ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 50440000

Home Home SED

๑.๑ - ปลอดมลพิษ

(1) 1.ความสำเร็จในการจัดทำระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ
1.ความสำเร็จในการจัดทำระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ฐานข้อมูล

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :1.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ฐานข้อมูล)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
1.00

100 / 100
3
1.00

100 / 100
4
1.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ขออนุมัติโครงการ และอยู่ระหว่างจัดส่งจำนวนและรายชื่อสถานประกอบการแต่ละประเภทในพื้นที่เขตให้สำนักการระบายน้ำ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย พร้อมอธิบายในการดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานครให้สถานประกอบการทราบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินการสำรวจข้อมูลสถานประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียตามแบบสำรวจที่กำหนด พร้อมประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการดูแลระบบบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานคร และจัดส่งแบบสำรวจข้อมูลให้สำนักการรระบายน้ำทราบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ได้ดำเนินการจนเสร็จโครงการ โดยมีการสำรวจข้อมูลสถานประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียตามแบบสำรวจที่กำหนด พร้อมประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการดูแลระบบบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานคร และสรุปและรายงานผลการดำเนินงานต่อผุ้บริหารเป็นประจำทุกเดือน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(2) 2.การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด 2.1ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
2.การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด 
  2.1ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :15.00

ผลงาน :27.96


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
13.00

100 / 100
2
15.76

100 / 100
3
16.34

100 / 100
4
27.96

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

โครงการที่ 1 ได้ดำเนินการทำปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์และสาธิตวิธีการทำให้ประชาชนทราบ โครงการที่ 2 ได้ดำเนินการประสานกับชุมชนเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการคัดแยกขยะก่อนนำทิ้ง โครงการที่ 3 ได้ดำเนินการชักลากมูลฝอยเป็นประจำทุกเดือนและดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนฯ ให้อาสาสมัครทุกเดือน โครงการที่ 4 ได้ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำการแปรรูปมูลฝอยฯ และดำเนินการจัดทำน้ำหมักชีวภาพจากมูลฝอยอินทรีย์ฯ เพื่อแจกจ่ายให้ประชาชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 2 ได้ดำเนินการดังนี้ โครงการที่ 1 ได้ดำเนินการทำปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์และสาธิตวิธีการทำให้กับประชาขน โครงที่ที่ 2 ได้ดำเนินการประสานกับชุมชนเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการคัดแยกขยะก่อนนำทิ้ง โครงการที่ 3 ได้ดำเนินการชักลากมูลผอยในชุมชนเป็นประจำและดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนทุกเดือน โครงการที่ 4 ได้ดำเนินการจัดทำน้ำหมักชีวภาพจากมูลฝอยอินทรีย์ฯ เพื่อแจกจ่ายให้ประชาชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-โครงการที่ 1 ได้ดำเนินการทำปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์และสาธิตวิธีการทำให้กับประชาขน โครงที่ที่ 2 ได้ดำเนินการประสานกับชุมชนเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการคัดแยกขยะก่อนนำทิ้ง โครงการที่ 3 ได้ดำเนินการชักลากมูลผอยในชุมชนเป็นประจำและดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนทุกเดือน โครงการที่ 4 ได้ดำเนินการจัดทำน้ำหมักชีวภาพจากมูลฝอยอินทรีย์ฯ เพื่อแจกจ่ายให้ประชาชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-โครงการที่ 1 ได้ดำเนินการทำปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์และสาธิตวิธีการทำให้กับประชาขน โครงที่ที่ 2 ได้ดำเนินการประสานกับชุมชนเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการคัดแยกขยะก่อนนำทิ้ง โครงการที่ 3 ได้ดำเนินการชักลากมูลผอยในชุมชนเป็นประจำและดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนทุกเดือน โครงการที่ 4 ได้ดำเนินการจัดทำน้ำหมักชีวภาพจากมูลฝอยอินทรีย์ฯ เพื่อแจกจ่ายให้ประชาชน - ตัวชี้วัด 2.1 การลดและคัดแยกมูลฝอยจากอาคารบ้านเรือน ชุมชน และรถเก็บขนมูลฝอย และนำกลับไปใช้ประโยชน์ สามารถจัดเก็บได้ ปริมาณ 64.46 ตัน/วัน คิดเป็น 27.96

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) 2.การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด 2.2 ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (993 ตันต่อปี)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
2.การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด 
  2.2 ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (993 ตันต่อปี)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :10.00

ผลงาน :12.16


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.14

100 / 100
2
5.87

100 / 100
3
7.07

100 / 100
4
12.16

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

โครงการที่ 1 ได้ดำเนินการจัดเก็บขยะอันตรายทุกวันอาทิตย์และทุกวันที่ 1 และ 15 ของเดือน โครงการที่ 2 ได้ดำเนินการนัดทิ้งนัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และขยะอันตรายทุกวันอาทิตย์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- โครงการที่ 1 ได้ดำเนินการจัดเก็บขยะอันตรายทุกวันอาทิตย์และทุกวันที่ 1 และ 15 ของเดือน โครงการที่ 2 ได้ดำเนินการนัดทิ้งนัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และขยะอันตรายทุกวันอาทิตย์โดยได้จัดทำแผนเพื่อดำเนินการเข้าเก็บทุกเดือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-โครงการที่ 1 ได้ดำเนินการจัดเก็บขยะอันตรายทุกวันอาทิตย์และทุกวันที่ 1 และ 15 ของเดือน โครงการที่ 2 ได้ดำเนินการนัดทิ้งนัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และขยะอันตรายทุกวันอาทิตย์โดยได้จัดทำแผนเพื่อดำเนินการเข้าเก็บทุกเดือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-โครงการที่ 1 ได้ดำเนินการจัดเก็บขยะอันตรายทุกวันอาทิตย์และทุกวันที่ 1 และ 15 ของเดือน โครงการที่ 2 ได้ดำเนินการนัดทิ้งนัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และขยะอันตรายทุกวันอาทิตย์โดยได้จัดทำแผนเพื่อดำเนินการเข้าเก็บทุกเดือน ตัวชี้วัด 2.2 จัดเก็บมูลฝอยอันตรายจากบ้านเรือนและสถานประกอบการได้ปริมาณ 15.61 ตัน คิดเป็นร้อยละ 12.16

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด

(4) 3.พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
3.พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

(1)ได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตู้เขียว เป็นจำนวน 11 จุด วันละ 3 ครั้ง/จุด รวมทั้งสิ้นเป็น จำนวน 3,036 ครั้ง (2)ได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) เป็นจำนวน 8 จุด วันละ 3 ครั้ง/จุด ดังนี้ รวมทั้งสิ้นเป็น จำนวน 2,208 ครั้ง (3) ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อม และไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณจุดเสี่ยงภัย - การดูแลตัดต้นไม้ จำนวน 2 จุด 11 ครั้ง - การทำความสะอาดพื้นที่จำนวน 11 จุด 189 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1)ได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตู้เขียว เป็นจำนวน 11 จุด วันละ 3 ครั้ง/จุด รวมทั้งสิ้นเป็น จำนวน 3,003 ครั้ง (2)ได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) เป็นจำนวน 8 จุด วันละ 3 ครั้ง/จุด ดังนี้ รวมทั้งสิ้นเป็น จำนวน 2,184 ครั้ง (3) ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อม และไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณจุดเสี่ยงภัย - การดูแลตัดต้นไม้ จำนวน 2 จุด 9 ครั้ง - การทำความสะอาดพื้นที่จำนวน 11 จุด 188 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1)ได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตู้เขียว เป็นจำนวน 11 จุด วันละ 3 ครั้ง/จุด รวมทั้งสิ้นเป็น จำนวน 3,003 ครั้ง (2)ได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) เป็นจำนวน 8 จุด วันละ 3 ครั้ง/จุด ดังนี้ รวมทั้งสิ้นเป็น จำนวน 2,184 ครั้ง (3) ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อม และไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณจุดเสี่ยงภัย - การดูแลตัดต้นไม้ จำนวน 2 จุด 12 ครั้ง - การทำความสะอาดพื้นที่จำนวน 11 จุด 189 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-1)ได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตู้เขียว เป็นจำนวน 11 จุด วันละ 3 ครั้ง/จุด รวมทั้งสิ้นเป็น จำนวน 3,036 ครั้ง (2)ได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) เป็นจำนวน 8 จุด วันละ 3 ครั้ง/จุด ดังนี้ รวมทั้งสิ้นเป็น จำนวน 2,208 ครั้ง (3) ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อม และไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณจุดเสี่ยงภัย - การดูแลตัดต้นไม้ จำนวน 2 จุด 8 ครั้ง - การทำความสะอาดพื้นที่จำนวน 11 จุด 198 ครั้ง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(5) 11.ร้อยละ 60 ของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเข้าร่วมกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด
[มิติที่ 1 : ]

๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา
11.ร้อยละ 60 ของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเข้าร่วมกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :60.00

ผลงาน :0.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
0.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- อยู่ระหว่างขั้นตอนศึกษาข้อมูล - ขออนุมัติจัดทำโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเขตสะพานสูง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อาสาเฝ้าระวังได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว อยู่ระหว่างประสานหน่วยงานที่เกียวข้อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ขอยกเลิกโครงการเนื่องจากสถานการณ์โควิดทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมอบรมได้ โดยได้ทำหนังสือขอส่งคืนงบประมาณแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ขอยกเลิกโครงการเนื่องจากสถานการณ์โควิดทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมอบรมได้ โดยได้ทำหนังสือขอส่งคืนงบประมาณแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

๑.๓ - ปลอดอุบัติเหตุ

(6) 12.ร้อยละของความสำเร็จของการดำเนินการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม ถนน ตรอก ซอย สะพาน ให้อยู่ในสภาพดีตามแผนการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม
[มิติที่ 1 : ]

๑.๓.๑ ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร
12.ร้อยละของความสำเร็จของการดำเนินการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม ถนน ตรอก ซอย สะพาน ให้อยู่ในสภาพดีตามแผนการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- สำรวจความเดือดร้อนของประชาชน - ประชุมเตรียมผลการดำเนินการ ,ประชาสัมพันธ์แผน และผู้รับผิดชอบโครงการตามรหัสงบประมาณตัดแผนเสนอผู้บริหารตามลำดับ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-อยู่ระหว่างดำเนินการซ่อมแซม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-อยู่ระหว่างการปรับปรุงซ่อมแซมและส่งมอบงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

(7) 8. ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำแผนการพัฒนาและฟื้นฟูคลอง
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
8. ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำแผนการพัฒนาและฟื้นฟูคลอง

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
60.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

-ดำเนินการสำรวจข้อมูลพื้นที่ สภาพปัญหา -แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานแผนพัฒนาฟื้นฟูคลอง -จัดประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานแผนพัฒนาฟื้นฟูคลอง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-อยู่ระหว่างการดำเนินงานยกร่างแผนพัฒนาฟื้นฟูคลอง และดำเนินการขุดลอกคลองตามแผน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-อยู่ระหว่างการดำเนินงานยกร่างแผนพัฒนาฟื้นฟูคลอง ดำเนินการขุดลอกคลองตามแผน จัดเก็บผักตบชวา ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลอง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินจัดทำแผนและขออนุมัติแผนพัฒนาฟื้นฟูคลองสำนักงานเขตสะพานสูง พร้อมนำแผนไปดำเนินการตามที่วางไว้ครบถ้วน -ส่งหนังสือส่งแผนให้สยป.เพื่อทราบแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย

(8) 4.ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน
4.ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. จัดทำแผนปฏิบัติงานการตรวจประเมิน แนะนำด้านสุขลักษณะสถานที่ และตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิษในอาหารและน้ำในสถานประกอบการเป้าหมาย 2. ตรวจประเมิน แนะนำด้านสุขลักษณะสถานที่ และตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิษในอาหารและน้ำในสถานประกอบการ จำนวน 10 แห่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. ทำการตรวจประเมิน แนะนำด้านสุขลักษรสถานที่ และตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิษในอาหารและน้ำในสถานประกอบกาตั้งแต่ธันวาคม 2563 ถึงมีนาคม 2563 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 15 แห่ง 2. จัดอบรมโดยกองสุขาภิบาลอาหาร สำนักอนามัย ร่วมกับมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 2 รุ่น - ผู้ประกอบการ ผู้จัดการในวันที่ 4 มีนาคม 2563 จำนวน 25 คน - ผู้สัมผัสอาหาร ในวันที่ 11 มีนาคม 2563 จำนวน 112 คน 3. งบประมาณทีี่ใช้ในการดำเนินงาน จำนวนทั้งสิ้น 34,000.- บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 4) ณ วันที่ 27 มีนาคม 2563 ให้ผู้ประกอบการด้านอาหารพื้นที่่เขตสะพานสูงถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด - การตรวจแนะนำสถานที่จำหน่ายอาหารสำหรับการให้บริการแบบเดลิเวอรี่ (Delivery) ปฏิบัติให้ถูกต้องในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคาติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) พร้อมใช้งบประมาณ ตั้งแต่ มีนาคม2563-มิถุนายน2563 เป็นเงิน 8,855.- บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ได้ตรวจแนะนำสถานประกอบการจำหน่ายอาหาร มินิมาร์ท ซูเปอร์มาร์เก็ต และตลาด ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโรโรนา 2019 (COVID-19) จนครบตามเป้าหมายของโครงการฯ ดังกล่าว -จัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านอาหารปลอดภัยภายในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตสะพานสูง จำนวน 6 แห่ง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม

(9) 9.ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและปรับภูมิทัศน์ถนนในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพตะวันออก
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า
9.ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและปรับภูมิทัศน์ถนนในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
60.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ได้ดำเนินการร่วมกับฝ่ายโยธาและฝ่ายเทศกิจโดยดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามแผนที่ได้วางไว้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ได้ดำเนินการร่วมกับฝ่ายโยธาและฝ่ายเทศกิจโดยดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามแผนที่ได้วางไว้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ได้ดำเนินการร่วมกับฝ่ายโยธาและฝ่ายเทศกิจโดยดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามแผนที่ได้วางไว้ดังนี้ ฝ่ายรักษาความสะอาด: ดำเนินการตั้งถังรองรับมูลฝอย จัดเก็บวัชพืช ตัดแต่งกิ่งไม้ต้นไม้ ฝ่ายเทศกิจ : จับปรับการขับขี่หรือจอดรถทุกชนิดบนฟุตบาธทางเท้า จัดเก็บป้ายโฆษณาที่ผิดกฎหมาย จับปรับผู้ลักลอบทิ้งขยะในที่ว่างริมทาง ฝ่ายโยธา : บูรณะซ่อมแซมถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้าแสงสว่าง จัดระเบียบสายไฟฟ้าและสายการสื่อสาร การทาสี ตีเส้นจราจร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ได้ดำเนินการร่วมกับฝ่ายโยธาและฝ่ายเทศกิจโดยดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามแผนที่ได้วางไว้ดังนี้ ฝ่ายรักษาความสะอาด: ดำเนินการตั้งถังรองรับมูลฝอย จัดเก็บวัชพืช ตัดแต่งกิ่งไม้ต้นไม้ ฝ่ายเทศกิจ : จับปรับการขับขี่หรือจอดรถทุกชนิดบนฟุตบาธทางเท้า จัดเก็บป้ายโฆษณาที่ผิดกฎหมาย จับปรับผู้ลักลอบทิ้งขยะในที่ว่างริมทาง ฝ่ายโยธา : บูรณะซ่อมแซมถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้าแสงสว่าง จัดระเบียบสายไฟฟ้าและสายการสื่อสาร การทาสี ตีเส้นจราจร -ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจ จำนวน 2 ครั้ง แบบสอบถามครั้งละ 100 แบบสอบถาม เรียบร้อยแล้ว โดยมีคะแนนความพึงพอใจในภาพรวม ร้อยละ 90.92 -สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการฯ ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 เสนอผอ.เขตรับทราบ และส่งสำเนาไปยังสยป.เพื่อทราบ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

(10) 5.พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ
5.พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
90.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

กำลังดำเนินการจัดซื้อต้นไม้และวัสดุปลูกเพื่อดำเนินการตามโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อต้นไม้และวัสดุปลูก

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ได้ดำเนินการจัดซื้อเรียบร้อยพร้อมกำลังดำเนินการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวตามที่ได้ระบุไว้ในโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ได้ดำเนินการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวตามที่ได้วางแผนไว้ 1. การเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่เป็นสวน 7ประเภท (สวนหย่อม,สวนสาธารณะฯลฯ) สามารถดำเนินการได้ 13 ไร่ 2 งาน 42.49 ตร.วา 2. พื้นที่สีเขียวที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบสวน 9 ประเภท (ที่ว่าง รกร้าง หรือที่ไม่ใช้ประโยชน์ฯลฯ) จัดหาได้ 19 แห่ง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(11) 10.จำนวนการปลูกไม้ยืนต้นในพื้นที่เขตที่ได้รับการพัฒนาจากกิจกรรมของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ
10.จำนวนการปลูกไม้ยืนต้นในพื้นที่เขตที่ได้รับการพัฒนาจากกิจกรรมของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

หน่วยนับ :ต้น

เป้าหมาย :75.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ต้น)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ได้ดำเนินการสำรวจพื้นที่และกำหนดการดำเนินโครงการ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 3 มกราคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ได้ดำเนินการร่วมกับชุมชนปลูกต้นไม้ จำนวน 100 ต้น ดังนี้ 1.ชุมชนร่วมพัฒนาหมู่ 9 สะพานสูง จำนวน 44 ต้น 2.ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนแสงธรรมคลองมณี จำนวน 10 ต้น 3.ชุมชนหัวบ้านคลองบางเลา จำนวน 5 ต้น 4.ชุมชนวังหนับอุทิศ จำนวน 4 ต้น 5.ชุมชนแสงมณี จำนวน 4 ต้น 6.ชุมชนเคหะธานี 4 จำนวน 15 ต้น 7.ชุมชนแสงธรรมคลองมณี จำนวน 8 ต้น 8.ชุมชนวังใหญ่พัฒนา จำนวน 5 ต้น 9.ชุมชนคลองบ้านม้าหมู่ 10 จำนวน 5 ต้น

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ได้ดำเนินการร่วมกับชุมชนปลูกต้นไม้ จำนวน 100 ต้น และได้ดำเนินการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ได้ดำเนินการร่วมกับชุมชนปลูกต้นไม้ จำนวน 100 ต้น และได้ดำเนินการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร

(12) 13.จำนวนภูมิปัญญาจากผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น
[มิติที่ 1 : ]

๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี
13.จำนวนภูมิปัญญาจากผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น

หน่วยนับ :ภูมิปัญญา

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :1.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ภูมิปัญญา)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
1.00

100 / 100
3
1.00

100 / 100
4
1.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ภูมิปัญญาจากผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น 1 ภูมิปัญญา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ภูมิปัญญาจากผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น 1 ภูมิปัญญา ชื่อภูมิปัญญา นายชาคริต พวงมณี

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ภูมิปัญญาจากผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น 1 ภูมิปัญญา ชื่อภูมิปัญญา นายชาคริต พวงมณี

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ภูมิปัญญาจากผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น 1 ภูมิปัญญา ชื่อภูมิปัญญา นายชาคริต พวงมณี

** สรุปผลการดำเนินงาน **

๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

(13) 6.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กำหนด
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
6.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กำหนด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :68.70

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
40.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
68.70

100 / 100
4
68.70

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ทางสำนักงานเขตสะพานสูงได้ดำเนินการสอบ PRE-ONET เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และยังดำเนินการสอนเสริม เพื่อเตรียมความพร้อมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตสะพานสูง ได้ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เสร็จสิ้นแล้วเมื่อวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2563 ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการประกาศผลสอบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

สำนักการศึกษาได้แจ้งผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ปีการศึกษา 2562 แล้ว ตามหนังสือสำนักการศึกษาที่ 0805/3764 ลงวันที่ 15 เมษายน 2563 ปรากฎว่า ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 7.27 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 6.47

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

สำนักการศึกษาได้แจ้งผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ปีการศึกษา 2562 แล้ว ตามหนังสือสำนักการศึกษาที่ 0805/3764 ลงวันที่ 15 เมษายน 2563 ปรากฎว่า ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 7.27 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 6.47

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๓.๔ - สังคมพหุวัฒนธรรม

(14) 14.จำนวนช่องทางการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านพหุวัฒนธรรมในกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ]

๓.๔.๑ คนกรุงเทพฯที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและ
14.จำนวนช่องทางการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านพหุวัฒนธรรมในกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ช่องทาง

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :5.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ช่องทาง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
2.00

100 / 100
4
5.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างขอเงินประจำงวดจัดกิจกรรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ได้กำหนดจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ในวันที่ 9 เมษายน 2563 แต่งดจัดกิจกรรม ตามประกาศ/นโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (Covid-19)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในวันที่ 1 มิถุนายน 2562 เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเป็นเงิน 16,000 บาท - กำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 โดยไม่ใช้งบประมาณในการจัดกิจกรรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ในวันที่ 3 สิงหาคม 2563 - เผยแพร่กิจกรรมารจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย ผ่านเว็บไซด์สำนักงานเขต Facebook ,สำนักงานเขต ,Lineคณะกรรมการชุมชน ,การจัดนิทรรศการ,การเผยแพร่ผ่านการจัดบอร์ด,การจัดงานในวันสำคัญๆ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม

(15) 15.ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน
[มิติที่ 1 : ]

๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ
15.ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

-ผลการดำเนินงานประจำเดือนตุลาคม 2562 ลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร จำนวน 22จุด ผลการดำเนินงานลงจุดตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 26 จุด -ผลการดำเนินงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร จำนวน 28 จุด ผลการดำเนินงานลงจุดตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 18 จุด -ผลการดำเนินงานประจำเดือนธันวาคม 2562 อยู่ระหว่างดำเนินงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ผลการดำเนินงานประจำเดือนธันวาคม 2562 ลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร จำนวน 47 จุด ผลการดำเนินงานลงจุดตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 21 จุด -ผลการดำเนินงานประจำเดือนมกราคม 2563 ลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร จำนวน 18 จุด ผลการดำเนินงานลงจุดตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 21 จุด -ผลการดำเนินงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ ลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร จำนวน 19 จุด ผลการดำเนินงานลงจุดตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 24 จุด -ผลการดำเนินงานประจำเดือนมีนาคม 2563 อยู่ระหว่างดำเนินงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ผลการดำเนินงานประจำเดือนมีนาคม 2563 ลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร จำนวน 39 จุด ผลการดำเนินงานลงจุดตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 27 จุด -ผลการดำเนินงานประจำเดือนเมษายน 2563 ลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร จำนวน 25 จุด ผลการดำเนินงานลงจุดตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 16 จุด -ผลการดำเนินงานประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร จำนวน 19 จุด ผลการดำเนินงานลงจุดตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 22 จุด -ผลการดำเนินงานประจำเดือนมิถุนายน 2563 อยู่ระหว่างดำเนินงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ผลการดำเนินงานประจำเดือนมิถุนายน 2563 ลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร จำนวน 38 จุด ผลการดำเนินงานลงจุดตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 22 จุด -ผลการดำเนินงานประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร จำนวน 32 จุด ผลการดำเนินงานลงจุดตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 20 จุด -ผลการดำเนินงานประจำเดือนสิงหาคม 2563 ลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร จำนวน 14 จุด ผลการดำเนินงานลงจุดตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 22 จุด -ผลการดำเนินงานประจำเดือนกันยายน 2563 ลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร จำนวน 51 จุด ผลการดำเนินงานลงจุดตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 25 จุด

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาล

(16) 16.จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
[มิติที่ 1 : ]

๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง
16.จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

หน่วยนับ :ครั้ง

เป้าหมาย :6.00

ผลงาน :0.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
0.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างขออนุมัติดำเนินการขอเงินประจำงวด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ได้กำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 20 เมษายน แต่งดการจัดกิจกรรม ตามประกาศ/นโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (covid-19)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-งดการจัดกิจกรรม ตามประกาศ/นโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (covid-19)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-งดการจัดกิจกรรม ตามประกาศ/นโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (covid-19)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

(17) 7.ความสำเร็จของการจัดเก็บรายได้ 7.1 ร้อยละความสำเร็จของการแจ้งประเมินภาษี 7.2 ร้อยละของการบังคับภาษี
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
7.ความสำเร็จของการจัดเก็บรายได้  
  7.1 ร้อยละความสำเร็จของการแจ้งประเมินภาษี 7.2 ร้อยละของการบังคับภาษี

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
60.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ยอดจัดเก็บภาษี ต.ค.- ธ.ค. 2562 -ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง - บาท (อยุ่ระหว่างดำเนินการขั้นตอนออกหนังสือถึงผู้รับประเมิน) -ภาษีโรงเรือนและที่ดินรายเก่า จำนวน 67,327.- บาท -ภาษีป้าย จำนวน 46,755.- บาท รวมทั้งสิ้น 114,082.- บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ยอดจัดเก็บภาษี ต.ค.62 - มี.ค.63 -ภาษีบำรุงท้องที่ ประมาณการจัดเก็บ 300,000 บาท จัดเก็บได้ 335,905.76.- บาท คิดเป็นร้อยละ 111.97 -ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประมาณการจัดเก็บ 2,600,000 บาท จัดเก็บได้ 3,205,867.74.- บาท คิดเป็นร้อยละ 123.30 -ภาษีป้าย ประมาณการจัดเก็บ 11,600,000 บาท จัดเก็บได้ 3,167,355.16.- บาท คิดเป็นร้อยละ 27.30 -ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง - บาท (อยุ่ระหว่างดำเนินการขั้นตอนออกหนังสือถึงผู้รับประเมิน และคีย์ข้อมูล กรรมสิทธิ์ ทั้งที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง เพิ่มเติม โดยดูจากเลขประจำตัวปชช.13 หลักที่ขอจากฝ่ายทะเบียน เช็คกับข้อมูลในระบบ p tax)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ยอดจัดเก็บภาษี -ภาษีบำรุงท้องที่ ประมาณการจัดเก็บ 300,000 บาท จัดเก็บได้ 386,862.64.- บาท คิดเป็นร้อยละ 128.95 -ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประมาณการจัดเก็บ 2,600,000 บาท จัดเก็บได้ 3,347,675.77.- บาท คิดเป็นร้อยละ 128.76 -ภาษีป้าย ประมาณการจัดเก็บ 11,600,000 บาท จัดเก็บได้ 8,380,510.17.- บาท คิดเป็นร้อยละ 72.25-ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง - บาท (อยุ่ระหว่างเจ้าของที่ดินติอต่อขอแก้ไขข้อมูลภาษีที่ดินให้ถูกต้องภายในกำหนด)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ตัวชี้วัด 7.1 ร้อยละความสำเร็จของการแจ้งประเมินภาษีจำนวนรายของผู้ที่ต้องเสียภาษีทั้งหมด 5,592 ราย ดำเนินการส่งหนังสือแจ้งประเมินภาษี 5,592 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 - ตัวชี้วัด 7.2 ร้อยละของการบังคับภาษี ยังไม่ได้ดำเนินการ (เนื่องจากมีการขยายกำหนดเวลาตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประกาศ ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2563) - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ยอดประเมิน จำนวน 5,595 ราย คิดเป็นเงิน 11,156,832.24 บาท จัดเก็บได้ 7,275,625.05 บาท

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(18) 2.1 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
[มิติที่ 2 : ]

๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
2.1 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :87.39


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
55.00

100 / 100
3
60.00

100 / 100
4
87.39

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เร่งรัดการเบิกจ่ายตั้งแต่เดิอนตุลาคม -ธันวาคม ได้ร้อยละ 9.88

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เร่งรัดการเบิกจ่ายตั้งแต่เดิอนมกราคม - มีนาคม ได้ร้อยละ 30.17

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีตั้งแต่เดือนเมษายน-มิถุนายนได้ ร้อยละ 53.14

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-กันยายนได้ ร้อยละ 87.39

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(19) 2.2 ความสำเร็จของการจัดทำงบการเงิน และรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 2.2.1 การจัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
[มิติที่ 2 : ]

๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
2.2 ความสำเร็จของการจัดทำงบการเงิน และรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
    2.2.1 การจัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
70.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการจัดส่งรายงานตามกำหนดภายในเดือนพฤศจิกายน 2562 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างตรวจสอบความถูกต้องกับกองบัญชี cและบันทึกรายการบัญชีตามที่หลักเกณฑ์กำหนดให้เป็นปัจจุบัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ดำเนินการจัดส่งรายงานตามกำหนดภายในเดือนพฤศจิกายน 2562 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างตรวจสอบความถูกต้องกับกองบัญชี cและบันทึกรายการบัญชีตามที่หลักเกณฑ์กำหนดให้เป็นปัจจุบัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-บันทึกรายการบัญชีรายวันทุกประเภท สมุดบัญชีแยกประเภททุกบัญชี สมุดบัญชีย่อยต่างๆ ของปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ใด้เป็นปัจจุบัน พร้อมส่งงบเดือน ประจำทุกเดือน เรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-บันทึกรายการบัญชีรายวันทุกประเภท สมุดบัญชีแยกประเภททุกบัญชี สมุดบัญชีย่อยต่างๆ ของปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ใด้เป็นปัจจุบัน พร้อมส่งงบเดือน ประจำทุกเดือน เรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(20) 2.2 ความสำเร็จของการจัดทำงบการเงิน และรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 2.2.2 คะแนนของความสำเร็จของการจัดทำรายการสรุปยอดทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562(แบบฟอร์มของกองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ)
[มิติที่ 2 : ]

๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
2.2 ความสำเร็จของการจัดทำงบการเงิน และรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
    2.2.2 คะแนนของความสำเร็จของการจัดทำรายการสรุปยอดทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562(แบบฟอร์มของกองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
65.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สรุปยอดทรัพย์สินประจำปี2562ได้เรียบร้อยแล้ว คิดเป็นร้อยละ100 ดำเนินการจัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี 2562 เรียบร้อยแล้ว พร้อมส่งกองทะเบียนทรัพย์สิน ลว.30/10/2562 เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานทรัพย์สินรายไตรมาส 1 พร้อมจัดส่งรายงานฯ(แบบ1)และ(แบบ2) ภายในกำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- จำหน่ายทรัพย์สินชำรุดเสือมสภาพฯพร้อมส่งรายงานกาาจำหน่ายให่้ กสพ.และ สตง.เรียบร้อยแล้ว - ดำเนินการจัดทำรายงานทรัพย์สินรายไตรมาสที่ 2 เป็นปัจจุบัน -ดำเนินการจัดทำรายงานทรัพย์สินรายไตรมาสที่ 2 เรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างจัดทำหนังสือส่งรายงานภายในกำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ส่งรายงานผลการจัดซื่้อครุภัณฑ์ของครึ่งปีแรกเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างคำนวณค่าเสื่อมรายการทรัพย์สินปีที่ได้มาถึงปีปัจจุบัน -ดำเนินการจัดทำรายงานทรัพย์สินรายไตรมาสที่ 3 อยู่ระหว่างการตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลเพื่้อรายงานทรัพย์สิน ส่ง กสพ.

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการจัดทำรายงานทรัยพย์สินรายไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

(21) 3.1 (ก) ระดับความสำเร็จในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ
[มิติที่ 3 : ]

๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
3.1 (ก) ระดับความสำเร็จในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :90.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ติดตามการแก้ไขปัญหาร้องเรียนตั้งแต่ ต.ค.-ธ.ค. 2562 จำนวนเรื่องร้องทุกข์ 229 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น 229 เรื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ติดตามการแก้ไขปัญหาร้องเรียนตั้งแต่ ม.ค.-มี.ค. 2563 จำนวนเรื่องร้องทุกข์ 245 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น 245 เรื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ติดตามการแก้ไขปัญหาร้องเรียนตั้งแต่ เม.ย.-มิ.ย.2563 จำนวนเรื่องร้องทุกข์ 295 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น 295 เรื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ติดตามการแก้ไขปัญหาร้องเรียนตั้งแต่ เม.ย.-มิ.ย.2563 จำนวนเรื่องร้องทุกข์ 290 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น 290 เรื่อง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(22) 3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด(Best Service)
[มิติที่ 3 : ]

๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด(Best Service)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

-ลงพื้นที่สำรวจสภาพปัญหา ความต้องการของชุมชน -ขออนุมัติโครงการให้บริการที่ดีที่สุด -มีการจัดตั้งคณะกรรมการและทำงานฯ ประชุมคณะทำงาน และลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-เปิดตัวโครงการ "ประชาคมร่วมใจพัฒนาลำรางบ้านม้าบน" Best Service ปี 63 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 -ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่อยู่อาศัย ที่ดิน ลำราง กำจัดวัชพืช ปลูกต้นไม้ (ต้นทองอุไร) เพิ่มพื้นที่สีเขียว ป้องกันการลักลอบทิ้งขยะ คอยเฝ้าระวังสอดส่องดูแลไม่ให้มีการลักลอบทิ้งขยะ และร่วมกันคัดแยกขยะในครัวเรือนตามหลัก 3R และซ่อมแซมถนน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-อยู่ระหว่างการรักษาสภาพคู คลอง -ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่บริเวณรอบลำราง โดยการปลูกต้นทองอุไร ต้นกระดุมทอง เพื่อสร้างความร่มรื่น สวยงาม เรียบร้อยแล้ว -ดูแลรักษาลำราง ไม่ให้มีขยะ ผักตบชวา หรือวัชพืชในลำราง -ตรวจตราบริเวณรอบลำรางไม่ให้มีการปลูกสร้างสิ่งบุกรุกริมลำราง -ซ่อมแซมถนนบริเวณลำรางให้มีสภาพพร้อมใช้งาน -มีไฟฟ้าส่องสว่าง มีกล้องวงจรปิด เพื่อป้องกันความปลอดภัยในชีวิตประจำวัน -สำนักงานเขตร่วมกับเจ้าของที่ดินว่าง บริเวณลำรางบ้านม้าบน ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ว่างเปล่าเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งลักลอบทิ้งขยะ โดยจะเริ่มดำเนินการในวันที่ 17 มิถุนายน 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว 1.จัดทำโครงการประชาคมร่วมใจพัฒนาลำรางบ้านม้าบน และแต่งตั้งคณะทำงานโครงการประชาคมร่วมใจพัฒนาลำรางบ้านม้าบน 2.จัดประชุมคณะทำงานโครงการประชาคมร่วมใจพัฒนาลำรางบ้านม้าบน 3.ดำเนินการจัดกิจกรรมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการรักษาสภาพลำรางบ้านม้าบนและพื้นที่ว่างรายรอบลำรางบ้านม้าบนซึ่งเป็นแหล่งลักลอบทิ้งขยะ จำนวน 12 กิจกรรม ครบถ้วน 4.มีการจัดตั้งกลุ่มไลน์เครือข่ายโครงการประชาคมร่วมใจพัฒนาลำรางบ้านม้าบน และกลุ่มไลน์เครือข่าย ปชช. ซอยมอเตอร์เวย์ 5 5.มีการจัดการการรุกล้ำพื้นที่สาธารณะตลอดแนวลำรางบ้านม้าบนหมดไป 6.ดำเนินการลอกลำราง จัดเก็บขยะ วัชพืช ผักตบชวา ในลำรางบ้านม้าบน 7.ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ำของลำรางบ้านม้าบน 8.ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ว่างแหล่งลักลอบทิ้งขยะมูลฝอย รายรอบลำรางบ้านม้าบน 9.จัดทำคู่มือถอดบทเรียนโครงการประชาคมร่วมใจพัฒนาลำรางบ้านม้าบน จำนวน 1 เล่ม

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(23) 3.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
[มิติที่ 3 : ]

๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
3.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

หน่วยนับ :ระดับ

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :4.57


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
4.41

100 / 100
3
4.41

100 / 100
4
4.57

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ผู้ตรวจราชการรับผิดชอบ และได้จ้างสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) สำรวจความพึงพอใจโดยกำหนดสำรวจ ครั้งที่ 1 ในช่วงเดือน มกราคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-นิด้าเข้ามาดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตพื้นที่สำนักงานเขตสะพานสูง เมื่อวันที่ 9-10 ม.ค.2562 และผลสำรวจความพึงพอใจ ครั้งที่ 1 สนข.สะพานสูงได้รับความพึงพอใจจากผู้มารับบริการในระดับมากที่สุด คิดเป็น 4.406

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-สนข.สะพานสูงได้คะเเนนความพึงพอใจจากผู้มารับบริการ ครั้งที่ 1 ในระดับมากที่สุด คิดเป็น 4.406 -นิด้าเข้ามาดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตพื้นที่สำนักงานเขตสะพานสูง ครั้งที่ 2 แล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ผลสำรวจความพึงพอใจ ครั้งที่ 2 สนข.สะพานสูงได้รับความพึงพอใจจากผู้มารับบริการในระดับมากที่สุด คิดเป็น 4.737 -ผลสำรวจความพึงพอใจในภาพรวม 2 ครั้ง ของสนข.สะพานสูงได้รับความพึงพอใจจากผู้มารับบริการในระดับมากที่สุด คิดเป็น 4.572

** สรุปผลการดำเนินงาน **

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

(24) 4.1. ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล
[มิติที่ 4 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
4.1. ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

-อยู่ระหว่างรวบรวมทบทวนข้อมูลสารสนเทศ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ดำเนินการทบทวนสถานะข้อมูลเชิงพื้นที่ปัจจุบันและจัดลำดับความสำคัญของภารกิจตามแบบ สยป. 4.1 (2) และจัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักงานเขต ตามแบบ สยป. 4.1 (4) -ได้จัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานและส่งให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-รายการข้อมูลเชิงพื้นที่เขต 9 รายการ ในระบบตัวชี้วัด 4.1 และส่งบันทึกถึงสยป. ภายใน 29 พ.ค.2563 แล้ว -รายการข้อมูลในระบบตัวชี้วัด 4.1 ภายใน 15 มิ.ย.63 แล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-รายการข้อมูลในระบบตัวชี้วัด 4.1 เป็นประจำทุกเดือน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

(25) 4.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน
[มิติที่ 4 : ]

๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
4.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
65.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดทำโครงการ และแผนปฏิบัติงานในการตรวจสอบเหตุรำคาญ ปัญหาทางด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตสะพานสูง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. ได้ดำเนินการตามข้อปฏิบัติการใช้รถยนต์ราชการ สังกัดกรุงเทพมหานคร อย่างเคร่งครัด 2. จัดทำข้อปฏิบัติความปลอดภัยในการทำงาน (งานบริการประชาชน,งานอำนวยความสะดวกด้ายการจราจร และงานฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุง)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.ดำเนินการตามข้อปฏิบัติการใช้รถยนต์ราชการ สังกัดกรุงเทพมหานคร อย่างเคร่งครัด โดยตรวจสอบเป็นประจำทุกเดือน 2.จัดทำข้อปฏิบัติความปลอดภัยในการทำงาน (งานบริการประชาชน,งานอำนวยความสะดวกด้ายการจราจร และงานฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุง) 3.ดำเนินการให้เป็นการตามแผนงานและโครงการที่กำหนด 4.รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานแก่สำนักอนามัย ภายในเดือน เมษายน 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1.จัดทำข้อปฏิบัติความปลอดภัยในการทำงาน(งานบริการประชาชน,งานอำนวยความสะดวกด้านจราจร และงานฉีดพ่นหมอกสารเคมีกำจัดยุง) 2.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานตามโครงการฯดังกล่าว 3. สรุปผลการดำเนินงานให้คณะผู้บริหารรับทราบ 4. รายงานผลการดำเนินงานแก่สำนักอนามัย ภายในเดือน สิงหาคม 2563

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด