ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 50450000

Home Home SED

๑.๑ - ปลอดมลพิษ

(1) 01. ความสำเร็จในการจัดทำระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ
01. ความสำเร็จในการจัดทำระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ฐานข้อมูล

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :1.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ฐานข้อมูล)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.10

100 / 100
2
0.50

100 / 100
3
0.75

100 / 100
4
1.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการจัดทำโครงการ และรวบรวมข้อมูลสถานประกอบการเพื่อจัดทำฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในกรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-รวบรวมข้อมูลสถานประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนินน้ำเสียและประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการดูแลระบบบำบัดน้ำเสียและการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียให้แก่สถานประกอบการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการรวบรวมข้อมูลสถานประกอบการและประชาสัมพันธ์โครงการ และขั้นตอนการรายงานสรุปผลข้อมูลสถานประกอบการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการรวบรวมข้อมูลสถานประกอบการและประชาสัมพันธ์โครงการ และขั้นตอนการรายงานสรุปผลข้อมูลสถานประกอบการ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(2) 02. การลดและการคัดแยกมูลฝอย ที่แหล่งกำเนิด 2.1 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและน้ากลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้น ฯ เป้าหมายร้อยละ 30 //2.2 ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นฯ ( 993 ตันปี )
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
02. การลดและการคัดแยกมูลฝอย ที่แหล่งกำเนิด 2.1 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและน้ากลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้น ฯ เป้าหมายร้อยละ 30
//2.2 ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นฯ ( 993 ตันปี )

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :15.00

ผลงาน :20.64


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
3.26

100 / 100
2
8.77

100 / 100
3
13.16

100 / 100
4
20.64

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

2.1.) ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและน้ากลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้น ฯ - สามารถดำเนินการได้ 5,690.03 ตัน จากเป้าหมาย 30,348.50 ตัน 2.2.) ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นฯ - สามารถดำเนินการได้ 2.77 ตัน จากเป้าหมาย 22.71 ตัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

2.1.) ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและน้ากลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้น ฯ - สามารถดำเนินการได้ 17,753.06 ตัน จากเป้าหมาย 30,348.50 ตัน 2.2.) ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นฯ - สามารถดำเนินการได้ 14.71 ตัน จากเป้าหมาย 24.71 ตัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-2.1.) ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและน้ากลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้น ฯ - สามารถดำเนินการได้ 26,455.79 ตัน จากเป้าหมาย 30,348.50 ตัน 2.2.) ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นฯ - สามารถดำเนินการได้ 22.31 ตัน จากเป้าหมาย 24.71 ตัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

2.1.) ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและน้ากลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้น ฯ - สามารถดำเนินการได้ 33,757.41 ตัน จากเป้าหมาย 30,348.50 ตัน 2.2.) ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นฯ - สามารถดำเนินการได้ 24.98 ตัน จากเป้าหมาย 24.71 ตัน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด

(3) 03.พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
03.พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :96.19

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.10

100 / 100
2
0.10

100 / 100
3
0.10

100 / 100
4
96.19

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. เตรียมการ และสำรวจกำหนดจุดพื้นที่เสี่ยงภัยเพื่อติดตั้งตู้เขียว จำนวน 14 จุด ดังนี้ (1) ซ.ลาดพร้าว 47 แยก 9 (2) ซ.ลาดพร้าว 64 แยก 2 (3) ซ.สังคมสงเคราะห์ 7 (4) ซ.ลาดพร้าว 83 แยก 1 (5) ซ.ลาดพร้าว 87 แยก 2 (6) ซ.ลาดพร้าว 93 (7) ซ.ลาดพร้าว 106 (8) ซ.ลาดพร้าว 122 แยก 26 (9) ซ.ลาดพร้าว 124 (10) ซ.ลาดพร้าว 126 (11) ซ.รามคำแหง 43/1 (12) ซ.พระยาประเสริฐ (13) หน้าห้างบิ๊กซี อิมพีเรียลเวิลด์ลาดพร้าว (14) ซ.ลาดพร้าว 71 (จุดเฝ้าระวัง บก.น.4) 2. ขอนุมัติโครงการ 3. จัดทำแผนการตรวจและมอบหมายเจ้าหน้าที่สายตรวจรับผิดชอบการตรวจและปฏิบัติหน้าที่ 4. เจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจจุดตู้เขียว 3 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 14 จุด รวมตรวจ 3,864 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ แยกเป็น -เดือนตุลาคม 2562 ออกตรวจ จำนวน 1,302 ครั้ง -เดือนพฤศจิกายน 2562 ออกตรวจ จำนวน 1,260 ครั้ง -เดือนธันวาคม 2562 ออกตรวจ จำนวน 1,302 ครั้ง 5. เจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณจุดที่กำหนดให้เป็นจุดเสี่ยงภัย 1 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 12 จุด 31 กล้อง รวมตรวจ 12 จุด 2,852 ครั้ง พบว่ามีการชำรุด จำนวน 2 กล้อง มีหนังสือประสานสำนักการจราจรและขนส่ง ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว -เดือนตุลาคม 2562 ออกตรวจฯ จำนวน 961 ครั้ง ไม่พบว่ามีการชำรุด -เดือนพฤศจิกายน 2562 ออกตรวจฯ จำนวน 930 ครั้ง พบว่ามีการชำรุด จำนวน 2 กล้อง มีหนังสือประสานสำนักการจราจรและขนส่ง ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว -เดือนธันวาคม 2562 ออกตรวจฯ จำนวน 961 ครั้ง ไม่พบว่ามีการชำรุด 6. การทอดแบบสอบถามสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการออกตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม อยู่ระหว่างรอดำเนินการตามแผนที่กำหนด เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. เจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจจุดตู้เขียว 3 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 14 จุด รวมตรวจ 3,822 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ แยกเป็น -เดือนมกราคม 2563 ออกตรวจ จำนวน 1,302 ครั้ง -เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ออกตรวจ จำนวน 1,218 ครั้ง -เดือนมีนาคม 2563 ออกตรวจ จำนวน 1,302 ครั้ง 2. เจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณจุดที่กำหนดให้เป็นจุดเสี่ยงภัย 1 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 12 จุด 31 กล้อง รวมตรวจ 12 จุด 2,821 ครั้ง ไม่พบว่ามีการชำรุด -เดือนมกราคม 2563 ออกตรวจฯ จำนวน 961 ครั้ง ไม่พบว่ามีการชำรุด -เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ออกตรวจฯ จำนวน 899 ครั้ง ไม่พบว่ามีการชำรุด -เดือนมีนาคม 2563 ออกตรวจฯ จำนวน 961 ครั้ง ไม่พบว่ามีการชำรุด 3. การทอดแบบสอบถามสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการออกตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม อยู่ระหว่างรอดำเนินการตามแผนที่กำหนด เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. เจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจจุดตู้เขียว 3 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 14 จุด รวมตรวจ 3,822 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ แยกเป็น -เดือนเมษายน 2563 ออกตรวจ จำนวน 1,260 ครั้ง -เดือนพฤษภาคม 2563 ออกตรวจ จำนวน 1,302 ครั้ง -เดือนมิถุนายน 2563 ออกตรวจ จำนวน 1,260 ครั้ง 2. เจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณจุดที่กำหนดให้เป็นจุดเสี่ยงภัย 1 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 12 จุด 31 กล้อง รวมตรวจ 12 จุด 2,821 ครั้ง ไม่พบว่ามีการชำรุด -เดือนเมษายน 2563 ออกตรวจฯ จำนวน 930 ครั้ง ไม่พบว่ามีการชำรุด -เดือนพฤษภาคม 2563 ออกตรวจฯ จำนวน 961 ครั้ง ไม่พบว่ามีการชำรุด -เดือนมิถุนายน 2563 ออกตรวจฯ จำนวน 930 ครั้ง ไม่พบว่ามีการชำรุด 3. ดำเนินการทอดแบบสอบถามสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการออกตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. เจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจจุดตู้เขียว 3 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 14 จุด รวมตรวจ 3,192 ครั้ง เหตุการณ์ปกติ แยกเป็น -เดือนกรกฎาคม 2563 ออกตรวจ จำนวน 1,302 ครั้ง -เดือนสิงหาคม 2563 ออกตรวจ จำนวน 1,302 ครั้ง -เดือนกันยายน 2563 ออกตรวจ จำนวน 588 ครั้ง (หมายเหตุ : ข้อมูล วันที่ 1 - 14 กันยายน 2563) 2. เจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณจุดที่กำหนดให้เป็นจุดเสี่ยงภัย 1 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 12 จุด 31 กล้อง รวมตรวจ 12 จุด 2,356 ครั้ง ไม่พบว่ามีการชำรุด -เดือนกรกฎาคม 2563 ออกตรวจฯ จำนวน 961 ครั้ง ไม่พบว่ามีการชำรุด -เดือนสิงหาคม 2563 ออกตรวจฯ จำนวน 961 ครั้ง ไม่พบว่ามีการชำรุด -เดือนกันยายน 2563 ออกตรวจฯ จำนวน 434 ครั้ง ไม่พบว่ามีการชำรุด (หมายเหตุ : ข้อมูล วันที่ 1 - 14 กันยายน 2563) 3. ดำเนินการทอดแบบสอบถามสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการออกตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม 4. สรุปผลการทอดแบบสอบถามสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรมพื้นที่เสี่ยงภัย ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 96.19

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(4) 11.จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
[มิติที่ 1 : ]

๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา
11.จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

หน่วยนับ :ครั้ง

เป้าหมาย :4.00

ผลงาน :4.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.10

100 / 100
2
0.10

100 / 100
3
1.00

100 / 100
4
4.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างประชุมเพื่อวางแผนดำเนินโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างประชุมเพื่อวางแผนดำเนินโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันยาเสพติด ผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานเขต เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ด้านยาเสพติด จำนวน 4 ครั้ง เรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 1. ฝ่ายปกครองรณรงค์ต่อต้านการใช้ยาเสพติด ผ่านเครือข่ายออนไลน์ 2. ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ รณรงค์ให้ความรู้ถึงอันตรายของยาเสพติดและตรวจหาสารเสพติดของพนักงานในสถานประกอบการ 3. ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดในชุมชน ทั้ง 19 ชุมชน 4. โรงเรียน ในสังกัด กทม. จัดกิจกรรมให้ความรู้ถึงความอันตรายของยาเสพติดและสอนให้หลีกเลี่ยงหรือปฏิเสธหากมีใครมาชักชวนให้ใช้ยาเสพติด

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

(5) 12.จำนวนครั้งของการซักซ้อมการปฏิบัติการตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและด้านความมั่นคง
[มิติที่ 1 : ]

๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
12.จำนวนครั้งของการซักซ้อมการปฏิบัติการตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและด้านความมั่นคง

หน่วยนับ :ครั้ง

เป้าหมาย :2.00

ผลงาน :3.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.10

100 / 100
2
1.00

100 / 100
3
1.00

100 / 100
4
3.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างประชุมเพื่อวางแผนดำเนินโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ฝึกซ้อมร่วมกับหน่วยงานภายนอก ( เอกชน ) จำนวน 1 ครั้ง วันที่ 19 ธันวาคม 2562 บริษัท ปาโก้ คาซ่า จำกัด ได้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟในอาคาร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ฝึกซ้อมร่วมกับหน่วยงานภายนอก ( เอกชน ) จำนวน 1 ครั้ง วันที่ 19 ธันวาคม 2562 บริษัท ปาโก้ คาซ่า จำกัด ได้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟในอาคาร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ปีงบประมาณ 2563 ได้ดำเนินการฝึกซ้อมอพยพนีไฟ จำนวน 3 ครั้ง เป็นหน่วยงายภายนอก 2 ครั้ง และภายในหน่วยงาน 1 ครั้ง เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย

(6) 04.ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัย ของกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน
04.ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัย
ของกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย ดำเนินการ 1. ตรวจสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 2. ตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิษในอาหารและน้ำ โดยมีจำนวนสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี - จำนวนสถานประกอบการอาหารทั้งหมด 443 ร้าน - โครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาดปลอดภัย 1. ปฏิบัติงานตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตวังทองหลาง 2. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่ทราบเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 3. ดำเนินงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 ในพื้นที่เขตวังทองหลาง โดยดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่ทราบเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 เริ่มดำเนินการเดือนธันวาคม 2562 สิ้นสุดการดำเนินการเดือนสิงหาคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย ดำเนินการ 1. ตรวจสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 2. ตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิษในอาหารและน้ำ โดยมีจำนวนสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี - จำนวนสถานประกอบการอาหารทั้งหมด 443 ร้าน - โครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาดปลอดภัย 1. ปฏิบัติงานตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตวังทองหลาง 2. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่ทราบเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 3. ดำเนินงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 ในพื้นที่เขตวังทองหลาง โดยดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่ทราบเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 เริ่มดำเนินการเดือนธันวาคม 2562 สิ้นสุดการดำเนินการเดือนสิงหาคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย ดำเนินการ 1. ตรวจสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 2. ตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิษในอาหารและน้ำ โดยมีจำนวนสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี - จำนวนสถานประกอบการอาหารทั้งหมด 454 แห่ง ตรวจประเมิน 352 แห่ง (ร้านอาหาร 248 แห่ง มินิมาร์ท 90 แห่ง ตลาด 11 แห่ง ซุปเปอร์มาร์เก็ต 3 แห่ง) ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครระดับดี 307 แห่ง - โครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาดปลอดภัย 1. ปฏิบัติงานตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตวังทองหลาง 2. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่ทราบเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 3. ดำเนินงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 ในพื้นที่เขตวังทองหลาง โดยดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่ทราบเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 เริ่มดำเนินการเดือนธันวาคม 2562 สิ้นสุดการดำเนินการเดือนสิงหาคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย ดำเนินการ 1. ตรวจสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 2. ตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิษในอาหารและน้ำ โดยมีจำนวนสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี - จำนวนสถานประกอบการอาหารทั้งหมด 456 แห่ง ตรวจประเมิน 456 แห่ง (ร้านอาหาร 317 แห่ง มินิมาร์ท125 แห่ง ตลาด 11 แห่ง ซุปเปอร์มาร์เก็ต 3 แห่ง) ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครระดับดี 456 แห่ง - โครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาดปลอดภัย 1. ปฏิบัติงานตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตวังทองหลาง 2. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่ทราบเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 3. ดำเนินงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 ในพื้นที่เขตวังทองหลาง โดยดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่ทราบเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 เริ่มดำเนินการเดือนธันวาคม 2562 สิ้นสุดการดำเนินการเดือนสิงหาคม 2563

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(7) 13. ร้อยละของสถานบริการด้านกีฬาและนันทนาการของกรุงเทพมหานครอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
[มิติที่ 1 : ]

๑.๖.๖ คนกรุงเทพฯมีวิถีชีวิตแบบ Active Living Lifestyle
13. ร้อยละของสถานบริการด้านกีฬาและนันทนาการของกรุงเทพมหานครอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :10.00

ผลงาน :10.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.10

100 / 100
2
1.00

100 / 100
3
5.00

100 / 100
4
10.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. เตรียมการและขออนุมัติโครงการ 2. จัดทำหนังสือขอเชิญประชุมเพื่อจัดหาคณะกรรมการประเมินลานกีฬา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- จัดทำข้อมูลและทำป้าย แผ่นพับ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนให้มาใช้บริการลานกีฬา และตีเส้นสนามใหม่ - จัดหาถังขยะเพิ่มเติมในจุดต่าง ๆ ของลานกีฬา เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มาใช้บริการลานกีฬาและจัดทำป้ายรณรงค์ให้ประชาชนที่มาใช้บริการรักษาความสะอาดของลานกีฬา - ล้างทำความสะอาดลานกีฬา วัสดุอุปกรณ์กีฬา เก้าอี้ โต๊ะ และซ่อมแซมห้องน้ำที่ชำรุด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ประจำเดือนเมษายน 2563 งดการจัดกิจกรรมชั่วคราว ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเคร่งครัด จนกว่าสถานการณ์จะปกติ - ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 งดการจัดกิจกรรมชั่วคราว ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 อย่างเคร่งครัด จนกว่าสถานการณ์จะปกติ - วันที่ 9 มิถุนายน 2563 ผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง (นายโกมินทร์ ชินบุตร) มอบหมายนายบุญชัย นำเจริญสมบัติ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาขุมชนและสวัสดิการสังคม จัดเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครลานกีฬาตั้งจุดคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยยึดตามแนวทางปฏิบัติของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (ศบค) และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการลานกีฬา ณ ลานกีฬาวังทองหลาง (ฝั่งเหนือ) และลานกีฬาวังทองหลาง (ฝั่งใต้) เขตวังทองหลาง - วันที่ 14 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ และอาสาสมัครลานกีฬาสำรวจวัสดุอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกภายในลานกีฬา ณ ลานกีฬาวังทองหลาง (ฝั่งใต้) โดยดำเนินการติดตั้งตาข่ายตะกร้อและตาข่ายวอลเล่ย์บอลที่ชำรุด และดำเนินการรื้อแผ่นยางพื้นสนามฟุตซอลเป็นการชั่วคราวเพื่อทำความสะอาดบริเวณพื้นสนาม - วันที่ 25 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครลานกีฬาลงพื้นที่สำรวจข้อมูลการออกกำลังกายหรือการเล่นกีฬาของประชาชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

สรุปผลการดำเนินการพัฒนาเพื่อยกระดับศักยภาพลานกีฬาของสำนักงานเขตวังทองหลางใน 4 ด้าน 1. ด้านกายภาพ 2. ด้านการบริหารจัดการ 3. ด้านการจัดกิจกรรมและผลสัมฤทธิ์ 4. ด้านความร่วมมือ/สนับสนุนต่าง ๆ ในการพัฒนาลานกีฬา ดำเนินการ ณ ลานกีฬา 2 แห่ง ได้แก่ ลานกีฬาวังทองหลาง (ฝั่งเหนือ) และลานกีฬาชุมชนหมู่บ้านพลับพลา - จัดทำคำสั่งสำนักงานเขตวังทองหลางแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานลานกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2563 - คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ออกตรวจประเมินมาตรฐานลานกีฬาเพื่อรับรองคุณภาพและมาตรฐานลานกีฬาตามมาตรฐานของกองการกีฬา - ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมสรุปผลการตรวจประเมินฯ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม

(8) 05.ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตั้งจุดกวดขันผู้กระทำความผิดในการจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า ค่าเป้าหมาย 5.1 จำนวนครั้งในการตั้งจุดกวดขัน 2 จุด/วัน //5.2 ความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้ทางเท้า
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า
05.ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตั้งจุดกวดขันผู้กระทำความผิดในการจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า ค่าเป้าหมาย 5.1 จำนวนครั้งในการตั้งจุดกวดขัน 2 จุด/วัน //5.2 ความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้ทางเท้า

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :90.75

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.10

100 / 100
2
0.10

100 / 100
3
0.10

100 / 100
4
90.75

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. เตรียมการ และขอนุมัติโครงการ 2. จัดทำแผนการตรวจและมอบหมายเจ้าหน้าที่สายตรวจรับผิดชอบการตรวจ 3. เจ้าหน้าที่เทศกิจตั้งจุดกวดขันผู้กระทำความผิดในการจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า จำนวน 2 จุดต่อวัน โดยสับเปลี่ยนหมุนเวียนตั้งจุดกวดขันฯ ตามความเหมาะสม สถานการณ์ ดังนี้ ถนนลาดพร้าว - ปากซอยลาดพร้าว 57 – 63 - ปากซอยลาดพร้าว 79 – 83 - ปากซอยลาดพร้าว 91 – 95 - ปากซอยลาดพร้าว 97 – 101 - ปากซอยลาดพร้าว 112 – 98 - ปากซอยลาดพร้าว 96 – 88 - ปากซอยลาดพร้าว 84 - 80 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม -บริษัทเซราไทย ถึง ถนน อินทราภรณ์ -ถนนอินทราภรณ์ ถึง ประดิษฐ์มนูธรรม 2 - คลองลาดพร้าว ถึง ซอยจำเนียรเสริม -ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 7 ถึง ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 3 -ซอยรามคำแหง 21 ถึง คลองลาดพร้าว -ซอยลาดพร้าว 77 ถึง ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 10 รวมตั้งจุดกวดขันผู้กระทำความผิดในการจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า จำนวน 184 จุด แยกเป็น -เดือนตุลาคม 2562 ตั้งจุดกวดขันฯ จำนวน 62 จุด -เดือนพฤศจิกายน 2562 ตั้งจุดกวดขันฯ จำนวน 60 จุด -เดือนธันวาคม 2562 ตั้งจุดกวดขันฯ จำนวน 62 จุด 4. จับกุมผู้ฝ่าฝืนจอดหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ บนทางเท้า จำนวน 277 ราย ดำเนินคดีเปรียบเทียบตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดฯ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จำนวน 277 ราย เป็นเงิน 550,000.- บาท แยกเป็น -เดือนตุลาคม 2562 จับกุมผู้ฝ่าฝืนฯ จำนวน 118 ราย เปรียบเทียบปรับ เป็นเงิน 233,000.- บาท -เดือนพฤศจิกายน 2562 จับกุมผู้ฝ่าฝืนฯ จำนวน 73 ราย เปรียบเทียบปรับ เป็นเงิน 139,000.- บาท -เดือนธันวาคม 2562 จับกุมผู้ฝ่าฝืนฯ จำนวน 86 ราย เปรียบเทียบปรับ เป็นเงิน 178,000.- บาท 5. การทอดแบบสอบถามสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินการตั้งจุดกวดขันผู้กระทำความผิดในการจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า อยู่ระหว่างรอดำเนินการตามแผนที่กำหนด เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. เจ้าหน้าที่เทศกิจตั้งจุดกวดขันผู้กระทำความผิดในการจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า จำนวน 2 จุดต่อวัน โดยสับเปลี่ยนหมุนเวียนตั้งจุดกวดขันฯ ตามความเหมาะสม สถานการณ์ ดังนี้ ถนนลาดพร้าว - ปากซอยลาดพร้าว 57 ถึง 63 - ปากซอยลาดพร้าว 79 ถึง 83 - ปากซอยลาดพร้าว 91 ถึง 95 - ปากซอยลาดพร้าว 97 ถึง 101 - ปากซอยลาดพร้าว 112 ถึง 98 - ปากซอยลาดพร้าว 96 ถึง 88 - ปากซอยลาดพร้าว 84 ถึง 80 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม -บริษัทเซราไทย ถึง ถนน อินทราภรณ์ -ถนนอินทราภรณ์ ถึง ประดิษฐ์มนูธรรม 2 - คลองลาดพร้าว ถึง ซอยจำเนียรเสริม -ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 7 ถึง ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 3 -ซอยรามคำแหง 21 ถึง คลองลาดพร้าว -ซอยลาดพร้าว 77 ถึง ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 10 รวมตั้งจุดกวดขันผู้กระทำความผิดในการจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า จำนวน 182 จุด แยกเป็น -เดือนมกราคม 2563 ตั้งจุดกวดขันฯ จำนวน 62 จุด -เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ตั้งจุดกวดขันฯ จำนวน 58 จุด -เดือนมีนาคม 2563 ตั้งจุดกวดขันฯ จำนวน 62 จุด 2. จับกุมผู้ฝ่าฝืนจอดหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ บนทางเท้า จำนวน 154 ราย ดำเนินคดีเปรียบเทียบตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดฯ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จำนวน 154 ราย เป็นเงิน 312,000.- บาท แยกเป็น -เดือนมกราคม 2563 จับกุมผู้ฝ่าฝืนฯ จำนวน 81 ราย เปรียบเทียบปรับ เป็นเงิน 161,000.- บาท -เดือนกุมภาพันธ์ 2563 จับกุมผู้ฝ่าฝืนฯ จำนวน 70 ราย เปรียบเทียบปรับ เป็นเงิน 142,000.- บาท -เดือนมีนาคม 2563 จับกุมผู้ฝ่าฝืนฯ จำนวน 3 ราย เปรียบเทียบปรับ เป็นเงิน 9,000.- บาท 3. การทอดแบบสอบถามสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินการตั้งจุดกวดขันผู้กระทำความผิดในการจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า อยู่ระหว่างรอดำเนินการตามแผนที่กำหนด เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. เจ้าหน้าที่เทศกิจตั้งจุดกวดขันผู้กระทำความผิดในการจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า จำนวน 2 จุดต่อวัน โดยสับเปลี่ยนหมุนเวียนตั้งจุดกวดขันฯ ตามความเหมาะสม สถานการณ์ ดังนี้ ถนนลาดพร้าว - ปากซอยลาดพร้าว 57 ถึง 63 - ปากซอยลาดพร้าว 79 ถึง 83 - ปากซอยลาดพร้าว 91 ถึง 95 - ปากซอยลาดพร้าว 97 ถึง 101 - ปากซอยลาดพร้าว 112 ถึง 98 - ปากซอยลาดพร้าว 96 ถึง 88 - ปากซอยลาดพร้าว 84 ถึง 80 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม -บริษัทเซราไทย ถึง ถนน อินทราภรณ์ -ถนนอินทราภรณ์ ถึง ประดิษฐ์มนูธรรม 2 - คลองลาดพร้าว ถึง ซอยจำเนียรเสริม -ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 7 ถึง ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 3 -ซอยรามคำแหง 21 ถึง คลองลาดพร้าว -ซอยลาดพร้าว 77 ถึง ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 10 รวมตั้งจุดกวดขันผู้กระทำความผิดในการจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า จำนวน 182 จุด แยกเป็น -เดือนเมษายน 2563 ตั้งจุดกวดขันฯ จำนวน 60 จุด -เดือนพฤษภาคม 2563 ตั้งจุดกวดขันฯ จำนวน 62 จุด -เดือนมิถุนายน 2563 ตั้งจุดกวดขันฯ จำนวน 60 จุด 2. จับกุมผู้ฝ่าฝืนจอดหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ บนทางเท้า จำนวน 215 ราย ดำเนินคดีเปรียบเทียบตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดฯ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จำนวน 215 ราย เป็นเงิน 457,000.- บาท แยกเป็น -เดือนเมษายน 2563 จับกุมผู้ฝ่าฝืนฯ จำนวน 4 ราย เปรียบเทียบปรับ เป็นเงิน 8,000.- บาท -เดือนพฤษภาคม 2563 จับกุมผู้ฝ่าฝืนฯ จำนวน 118 ราย เปรียบเทียบปรับ เป็นเงิน 252,000.- บาท -เดือนมิถุนายน 2563 จับกุมผู้ฝ่าฝืนฯ จำนวน 93 ราย เปรียบเทียบปรับ เป็นเงิน 197,000.- บาท 3. ดำเนินการทอดแบบสอบถามสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินการตั้งจุดกวดขันผู้กระทำความผิดในการจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. เจ้าหน้าที่เทศกิจตั้งจุดกวดขันผู้กระทำความผิดในการจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า จำนวน 2 จุดต่อวัน โดยสับเปลี่ยนหมุนเวียนตั้งจุดกวดขันฯ ตามความเหมาะสม สถานการณ์ ดังนี้ ถนนลาดพร้าว - ปากซอยลาดพร้าว 57 ถึง 63 - ปากซอยลาดพร้าว 79 ถึง 83 - ปากซอยลาดพร้าว 91 ถึง 95 - ปากซอยลาดพร้าว 97 ถึง 101 - ปากซอยลาดพร้าว 112 ถึง 98 - ปากซอยลาดพร้าว 96 ถึง 88 - ปากซอยลาดพร้าว 84 ถึง 80 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม -บริษัทเซราไทย ถึง ถนน อินทราภรณ์ -ถนนอินทราภรณ์ ถึง ประดิษฐ์มนูธรรม 2 - คลองลาดพร้าว ถึง ซอยจำเนียรเสริม -ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 7 ถึง ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 3 -ซอยรามคำแหง 21 ถึง คลองลาดพร้าว -ซอยลาดพร้าว 77 ถึง ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 10 รวมตั้งจุดกวดขันผู้กระทำความผิดในการจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า จำนวน 152 จุด แยกเป็น -เดือนกรกฎาคม 2563 ตั้งจุดกวดขันฯ จำนวน 62 จุด -เดือนสิงหาคม 2563 ตั้งจุดกวดขันฯ จำนวน 62 จุด -เดือนกันยายน 2563 ตั้งจุดกวดขันฯ จำนวน 28 จุด (หมายเหตุ : ข้อมูล วันที่ 1 - 14 กันยายน 2563) 2. จับกุมผู้ฝ่าฝืนจอดหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ บนทางเท้า จำนวน 101 ราย ดำเนินคดีเปรียบเทียบตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดฯ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จำนวน 101 ราย เป็นเงิน 215,000.- บาท แยกเป็น -เดือนกรกฎาคม 2563 จับกุมผู้ฝ่าฝืนฯ จำนวน 69 ราย เปรียบเทียบปรับ เป็นเงิน 147,000.- บาท -เดือนสิงหาคม 2563 จับกุมผู้ฝ่าฝืนฯ จำนวน 16 ราย เปรียบเทียบปรับ เป็นเงิน 32,000.- บาท -เดือนกันยายน 2563 จับกุมผู้ฝ่าฝืนฯ จำนวน 16 ราย เปรียบเทียบปรับ เป็นเงิน 36,000.- บาท (หมายเหตุ : ข้อมูล วันที่ 1 - 14 กันยายน 2563) 3. ดำเนินการทอดแบบสอบถามสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินการตั้งจุดกวดขันผู้กระทำความผิดในการจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า 4. สรุปผลการทอดแบบสอบถามสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินการตั้งจุดกวดขันผู้กระทำความผิดในการจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 90.75

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(9) 06.ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และรักษาความสะอาดคลอง
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า
06.ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และรักษาความสะอาดคลอง

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.10

100 / 100
2
10.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการจัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานเขตวังทองหลาง ดำเนินการจัดจิตอาสาพัฒนาคู คลองเมืองเดิม คลองเปรมประชากร เขตพระนคร เพื่อพัฒนาทัศนียภาพและป้องกันน้ำท่วม ส่วนขณะนี้ชะลอการดำเนินโครงการเนื่องจากสถานการณ์โควิท-19 ( COVID-19 ) เนื่องจากการจัดกิจกรรมจะทำให้ต้องมีการระดมผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ซึ่งอาจทำให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโรคได้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการจัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 และ 29 พฤฒภาคม 2563 สำนักงานเขตวังทองหลาง ดำเนินการจัดจิตอาสาพัฒนาคู คลองเมืองเดิม คลองเปรมประชากร เขตพระนคร เพื่อพัฒนาทัศนียภาพและป้องกันน้ำท่วม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการจัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 และ 29 พฤฒภาคม 2563 และวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 สำนักงานเขตวังทองหลาง ดำเนินการจัดจิตอาสาพัฒนาคู คลองเมืองเดิม คลองเปรมประชากร เขตพระนคร เพื่อพัฒนาทัศนียภาพและป้องกันน้ำท่วม

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(10) 14.1 จำนวนครั้งของการออกตรวจสอบกวดขันการติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต ค่าเป้าหมาย จำนวน 1 ครั้ง/วัน // 14.2 ประชาชนที่พักอาศัยหรือสัญจรผ่านไป – มา ในพื้นที่เขตมีความพึงพอใจต่อการตรวจสอบกวดการติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต
[มิติที่ 1 : ]

๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า
14.1 จำนวนครั้งของการออกตรวจสอบกวดขันการติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต ค่าเป้าหมาย จำนวน 1 ครั้ง/วัน // 14.2 ประชาชนที่พักอาศัยหรือสัญจรผ่านไป – มา ในพื้นที่เขตมีความพึงพอใจต่อการตรวจสอบกวดการติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :90.00

ผลงาน :97.40


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.10

100 / 100
2
0.10

100 / 100
3
0.10

100 / 100
4
97.40

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. ขอนุมัติโครงการ 2. จัดทำแผนการตรวจและมอบหมายเจ้าหน้าที่สายตรวจรับผิดชอบการตรวจ 3. เจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจสอบการติดตั้งป้ายในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต ถนนสายหลัก สายรอง ซอยลัด ซอยย่อย ได้แก่ ถนนประดิษฐ์มนูธรรม ถนนลาดพร้าว ถนนประชาอุทิศ และในพื้นที่เขต เป็นประจำทุกวัน รวมตรวจ 92 ครั้ง -เดือนตุลาคม 2562 ออกตรวจ จำนวน 31 ครั้ง -เดือนพฤศจิกายน 2562 ออกตรวจ จำนวน 30 ครั้ง -เดือนธันวาคม 2562 ออกตรวจ จำนวน 31 ครั้ง 4. พบการฝ่าฝืนติดตั้งป้ายในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต ดำเนินการแก้ไขจัดเก็บ ทั้งสิ้นจำนวน 1,737 ป้าย จับกุมดำเนินคดี 12 ราย เปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 15,500 บาท ดังนี้ เดือนตุลาคม 2562 - ป้ายเลือกตั้งผิดหลักเกณฑฺ กกต. - ป้าย - ป้ายเกาะกลาง - ป้าย - ป้ายบนสะพานลอย - ป้าย - ป้ายที่บดบังทัศนวิสัยการสัญจร - ป้าย - ป้ายที่อยู่เขตทาง - ป้าย - ป้ายอวยพรเทศกาลต่างๆ - ป้าย - ป้ายเลียนแบบ - ป้าย - ป้ายติดตามผนัง กำแพง รั่ว - ป้าย - ป้ายหมู่บ้านจัดสรร 461 ป้าย - ป้ายอื่น 239 ป้าย รวม 700 ป้าย - จับกุมดำเนินคดี 4 ราย - เปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 4,500 บาท เดือนพฤศจิกายน 2562 - ป้ายเลือกตั้งผิดหลักเกณฑฺ กกต. - ป้าย - ป้ายเกาะกลาง - ป้าย - ป้ายบนสะพานลอย - ป้าย - ป้ายที่บดบังทัศนวิสัยการสัญจร - ป้าย - ป้ายที่อยู่เขตทาง - ป้าย - ป้ายอวยพรเทศกาลต่างๆ - ป้าย - ป้ายเลียนแบบ - ป้าย - ป้ายติดตามผนัง กำแพง รั่ว 5 ป้าย - ป้ายหมู่บ้านจัดสรร 405 ป้าย - ป้ายอื่น 206 ป้าย รวม 616 ป้าย - จับกุมดำเนินคดี 5 ราย - เปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 4,000 บาท เดือนธันวาคม 2562 - ป้ายเลือกตั้งผิดหลักเกณฑฺ กกต. 24 ป้าย - ป้ายเกาะกลาง - ป้าย - ป้ายบนสะพานลอย - ป้าย - ป้ายที่บดบังทัศนวิสัยการสัญจร - ป้าย - ป้ายที่อยู่เขตทาง - ป้าย - ป้ายอวยพรเทศกาลต่างๆ - ป้าย - ป้ายเลียนแบบ - ป้าย - ป้ายติดตามผนัง กำแพง รั่ว - ป้าย - ป้ายหมู่บ้านจัดสรร 253 ป้าย - ป้ายอื่น 144 ป้าย รวม 421 ป้าย - จับกุมดำเนินคดี 3 ราย - เปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 7,000 บาท 5. การทอดแบบสอบถามสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการตรวจสอบกวดการติดตั้งป้ายในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต อยู่ระหว่างรอดำเนินการตามแผนที่กำหนด เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. เจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจสอบการติดตั้งป้ายในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต ถนนสายหลัก สายรอง ซอยลัด ซอยย่อย ได้แก่ ถนนประดิษฐ์มนูธรรม ถนนลาดพร้าว ถนนประชาอุทิศ และในพื้นที่เขต เป็นประจำทุกวัน รวมตรวจ 91 ครั้ง -เดือนมกราคม 2563 ออกตรวจ จำนวน 31 ครั้ง -เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ออกตรวจ จำนวน 29 ครั้ง -เดือนมีนาคม 2563 ออกตรวจ จำนวน 31 ครั้ง 2. พบการฝ่าฝืนติดตั้งป้ายในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต ดำเนินการแก้ไขจัดเก็บ ทั้งสิ้นจำนวน 733 ป้าย จับกุมดำเนินคดี 12 ราย เปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 10,000 บาท ดังนี้ เดือนมกราคม 2563 - ป้ายเลือกตั้งผิดหลักเกณฑ์ กกต. - ป้าย - ป้ายเกาะกลาง - ป้าย - ป้ายบนสะพานลอย - ป้าย - ป้ายที่บดบังทัศนวิสัยการสัญจร - ป้าย - ป้ายที่อยู่เขตทาง - ป้าย - ป้ายอวยพรเทศกาลต่างๆ - ป้าย - ป้ายเลียนแบบ - ป้าย - ป้ายติดตามผนัง กำแพง รั่ว 20 ป้าย - ป้ายหมู่บ้านจัดสรร 87 ป้าย - ป้ายอื่น 130 ป้าย รวม 237 ป้าย - จับกุมดำเนินคดี 6 ราย - เปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 5,000 บาท เดือนกุมภาพันธ์ 2563 - ป้ายเลือกตั้งผิดหลักเกณฑ์ กกต. - ป้าย - ป้ายเกาะกลาง - ป้าย - ป้ายบนสะพานลอย - ป้าย - ป้ายที่บดบังทัศนวิสัยการสัญจร - ป้าย - ป้ายที่อยู่เขตทาง - ป้าย - ป้ายอวยพรเทศกาลต่างๆ - ป้าย - ป้ายเลียนแบบ - ป้าย - ป้ายติดตามผนัง กำแพง รั่ว - ป้าย - ป้ายหมู่บ้านจัดสรร 196 ป้าย - ป้ายอื่น 113 ป้าย รวม 309 ป้าย - จับกุมดำเนินคดี 4 ราย - เปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 3,500 บาท เดือนมีนาคม 2563 - ป้ายเลือกตั้งผิดหลักเกณฑ์ กกต. - ป้าย - ป้ายเกาะกลาง - ป้าย - ป้ายบนสะพานลอย - ป้าย - ป้ายที่บดบังทัศนวิสัยการสัญจร - ป้าย - ป้ายที่อยู่เขตทาง - ป้าย - ป้ายอวยพรเทศกาลต่างๆ - ป้าย - ป้ายเลียนแบบ - ป้าย - ป้ายติดตามผนัง กำแพง รั่ว - ป้าย - ป้ายหมู่บ้านจัดสรร 135 ป้าย - ป้ายอื่น 52 ป้าย รวม 187 ป้าย - จับกุมดำเนินคดี 2 ราย - เปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 1,500 บาท 3. การทอดแบบสอบถามสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการตรวจสอบกวดการติดตั้งป้ายในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต อยู่ระหว่างรอดำเนินการตามแผนที่กำหนด เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. เจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจสอบการติดตั้งป้ายในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต ถนนสายหลัก สายรอง ซอยลัด ซอยย่อย ได้แก่ ถนนประดิษฐ์มนูธรรม ถนนลาดพร้าว ถนนประชาอุทิศ และในพื้นที่เขต เป็นประจำทุกวัน รวมตรวจ 91 ครั้ง -เดือนเมษายน 2563 ออกตรวจ จำนวน 30 ครั้ง -เดือนพฤษภาคม 2563 ออกตรวจ จำนวน 31 ครั้ง -เดือนมิถุนายน 2563 ออกตรวจ จำนวน 30 ครั้ง 2. พบการฝ่าฝืนติดตั้งป้ายในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต ดำเนินการแก้ไขจัดเก็บ ทั้งสิ้นจำนวน 244 ป้าย จับกุมดำเนินคดี 9 ราย เปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 9,000 บาท ดังนี้ เดือนเมษายน 2563 - ป้ายเลือกตั้งผิดหลักเกณฑ์ กกต. - ป้าย - ป้ายเกาะกลาง - ป้าย - ป้ายบนสะพานลอย - ป้าย - ป้ายที่บดบังทัศนวิสัยการสัญจร - ป้าย - ป้ายที่อยู่เขตทาง - ป้าย - ป้ายอวยพรเทศกาลต่างๆ - ป้าย - ป้ายเลียนแบบ - ป้าย - ป้ายติดตามผนัง กำแพง รั่ว - ป้าย - ป้ายหมู่บ้านจัดสรร 92 ป้าย - ป้ายอื่น 41 ป้าย รวม 133 ป้าย - จับกุมดำเนินคดี 2 ราย - เปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 2,000 บาท เดือนพฤษภาคม 2563 - ป้ายเลือกตั้งผิดหลักเกณฑ์ กกต. - ป้าย - ป้ายเกาะกลาง - ป้าย - ป้ายบนสะพานลอย - ป้าย - ป้ายที่บดบังทัศนวิสัยการสัญจร - ป้าย - ป้ายที่อยู่เขตทาง - ป้าย - ป้ายอวยพรเทศกาลต่างๆ - ป้าย - ป้ายเลียนแบบ - ป้าย - ป้ายติดตามผนัง กำแพง รั่ว - ป้าย - ป้ายหมู่บ้านจัดสรร 7 ป้าย - ป้ายอื่น 12 ป้าย รวม 19 ป้าย - จับกุมดำเนินคดี 4 ราย - เปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 4,000 บาท เดือนมิถุนายน 2563 - ป้ายเลือกตั้งผิดหลักเกณฑ์ กกต. - ป้าย - ป้ายเกาะกลาง - ป้าย - ป้ายบนสะพานลอย - ป้าย - ป้ายที่บดบังทัศนวิสัยการสัญจร - ป้าย - ป้ายที่อยู่เขตทาง - ป้าย - ป้ายอวยพรเทศกาลต่างๆ - ป้าย - ป้ายเลียนแบบ - ป้าย - ป้ายติดตามผนัง กำแพง รั่ว - ป้าย - ป้ายหมู่บ้านจัดสรร 38 ป้าย - ป้ายอื่น 54 ป้าย รวม 92 ป้าย - จับกุมดำเนินคดี 3 ราย - เปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 3,000 บาท 3. ดำเนินการทอดแบบสอบถามสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการตรวจสอบกวดการติดตั้งป้ายในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. เจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจสอบการติดตั้งป้ายในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต ถนนสายหลัก สายรอง ซอยลัด ซอยย่อย ได้แก่ ถนนประดิษฐ์มนูธรรม ถนนลาดพร้าว ถนนประชาอุทิศ และในพื้นที่เขต เป็นประจำทุกวัน รวมตรวจ 76 ครั้ง -เดือนกรกฎาคม 2563 ออกตรวจ จำนวน 31 ครั้ง -เดือนสิงหาคม 2563 ออกตรวจ จำนวน 31 ครั้ง -เดือนกันยายน 2563 ออกตรวจ จำนวน 14 ครั้ง (หมายเหตุ : ข้อมูล วันที่ 1 - 14 กันยายน 2563) 2. พบการฝ่าฝืนติดตั้งป้ายในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต ดำเนินการแก้ไขจัดเก็บ ทั้งสิ้นจำนวน 115 ป้าย จับกุมดำเนินคดี 8 ราย เปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 7,000 บาท ดังนี้ เดือนกรกฎาคม 2563 - ป้ายเลือกตั้งผิดหลักเกณฑ์ กกต. - ป้าย - ป้ายเกาะกลาง - ป้าย - ป้ายบนสะพานลอย - ป้าย - ป้ายที่บดบังทัศนวิสัยการสัญจร - ป้าย - ป้ายที่อยู่เขตทาง - ป้าย - ป้ายอวยพรเทศกาลต่างๆ - ป้าย - ป้ายเลียนแบบ - ป้าย - ป้ายติดตามผนัง กำแพง รั่ว - ป้าย - ป้ายหมู่บ้านจัดสรร 13 ป้าย - ป้ายอื่น 13 ป้าย รวม 26 ป้าย - จับกุมดำเนินคดี 2 ราย - เปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 2,000 บาท เดือนสิงหาคม 2563 - ป้ายเลือกตั้งผิดหลักเกณฑ์ กกต. - ป้าย - ป้ายเกาะกลาง - ป้าย - ป้ายบนสะพานลอย - ป้าย - ป้ายที่บดบังทัศนวิสัยการสัญจร - ป้าย - ป้ายที่อยู่เขตทาง - ป้าย - ป้ายอวยพรเทศกาลต่างๆ - ป้าย - ป้ายเลียนแบบ - ป้าย - ป้ายติดตามผนัง กำแพง รั่ว - ป้าย - ป้ายหมู่บ้านจัดสรร 55 ป้าย - ป้ายอื่น 6 ป้าย รวม 61 ป้าย - จับกุมดำเนินคดี 6 ราย - เปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 5,000 บาท เดือนกันยายน 2563 (หมายเหตุ : ข้อมูล วันที่ 1 - 14 กันยายน 2563) - ป้ายเลือกตั้งผิดหลักเกณฑ์ กกต. - ป้าย - ป้ายเกาะกลาง - ป้าย - ป้ายบนสะพานลอย - ป้าย - ป้ายที่บดบังทัศนวิสัยการสัญจร - ป้าย - ป้ายที่อยู่เขตทาง - ป้าย - ป้ายอวยพรเทศกาลต่างๆ - ป้าย - ป้ายเลียนแบบ - ป้าย - ป้ายติดตามผนัง กำแพง รั่ว - ป้าย - ป้ายหมู่บ้านจัดสรร 13 ป้าย - ป้ายอื่น 15 ป้าย รวม 28 ป้าย - จับกุมดำเนินคดี - ราย - เปรียบเทียบปรับเป็นเงิน - บาท 3. ดำเนินการทอดแบบสอบถามสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการตรวจสอบกวดขันการติดตั้งป้ายในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต 4. สรุปผลการทอดแบบสอบถามสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการตรวจสอบกวดขันการติดตั้งป้ายในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 97.4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

(11) 07. พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ
07. พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.) โครงการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว - อยู่ระหว่างขออนุมัติงบประมาณ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.) โครงการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว - อยู่ระหว่างปรับปรุงภูมิทัศน์ ดำเนินการปรับหน้าดิน และสร้างแปลงสำหรับเพาะพืชสมุนไพร 2.) โครงการสำรวจและรายงานการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีของเมืองต่อพื้นที่กรุงเทพมหานคร - สำรวจพื้นที่สีเขียวและนำเข้าฐานข้อมูล จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ 2.1) บริเวณที่ว่างภายในซอยลาดพร้าว 87 (แปลงที่ 3) ขนาดพื้นที่ 1 งาน 41.69 ตารางวา 2.2) บริเวณที่ว่างภายในซอยลาดพร้าว 87 แยก 12 (แปลงที่ 2) ขนาดพื้นที่ 3 ไร่ 2 งาน 86.84 ตารางวา 2.3) บริเวณที่ว่างภายในซอยลาดพร้าว 87 แยก 12 (แปลงที่ 4) ขนาดพื้นที่ 1 งาน 79.51 ตารางวา 2.4) บริเวณที่วางภายในซอยรวมน้ำใจ 2 (แปลงที่ 4) ขนาดพื้นที่ 3 งาน 13.61 ตารางวา 2.5) บริเวณที่ว่่างภายในซอยพระยาประเสริฐ (แปลงที่ 1) ขนาดพื้นที่ 1 ไร่ 2 งาน 7.02 ตารางวา 2.6) บริเวณที่ว่างภายในซอยลาดพร้าว 80 แยก 26 (แปลงที่ 2) ขนาดพื้นที่ 1 ไร่ 2 งาน 26.10 ตารางวา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.) โครงการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว - อยู่ระหว่างเพาะ-ขยายพันธุ์พืชสมุนไพรลงแปลงเพาะ 2.) โครงการสำรวจและรายงานการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีของเมืองต่อพื้นที่กรุงเทพมหานคร - สำรวจพื้นที่สีเขียวและนำเข้าฐานข้อมูล จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ 2.1) บริเวณที่ว่างภายในซอยลาดพร้าว 83 (แปลงที่ 1) ขนาด 2 ไร่ 0 งาน 37.32 ตารางวา 2.2) บริเวณที่ว่างภายในซอยลาดพร้าว 83 (แปลงที่ 2) ขนาด 1 ไร่ 1 งาน 93.89 ตารางวา 2.3) บริเวณที่ว่างภายในซอยลาดพร้าว 83 (แปลงที่ 3) ขนาด 2 งาน 18.89 ตารางวา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1.) โครงการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว - ปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่บริเวณสวนหย่อม และสวนริมทางเท้าระหว่างซอยลาดพร้าว ๘๔ เนื้อที่ ๑ ไร่ ๓ งาน ๔๓ ตารางวา 2.) โครงการสำรวจและรายงานการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีของเมืองต่อพื้นที่กรุงเทพมหานคร - สำรวจพื้นที่สีเขียวและนำเข้าฐานข้อมูล จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ 2.1) บริเวณที่ว่างภายในซอยลาดพร้าว 112 (แปลงที่ 1) ขนาด 3 งาน 34.88 ตารางวา 2.2) บริเวณที่ว่างภายในซอยลาดพร้าว 126 (แปลงที่ 1) ขนาด 1 งาน 23.53 ตารางวา 2.3) บริเวณที่ว่างภายในซอยลาดพร้าว ๖๙ แยก ๔ ขนาด ๑ งาน ๓.๒๗ ตารางวา - ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร

(12) 15. ร้อยละความพึงพอใจของผู้สูงอายุ ผู้เจ็บป่วย ผู้พิการที่มีต่อการบริการให้บริการของฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตวังทองหลาง
[มิติที่ 1 : ]

๓.๑.๑ ผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถใช้ชีวิตได้สะดวก
15. ร้อยละความพึงพอใจของผู้สูงอายุ ผู้เจ็บป่วย ผู้พิการที่มีต่อการบริการให้บริการของฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตวังทองหลาง

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :90.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.10

100 / 100
2
98.00

100 / 100
3
99.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างสรุปผลการดำเนินงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการ 1.จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ 2.จัดทำแบบสอบถาม 3.ดำเนินการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของผู้รับบริการ -ฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของฝ่ายทะเบียน ได้แก่ ผู้สูงอายุ(อายุ 70 ปีขึ้นไป)ผู้เจ็บป่วย และผู้พิการ ให้ได้รับความสะดวกในการขอรับบริการ จำนวน 30 ชุด ตั้งแต่เดือน ,ตุลาคม 2562 -มีนาคม 2563 - ผู้รับบริการมีความพึงพอใจเฉลี่ย ร้อยละ 98.50 สรุปผู้ขอรับบริการมีความพึงพอใจมากถึงมากที่สุด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการ 1.จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ 2.จัดทำแบบสอบถาม 3.ดำเนินการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของผู้รับบริการ -ฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของฝ่ายทะเบียน ได้แก่ ผู้สูงอายุ(อายุ 70 ปีขึ้นไป)ผู้เจ็บป่วย และผู้พิการ ให้ได้รับความสะดวกในการขอรับบริการ จำนวน 90 ชุด ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2562 -มิถุนายน 2563 - ผู้รับบริการมีความพึงพอใจเฉลี่ย ร้อยละ 99.00 สรุปผู้ขอรับบริการมีความพึงพอใจมากถึงมากที่สุด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการ 1.จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ 2.จัดทำแบบสอบถาม 3.ดำเนินการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของผู้รับบริการ -ฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของฝ่ายทะเบียน ได้แก่ ผู้สูงอายุ(อายุ 70 ปีขึ้นไป)ผู้เจ็บป่วย และผู้พิการ ให้ได้รับความสะดวกในการขอรับบริการ จำนวน 110 ชุด ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2562 -สิงหาคม 2563 มีความพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ 98.37 คิดเป็นระดับ 4.92 มีความพึงพอใจมากที่สุด

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(13) 08. ระดับความสำเร็จของการแจ้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการรับสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 8.1 จำนวนช่องทางการประชาสัมพันธ์ฯ ค่าเป้าหมายจำนวน 3 ช่องทาง // 8.2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มารับบริการด้านสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี
08. ระดับความสำเร็จของการแจ้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการรับสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 8.1 จำนวนช่องทางการประชาสัมพันธ์ฯ ค่าเป้าหมายจำนวน 3 ช่องทาง // 8.2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มารับบริการด้านสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
91.00

100 / 100
2
92.00

100 / 100
3
95.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 โดยมีการประชาสัมพันธ์ไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง ได้แก่ 1. ช่องทางทางเว็บไซด์ 2. ข่องทางการทำป้ายไวนิล 3. ช่องทางการทำแผ่นพับ 4. การทำจดหมายแจ้งเตือนผู้สูงอายุที่มีอายุถึงเกณฑ์ แบบสรุปความพึงพอใจของผู้มารับบริการด้านสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ - จำนวนผู้ตอบแบบสำรวจทั้งหมด 40 คน - มีความพึงพอใจในการให้บริการ - การบริการรวดเร็ว มีความสะดวกสบายดีกว่าแต่ก่อนมาก - ผู้รับบริการมีความพึงพอใจเฉลี่ย ร้อยละ 92 ( พึงพอใจมากที่สุด ) แบบสำรวจความพึงพอใจ ประจำเดือนธันวาคม 2562 โดยมีการประชาสัมพันธ์ไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง ได้แก่ 1. ช่องทางทางเว็บไซด์ 2. ข่องทางการทำป้ายไวนิล 3. ช่องทางการทำแผ่นพับ 4. การทำจดหมายแจ้งเตือนผู้สูงอายุที่มีอายุถึงเกณฑ์ แบบสอบถามความพึงพใจของผู้สูงอายุจำนวน 19 ราย ระดับความพึงพอใจมากถึงมากที่สุด ข้อเสนอแนะ ความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการรับการลงทะเบียนและการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ - เจ้าหน้าที่ปฏิบัติเรียบร้อยดีและเขตย้ายมาใหม่ดูสดใสสะดวกดี - ผู้รับบริการมีความพึงพอใจเฉลี่ย ร้อยละ 90 ( พึงพอใจมากที่สุด )

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจประจำเดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2563 1. ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ แบบสำรวจความพึงพอใจ โดยมีการประชาสัมพันธ์ไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง ได้แก่ 1. ช่องทางทางเว็บไซด์ 2. ข่องทางการทำป้ายไวนิล 3. ช่องทางการทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์และแจกให้กับประชาชนในชมุชนและในพื้นที่เขตวังทองหลาง 4. การทำจดหมายแจ้งเตือนผู้สูงอายุที่มีอายุถึงเกณฑ์ 2. ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด - ตั้งแต่เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2563 ผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไปได้รับความสะดวกในการให้บริการและมีความพึงพอใจเป็นอย่างมาก ขอให้รักษาระดับการให้บริการที่ดีต่อไป - เดือนมกราคม 63 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจเฉลี่ย ร้อยละ 93 ( พึงพอใจมากที่สุด ) - เดือนมกราคม 63 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจเฉลี่ย ร้อยละ 96 ( พึงพอใจมากที่สุด ) - เดือนกุมภาพันธ์ 63 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจเฉลี่ย ร้อยละ 93 ( พึงพอใจมากที่สุด )

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจประจำเดือนเมษายน - มิถุนายน 2563 1. ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ แบบสำรวจความพึงพอใจ โดยมีการประชาสัมพันธ์ไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง ได้แก่ 1. ช่องทางเว็บไซด์ 2. ช่องทางการทำป้ายไวนิล 3. ช่องทางการทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์และแจกให้กับประชาชนในชุมชนและในพื้นที่เขตวังทองหลาง 4. การทำจดหมายแจ้งเตือนผู้สูงอายุที่มีอายุถึงเกณฑ์ 2. ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด ตั้งแต่เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ 93.10 - 96 % ผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไปได้รับความสะดวกในการให้บริการและมีความถึงพอใจเป็นอย่างมาก เจ้าหน้าที่ดูแลเอาใจใส่มีความกระตือรือร้นและมีความเต็มใจในการให้บริการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจประจำเดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. ลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียน 2. จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มารับลงทะเบียน โดยมีการประชาสัมพันธ์ไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง ได้แก่ 1. ช่องทางเว็บไซด์ 2. ช่องทาการทำป้ายไวนิล 3. ช่องทางการทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์และแจกให้ประชาชนในชุมชนและในพื้นที่เขตวังทองหลางได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร 4. การทำหนังสือแจ้งเตือนผู้สูงอายุที่มีอายุถึงเกณฑ์ให้มาลงทะเบียน - ระดับควาพึงพอใจอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 - เดือนกันยายน 2563 ผู้ที่มารับบริการมีความพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ 100% สรุปผลการดำเนินงาน - ผู้สูงอายุได้รับข้อมูลข่าวสารการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุทุกคนที่ถึงเกณฑ์ - มีช่องทางการปะชาสัมพันธ์การรับเบี้่ยยังชีพผู้สูงอายุหลากหลายช่องทาง - ผู้สูงอายุเข้ามารับบริการด้านสวัสดิการการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุมีความพึงพอใจในการบริการ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

(14) 09.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพิ้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
09.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพิ้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :90.00

ผลงาน :62.40

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.10

100 / 100
2
0.10

100 / 100
3
6.24

100 / 100
4
62.40

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการสอนเสริมเดือนพฤศจิกายน2562 - มกราคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

นักเรียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตวังทองหลาง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้เข้าร่วมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 ผลการทดสอบ ได้คะแนนรวม 6.240

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

นักเรียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตวังทองหลาง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้เข้าร่วมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 ผลการทดสอบ ได้คะแนนรวม 6.240 ( ร้อยละ 62.4 )

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม

(15) 16. ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มี การก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน
[มิติที่ 1 : ]

๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ
16. ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มี การก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.10

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการตามโครงการฯ ดังนี้ 1.ขออนุมัติโครงการตรวจสอบการออกเลขรหัสประจำบ้านของอาคารที่อนุญาติก่อสร้างปี 2562 2.มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้แก่เจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบการออกเลขรหัสประจำบ้านของอาคารที่ขออนุญาตก่อสร้าง -ฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการตรวจสอบอาคารที่ขออนุญาตก่อสร้างและมีอาคารที่สามารถออกเลขรหัสประจำบ้านตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 24 มีนาคม 2563 โดยมีผู้ยื่นคำร้องฯ จำนวน 81 ราย เจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบอาคารฯและสามารถออกเลขรหัสประจำบ้านได้จำนวน 108 อาคาร-ลงจุดตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านได้ทั้งสิ้น 108 จุด คิดเป็นร้อยละ 100%

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการตามโครงการฯ ดังนี้ 1.ขออนุมัติโครงการตรวจสอบการออกเลขรหัสประจำบ้านของอาคารที่อนุญาติก่อสร้างปี 2562 2.มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้แก่เจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบการออกเลขรหัสประจำบ้านของอาคารที่ขออนุญาตก่อสร้าง -ฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการตรวจสอบอาคารที่ขออนุญาตก่อสร้างและมีอาคารที่สามารถออกเลขรหัสประจำบ้านตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 29 มิถุนายน 2563 โดยมีผู้ยื่นคำร้องฯ จำนวน 126 ราย เจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบอาคารฯและสามารถออกเลขรหัสประจำบ้านได้จำนวน 126 อาคาร-ลงจุดตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านได้ทั้งสิ้น 126 จุด คิดเป็นร้อยละ 100%

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการตามโครงการฯ ดังนี้ 1.ขออนุมัติโครงการตรวจสอบการออกเลขรหัสประจำบ้านของอาคารที่อนุญาติก่อสร้างปี 2563 2.มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้แก่เจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบการออกเลขรหัสประจำบ้านของอาคารที่ขออนุญาตก่อสร้าง -ฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการตรวจสอบอาคารที่ขออนุญาตก่อสร้างและมีอาคารที่สามารถออกเลขรหัสประจำบ้านตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 – สิงหาคม 2563 มีผู้มายื่นคำร้องจำนวน 136 รายและสามารถลงจุดแสดงตำแหน่งฯ ได้ทั้ง 136 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 -ฝ่ายโยธาได้ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ขออนุญาตก่อสร้าง ตั้งแต่ ตค.62- กย. 63 จำนวน 185 ราย

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

(16) 10. ความสำเร็จของการจัดเก็บรายได้ 10.1 ร้อยละความสำเร็จของการแจ้งประเมินภาษี ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100 // 10.2 ร้อยละของการบังคับภาษี
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
10. ความสำเร็จของการจัดเก็บรายได้
    10.1 ร้อยละความสำเร็จของการแจ้งประเมินภาษี ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100 // 10.2 ร้อยละของการบังคับภาษี

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.49

100 / 100
2
7.56

100 / 100
3
9.85

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 169 ราย เป็นจำนวนเงิน 6,380,301.25 บาท - ภาษีบำรุงท้องที่ 42 ราย เป็นจำนวนเงิน 21,217.09 บาท - ภาษีป้าย 277 ราย เป็นจำนวนเงิน 189,488.05 บาท ยอดรวม 488 ราย เป็นจำนวนเงิน 6,591,006.39 บาท ดำเนินการเร่งรัดลูกหนี้ค้างชำระภาษี 3 ประเภท จำนวนเงิน 1,510,757.43 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 423 ราย เป็นจำนวนเงิน 17,199,152.29 บาท - ภาษีบำรุงท้องที่ 275 ราย เป็นจำนวนเงิน 276,130.16 บาท- ภาษีป้าย 1,548 ราย เป็นจำนวนเงิน 6,111,197.65 บาทยอดรวม 2,246 ราย เป็นจำนวนเงิน 23,586,480.10 บาท ดำเนินการเร่งรัดลูกหนี้ค้างชำระภาษี 3 ประเภท จำนวนเงิน 1,510,757.43 บาท 7,634,026.99 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 536 ราย เป็นจำนวนเงิน 20,689,668.36 บาท - ภาษีบำรุงท้องที่ 384 ราย เป็นจำนวนเงิน 289,306.87 บาท - ภาษีป้าย 2,312 ราย เป็นจำนวนเงิน 11,392,444.55 บาท ยอดรวม 3,232 ราย เป็นจำนวนเงิน 32,371,419.78 บาท ดำเนินการเร่งรัดลูกหนี้ค้างชำระภาษี 3 ประเภท จำนวนเงิน 9,261,242.30 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ลงพื้นที่สำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย ในพื้นที่เขตวังทองหลาง ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 11 กันยายน 2563 - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 10,549 ราย เป็นจำนวนเงิน 14,836,496.11 บาท - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 704 ราย เป็นจำนวนเงิน 26,789,676.34 บาท - ภาษีบำรุงท้องที่ 1,350 ราย เป็นจำนวนเงิน 628,273.08 บาท - ภาษีป้าย 2,686 ราย เป็นจำนวนเงิน 13,566,198.25 บาท ยอดรวม 15,289 ราย เป็นจำนวนเงิน 55,810,643.78 บาท ดำเนินการเร่งรัดลูกหนี้ค้างชำระภาษี 3 ประเภท 9,756,884.76 บาท ดำเนินการออกหนังสือแจ้งภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 16,392 ราย จากจำนวนผู้ที่เข้าข่ายเสียภาษี 16,392 ราย

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(17) ตัวชี้วัด : 2.1 ร้อยละความสำเร็จของการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม
[มิติที่ 2 : ]

๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ตัวชี้วัด : 2.1 ร้อยละความสำเร็จของการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :7.00

ผลงาน :5.71


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.77

100 / 100
2
1.57

100 / 100
3
4.33

100 / 100
4
5.71

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว 35,205,276.75 จากงบประมาณหลังปรับโอน 328,651,000 คิดเป็น 11.28

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว 204,632,323.31 ( 31.59 % ) บาท จากงบประมาณหลังปรับโอน 285,308,018.00 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว 177,617,515.64 (61.93 % ) บาท จากงบประมาณหลังปรับโอน 328,651,000 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ 5 หมวด ดังนี้ 1.หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 2.หมวดค่าสาธารณูปโภค 3.หมวดค่าครุภัณฑ์และที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 4.หมวดเงินอุดหนุน 5.หมวดรายจ่ายอื่น และงบกลาง เป็นเงิน 155,894ม173.14 จากงบประมาณ 191,109,176.00 ( หลังปรับโอน ) คิดเป็นร้อยละ 81.57

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(18) ตัวชี้วัด 2.2.1 การจัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
[มิติที่ 2 : ]

๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ตัวชี้วัด 2.2.1 การจัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :1.50

ผลงาน :1.50


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.50

100 / 100
2
1.50

100 / 100
3
1.50

100 / 100
4
1.50

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ได้จัดทำรายงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2562 และรายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สิน ถึงผู้อำนวยการกองบัญชี , ปลัดกรุงเทพมหานคร (ผ่านผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน), ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน ตามหนังสือเลขที่ กท8208/7097 ลงวันที่ 28 พ.ย. 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ได้จัดทำรายงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2562 และรายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สิน ถึงผู้อำนวยการกองบัญชี , ปลัดกรุงเทพมหานคร (ผ่านผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน), ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน ตามหนังสือเลขที่ กท8208/7097 ลงวันที่ 28 พ.ย. 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ได้จัดทำรายงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2562 และรายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สิน ถึงผู้อำนวยการกองบัญชี , ปลัดกรุงเทพมหานคร (ผ่านผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน), ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน ตามหนังสือเลขที่ กท8208/7097 ลงวันที่ 28 พ.ย. 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ได้จัดทำรายงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2562 และรายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สิน ถึงผู้อำนวยการกองบัญชี , ปลัดกรุงเทพมหานคร (ผ่านผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน), ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน ตามหนังสือเลขที่ กท8208/7097 ลงวันที่ 28 พ.ย. 2562

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(19) ตัวชี้วัด 2.2.2 คะแนนของความสำเร็จของการจัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ( แบบฟอร์มของกองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ)
[มิติที่ 2 : ]

๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ตัวชี้วัด 2.2.2 คะแนนของความสำเร็จของการจัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ( แบบฟอร์มของกองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :1.50

ผลงาน :1.50


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.50

100 / 100
2
1.50

100 / 100
3
1.50

100 / 100
4
1.50

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ได้จัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปีงบประมาณ 2562 ถึงผู้อำนวยการสำนักการคลัง ตามหนังสือเลขที่ กท 8208/6489 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ได้จัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปีงบประมาณ 2562 ถึงผู้อำนวยการสำนักการคลัง ตามหนังสือเลขที่ กท 8208/6489 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ได้จัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปีงบประมาณ 2562 ถึงผู้อำนวยการสำนักการคลัง ตามหนังสือเลขที่ กท 8208/6489 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ได้จัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปีงบประมาณ 2562 ถึงผู้อำนวยการสำนักการคลัง ตามหนังสือเลขที่ กท 8208/6489 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2562

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

(20) ตัวชี้วัด : 3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด ( Best Service )
[มิติที่ 3 : ]

๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ
ตัวชี้วัด : 3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด ( Best Service )

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :7.00

ผลงาน :7.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.10

100 / 100
2
0.10

100 / 100
3
5.00

100 / 100
4
7.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินงานได้ตามแผนงานที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินโครงการแล้วเสร็จเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

(21) ตัวชี้วัด : 3.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
[มิติที่ 3 : ]

๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
ตัวชี้วัด : 3.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :6.00

ผลงาน :4.15

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.10

100 / 100
2
0.10

100 / 100
3
0.10

100 / 100
4
4.15

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างประชุมเพื่อวางแผนดำเนินโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของสำนักงานเขตวังทองหลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 1 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจเฉลี่ย 3.816

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างรอผลสำรวจความพึงพอใจ รอบที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

คะแนนผลสำรวจความพึงพอใจครั้งที่ 1 ได้ผลคะแนนเฉลี่ย 3.816 คะแนนผลสำรวจความพึงพอใจครั้งที่ 2 ได้ผลคะแนนเฉลี่ย 4.477 ผลคะแนนความพึงพอใจ จำนวน 2 ครั้ง ได้ผลคะแนนเฉลี่ย 4.146

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ

(22) ตัวชี้วัด : 3.1 ระดับความสำเร็จในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ
[มิติที่ 3 : ]

๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์
ตัวชี้วัด : 3.1 ระดับความสำเร็จในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :7.00

ผลงาน :7.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
7.00

100 / 100
2
7.00

100 / 100
3
7.00

100 / 100
4
7.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

การแก้ไขเรื่องร้องเรียนประจำไตรมาส 1 ( เดือนตุลาคม 2562 – 27 ธันวาคม 2562 ) มีทั้งหมด 502 เรื่อง ดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จ 494 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข จำนวน 8 เรื่อง โดยมีเรื่องร้องเรียนดังนี้ 1.การกระทำผิดในที่สาธารณะ จำนวน 71 เรื่อง, 2. เรื่องร้องทุกข์อื่นๆ จำนวน 14 เรื่อง, 3.สะพานจำนวน 1 เรื่อง, 4.ต้นไม้ สวนสาธารณะ จำนวน 20 เรื่อง, 5.ถนน จำนวน 11 เรื่อง, 6.การบริหารงานบุคคล จำนวน 8 เรื่อง, 7.ท่อระบายน้ำ จำนวน 39 เรื่อง, 8.อาคาร จำนวน 23 เรื่อง, 9.น้ำท่วม จำนวน 1 เรื่อง, 10.เหตุเดือดร้อนรำคาญ จำนวน 108 เรื่อง, 11.โทรศัพท์ จำนวน 10 เรื่อง, 12.ปัญหาจราจร จำนวน 21 เรื่อง, 13.ขยะและสิ่งปฏิกูล จำนวน 58 เรื่อง, 14 ไฟฟ้า จำนวน 117 เรื่อง โดยทุกเรื่องสามารถตอบรับได้ภายใน 1 วันทำการ และแจ้งผลการดำเนินงานได้ภายใน 3 วันทำการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

การแก้ไขเรื่องร้องเรียนประจำไตรมาส 2 ( เดือนมีนาคม 2562 – 24 มีนาคม 2563 ) มีทั้งหมด 442 เรื่อง ดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จ 421 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข จำนวน 21 เรื่อง โดยมีเรื่องร้องเรียนดังนี้ 1.การกระทำผิดในที่สาธารณะ จำนวน 46 เรื่อง, 2. เรื่องร้องทุกข์อื่นๆ จำนวน 10 เรื่อง, 3.สะพานจำนวน - เรื่อง, 4.ต้นไม้ สวนสาธารณะ จำนวน 20 เรื่อง, 5.ถนน จำนวน 14 เรื่อง, 6.การบริหารงานบุคคล จำนวน 4 เรื่อง, 7.ท่อระบายน้ำ จำนวน 36เรื่อง , 8.อาคาร จำนวน 26 เรื่อง, 9.น้ำท่วม จำนวน - เรื่อง, 10.เหตุเดือดร้อนรำคาญ จำนวน 121 เรื่อง, 11.โทรศัพท์ จำนวน 4 เรื่อง, 12.ปัญหาจราจร จำนวน 14 เรื่อง, 13.ขยะและสิ่งปฏิกูล จำนวน 50 เรื่อง, 14 ไฟฟ้า จำนวน 84 เรื่อง , 15. เรื่องฉุกเฉิน จำนวน 9 เรื่อง , 16. บาทวิถี จำนวน 4 เรื่อง โดยทุกเรื่องสามารถตอบรับได้ภายใน 1 วันทำการ และแจ้งผลการดำเนินงานได้ภายใน 3 วันทำการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

การแก้ไขเรื่องร้องเรียนประจำไตรมาส 3 ( เดือนเมษายน 2563 – 24 มิถุนายน 2563 ) มีทั้งหมด 488 เรื่อง ดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จ 473 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข จำนวน 15 เรื่อง โดยมีเรื่องร้องเรียนดังนี้ 1.การกระทำผิดในที่สาธารณะ จำนวน 71 เรื่อง, 2. เรื่องร้องทุกข์อื่นๆ จำนวน 8 เรื่อง, 3.สะพานจำนวน - เรื่อง, 4.ต้นไม้ สวนสาธารณะ จำนวน 25 เรื่อง, 5.ถนน จำนวน 13 เรื่อง, 6.การบริหารงานบุคคล จำนวน 5 เรื่อง, 7.ท่อระบายน้ำ จำนวน 67 เรื่อง , 8.อาคาร จำนวน 24 เรื่อง, 9.น้ำท่วม จำนวน 9 เรื่อง, 10.เหตุเดือดร้อนรำคาญ จำนวน 75 เรื่อง, 11.โทรศัพท์ จำนวน 7เรื่อง, 12.ปัญหาจราจร จำนวน 16 เรื่อง, 13.ขยะและสิ่งปฏิกูล จำนวน 69 เรื่อง, 14 ไฟฟ้า จำนวน 57 เรื่อง , 15. เรื่องฉุกเฉิน จำนวน 39 เรื่อง , 16. บาทวิถี จำนวน 2 เรื่อง, 17 เขื่อน คูคลอง จำนวน 1 เรื่อง โดยทุกเรื่องสามารถตอบรับได้ภายใน 1 วันทำการ และแจ้งผลการดำเนินงานได้ภายใน 3 วันทำการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ส่วนที่ 1 ด้านปริมาณฯ : ดำเนินการรับเรื่องร้องเรียนภายใน 1 วันทำการ และรายงานผลในระบบรับเรื่องร้องเรียนภายใน 3 วันทำการทุกเรื่อง รวมถึงส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักปลัดกรุงเทพมหานครภายในกำหนดทุกเดือน ส่วนที่ 2 ด้านคุณภาพการแก้ไขปัญหาฯ : เรื่องร้องเรียนทุกเรื่องสามารถระบุรายละเอียดการดำเนินงานได้ชัดเจน มีสมบูรณ์ด้านเนื้อหา ตามหลักเกณฑ์ เรื่องราวร้องทุกข์ : ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 9 กันยายน 2563 มีทั้งหมด 1924 เรื่อง ดังนี้ 1.กระทำผิดในที่สาธารณะ จำนวน 224 เรื่อง, 2.เรื่องร้องทุกข์ประเภทอื่นๆ จำนวน 37 เรื่อง, 3.สะพาน จำนวน 1 เรื่อง, 4.ต้นไม้ สวนสาธารณะ จำนวน 103 เรื่อง, 5.ถนน จำนวน 64 เรื่อง, 6.เรื่องฉุกเฉิน จำนวน 74 เรื่อง, 7.การบริหารงานบุคคล จำนวน 21 เรื่อง, 8.ท่อระบายน้ำ จำนวน 184 เรื่อง, 9.อาคาร จำนวน 90 เรื่อง, 10.น้ำท่วม จำนวน 32 เรื่อง, 11.เขื่อน คูคลอง จำนวน 1 เรื่อง, 12.บาทวิธี จำนวน 9 เรื่อง, 13.เหตุเดือดร้อนรำคาญ จำนวน 423 เรื่อง, 14.ปัญหาจราจร จำนวน 70 เรื่อง, 15.โทรศัพท์ จำนวน 28 เรื่อง, 16.ขยะและสิ่งปฏิกูล จำนวน 233 เรื่อง, 17.ไฟฟ้า จำนวน 330 เรื่อง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

(23) ตัวชี้วัด : 4.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน
[มิติที่ 4 : ]

๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
ตัวชี้วัด : 4.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :4.00

ผลงาน :4.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
2.00

100 / 100
3
3.00

100 / 100
4
4.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดประชุมและคัดเลือกกิจกรรมในการดำเนินงานตามโครงการ ในวันที่ 27 ธันวาคม 2562 อยู่ระหว่างดำเนินการจัดสรุปผลการประชุม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ดำเนินการการทบทวน จัดทำข้อปฏิบัติ แนวทาง คู่มือ หรือมาตรฐานปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัย ในการทำงาน 3 งาน (งานลอกท่อระบายน้ำ งานฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย งานกวาดถนนในพื้นที่ที่มีแสงสว่างน้อย )และแจ้งเวียนผู้ปฏิบัติงานทราบและถือปฏิบัติ และดำเนินการรวบรวมสถิติ ข้อมูลการประสบอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการจัดทำสรุปการรายงานผลการดำเนินงานและกำกับติดตามโครงการ รวบรวมข้อมูล สถิติการเกิดอุบัติเหตุ จัดเตรียมเอกสารการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการจัดทำสรุปการรายงานผลการดำเนินงานและกำกับติดตามโครงการ รวบรวมข้อมูล สถิติการเกิดอุบัติเหตุ จัดเตรียมเอกสารการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ

(24) ตัวชี้วัด : 4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล
[มิติที่ 4 : ]

๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์
ตัวชี้วัด : 4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :6.00

ผลงาน :6.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.10

100 / 100
2
0.60

100 / 100
3
3.00

100 / 100
4
6.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างประชุมเพื่อวางแผนดำเนินโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการทบทวนภารกิจของหน่วยงานและบัญชีรายการฐานข้อมูลของสำนักงานเขตที่ดำเนินการจัดเก็บหรือที่มีอยู่ ส่งให้ สยป. เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการประสานการดำเนินการจาก สยป. ในขั้นต่อไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลและนำเข้าระบบฐานข้อมูลของ สยป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. ดำเนินการทบทวนสถานะของข้อมูลที่อยู่ในปัจจุบันและวิธีการเก็บจัดเก็บข้อมูล 2. จัดลำดับความสำคัญของข้อมูล 3. จัดทำแผนการพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงาน ( ตั้งคณะทำงานในการจัดเก็บข้อมูล ) 4. ดำเนินการจัดเก็บข้อมูล 5. นำเข้าข้อมูลในระบบ District Catalogs - นำเข้าข้อมูลเข้าระบบ District Catalogs จำนวน 22 ฐานข้อมูล และดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทุกเดือน ( เฉพาะข้อมูลที่ต้องปรับปรุงทุกเดือน ) รวม 34 ครั้ง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด