมบูรณ์พัฒนา 2 ได้ปริมาณ 55.5 ตัน, คัดแยกขยะรีไซเคิลได้ปริมาณ 7.7 ตัน, รณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกมูลฝอยและสำรวจปริมาณการคัดแยกขยะรีไซเคิลในพื้นที่เขตดินแดงประจำเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563 ได้ปริมาณ 165 ตัน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) 2. การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด 2.2 ร้อยละของมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี พ.ศ.2560 (993 ตันต่อปี)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
2. การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด
    2.2 ร้อยละของมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี พ.ศ.2560 (993 ตันต่อปี)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :10.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
19.41

100 / 100
2
43.44

100 / 100
3
61.91

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดเก็บขยะอันตรายประจำเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2562 ได้ปริมาณ 6.1 ตัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-จัดเก็บขยะอันตรายประจำเดือนมกราคม-มีนาคม 2563 ได้ปริมาณ 7.73 ตัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-จัดเก็บขยะอันตรายประจำเดือนเมษายน-มิถุนายน 2563 ได้ปริมาณ 4.45 ตัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-จัดเก็บขยะอันตรายประจำเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563 ได้ปริมาณ 11.98 ตัน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด

(4) จุดเสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการก่ออาชญากรรม
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
จุดเสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการก่ออาชญากรรม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

การดำเนินการโครงการฯระหว่างเดือนต.ค. 62-ธ.ค. 62 ดังนี้-มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศกิจเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัยและตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด(CCTV) พื้นที่เขตดินแดง จำนวน 9 จุดจุดละ 3 ครั้งต่อวัน -ประสานการปรับแก้ไขสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยงภัยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -สรุปฟผลการดำเนินการรายงานให้สำนักเทศกิจทราบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-การดำเนินการโครงการฯระหว่างเดือนต.ค. 62-มี.ค. 63 ดังนี้-มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศกิจเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัยและตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด(CCTV) พื้นที่เขตดินแดง จำนวน 9 จุดจุดละ 3 ครั้งต่อวัน -ประสานการปรับแก้ไขสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยงภัยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -สรุปฟผลการดำเนินการรายงานให้สำนักเทศกิจทราบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-การดำเนินการโครงการฯระหว่างเดือนต.ค. 62-มิ.ย. 63 ดังนี้-มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศกิจเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัยและตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด(CCTV) พื้นที่เขตดินแดง จำนวน 9 จุดจุดละ 3 ครั้งต่อวัน -ประสานการปรับแก้ไขสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยงภัยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -สรุปฟผลการดำเนินการรายงานให้สำนักเทศกิจทราบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

การดำเนินการโครงการฯระหว่างเดือนต.ค. 62-ก.ย. 63 ดังนี้ -มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศกิจเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัยและตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด(CCTV) พื้นที่เขตดินแดง จำนวน 9 จุดจุดละ 3 ครั้งต่อวัน -ประสานการปรับแก้ไขสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยงภัยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -สรุปผลการดำเนินการรายงานให้สำนักเทศกิจทราบ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย

(5) ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครระดับดี
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน
ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครระดับดี

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
45.00

100 / 100
2
65.00

100 / 100
3
90.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ 2.ตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิษในอาหารและน้ำ ในสถานประกอบการ จำนวน 57 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 13.01 (57x100/438 = 13.01) 3.ตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิษในอาหารและน้ำ ในสถานศึกษา จำนวน 8 สถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 34.78 (8x100/23 = 34.78)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-1.ตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิษในอาหารและน้ำ ในสถานประกอบการ จำนวน 120 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 27.39 (120x100/438 = 27.39) 2.ตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิษในอาหารและน้ำ ในสถานศึกษา จำนวน 15 สถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 65.21 (15x100/23 = 65.21) 3.ตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิษในอาหารและน้ำ ในมินิมาร์ท สถานที่สะสมอาหาร จำนวน 57 คิดเป็นร้อยละ 50.44 (57x100/113 = 50.44)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.ตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิษในอาหารและน้ำ ในสถานประกอบการ จำนวน 100 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 22.83 (100x100/438 = 22.83) 2.ตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิษในอาหารและน้ำ ในมินิมาร์ท สถานที่สะสมอาหาร จำนวน 56 คิดเป็นร้อยละ 49.55 (56x100/113 = 49.55)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิษในอาหารและน้ำ ในสถานประกอบการ จำนวน 89 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 20.69 (89x100/430 =20.69 ) 2.ตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิษในอาหารและน้ำ ในสถานศึกษา จำนวน 23 สถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 100 (23x100/23 = 100)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม

(6) ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และรักษาความสะอาดคลอง
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า
ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และรักษาความสะอาดคลอง

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
10.00

100 / 100
3
60.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างสำนักงานเขตในกลุ่มเขตกรุงเทพกลางจัดเตรียมพื้นที่ความรับผิดชอบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จัดกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และรักษาความสะอาดคลองหลอดวัดราชบพิตร ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ดังนี้ 1. การเทน้ำจุลินทรีย์เพื่อปรับสภาพน้ำ 2. การปลูกต้นไม้ 3. กวาดและล้างทำความสะอาดบริเวณทางเดินริมคลอง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

จัดกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และรักษาความสะอาดคลองหลอดวัดราชบพิตร ดังนี้ 1. การเทน้ำจุลินทรีย์เพื่อปรับสภาพน้ำ 2. การปลูกต้นไม้ 3. กวาดและล้างทำความสะอาดบริเวณทางเดินริมคลอง 4. จัดเก็บขยะ วัชพืชในคลอง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

จัดกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และรักษาความสะอาดคลองหลอดวัดราชบพิตร ดังนี้ 1. ดำเนินการเก็บขยะ วัชพืช ผักตบชวาในคลอง 2. เก็บขยะทางเท้าริมคลอง 3. ล้างถนนทางเท้าริมคลอง 4. ทาสีสะพานข้ามคลอง 5. รื้อย้ายแผ่นป้ายโฆษณาริมคลอง 6. ปลูกต้นไม้ 7. ตัดแต่งกิ่งไม้ 8. มีการพัฒนาคุณภาพน้ำ มีการถ่ายเทน้ำ และมี การระบายน้ำได้ดี 9. การสร้างเครือข่ายชุมชนริมคลอง 10. รณรงค์เชิญชวน เจ้าของที่ดิน เจ้าของบ้าน ริมคลองปรับปรุงหน้าบ้านหรือหลังบ้านริมคลองให้น่ามอง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(7) ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตั้งจุดกวดขันผู้กระทำผิดในการจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า - จำนวนครั้งในการตั้งจุดกวดขัน/วัน - ความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้ทางเท้า
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า
ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตั้งจุดกวดขันผู้กระทำผิดในการจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า
- จำนวนครั้งในการตั้งจุดกวดขัน/วัน
- ความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้ทางเท้า

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :96.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
96.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

การดำเนินการโครงการฯระหว่างเดือนต.ค. 62-ธ.ค. 62 ดังนี้ -มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติหน้าที่การตั้งจุดกวดขันผู้กระทำผิดในการจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า วันละ 3 จุด -ในส่วนการดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผ๔้ใช้ทางเท้าอยุ่ระหว่าง ดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-การดำเนินการโครงการฯระหว่างเดือนต.ค. 62-มี.ค. 63 ดังนี้ -มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติหน้าที่การตั้งจุดกวดขันผู้กระทำผิดในการจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า วันละ 3 จุด -ในส่วนการดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผ๔้ใช้ทางเท้าอยุ่ระหว่างการดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-การดำเนินการโครงการฯระหว่างเดือนต.ค. 62-มิ.ย. 63 ดังนี้ -มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติหน้าที่การตั้งจุดกวดขันผู้กระทำผิดในการจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า วันละ 3 จุด -ในส่วนการดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผ๔้ใช้ทางเท้าอยุ่ระหว่างการดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-การดำเนินการโครงการฯระหว่างเดือนต.ค. 62-ก.ย. 63 ดังนี้ -มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติหน้าที่การตั้งจุดกวดขันผู้กระทำผิดในการจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า วันละ 3 จุด -ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้ทางเท้าในระดับมากร้อยละ 96

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(8) ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมากต่อการออกตรวจจุดกวดขันทิ้งจับ-ปรับใของสำนักงานเขต - จำนวนจุดกวดขันผู้ทิ้งจับ-ปรับ (ผลผลิต) - จำนวนกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในพื้นที่เขต (ผลผลิต)
[มิติที่ 1 : ]

๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า
ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมากต่อการออกตรวจจุดกวดขันทิ้งจับ-ปรับใของสำนักงานเขต 
- จำนวนจุดกวดขันผู้ทิ้งจับ-ปรับ (ผลผลิต) - จำนวนกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในพื้นที่เขต (ผลผลิต)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :90.00

ผลงาน :97.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
97.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

การดำเนินการตามโครงการฯในระหว่างเดือนต.ค. 62-ธ.ค. 62 ดังนี้ - มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดทิ้งจับปรับในที่สาธารณะ พื้นที่เขตดินแดง จำนวน 2 จุด และดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนด้านการรักษาความสะอาดฯเดือนละ 2 ครั้ง -ในส่วนของการดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการมีจุดกวดขันทิ้งจับ-ปรับในพื้นที่สาธารณะอยู่ระหว่างการดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

การดำเนินการตามโครงการฯในระหว่างเดือนต.ค. 62-มี.ค. 63 ดังนี้ - มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดทิ้งจับปรับในที่สาธารณะ พื้นที่เขตดินแดง จำนวน 2 จุด และดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนด้านการรักษาความสะอาดฯเดือนละ 2 ครั้ง -ในส่วนของการดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการมีจุดกวดขันทิ้งจับ-ปรับในพื้นที่สาธารณะอยู่ระหว่างการดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-การดำเนินการตามโครงการฯในระหว่างเดือนต.ค. 62-มิ.ย. 63 ดังนี้ - มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดทิ้งจับปรับในที่สาธารณะ พื้นที่เขตดินแดง จำนวน 2 จุด และดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนด้านการรักษาความสะอาดฯเดือนละ 2 ครั้ง -ในส่วนของการดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการมีจุดกวดขันทิ้งจับ-ปรับในพื้นที่สาธารณะอยู่ระหว่างการดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-การดำเนินการตามโครงการฯในระหว่างเดือนต.ค. 62-ก.ย. 63 ดังนี้ - มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดทิ้งจับปรับในที่สาธารณะ พื้นที่เขตดินแดง จำนวน 2 จุด และดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนด้านการรักษาความสะอาดฯเดือนละ 2 ครั้ง -ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการมีจุดกวดขันทิ้งจับ-ปรับในพื้นที่สาธารณะในระดับมากร้อยละ 97

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(9) ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการบังคับการตามมาตรการและกวดขันการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอย - จำนวนครั้งของการตรวจพื้นที่กวดขันพิเศษ (ผลผลิต) - ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการตรวจพื้นที่กวดขันพิเศษในระดับมากขึ้นไป (ผลลัพธ์)
[มิติที่ 1 : ]

๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า
ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการบังคับการตามมาตรการและกวดขันการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอย
- จำนวนครั้งของการตรวจพื้นที่กวดขันพิเศษ (ผลผลิต)
- ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการตรวจพื้นที่กวดขันพิเศษในระดับมากขึ้นไป (ผลลัพธ์)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :97.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
97.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

การดำเนินการตามโครงการฯระหว่างเดือนต.ค. 62-ธ.ค.62 ดังนี่ -มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจตราการตั้งวางจำหน่ายสินค้าบริเวณจุดกวดขันพิเศษพื้นที่เขตดินแดง จำนวน 5 จุด จุดละ 3 ครั้งต่อวัน -ในส่วนการดำเนินการสำรวจความพึงพอดใจของประชาชนที่มีต่อการตรวจพื้นที่กวดขันพิเศษ อยุ่ระหว่างการดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-การดำเนินการตามโครงการฯระหว่างเดือนต.ค. 62-มี.ค. 63 ดังนี่ -มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจตราการตั้งวางจำหน่ายสินค้าบริเวณจุดกวดขันพิเศษพื้นที่เขตดินแดง จำนวน 5 จุด จุดละ 3 ครั้งต่อวัน -ในส่วนการดำเนินการสำรวจความพึงพอดใจของประชาชนที่มีต่อการตรวจพื้นที่กวดขันพิเศษ อยุ่ระหว่างการดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-การดำเนินการตามโครงการฯระหว่างเดือนต.ค. 62-มิ.ย. 63 ดังนี่ -มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจตราการตั้งวางจำหน่ายสินค้าบริเวณจุดกวดขันพิเศษพื้นที่เขตดินแดง จำนวน 5 จุด จุดละ 3 ครั้งต่อวัน -ในส่วนการดำเนินการสำรวจความพึงพอดใจของประชาชนที่มีต่อการตรวจพื้นที่กวดขันพิเศษ อยุ่ระหว่างการดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-การดำเนินการตามโครงการฯระหว่างเดือนต.ค. 62-ก.ย. 63 ดังนี่ -มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจตราการตั้งวางจำหน่ายสินค้าบริเวณจุดกวดขันพิเศษพื้นที่เขตดินแดง จำนวน 5 จุด จุดละ 3 ครั้งต่อวัน -ดำเนินการสำรวจความพึงพอดใจของประชาชนที่มีต่อการตรวจพื้นที่กวดขันพิเศษ ในระดับมากร้่อยละ97

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

(10) พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ
พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

หน่วยนับ :ตารางเมตร

เป้าหมาย :200.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ตารางเมตร)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
70.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ขออนุม้ติเบิกจ่ายเงินงบประมาณและรายงานตามระบบ http://203.155.220.220/park/ จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ สวนถนนรัชดาภิเษกและปลูกต้นตะแบก จำนวน 7 ต้น

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-รายงานตามระบบ http://203.155.220.220/park/ จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ สวนถนนรัชดาภิเษก ปลูกต้นตะแบก จำนวน 26 ต้น และชาฮกเกี้ยน 14,300 ตัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-รายงานตามระบบ http://203.155.220.220/park/ จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ สวนถนนรัชดาภิเษก ปลูกต้นตะแบก จำนวน 32 ต้น และชาฮกเกี้ยน 28,800 ต้น

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้วจำนวน 1 แห่ง พื้นที่ 200 ตารางเมตร ได้แก่ สวนถนนรัชดาภิเษก ปลูกต้นตะแบก จำนวน 65 ต้น และปลูกชาฮกเกี้ยน จำนวน 43,100 ต้น

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร

(11) ระดับความสำเร็จของการแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการรับสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ -จำนวนช่องทางการประชาสัมพันธ์ฯ
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๓.๑.๑ ผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถใช้ชีวิตได้สะดวก
ระดับความสำเร็จของการแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการรับสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
-จำนวนช่องทางการประชาสัมพันธ์ฯ

หน่วยนับ :ช่องทาง

เป้าหมาย :3.00

ผลงาน :3.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ช่องทาง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
3.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
3.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการจัดช่องทางการประชาสัมพันธ์และติดต่อสื่อสารให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส จำนวน 3 ช่องทาง ได้แก่ 1.เว็บไซต์ของสำนักงานเขตดินแดง 2.Facebook ของสำนักงานเขตดินแดง และฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 3.การประชุมกรรมการชุมชนและไลน์กลุ่มพัฒนาชุมชน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(12) จำนวนภูมิปัญญาผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น
[มิติที่ 1 : ]

๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี
จำนวนภูมิปัญญาผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น

หน่วยนับ :ภูมิปัญญา

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :1.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ภูมิปัญญา)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
1.00

100 / 100
3
1.00

100 / 100
4
1.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินการสรรหาผู้สูงอายุที่มีประสบการณ์ด้านต่าง ๆ ที่ได้สะสมภูมิปัญญา เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ที่สะสมมาจากประสบการณ์ชีวิตของผู้สูงอายุนั้น ๆ ซึ่งจะเป็นโยชน์ต่อสังคม และเป็นการอนุรักษ์ สืบทอดภูมิปัญญาและเผยแพร่ให้คนรุ่นหลังได้รับทราบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ดำเนินการสรรหาผู้สูงอายุที่มีประสบการณ์ด้านต่าง ๆ ที่ได้สะสมภูมิปัญญา เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ที่สะสมมาจากประสบการณ์ชีวิตของผู้สูงอายุนั้น ๆ ซึ่งจะเป็นโยชน์ต่อสังคม และเป็นการอนุรักษ์ สืบทอดภูมิปัญญาและเผยแพร่ให้คนรุ่นหลังได้รับทราบ จำนวน 1 ภูมิปัญญา ในสาขาการพัฒนาชุมชน เจ้าของภูมิปัญญา นายมาเนตร ทรัพย์อุดม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ดำเนินการสรรหาผู้สูงอายุที่มีประสบการณ์ด้านต่าง ๆ ที่ได้สะสมภูมิปัญญา เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ที่สะสมมาจากประสบการณ์ชีวิตของผู้สูงอายุนั้น ๆ ซึ่งจะเป็นโยชน์ต่อสังคม และเป็นการอนุรักษ์ สืบทอดภูมิปัญญาและเผยแพร่ให้คนรุ่นหลังได้รับทราบ จำนวน 1 ภูมิปัญญา ในสาขาการพัฒนาชุมชน เจ้าของภูมิปัญญา นายมาเนตร ทรัพย์อุดม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินแล้วเสร็จ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(13) ระดับความสำเร็จของการแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการรับสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ - ร้อยละความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มารับบริการด้านสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี
ระดับความสำเร็จของการแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการรับสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
- ร้อยละความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มารับบริการด้านสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :89.45


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
88.00

100 / 100
3
86.00

100 / 100
4
89.45

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- ทอดแบบสอบถามความพึงพอใจ แต่ผู้สูงอายุที่มาลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ - ยอดผู้สูงอายุที่มาลงทะเบียนประจำเดือน ต.ค.62 - ดำเนินการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ จำนวน 295 ราย - ยอดผู้สูงอายุที่มาลงทะเบียนประจำเดือน พ.ย.62 - ดำเนินการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ จำนวน 271 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ดำเนินการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจ ผู้สูงอายุที่มาลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยผู้สูงอายุ ประจำเดือน ม.ค.-มี.ค.2563 จำนวน ราย - ดำเนินการจัดช่องทางการประชาสัมพันธ์และติดต่อสื่อสารให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส จำนวน 3 ช่องทาง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ดำเนินการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจ ผู้สูงอายุที่มาลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยผู้สูงอายุ ประจำเดือน เม.ย.-มิ.ย.2563 จำนวน ราย - ดำเนินการจัดช่องทางการประชาสัมพันธ์และติดต่อสื่อสารให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส จำนวน 3 ช่องทาง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจ ผู้สูงอายุที่มาลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 ระหว่างเดือน ต.ค. - ก.ย. จำนวน 400 ราย -ดำเนินการจัดช่องทางการประชาสัมพันธ์และติดต่อสื่อสารให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส จำนวน 3 ช่องทาง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๓.๒ - เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ

(14) ร้อยละของจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
[มิติที่ 1 : ]

๓.๒.๑ ผู้ที่อยู่ในภาคเศรษฐกิจนอกระบบและแรงงานนอกระบบเข้าถึงสวัสดิการและแหล่งเงินทุนอย่าง
ร้อยละของจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :90.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
50.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดกิจกรรมออกหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่ ให้ความรู้ด้านการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สิน เพื่อความมั่นคงทางการเงินแล้วเสร็จ จำนวน 10 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมครบตามเป้าหมาย ครั้งละ 40 คน รวม 400 คน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ดำเนินการแล้วเสร็จ ดำเนินการออกหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่ ให้ความรู้ด้านการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สิน เพื่อความมั่นคงทางการเงินแล้วเสร็จ จำนวน 20 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมครบตามเป้าหมาย ครั้งละ 40 คน ครบตามเป้าหมายที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยการออกหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่ ให้ความรู้ด้านการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สิน เพื่อความมั่นคงทางการเงินแล้วเสร็จ จำนวน 20 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมครบตามเป้าหมาย ครั้งละ 40 คน ครบตามเป้าหมายที่กำหนด

** สรุปผลการดำเนินงาน **

๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

(15) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานมีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กำหนด
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานมีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กำหนด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :69.73

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
69.73

100 / 100
4
69.73

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

-โรงเรียนในสังกัดฯ ดำเนินการสอนเสริมในวันเสาร์ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2562 ถึงเดือนมกราคม 2563 เวลา 09.00-15.00 น. และสอนเสริมในช่วงเช้า วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 07.30- 08.30 น.

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-โรงเรียนในสังกัดฯ เข้าร่วมการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563 รายละเอียดดังนี้ 1.ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วันที่ทำการทดสอบ 1 กุมภาพันธ์ 2563 2.ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วันที่ทำการทดสอบ 1-2 กุมภาพันธ์ 2563 3.ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วันที่ทำการทดสอบ 29 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2563 ขณะนี้รอผลการทดสอบจาก สทศ.

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

คะแนนตัวชี้วัดบูรณาการ ประจำปี พ.ศ. 2563 ของฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตดินแดง คือ ร้อยละ 69.68

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

คะแนนตัวชี้วัดบูรณาการ ประจำปี พ.ศ. 2563 ของฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตดินแดง คือ ร้อยละ 69.73

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๓.๔ - สังคมพหุวัฒนธรรม

(16) จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย
[มิติที่ 1 : ]

๓.๔.๑ คนกรุงเทพฯที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและ
จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย

หน่วยนับ :ครั้ง

เป้าหมาย :4.00

ผลงาน :1.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
1.00

100 / 100
3
1.00

100 / 100
4
1.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2562 ณ บริเวณสวนป่าวิภาวดีรังสิต ผลการดำเนินการของกิจกรรม ดังนี้ 1. กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การประกวดหนูน้อยนพมาศ การประกวดกระทง การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย การลอยกระทง และการจำหน่ายสินค้าจากชุมชน 2. จำนวนผู้เข้าร่วมงาน ประมาณ 8,500-9,000 คน 3. จำนวนกระทงที่จัดเก็บได้ จำนวน 8,220 กระทง 4. ยอดการจำหน่ายสินค้าของร้านค้าในงาน ประมาณ 658,000 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

งดจัดกิจกรรมที่ 2 เนื่องจากอยู่ในช่วงควบคุมการแพร่ระบาดของโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ยกเลิกการจัดกิจกรรมทุกกิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อ Covid-19

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 นอกนั้นยกเลิก 3 กิจกรรมทุกกิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อ Covid-19

** สรุปผลการดำเนินงาน **

๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม

(17) ร้อยละของข้อมูลการออกเลขรหัสประจำบ้านของสำนักงานเขตได้รับการสำรวจ จัดเก็บและจัดทำระบบฐานข้อมูล
[มิติที่ 1 : ]

๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ
ร้อยละของข้อมูลการออกเลขรหัสประจำบ้านของสำนักงานเขตได้รับการสำรวจ  จัดเก็บและจัดทำระบบฐานข้อมูล

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2562 - ธันวาคม 2562) มีผลการดำเนินงานดังนี้ 1. ฝ่ายโยธาได้ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร 1.1 เดือนตุลาคม 2562 จำนวน 7 หลังคาเรือน 1.2 เดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 8 หลังคาเรือน 1.3 เดือนธันวาคม 2562 จำนวน 3 หลังคาเรือน รวมทั้งสิ้น 18 หลังคาเรือน 2. ฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งที่มีการกำหนดเลขหมายประจำบ้าน 2.1 เดือนตุลาคม 2562 จำนวน 9 หลังคาเรือน 2.2 เดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 24 หลังคาเรือน 2.3 เดือนธันวาคม 2562 จำนวน 7 หลังคาเรือน รวมทั้งสิ้น 40 หลังคาเรือน และรายงานผลการดำเนินการไปที่สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2563 - มีนาคม 2563) มีผลการดำเนินงานดังนี้ 1. ฝ่ายโยธาได้ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร 1.1 เดือนมกราคม 2563 จำนวน 7 หลังคาเรือน 1.2 เดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 7 หลังคาเรือน 1.3 เดือนมีนาคม 2563 จำนวน 3 หลังคาเรือน รวมทั้งสิ้น 17 หลังคาเรือน 2. ฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งที่มีการกำหนดเลขหมายประจำบ้าน 2.1 เดือนมกราคม 2563 จำนวน 19 หลังคาเรือน 2.2 เดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 6 หลังคาเรือน 2.3 เดือนมีนาคม 2563 จำนวน 7 หลังคาเรือน รวมทั้งสิ้น 32 หลังคาเรือน และรายงานผลการดำเนินการไปที่สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2563 - มิถุนายน 2563) มีผลการดำเนินงานดังนี้ 1. ฝ่ายโยธาได้ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่่ี่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร 1.1 เดือนเมษายน 2563 จำนวน 5 หลังคาเรือน 1.2 เดือนพฤษภาคม 2563 จำนวน 3 หลังคาเรือน 1.3 เดือนมิถุนายน 2563 จำนวน 5 หลังคาเรือน รวมทั้งสิ้น 13 หลังคาเรือน 2.ฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งที่มีการกำหนดเลขหมายประจำบ้าน 2.1 เดือนเมษายน 2563 จำนวน 3 หลังคาเรือน 2.2 เดือนพฤษภาคม 2563 จำนวน 3 หลังคาเรือน 2.3 เดือนมิถุนายน 2563 จำนวน 7 หลังคาเรือน รวมทั้งสิ้น 13 หลังคาเรือน แล้วรายงานผลการดำเนินการไปที่สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2563 - กันยายน 2563) มีผลการดำเนินงานดังนี้ 1. ฝ่ายโยธาได้ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่่ี่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร 1.1 เดือนกรกฎาคม 2563 จำนวน 6 หลังคาเรือน 1.2 เดือนสิงหาคม 2563 จำนวน 6 หลังคาเรือน 1.3 เดือนกันยายน 2563 จำนวน 6 หลังคาเรือน รวมทั้งสิ้น 18 หลังคาเรือน 2.ฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งที่มีการกำหนดเลขหมายประจำบ้าน 2.1 เดือนกรกฎาคม 2563 จำนวน 12 หลังคาเรือน 2.2 เดือนสิงหาคม 2563 จำนวน 8 หลังคาเรือน 2.3 เดือนกันยายน 2563 จำนวน 5 หลังคาเรือน รวมทั้งสิ้น 25 หลังคาเรือน แล้วรายงานผลการดำเนินการไปที่สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

(18) ร้อยละของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังและยาเสพติดได้รับการพัฒนาศักยภาพ
[มิติที่ 1 : ]

๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล
ร้อยละของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังและยาเสพติดได้รับการพัฒนาศักยภาพ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :50.00

ผลงาน :10.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
20.00

100 / 100
3
10.00

100 / 100
4
10.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ิอยู่ระหว่างรออนุมัติดโครงการจาก สปปส.กทม.

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-รอเงินงบประมาณประจำงวดและดำเนินการกำหนดจัดกิจกรรมเดือนมิถุนายน 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก สำนักงานเขตได้อนุมัติยกเลิกการจัดโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังไม่สามารถคลี่คลายลงร่วมทั้งรัฐบาลประกาศห้ามมิให้มีการจัดกิจกรรมในที่มีคนจำนวนมาก

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

สำนักงานเขตได้อนุมัติยกเลิกการจัดโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังไม่สามารถคลี่คลายลงร่วมทั้งรัฐบาลประกาศห้ามมิให้มีการจัดกิจกรรมในที่มีคนจำนวนมาก

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

(19) ร้อยละความสำเร็จของการแจ้งประเมินภาษี
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ร้อยละความสำเร็จของการแจ้งประเมินภาษี

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
3.00

100 / 100
2
3.30

100 / 100
3
3.60

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ยอดรวมการแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 25 กันยายน 2563 ได้แจ้งการประเมิน จำนวน 11,718 ราย คิดเป็นร้อยละ 100

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(20) ร้อยละของการบังคับภาษี
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ร้อยละของการบังคับภาษี

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :3.60


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
3.00

100 / 100
2
3.30

100 / 100
3
3.60

100 / 100
4
3.60

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ขอยกเลิกตัวชี้วัด - เนื่องจากมีการขยายกำหนดระยะเวลาการชำระภาษี ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ขยายกำหนดเวลาชำระภาษี จากภายในเดือนสิงหาคม 2563 เป็นภายในเดือนตุลาคม 2563 (ยังไม่ถึงขั้นตอนการบังคับภาษี) ผลการดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ 3.6

** สรุปผลการดำเนินงาน **