ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 50480000

Home Home SED

๑.๑ - ปลอดมลพิษ

(1) 1. ความสำเร็จในการจัดทำระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ
1. ความสำเร็จในการจัดทำระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :จำนวน

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :1.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จำนวน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.63

100 / 100
3
0.83

100 / 100
4
1.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการจัดส่งข้อมูลสถานประกอบการกลุ่มเป้าหมายที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในพื้นที่เขตทวีวัฒนาให้สำนักการระบายน้ำเรียบร้อยแล้ว ภายในเดือนธันวาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สำนักงานเขตทวีวัฒนา มีการดำเนินงานเพื่อจัดทำฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสีย ดังนี้ 1.ตรวจสอบข้อมูลแหล่งกำเนิดน้ำเสีย 2.จัดส่งข้อมูลแหล่งกำเนิดน้ำเสียให้สำนักระบายน้ำภายในกำหนด 3.สำรวจและจัดทำข้อมูลสถานประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสีย ตามแบบสำรวจที่กำหนด และประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย และการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานครให้แก่สถานประกอบการ จำนวน 30 แห่ง จากจำนวนทั้งหมด จำนวน 48 แห่ง ดังนี้ 1) ร้านอาหารร่มไม้ชายคา (ประเภทภัตคาร) 2) อู่อาร์ดีเซ็นเตอร์ (ประเภทโรงงานอุตสาหกรรม) 3) บจก.หาญวิวัฒน์ค้าไม้ (ประเภทโรงงานอุตสาหกรรม) 4) บจก.พิบูลย์ชัยน้ำพริกเผาไทยแม่ประนอม (ประเภทโรงงานอุตสาหกรรม) 5) ตลาดเวิลด์มาร์เก็ต (ประเภทตลาด) 6) บจก. เจริญภัณฑ์ยนตรกิจเซอร์วิส (ประเภทโรงงานอุตสาหกรรม) 7) สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ (ประเภทโรงพยาบาล) 8) บจก. เพชรธนรวรรณ (สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง) 9) บจก. ตวงทองออยล์ (สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง) 10) หจก. ดาวโตประทีปสุวรรณ (สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง) 11) หมู่บ้านเดอะซิตี้ (ประเภทที่ดินจัดสรร) 12) หมู่บ้านเดอะโฮม (ประเภทที่ดินจัดสรร) 13) หมู่บ้านธนาภิรมณ์ ปิ่นเกล้า (ประเภทที่ดินจัดสรร) 14) บจก. จูปิตัส (ประเภทโรงงานอุตสาหกรรม) 15) บจก. กรุงเทพทิพโอสถ (ประเภทโรงงานอุตสาหกรรม) 16) บจก. อนันต์ 2539 การาจ (ประเภทโรงงานอุตสาหกรรม) 17) โรงงานเฟอร์นิเจอร์ (ประเภทโรงงานอุตสาหกรรม) 18) บจก. ฟีนิกซ์เมทัล (ประเภทโรงงานอุตสาหกรรม) 19) บจก. ไลฟ์อะคาร์ เซอร์วิส (ประเภทโรงงานอุตสาหกรรม) 20) โรงเรียนโพลีเทคนิคพณิชย์กรุงเทพ (ประเภทโรงเรียน) 21) โรงพยาบาลธนบุรี 2 (ประเภทโรงพยาบาล) 22) โรงเรียนเพลินพัฒนา (ประเภทโรงเรียน) 23) บริษัท บางจากกรีนเนท จำกัด (ประเภทสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง) 24) บริษัท ทรัยพ์ไพศาลเซอร์วิส จำกัด (ประเภทสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง) 25) บริษัท บางจากกรีนเนท จำกัด สาขาปิ่นเกล้า - นครชัยศรี 2 (ประเภทสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง) 26) บริษัท ปิ่นเกล้าเซอร์วิส จำกัด (ประเภทสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง) 27) บริษัท สาครพิทักษ์ จำกัด (ประเภทสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง) 28) บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอเปอร์เรชั่น จำกัด ถนนบรมราชชนนี (ประเภทสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง) 29) บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอเปอร์เรชั่น จำกัด ถนนศาลาธรรมสพน์ (ประเภทสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง) 30) ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรทวีโชค บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอเปอร์เรชั่น จำกัด (ประเภทสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

สำนักงานเขตทวีวัฒนา มีการดำเนินงานเพื่อจัดทำฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสีย โดยสำรวจและจัดทำข้อมูลสถานประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสีย ตามแบบสำรวจที่กำหนด และประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย และการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานครให้แก่สถานประกอบการ จำนวน 9 แห่ง รวม 39 แห่ง จากจำนวนทั้งหมด จำนวน 48 แห่ง ดังนี้ 1. บริษัท จูปิตัส จำกัด (โรงงานอุตสาหกรรม) เลขที่475 2. นายปัญญา ชาญณรงค์ (โรงงานอุตสาหกรรม) 3. บริษัท จูปิตัส จำกัด (โรงงานอุตสาหกรรม) เลขที่ 485 4. บริษัท บางกอกโมเอร์นแกรนิต จำกัด (โรงงานอุตสาหกรรม) 5. นายนำชัย เตชะไมตรี (โรงงานอุตสาหกรรม) 6. ประกายเพชรค้าไม้ (โรงงานอุตสาหกรรม) 7. บริษัท เดียร์ บอดี้ แอนด์ เพ็นท์(1955) จำกัด (โรงงานอุตสาหกรรม) 8. นายธาม ราชสิงก์ (โรงงานอุตสาหกรรม) 9. บริษัท จักรวาลอะไหล่แทรกเตอร์ จำกัด (โรงงานอุตสาหกรรม) 10. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

สำนักงานเขตทวีวัฒนา มีการดำเนินงานเพื่อจัดทำฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสีย โดยสำรวจและจัดทำข้อมูลสถานประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสีย ตามแบบสำรวจที่กำหนด และประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย และการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานครให้แก่สถานประกอบการ จำนวน 9 แห่ง รวม 48 แห่ง จากจำนวนทั้งหมด จำนวน 48 แห่ง ดังนี้ 1.โรงเรียนเทคโนโลยีปิ่นมณฑล 2.โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(ทวีวัฒนา)ในพระราชูปถัมภ์ 3.โรงเรียนคลองทวีวัฒนา(ทองน่วมอนุสรณ์) 4.ท๊อป ซูปเปอร์มาร์เก็ต 5.บริษัท ปิโตรเลี่ยม(ทวีวัฒนา) จำกัด 6.บริษัท บางจากกรีนเนท จำกัด เลขที่ 41/9 ม.18 7.บริษัท สยามสุขสวัสดิ์ จำกัด 8.บริษัท บางจากกรีเนท จำกัด เลขที่ 474 9.กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) 2.1 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
2.1 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :20.00

ผลงาน :22.05


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
10.00

100 / 100
3
15.00

100 / 100
4
22.05

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สำนักงานเขตทวีวัฒนา มีการดำเนินงานเพื่อคัดแยกปริมาณมูลฝอยและนำไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิด ดังนี้ 1. โครงการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ สำนักงานเขตทวีวัฒนา โดยฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ดำเนินการดังนี้ - ดำเนินการนำเศษเปลือกผลไม้ เศษอาหาร มาทำน้ำหมักชีวภาพ รวมทั้งสิ้น 3.3 ตัน - อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ดำเนินการในโครงการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 หมวดรายจ่ายอื่น แผนงานรักษาความสะอาด ภายในวงเงิน 50,000.- บาท 2. กิจกรรมการคัดแยกมูลฝอยรีไซเคิล มูลฝอยก่อสร้าง มูลฝอยเศษไม้ มูลฝอยเศษยาง เพื่อนำกลับไปใช้ประโยชน์ สำนักงานเขตทวีวัฒนา โดยฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ดำเนินการดังนี้ - การรวบรวมมูลฝอยรีไซเคิลในพื้นที่เขตทวีวัฒนา(การจัดการมูลฝอยแยกประเภท) จำนวน 1,240 ตัน - การนำเศษวัสดุก่อสร้างมาถมที่ จำนวน 827 ตัน - การนำเศษไม้ เศษยาง กลับมาใช้ประโยชน์ จำนวน 3 ตัน - รวมทั้งสิ้น 2,070 ตัน 3. กิจกรรมการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำกลับไปใช้ประโยชน์ สำนักงานเขตทวีวัฒนา โดยฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ดำเนินการดังนี้ - ดำเนินการจัดเก็บกิ่งไม้ ใบไม้ นำส่งโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์หนองแขม จำนวน 52.16 ตัน - ดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยเศษผัก ผลไม้ นำส่งโรงงานผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์หนองแขม จำนวน 85.79 ตัน - ดำเนินการจัดเก็บกิ่งไม้ ใบไม้ เศษผัก เศษผลไม้ มาทำปุ๋ยหมักในพื้นที่เขต จำนวน 261 ตัน - การนำมูลฝอยเศษอาหาร เศษผัก ผลไม้ นำมาเลี้ยงสัตว์ จำนวน 137 ตัน - รวมทั้งสิ้น 535.92 ตัน โดยแต่ละโครงการ/กิจกรรมมีผลการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายทุกโครงการ/กิจกรรม และบันทึกการรายงานผลใน Googleไดรฟ์ ของสำนักสิ่งแวดล้อมเป็นประจำทุกเดือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สำนักงานเขตทวีวัฒนา มีการดำเนินงานเพื่อคัดแยกปริมาณมูลฝอยและนำไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิด ดังนี้ 1. โครงการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ สำนักงานเขตทวีวัฒนา โดยฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ดำเนินการดังนี้ - สามารถนำขยะเศษผัก ผลไม้ เศษอาหาร มาทำน้ำหมักชีวภาพ จำนวน 10.1 ตัน - ดำเนินการจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ดำเนินการในโครงการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 หมวดรายจ่ายอื่น แผนงานรักษาความสะอาด ภายในวงเงิน 50,000.- บาท เรียบร้อยแล้ว 2. กิจกรรมการคัดแยกมูลฝอยรีไซเคิล มูลฝอยก่อสร้าง มูลฝอยเศษไม้ มูลฝอยเศษยาง เพื่อนำกลับไปใช้ประโยชน์ สำนักงานเขตทวีวัฒนา โดยฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ดำเนินการดังนี้ - สามารถคัดแยกมูลฝอย เพื่อนำกลับไปใช้ประโยชน์ จำนวน 5,384 ตัน 3. กิจกรรมการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำกลับไปใช้ประโยชน์ สำนักงานเขตทวีวัฒนา โดยฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ดำเนินการดังนี้ - สามารถคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์ เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ จำนวน 1,385.92 ตัน โดยแต่ละโครงการ/กิจกรรมมีผลการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายทุกโครงการ/กิจกรรม และบันทึกการรายงานผลใน Googleไดรฟ์ ของสำนักสิ่งแวดล้อมเป็นประจำทุกเดือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

สำนักงานเขตทวีวัฒนา มีการดำเนินงานเพื่อคัดแยกปริมาณมูลฝอยและนำไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิด ดังนี้ 1. โครงการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ สำนักงานเขตทวีวัฒนา โดยฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ดำเนินการดังนี้ - สามารถนำขยะเศษผัก ผลไม้ เศษอาหาร มาทำน้ำหมักชีวภาพ จำนวน 24 ตัน - ดำเนินการจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ดำเนินการในโครงการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 หมวดรายจ่ายอื่น แผนงานรักษาความสะอาด ภายในวงเงิน 50,000.- บาท เรียบร้อยแล้ว 2. กิจกรรมการคัดแยกมูลฝอยรีไซเคิล มูลฝอยก่อสร้าง มูลฝอยเศษไม้ มูลฝอยเศษยาง เพื่อนำกลับไปใช้ประโยชน์ สำนักงานเขตทวีวัฒนา โดยฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ดำเนินการดังนี้ - สามารถคัดแยกมูลฝอย เพื่อนำกลับไปใช้ประโยชน์ จำนวน 9,362.23 ตัน 3. กิจกรรมการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำกลับไปใช้ประโยชน์ สำนักงานเขตทวีวัฒนา โดยฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ดำเนินการดังนี้ - สามารถคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์ เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ จำนวน 2,348.87 ตัน โดยแต่ละโครงการ/กิจกรรมมีผลการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายทุกโครงการ/กิจกรรม และบันทึกการรายงานผลใน Googleไดรฟ์ ของสำนักสิ่งแวดล้อมเป็นประจำทุกเดือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

สำนักงานเขตทวีวัฒนา มีการดำเนินงานเพื่อคัดแยกปริมาณมูลฝอยและนำไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิด ดังนี้ 1. โครงการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ (50,000.- บาท) สำนักงานเขตทวีวัฒนา โดยฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ดำเนินการดังนี้ - รณรงค์ส่งเสริมการนำมูลฝอยอินทรีย์กับมาใช้ประโยชน์ โดยการทำน้ำหมักชีวภาพและปุ๋ยหมักอินทรีย์ ตามกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด - ดำเนินการเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 หมวดรายจ่ายอื่น แผนงานรักษาความสะอาด ภายในวงเงิน 50,000.- บาท เรียบร้อยแล้ว 2. กิจกรรมการคัดแยกมูลฝอยรีไซเคิล มูลฝอยก่อสร้าง มูลฝอยเศษไม้ มูลฝอยเศษยาง เพื่อนำกลับไปใช้ประโยชน์ สำนักงานเขตทวีวัฒนา โดยฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ดำเนินการดังนี้ - รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้มีการคัดแยกมูลฝอย และนำมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิด - สามารถคัดแยกมูลฝอย เพื่อนำกลับไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งสิ้นจำนวน 11,556.91 ตันต่อปี 3. กิจกรรมการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำกลับไปใช้ประโยชน์ สำนักงานเขตทวีวัฒนา โดยฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ดำเนินการดังนี้ - รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้มีการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์ และนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิด - สามารถคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์ เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ รวมทั้งสิ้นจำนวน 3,402.12 ตันต่อปี โดยแต่ละโครงการ/กิจกรรมมีผลการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายทุกโครงการ/กิจกรรม และบันทึกการรายงานผลใน Googleไดรฟ์ ของสำนักสิ่งแวดล้อมเป็นประจำทุกเดือน สรุปผลการดำเนินการ - ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี พ.ศ.2560 1. โครงการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ (50,000.- บาท) สำนักงานเขตทวีวัฒนา โดยฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ดำเนินการดังนี้ - จัดเขียนโครงการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์กับมาใช้ประโยชน์ งบประมาณ 50,000 บาท - ดำเนินการโครงการฯ เป็นไปตามแผนที่กำหนด 2. กิจกรรมการคัดแยกมูลฝอยรีไซเคิล มูลฝอยก่อสร้าง มูลฝอยเศษไม้ มูลฝอยเศษยาง เพื่อนำกลับไปใช้ประโยชน์ - ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษัท ห้าง ร้าน ประชาชน อื่น ๆ มีการคัดแยกมูลฝอยที่ต้นทาง และนำมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มมากขึ้น - สามารถดำเนินการได้ 36.88 ตันต่อวัน ค่าเป้าหมาย 23.79 ตันต่อวัน - สามารถดำเนินการได้ ร้อยละ 123.42 จากค่าเป้าหมาย 3. กิจกรรมการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำกลับไปใช้ประโยชน์ สำนักงานเขตทวีวัฒนา โดยฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ดำเนินการดังนี้ - ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษัท ห้าง ร้าน ประชาชน อื่น ๆ มีการคัดแยกมูลฝอยที่ต้นทาง และนำมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มมากขึ้น - สามารถดำเนินการได้ 9.79 ตันต่อวัน ค่าเป้าหมาย 7.93 ตันต่อวัน - สามารถดำเนินการได้ ร้อยละ 123.42 จากค่าเป้าหมาย - ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี พ.ศ.2560 เป้าหมาย ร้อยละ 15 (ในภาพรวมของ กทม. และ 50 สำนักงานเขต) หรือ จำนวน 31.72 ตัน/วัน (ค่าเป้าหมายรายเขต) ผลสำเร็จ ร้อยละ 22.05 (จากค่าเป้าหมายที่สำนักสิ่งแวดล้อมกำหนด) หรือ จำนวน 46.67 ตัน/วัน (ค่าเป้าหมายรายเขต)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) 2.2 ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (993 ตันต่อปี)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
2.2 ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (993 ตันต่อปี)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :15.00

ผลงาน :16.33


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
3.00

100 / 100
2
8.00

100 / 100
3
12.00

100 / 100
4
16.33

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สำนักงานเขตทวีวัฒนา มีการดำเนินงานเพื่อคัดแยกปริมาณมูลฝอยอันตรายจากแหล่งกำเนิด ดังนี้ 1. กิจกรรมการจัดเก็บมูลฝอยอันตรายจากแหล่งกำเนิดนำส่งศูนย์หนองแขม - สำนักงานเขตทวีวัฒนา โดยฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สามารถจัดเก็บมูลฝอยอันตราย จากชุมชน จำนวน 16 แห่ง โรงพยาบาลธนบุรี 2 สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงเชลล์ อื่น ๆ จำนวน 5.01 ตัน 2. โครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน - ดำเนินการชักลากขยะในชุมชน จำนวน 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบางพรมร่วมใจ ชุมชนหลังสถานีรถไฟศาลาธรรมสพน์ และชุมชนวัดปุรณาวาส - ดำเนินการสนับสนุนถังรองรับมูลฝอย - เข้าจัดเก็บมูลฝอยบริเวณจุดพักขยะตามแผนที่กำหนด - จ่ายเงินค่าตอบแทนเดือนพฤศจิกายน 2562 เรียบร้อยแล้ว โดยแต่ละโครงการ/กิจกรรมมีผลการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายทุกโครงการ/กิจกรรม และบันทึกการรายงานผลใน Googleไดรฟ์ ของสำนักสิ่งแวดล้อมเป็นประจำทุกเดือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สำนักงานเขตทวีวัฒนา มีการดำเนินงานเพื่อคัดแยกปริมาณมูลฝอยอันตรายจากแหล่งกำเนิด ดังนี้ 1. กิจกรรมการจัดเก็บมูลฝอยอันตรายจากแหล่งกำเนิดนำส่งศูนย์หนองแขม สำนักงานเขตทวีวัฒนา โดยฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สามารถจัดเก็บมูลฝอยอันตราย จากชุมชน จำนวน 16 แห่ง จำนวน 8.9 ตัน 2. โครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน สำนักงานเขตทวีวัฒนา โดยฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ - ดำเนินการชักลากขยะ จำนวน 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบางพรมร่วมใจ ชุมชนหลังสถานีรถไฟศาลาธรรมสพน์ และชุมชนวัดปุรณาวาส - ดำเนินการสนับสนุนถังรองรับมูลฝอย - เข้าจัดเก็บมูลฝอยบริเวณจุดพักขยะตามแผนที่กำหนด - เบิกจ่ายงบประมาณตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยแต่ละโครงการ/กิจกรรมมีผลการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายทุกโครงการ/กิจกรรม และบันทึกการรายงานผลใน Googleไดรฟ์ ของสำนักสิ่งแวดล้อมเป็นประจำทุกเดือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

สำนักงานเขตทวีวัฒนา มีการดำเนินงานเพื่อคัดแยกปริมาณมูลฝอยอันตรายจากแหล่งกำเนิด ดังนี้ 1. กิจกรรมการจัดเก็บมูลฝอยอันตรายจากแหล่งกำเนิดนำส่งศูนย์หนองแขม สำนักงานเขตทวีวัฒนา โดยฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สามารถจัดเก็บมูลฝอยอันตราย จากชุมชน จำนวน 16 แห่ง จำนวน 10.84 ตัน 2. โครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน สำนักงานเขตทวีวัฒนา โดยฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ - ดำเนินการชักลากขยะ จำนวน 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบางพรมร่วมใจ ชุมชนหลังสถานีรถไฟศาลาธรรมสพน์ และชุมชนวัดปุรณาวาส - ดำเนินการสนับสนุนถังรองรับมูลฝอย - เข้าจัดเก็บมูลฝอยบริเวณจุดพักขยะตามแผนที่กำหนด - เบิกจ่ายงบประมาณตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยแต่ละโครงการ/กิจกรรมมีผลการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายทุกโครงการ/กิจกรรม และบันทึกการรายงานผลใน Googleไดรฟ์ ของสำนักสิ่งแวดล้อมเป็นประจำทุกเดือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

สำนักงานเขตทวีวัฒนา มีการดำเนินงานเพื่อคัดแยกปริมาณมูลฝอยอันตรายจากแหล่งกำเนิด ดังนี้ 1. โครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน (89,600.-บาท) สำนักงานเขตทวีวัฒนา โดยฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ - ดำเนินการชักลากขยะ จำนวน 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบางพรมร่วมใจ ชุมชนหลังสถานีรถไฟศาลาธรรมสพน์ และชุมชนวัดปุรณาวาส - ดำเนินการสนับสนุนถังรองรับมูลฝอย - เข้าจัดเก็บมูลฝอยบริเวณจุดพักขยะตามแผนที่กำหนด - เบิกจ่ายงบประมาณตามเกณฑ์ที่กำหนด 2. กิจกรรมการจัดเก็บมูลฝอยอันตรายจากแหล่งกำเนิดนำส่งศูนย์หนองแขม สำนักงานเขตทวีวัฒนา โดยฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ - สามารถจัดเก็บมูลฝอยอันตราย จากชุมชน จำนวน 16 แห่ง - ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษัท ห้าง ร้าน ประชาชน อื่น ๆ มีการคัดแยกมูลฝอยอันตราย และนำส่งสำนักงานเขตทวีวัฒนา เพิ่มมากขึ้น - ดำเนินการได้ 13.88 ตันต่อปี โดยแต่ละโครงการ/กิจกรรมมีผลการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายทุกโครงการ/กิจกรรม และบันทึกการรายงานผลใน Googleไดรฟ์ ของสำนักสิ่งแวดล้อมเป็นประจำทุกเดือน สรุปผลการดำเนินการ - ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี พ.ศ.2560 (ร้อยละ 10) 1. โครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน สำนักงานเขตทวีวัฒนา โดยฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ - จัดเขียนโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอย งบประมาณ 89,600 บาท - ดำเนินการ 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบางพรมร่วมใจ ชุมชนหลังสถานีรถไฟศาลาธรรมสพน์ และชุมชนวัดปุรณาวาส - การดำเนินโครงการฯ เป็นไปตามแผนที่กำหนด 2. กิจกรรมการจัดเก็บมูลฝอยอันตรายจากแหล่งกำเนิดนำส่งศูนย์หนองแขม - ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษัท ห้าง ร้าน ประชาชน อื่น ๆ มีการคัดแยกมูลฝอยอันตราย และนำส่งสำนักงานเขตทวีวัฒนา เพิ่มมากขึ้น - ดำเนินการได้ 13.88 ตันต่อปี ค่าเป้าหมาย 11.77 ตันต่อปี - ดำเนินการได้ร้อยละ 117.92 จากค่าเป้าหมาย - ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้ ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี พ.ศ.2560 ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 10 (ในภาพรวมของ กทม. และ 50 สำนักงานเขต) หรือ จำนวน 11.77 ตันต่อปี (ค่าเป้าหมายรายเขต) ผลสำเร็จ ร้อยละ 16.33 (จากค่าเป้าหมายที่สำนักสิ่งแวดล้อมกำหนด) หรือ จำนวน 13.88 ตันต่อปี (ค่าเป้าหมายรายเขต)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด

(4) 3. พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
3. พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
45.00

100 / 100
2
75.00

100 / 100
3
92.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

มีการดำเนินงานเพื่อลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่ ดังนี้ 1. ตรวจจุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม เดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 60 ครั้ง เดือนธันวาคม 2562 จำนวน 62 ครั้ง 2. ตรวจจุดเสี่ยงภัยที่ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) มีการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) เดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 30 ครั้ง เดือน ธันวาคม 2562 จำนวน 31 ครั้ง 3. อำนวยความสะดวกด้านการจราจรตามโครงการอาสาพาน้องข้ามถนนและอาสาจราจร เดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 40 ครั้ง เดือนธันวาคม 2562 จำนวน 36 ครั้ง 4. ปฏิบัติหน้าที่กวดขันไม่ให้มีการจอดรถหรือขับขึ่รถยนต์ รถจักรยานยนต์หรือล้อเลื่อนบนทางเท้า เดือนพฤศจิกายน 2562 เดือนธันวาคม 2562 5. มีการบริการจัดรถรับ-ส่ง ประชาชน ช่วงกลางคืน บริเวณถนนทวีวัฒนา ตัด ถนนบรมราชชนนี ขาออก , ถนนแยกสุภาพบุรุษ เดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 60 ครั้ง เดือนธันวาคม 2562 จำนวน 62 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

มีการดำเนินงานเพื่อลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่ ดังนี้ 1. ตรวจจุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม เดือนมกราคม 2563 จำนวน 62 ครั้ง เดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 58 ครั้ง เดือนมีนาคม 2563 จำนวน 62 ครั้ง 2. ตรวจจุดเสี่ยงภัยที่ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) มีการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) เดือนมกราคม 2563 จำนวน 31 ครั้ง เดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 29 ครั้ง เดือนมีนาคม 2563 จำนวน 31 ครั้ง 3. อำนวยความสะดวกด้านการจราจรตามโครงการอาสาพาน้องข้ามถนนและอาสาจราจร เดือนมกราคม 2563 จำนวน 44 ครั้ง เดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 36 ครั้ง เดือนมีนาคม 2563 จำนวน 10 ครั้ง (โรงเรียนปิดภาคเรียน) 4. ปฏิบัติหน้าที่กวดขันไม่ให้มีการจอดรถหรือขับขึ่รถยนต์ รถจักรยานยนต์หรือล้อเลื่อนบนทางเท้า เดือนมกราคม 2563 เปรียบเทียบปรับ 4 ราย เป็นเงิน 8,000 บาท เดือนกุมภาพันธ์ 2563 เปรียบเทียบปรับ 11 ราย เป็นเงิน 25,000 บาท เดือนมีนาคม อยู่ระหว่างดำเนินการ 5. มีการบริการจัดรถรับ-ส่ง ประชาชน ช่วงกลางคืน บริเวณถนนทวีวัฒนา ตัด ถนนบรมราชชนนี ขาออก, ถนนแยกสุภาพบุรุษ เดือนมกราคม 2563 จำนวน 62 ครั้ง เดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 58 ครั้ง เดือนมีนาคม 2563 จำนวน 62 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

มีการดำเนินงานเพื่อลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่ ดังนี้ 1. ตรวจจุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม เดือนเมษายน 2563 จำนวน 60 ครั้ง เดือนพฤษภาคม 2563 จำนวน 62 ครั้ง เดือนมิถุนายน 2563 จำนวน 60 ครั้ง 2. ตรวจจุดเสี่ยงภัยที่ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) มีการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) เดือนเมษายน 2563 จำนวน 30 ครั้ง เดือนพฤษภาคม 2563 จำนวน 31 ครั้ง เดือนมิถุนายน 2563 จำนวน 30 ครั้ง 3. อำนวยความสะดวกด้านการจราจรตามโครงการอาสาพาน้องข้ามถนนและอาสาจราจร เดือนเมษายน 2563 จำนวน 0 ครั้ง (โรงเรียนปิดภาคเรียน) เดือนพฤษภาคม 2563 จำนวน 0 ครั้ง (โรงเรียนปิดภาคเรียน) เดือนมิถุนายน 2563 จำนวน 0 ครั้ง (โรงเรียนปิดภาคเรียน) 4. ปฏิบัติหน้าที่กวดขันไม่ให้มีการจอดรถหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์หรือล้อเลื่อนบนทางเท้า เดือนเมษายน 2563 เดือนพฤษภาคม 2563 มีผู้กระทำผิดจำนวน 6 ราย เงินค่าปรับ 14,000 บาท เดือนมิถุนายน 2563 5. มีการบริการจัดรถรับ-ส่ง ประชาชน ช่วงกลางคืน บริเวณถนนทวีวัฒนา ตัด ถนนบรมราชชนนี ขาออก , ถนนแยกสุภาพบุรุษ เดือนเมษายน 2563 จำนวน 60 ครั้ง เดือนพฤษภาคม 2563 จำนวน 62 ครั้ง เดือนมิถุนายน 2563 จำนวน 60 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

มีการดำเนินงานเพื่อลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่ ดังนี้ 1. ตรวจจุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม เดือนกรกฎาคม 2563 จำนวน 62 ครั้ง เดือนสิงหาคม 2563 จำนวน 62 ครั้งเดือนกันยายน 2563 จำนวน 60 ครั้ง 2. ตรวจจุดเสี่ยงภัยที่ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) มีการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) เดือนกรกฎาคม 2563 จำนวน 31 ครั้ง เดือนสิงหาคม 2563 จำนวน 31 ครั้ง เดือนกันยายน 2563 จำนวน 30 ครั้ง 3. อำนวยความสะดวกด้านการจราจรตามโครงการอาสาพาน้องข้ามถนนและอาสาจราจร เดือนกรกฎาคม 2563 จำนวน 62 ครั้ง เดือนสิงหาคม 2563 จำนวน 62 ครั้ง เดือนกันยายน 2563 จำนวน 60 ครั้ง 4. ปฏิบัติหน้าที่กวดขันไม่ให้มีการจอดรถหรือขับขึ่รถยนต์ รถจักรยานยนต์หรือล้อเลื่อนบนทางเท้า เดือนกรกฎาคม 2563 จำนวน 8 ราย เป็นเงิน 16,000 บาท เดือนสิงหาคม 2563 จำนวน 5 ราย เป็นเงิน 10,000 บาท เดือน กันยายน 2563 5. มีการบริการจัดรถรับ-ส่ง ประชาชน ช่วงกลางคืน บริเวณถนนทวีวัฒนา ตัด ถนนบรมราชชนนี ขาออก, ถนนแยกสุภาพบุรุษ เดือนกรกฎาคม 2563 จำนวน 62 ครั้ง เดือนสิงหาคม 2563 จำนวน 62 ครั้ง เดือนกันยายน 2563 จำนวน 60 ครั้ง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

(5) 4. ร้อยละของจำนวนคลองที่ถูกฟื้นฟู ปรับปรุง และคืนสภาพเพื่อเป็นแก้มลิงธรรมชาติและมีระบบระบายน้ำที่ดีขึ้น
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
4. ร้อยละของจำนวนคลองที่ถูกฟื้นฟู ปรับปรุง และคืนสภาพเพื่อเป็นแก้มลิงธรรมชาติและมีระบบระบายน้ำที่ดีขึ้น

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
66.00

100 / 100
2
90.00

100 / 100
3
95.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

มีการดำเนินงานเพื่อฟื้นฟูปรับปรุงสภาพคลองเพื่อให้มีการระบายน้ำที่ดี ดังนี้ 1. โครงการจัดเก็บวัชพืชและผักตบชวาในคู คลองพื้นที่เขตทวีวัฒนา - สำรวจคู คลอง ที่มีสภาพเสื่อมโทรม มีปัญหาขยะและที่ต้องขุดลอก - จัดทำโครงการและแผนการขุดลอกคู คลองและจัดเก็บขยะวัชพืชเพื่อเปิดทางน้ำไหล โดยใช้แรงงานเขต จำนวน 19 คลอง ดำเนินการ 3 รอบ รอบที่ 1 ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม 2563 รอบที่ 2 ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2563 และรอบที่ 3 ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2563 (โดยรอบที่ 2 และรอบที่ 3 เป็นการรักษาสภาพคลองที่ดำเนินการแล้วไม่ให้มีขยะและวัชพืชอีก) โดยมีรายชื่อคลองในพื้นที่ ดังนี้ 1) คลองท่อ 2) คลองนา 3) คลองเนินทราย 4) คลองบางตาล 5) คลองบางน้อย 6) คลองบางพรม 7) คลองบางกระทึก 8) คลองบ้านไทร 9) คลองปทุม 10) คลองผู้ใหญ่ 11) คลองยายโมง 12) คลองยายหนอม 13) คลองแยกคลองบางน้อย 14) คลองลัดนิ่มไสว 15) คลองศรีศุภผล 16) คลองใหม่ 17) คลองแยกคลองบางไผ่ 18) คลองลำน้ำเข้าสวนทวีวนารมย์ 19) ลำรางสาธารณประโยชน์ - จัดกิจกรรมรณรงค์ไม่ทิ้งขยะลงในคู คลอง โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน/เอกชนในพื้นที่ หรือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 4 ครั้ง/ปี ผลดำเนินการ 1. มีการจัดเก็บขยะวัชพืชและผักตบชวา รอบที่ 1 รวม 14 คลอง ดังนี้ 1) คลองท่อ 2) คลองนา 3) คลองเนินทราย 4) คลองบางตาล 5) คลองบางน้อย 6) คลองบางพรม 7) คลองบางกระทึก 8) คลองบ้านไทร 9) คลองปทุม 10) คลองผู้ใหญ่ 11) คลองยายโมง 12) คลองยายหนอม 13) คลองแยกคลองบางน้อย 14) คลองลัดนิ่มไสว 2. จัดกิจกรรมรณรงค์ไม่ทิ้งขยะลงในคู คลอง โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน/เอกชนในพื้นที่ หรือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 3 ครั้ง ดังนี้ 1) พัฒนาคลองผู้ใหญ่ พิธีเปิดบริเวณลานจอดรถ บริษัท ทีโอที จำกัด (ถนนทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก) วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. 2) พัฒนาคลองยายหนอม พิธีเปิดบริเวณที่พักสงฆ์วัดศาลาธรรม วันที่ 18 พ.ย. 2562 เวลา 09.00 น. 3) พัฒนาลำกระโดงสาธารณะซอยศาลาธรรมสพน์ 25 พิธีเปิดบริเวณที่ว่างปลายซอยศาลาธรรมสพน์ 2562 เวลา 09.00 น. 2. โครงการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่เขตทวีวัฒนา - สำรวจท่อระบายน้ำสาธารณะที่ต้องได้รับการล้างทำความสะอาด - จัดทำโครงการและแผนการทำความสะอาด/ลอกท่อระบายน้ำ บูรณะซ่อมแซมฝาบ่อพัก ตะแกรงรับน้ำและคันหิน จำนวน 43 ซอย แบ่งแผนการดำเนินการดังนี้ 1. การทำความสะอาด/ลอกท่อระบายน้ำฯ โดยใช้แรงงานเขต จำนวน 34 ซอย ดังนี้ 1) ซอยหมู่บ้านกฤษดานคร โครงการ 16-17 2) ซอยหมู่บ้านกอบแก้ว 1 3) ซอยอุทยาน 5 4) ซอยทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก 2/2 (ซอยคำหวาน) 5) ซอยหมู่บ้านปิ่นนคร 2 6) ซอยบรมราชชนนี 113 7) ซอยหมู่บ้านปิ่นนคร 2 (เฟส 2) 8) ซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 27/1 (ซอยนาวี) 9) ซอยกาญจนาภิเษก 11 (ซอยใบห่อ) 10) ซอยกาญจนาภิเษก 11/1 11) ซอยกาญจนาภิเษก 13 12) ซอยพุทธมณฑลสาย 3 ซอย 17 13) ซอยพุทธมณฑลสาย 3 ซอย 18/1 14) ซอยศาลาธรมสพน์ 60 15) ซอยศาลาธรรมสพน์ 62 16) ซอยทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก 2/2 17) ซอยทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก 4 18) ซอยทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก 8/1 19) ซอยทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก 12 20) ซอยทวีวัฒนา 5 21) ซอยทวีวัฒนา 7 22) ซอยทวีวัฒนา 11 23) ซอยสวนผัก 60 24) ซอยทวีวัฒนา 15 25) ซอยกาญจนาภิเษก 11/1 แยก 3 26) ซอยทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก 14 27) ซอยแยกถนนลัดนิ่มไสว 28) ซอยศาลาธรรมสพน์ 58 29) ซอยทวีวัฒนา 41 และ แยก 1, แยก 2 30) ซอยทวีวัฒนา 25 แยก 17 31) ซอยทวีวัฒนา 25 แยก 7-14 32) ซอยทวีวัฒนา 25 แยก 7-7 33) ซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 19 34) ซอยเลียบคลองเนินทราย 1 2. การทำความสะอาด/ลอกท่อระบายน้ำฯ โดยการจ้างเหมาหน่วยงานอื่นตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 9 ซอย ดังนี้ 1) ซอยสุขาภิบาลบางระมาด 1 (หมู่บ้านธารแก้ว) 2) ซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 21/1 3) ซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 23 4) ซอยบรมราชชนนี แยก 1 และแยก 3 5) ซอยทวีวัฒนา 22 6) ซอยทวีวัฒนา 27 7) ซอยทวีวัฒนา 29 8) ซอยทวีวัฒนา 33 9) ซอยทวีวัฒนา 35 ผลดำเนินการ 1. ลอกท่อระบายน้ำฯ โดยใช้แรงงานเขต จำนวน 16 ซอย ดังนี้ 1) ซอยหมู่บ้านกฤษดานคร โครงการ 16-17 2) ซอยหมู่บ้านกอบแก้ว 1 3) ซอยอุทยาน 5 4) ซอยทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก 2/2 (ซอยคำหวาน) 5) ซอยหมู่บ้านปิ่นนคร 2 6) ซอยบรมราชชนนี 113 7) ซอยหมู่บ้านปิ่นนคร 2 (เฟส 2) 8) พุทธมณฑลสาย 2 ซอย 27/1 (ซอยนาวี 9) ซอยกาญจนาภิเษก 11 (ซอยใบห่อ) 10) ซอยกาญจนาภิเษก 11/1 11) ซอยกาญจนาภิเษก 13 12) พุทธมณฑลสาย 3 ซอย 17 13) พุทธมณฑลสาย 3 ซอย 18/1 14) ซอยศาลาธรรมสพน์ 60 15) ซอยศาลาธรรมสพน์ 62 16) ซอยทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก 2/2 2. ลอกท่อระบายน้ำฯ โดยการจ้างเหมา จำนวน 9 ซอย ดำเนินการแล้วเสร็จ ดังนี้ 1) ซอยสุขาภิบาลบางระมาด 1 (หมู่บ้านธารแก้ว) 2) ซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 21/1 3) ซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 23 4) ซอยบรมราชชนนี แยก 1 และแยก 3 5) ซอยทวีวัฒนา 22 6) ซอยทวีวัฒนา 27 7) ซอยทวีวัฒนา 29 8) ซอยทวีวัฒนา 33 9) ซอยทวีวัฒนา 35

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

มีการดำเนินงานเพื่อฟื้นฟูปรับปรุงสภาพคลองเพื่อให้มีการระบายน้ำที่ดี ดังนี้ 1. โครงการจัดเก็บวัชพืชและผักตบชวาในคู คลองพื้นที่เขตทวีวัฒนา - ผลดำเนินการจัดเก็บขยะวัชพืชและผักตบชวา รอบที่ 1 แล้วเสร็จตามแผนรวม 19 คลอง ดังนี้ 1) คลองท่อ 2) คลองนา 3) คลองเนินทราย 4) คลองบางตาล 5) คลองบางน้อย 6) คลองบางพรม 7) คลองบางกระทึก 8) คลองบ้านไทร 9) คลองปทุม 10) คลองผู้ใหญ่ 11) คลองยายโมง 12) คลองยายหนอม 13) คลองแยกคลองบางน้อย 14) คลองลัดนิ่มไสว 15) คลองศรีศุภผล 16) คลองใหม่ 17) คลองแยกคลองบางไผ่ 18) คลองลำน้ำเข้าสวนทวีวนารมย์ 19) ลำรางสาธารณประโยชน์ - จัดเก็บขยะวัชพืชและผักตบชวา รอบที่ 2 จำนวน 9 คลอง ดังนี้ 1) คลองท่อ 2) คลองนา 3) คลองเนินทราย 4) คลองบางตาล 5) คลองบางน้อย 6) คลองบางพรม 7) คลองบางกระทึก 8) คลองบ้านไทร 9) คลองปทุม - จัดกิจกรรมรณรงค์ไม่ทิ้งขยะลงในคู คลอง โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน/เอกชนในพื้นที่ หรือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 4 ครั้ง ดังนี้ 1) พัฒนาคลองผู้ใหญ่ พิธีเปิดบริเวณลานจอดรถ บริษัท ทีโอที จำกัด (ถนนทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก) วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. 2) พัฒนาคลองยายหนอม พิธีเปิดบริเวณที่พักสงฆ์วัดศาลาธรรม วันที่ 18 พ.ย. 2562 เวลา 09.00 น. 3) พัฒนาลำกระโดงสาธารณะซอยศาลาธรรมสพน์ 25 พิธีเปิดบริเวณที่ว่างปลายซอยศาลาธรรมสพน์ 2562 เวลา 09.00 น. 4) พัฒนาชุมชนคลองบางพรม วันที่ 25 มี.ค. 2563 เวลา 09.00 น. 2. โครงการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่เขตทวีวัฒนา ผลดำเนินการ - ลอกท่อระบายน้ำฯ โดยใช้แรงงานเขต แล้วเสร็จตามแผน จำนวน 34 ซอย ดังนี้ 1) ซอยหมู่บ้านกฤษดานคร โครงการ 16-17 2) ซอยหมู่บ้านกอบแก้ว 1 3) ซอยอุทยาน 5 4) ซอยทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก 2/2 (ซอยคำหวาน) 5) ซอยหมู่บ้านปิ่นนคร 2 6) ซอยบรมราชชนนี 113 7) ซอยหมู่บ้านปิ่นนคร 2 (เฟส 2) 8) พุทธมณฑลสาย 2 ซอย 27/1 (ซอยนาวี) 9) ซอยกาญจนาภิเษก 11 (ซอยใบห่อ) 10) ซอยกาญจนาภิเษก 11/1 11) ซอยกาญจนาภิเษก 13 12) พุทธมณฑลสาย 3 ซอย 17 13) พุทธมณฑลสาย 3 ซอย 18/1 14) ซอยศาลาธรรมสพน์ 60 15) ซอยศาลาธรรมสพน์ 62 16) ซอยทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก 2/2 17) ซอยทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก 4 18) ซอยทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก 8/1 19) ซอยทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก 12 20) ซอยทวีวัฒนา 5 21) ซอยทวีวัฒนา 7 22) ซอยทวีวัฒนา 11 23) ซอยสวนผัก 60 24) ซอยทวีวัฒนา 15 25) ซอยกาญจนาภิเษก 11/1 แยก 3 26) ซอยทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก 14 27) ซอยแยกถนนลัดนิ่มไสว 28) ซอยศาลาธรรมสพน์ 58 29) ซอยทวีวัฒนา 41 และ แยก 1, แยก 2 30) ซอยทวีวัฒนา 25 แยก 17 31) ซอยทวีวัฒนา 25 แยก 7-14 32) ซอยทวีวัฒนา 25 แยก 7-7 33) ซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 19 34) ซอยเลียบคลองเนินทราย 1 - ลอกท่อระบายน้ำฯ โดยการจ้างเหมา จำนวน 9 ซอย ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน ดังนี้ 1) ซอยสุขาภิบาลบางระมาด 1 (หมู่บ้านธารแก้ว) 2) ซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 21/1 3) ซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 23 4) ซอยบรมราชชนนี แยก 1 และแยก 3 5) ซอยทวีวัฒนา 22 6) ซอยทวีวัฒนา 27 7) ซอยทวีวัฒนา 29 8) ซอยทวีวัฒนา 33 9) ซอยทวีวัฒนา 35

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

มีการดำเนินงานเพื่อฟื้นฟูปรับปรุงสภาพคลองเพื่อให้มีการระบายน้ำที่ดี ดังนี้ 1. โครงการจัดเก็บวัชพืชและผักตบชวาในคู คลองพื้นที่เขตทวีวัฒนาผลดำเนินการ - จัดเก็บขยะวัชพืชและผักตบชวา รอบที่ 1 และรอบที่ 2 แล้วเสร็จตามแผนรวม 19 คลอง ดังนี้ 1. คลองท่อ 2. คลองนา 3. คลองเนินทราย 4. คลองบางตาล 5. คลองบางน้อย 6. คลองบางพรม 7. คลองบางกระทึก 8. คลองบ้านไทร 9. คลองปทุม 10. คลองผู้ใหญ่ 11. คลองยายโมง 12. คลองยายหนอม 13. คลองแยกคลองบางน้อย 14. คลองลัดนิ่มไสว 15. คลองศรีศุภผล 16. คลองใหม่ 17. คลองแยกคลองบางไผ่ 18. คลองลำน้ำเข้าสวนทวีวนารมย์ 19. ลำรางสาธารณประโยชน์ - จัดเก็บขยะวัชพืชและผักตบชวา รอบที่ 3 จำนวน 4 คลอง ดังนี้ 1. คลองท่อ 2. คลองนา 3. คลองเนินทราย 4. คลองบางตาล - กิจกรรมรณรงค์ไม่ทิ้งขยะลงในคู คลอง โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน/เอกชนในพื้นที่ หรือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 4 ครั้ง ดังนี้ 1) พัฒนาคลองผู้ใหญ่ พิธีเปิดบริเวณลานจอดรถ บริษัท ทีโอที จำกัด (ถนนทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก) วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. 2) พัฒนาคลองยายหนอม พิธีเปิดบริเวณที่พักสงฆ์วัดศาลาธรรม วันที่ 18 พ.ย. 2562 เวลา 09.00 น. 3) พัฒนาลำกระโดงสาธารณะซอยศาลาธรรมสพน์ 25 พิธีเปิดบริเวณที่ว่างปลายซอยศาลาธรรมสพน์ 2562 เวลา 09.00 น. 4) พัฒนาชุมชนคลองบางพรม วันที่ 25 มี.ค. 2563 เวลา 09.00 น. 2. โครงการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่เขตทวีวัฒนา ผลดำเนินการ - ลอกท่อระบายน้ำฯ โดยใช้แรงงานเขต แล้วเสร็จตามแผน จำนวน 34 ซอย ดังนี้ 1) ซอยหมู่บ้านกฤษดานคร โครงการ 16-17 2) ซอยหมู่บ้านกอบแก้ว 1 3) ซอยอุทยาน 5 4) ซอยทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก 2/2 (ซอยคำหวาน) 5) ซอยหมู่บ้านปิ่นนคร 2 6) ซอยบรมราชชนนี 113 7) ซอยหมู่บ้านปิ่นนคร 2 (เฟส 2) 8) พุทธมณฑลสาย 2 ซอย 27/1 (ซอยนาวี 9) ซอยกาญจนาภิเษก 11 (ซอยใบห่อ) 10) ซอยกาญจนาภิเษก 11/1 11) ซอยกาญจนาภิเษก 13 12) พุทธมณฑลสาย 3 ซอย 17 13) พุทธมณฑลสาย 3 ซอย 18/1 14) ซอยศาลาธรรมสพน์ 60 15) ซอยศาลาธรรมสพน์ 62 16) ซอยทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก 2/2 17) ซอยทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก 4 18) ซอยทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก 8/1 19) ซอยทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก 12 20) ซอยทวีวัฒนา 5 21) ซอยทวีวัฒนา 7 22) ซอยทวีวัฒนา 11 23) ซอยสวนผัก 60 24) ซอยทวีวัฒนา 15 25) ซอยกาญจนาภิเษก 11/1 แยก 3 26) ซอยทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก 14 27) ซอยแยกถนนลัดนิ่มไสว 28) ซอยศาลาธรรมสพน์ 58 29) ซอยทวีวัฒนา 41 และ แยก 1, แยก 2 30) ซอยทวีวัฒนา 25 แยก 17 31) ซอยทวีวัฒนา 25 แยก 7-14 32) ซอยทวีวัฒนา 25 แยก 7-7 33) ซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 19 34) ซอยเลียบคลองเนินทราย 1 - ลอกท่อระบายน้ำฯ โดยการจ้างเหมา จำนวน 9 ซอย ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน ดังนี้ 1) ซอยสุขาภิบาลบางระมาด 1 (หมู่บ้านธารแก้ว) 2) ซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 21/1 3) ซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 23 4) ซอยบรมราชชนนี แยก 1 และแยก 3 5) ซอยทวีวัฒนา 22 6) ซอยทวีวัฒนา 27 7) ซอยทวีวัฒนา 29 8) ซอยทวีวัฒนา 33 9) ซอยทวีวัฒนา 35

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

โครงการจัดเก็บวัชพืชและผักตบชวาในคู คลองพื้นที่เขตทวีวัฒนา - จัดเก็บขยะวัชพืชและผักตบชวา รอบที่ 3 จำนวน 15 คลอง แล้วเสร็จ ดังนี้ 1. คลองบางน้อย 2. คลองบางพรม 3. คลองบางกระทึก 4 คลองบ้านไทร 5. คลองปทุม 6. คลองผู้ใหญ่ 7. คลองยายโมง 8. คลองยายหนอม 9. คลองแยกคลองบางน้อย 10. คลองลัดนิ่มไสว 11. คลองศรีศุภผล 12. คลองใหม่ 13. คลองแยกคลองบางไผ่ 14. คลองลำน้ำเข้าสวนทวีวนารมย์ 15. ลำรางสาธารณประโยชน์ - กิจกรรมรณรงค์ไม่ทิ้งขยะลงในคู คลอง โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน/เอกชนในพื้นที่ หรือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 ครั้ง ดังนี้ 1. พัฒนาคลองนา สรุปผลดำเนินการ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 - เดือนกันยายน 2563 - จัดเก็บขยะวัชพืชและผักตบชวา รอบที่ 1 รอบที่ 2 และรอบที่ 3 แล้วเสร็จ จำนวน 19 คลอง เป็นไปตามแผนกำหนด ดังนี้ 1. คลองท่อ 2. คลองนา 3. คลองเนินทราย 4. คลองบางตาล 5. คลองบางน้อย 6. คลองบางพรม 7. คลองบางกระทึก 8. คลองบ้านไทร 9. คลองปทุม 10. คลองผู้ใหญ่ 11. คลองยายโมง 12. คลองยายหนอม 13. คลองแยกคลองบางน้อย 14. คลองลัดนิ่มไสว 15. คลองศรีศุภผล 16. คลองใหม่ 17. คลองแยกคลองบางไผ่ 18. คลองลำน้ำเข้าสวนทวีวนารมย์ 19. ลำรางสาธารณประโยชน์ - กิจกรรมรณรงค์ไม่ทิ้งขยะลงในคู คลอง โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน/เอกชนในพื้นที่ หรือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 5 ครั้ง เป็นไปตามแผนกำหนด ดังนี้ 1. พัฒนาคลองผู้ใหญ่ 2. พัฒนาคลองยายหนอม 3. พัฒนาลำกระโดงสาธารณะซอยศาลาธรรมสพน์ 25 4. พัฒนาชุมชนคลองบางพรม 5. พัฒนาคลองนา โครงการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่เขตทวีวัฒนา สรุปผลดำเนินการ ตั้งแต่เดือนตลาคม 2562 - เดือนกันยายน 2563 1. ลอกท่อระบายน้ำฯ โดยใช้แรงงานเขต จำนวน 34 ซอย เป็นไปตามแผนกำหนด ดังนี้ 1. ซอยหมู่บ้านกฤษดานคร โครงการ 16-17 2. ซอยหมู่บ้านกอบแก้ว 1 3. ซอยอุทยาน 5 4. ซอยทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก 2/2 (ซอยคำหวาน) 5. ซอยหมู่บ้านปิ่นนคร 2 6. ซอยบรมราชชนนี 113 7. ซอยหมู่บ้านปิ่นนคร 2 (เฟส 2) 8. พุทธมณฑลสาย 2 ซอย 27/1 (ซอยนาวี 9. ซอยกาญจนาภิเษก 11 (ซอยใบห่อ) 10. ซอยกาญจนาภิเษก 11/1 11. ซอยกาญจนาภิเษก 13 12. พุทธมณฑลสาย 3 ซอย 17 13. พุทธมณฑลสาย 3 ซอย 18/1 14. ซอยศาลาธรรมสพน์ 60 15. ซอยศาลาธรรมสพน์ 62 16. ซอยทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก 2/2 17. ซอยทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก 4 18. ซอยทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก 8/1 19. ซอยทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก 12 20. ซอยทวีวัฒนา 5 21. ซอยทวีวัฒนา 7 22. ซอยทวีวัฒนา 11 23. ซอยสวนผัก 60 24. ซอยทวีวัฒนา 15 25. ซอยกาญจนาภิเษก 11/1 แยก 3 26. ซอยทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก 14 27. ซอยแยกถนนลัดนิ่มไสว 28. ซอยศาลาธรรมสพน์ 58 29. ซอยทวีวัฒนา 41 และ แยก 1, แยก 2 30. ซอยทวีวัฒนา 25 แยก 17 31. ซอยทวีวัฒนา 25 แยก 7-14 32. ซอยทวีวัฒนา 25 แยก 7-7 33. ซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 19 34. ซอยเลียบคลองเนินทราย 1 2. ลอกท่อระบายน้ำฯ โดยการจ้างเหมา จำนวน 9 ซอย เป็นไปตามแผนกำหนด ดังนี้ 1. ซอยสุขาภิบาลบางระมาด 1 (หมู่บ้านธารแก้ว) 2. ซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 21/1 3. ซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 23 4. ซอยบรมราชชนนี แยก 1 และแยก 3 5. ซอยทวีวัฒนา 22 6. ซอยทวีวัฒนา 27 7. ซอยทวีวัฒนา 29 8. ซอยทวีวัฒนา 33 9 ซอยทวีวัฒนา 35

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย

(6) 5.1 ร้อยละของชุมชนที่มีกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกครบ 4 กิจกรรม
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๖.๒ โรคติดต่อที่สำคัญในเมืองได้รับการเฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้ระบาดไปในวงกว้าง
5.1 ร้อยละของชุมชนที่มีกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกครบ 4 กิจกรรม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
81.25

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

มีการดำเนินกิจกรรมเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขต ดังนี้ 1. กิจกรรมที่ 1 สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ในชุมชน 13 ชุมชน สถานศึกษา 11 แห่ง วัด 3 แห่ง สถานประกอบการ 7 แห่ง สถานรับเลี้ยงเด็ก 1 แห่ง 2. กิจกรรมที่ 2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในชุมชน 13 ชุมชน สถานศึกษา 11 แห่ง วัด 3 แห่ง สถานประกอบการ 7 แห่ง สถานรับเลี้ยงเด็ก 1 แห่ง 3. กิจกรรมที่ 3 ปรับสภาพสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งแพร่โรคในชุมชน 13 ชุมชน สถานศึกษา 11 แห่ง วัด 3 แห่ง สถานประกอบการ 7 แห่ง สถานรับเลี้ยงเด็ก 1 แห่ง 4. กิจกรรมที่ 4 ควบคุมโรคภายใน 24 ชั่วโมง ภายหลังได้รับการแจ้งข่าว ไม่มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในชุมชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

มีการดำเนินกิจกรรมเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขต ดังนี้ 1. กิจกรรมที่ 1 สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ในชุมชน 16 ชุมชน สถานศึกษา 20 แห่ง วัด 6 แห่ง สถานประกอบการ 7 แห่ง สถานรับเลี้ยงเด็ก 2 แห่ง 2. กิจกรรมที่ 2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในชุมชน 16 ชุมชน สถานศึกษา 20 แห่ง วัด 6 แห่ง สถานประกอบการ 7 แห่ง สถานรับเลี้ยงเด็ก 2 แห่ง 3. กิจกรรมที่ 3 ปรับสภาพสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งแพร่โรคในชุมชน 16 ชุมชน สถานศึกษา 20 แห่ง วัด 6 แห่ง สถานประกอบการ 7 แห่ง สถานรับเลี้ยงเด็ก 2 แห่ง 4. กิจกรรมที่ 4 ควบคุมโรคภายใน 24 ชั่วโมง ภายหลังได้รับการแจ้งข่าว พบวา ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 - มีนาคม 2563 ไม่มีผู้ป่วยไข้เลือดออกภายในชุมชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

มีการดำเนินกิจกรรมเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขต ดังนี้ 1. กิจกรรมที่ 1 สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ในชุมชน 16 ชุมชน สถานศึกษา 15 แห่ง วัด 6 แห่ง สถานประกอบการ 7 แห่ง สถานรับเลี้ยงเด็ก 2 แห่ง 2. กิจกรรมที่ 2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในชุมชน 16 ชุมชน สถานศึกษา 15 แห่ง วัด 6 แห่ง สถานประกอบการ 7 แห่ง สถานรับเลี้ยงเด็ก 2 แห่ง 3. กิจกรรมที่ 3 ปรับสภาพสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งแพร่โรคในชุมชน 16 ชุมชน สถานศึกษา 15 แห่ง วัด 6 แห่ง สถานประกอบการ 7 แห่ง สถานรับเลี้ยงเด็ก 2 แห่ง 4. กิจกรรมที่ 4 ควบคุมโรคภายใน 24 ชั่วโมง ภายหลังได้รับการแจ้งข่าว พบว่า ตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 - มิถุนายน 2563 มีผู้ป่วยไข้เลือดออกภายในชุมชน จำนวน 1 ชุมชน คือชุมชนสินพัฒนาธานี

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

มีการดำเนินกิจกรรมเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขต ดังนี้ 1. กิจกรรมที่ 1 สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ในชุมชน 16 ชุมชน สถานศึกษา 18แห่ง วัด 6 แห่ง สถานประกอบการ 19 แห่ง สถานรับเลี้ยงเด็ก 2 แห่ง 2. กิจกรรมที่ 2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในชุมชน 16 ชุมชน สถานศึกษา 18 แห่ง วัด 6 แห่ง สถานประกอบการ 19 แห่ง สถานรับเลี้ยงเด็ก 2 แห่ง 3. กิจกรรมที่ 3 ปรับสภาพสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งแพร่โรคในชุมชน 16 ชุมชน สถานศึกษา 18 แห่ง วัด 6 แห่ง สถานประกอบการ 19 แห่ง สถานรับเลี้ยงเด็ก 2 แห่ง 4. กิจกรรมที่ 4 ควบคุมโรคภายใน 24 ชั่วโมง ภายหลังได้รับการแจ้งข่าว พบว่า ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2563 - กันยายน 2563 มีผู้ป่วยไข้เลือดออกภายในชุมชน จำนวน 2 ชุมชน คือ ชุมชนบางพรหมร่วมใจ ชุมชนหมู่บ้านร่วมเกื้อ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(7) 5.2 จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลงจากฐานปี 2562
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๖.๒ โรคติดต่อที่สำคัญในเมืองได้รับการเฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้ระบาดไปในวงกว้าง
5.2 จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลงจากฐานปี 2562

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :12.24


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
36.06

100 / 100
3
26.53

100 / 100
4
12.24

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกปี 2562 จำนวน 147 ราย ที่มาของข้อมูลสำนักอนามัย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกปี 2562 จำนวนทั้งหมด 147 ราย 2.จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ปี 2563 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2563 จำนวน 94 ราย จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลงจากฐานปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 36.06

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกปี 2562 (1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62) จำนวนทั้งหมด 156 ราย 2. จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกปี 2563 (1 ต.ค.62 - 25 มิ.ย.63) จำนวนทั้งหมด 108 ราย จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลงจากฐานปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 26.53

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกปี 2562 จำนวน 147 ราย 2. จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกปี 2563 (ณ วันที่ 18 ก.ย. 63) จำนวนทั้งหมด 129 ราย การคำนวณ (147-129)*100)/147) = 12.24 จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลงจากฐานปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 12.24

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(8) 6. ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน
6. ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
28.40

100 / 100
2
84.69

100 / 100
3
94.89

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการส่งเสริมสถานประกอบการอาหารให้มีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร (ต.ค.62 - ธ.ค.62) จำนวน 25 แห่ง จากสถานประกอบการอาหารในพื้นที่ทั้งหมด 88 แห่ง ได้แก่ (1)บ้านนำ้เคียงดิน (2)ครัวบ้านโอ่ง (3)สวนอาหารร่มไม้ชายคา (4)ห้องอาหารจีนบำรุง (5)ลูกชิ้นหมูพริกกระเหรี่ยง (6)ร้านครัวบ้านไทร (7)สวนอาหารเรือนแก้ว(8)ครัวยายเปล่ง (9) ณัฐกรคอฟฟี่ช็อป (10) ร้านมัส เค เทียร์(11)บ้านใจรัก (12)เดอะเมเมโมรี่ (13)มาร์กิน บาร์ แอนด์ เรสเตอรองต์(14) เดอะไวท์คอนเนคชั่น (15)ครัวยี่สาร (16)ครัวปักษ์ใต้แม่สะอิ้ง (17)ข้าวขาหมูจุฬา (18) ZEN (19)เดอะพิซซ่าคอมปะนี (20) สเว่นเซ่นส์ (21)กาแฟอเมซอน (22)มุมสวน (23)อี๊ด 20001(24)ห่านพะโล้ยินดี (25)ร้านอาหารบ้านในสวน ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 28.40

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการส่งเสริมสถานประกอบการอาหารให้มีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร (ม.ค.63 - มี.ค.63) จำนวน 58 แห่ง รวมกับไตรมาสที่ 1 เป็น 83 แห่ง จากสถานประกอบการอาหารทั้งหมด 98 แห่ง ได้แก่ ( (1)สาร์บัคส์ คอฟฟี่ (2) บาร์บีคิว พลาซ่า (3)ข้าวเลือดหมู (4)เฮงยอดผักกินไม่รู้อิ่ม (5) L BOX (6)คาเฟ่ คอนเทรนเนอร์ (7)ยามเย็น(8) Bootcamcafe (9) Cafe Amazon (10)Pizza Hut (11) บ้านส้มตำ (12)ติดมันส์บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง (13)บ้านมีเพลง (14) Rhythm& Shabu (15)พาซิโอฟู้ด พาร์ค (16)แทคัง (17)ซีพีเฟรชมาร์ท(18)บิ็กซีมินิมาร์ท (19)แฟมมิลี่มาร์ท (20)หจก.ดาวโตประทีปสุวรรณ (21)เทสโก้โลตัส เอ็กซ์เพรส (22)เซเว่น อีเลฟเว่น (23)เซเว่น อีเลฟเว่น (24)เซเว่น อีเลฟเว่น)(25) เซเว่น อีเลฟเว่น (26) เซเว่น อีเลฟเว่น (27)เซเว่น อีเลฟเว่น(28)เซเว่น อีเลฟเว่น (29)เซเว่น อีเลฟเว่น ) (30)เซเว่น อีเลฟเว่น (31)เซเว่น อีเลฟเว่น(32)เซเว่น อีเลฟเว่น (33)เซเว่น อีเลฟเว่น (34)เซเว่น อีเลฟเว่น (35)เซเว่น อีเลฟเว่น (36)เซเว่น อีเลฟเว่น (37)เซเว่น อีเลฟเว่น (38) เซเว่น อีเลฟเว่น(39)เซเว่น อีเลฟเว่น (40)เซเว่น อีเลฟเว่น ) (41)เซเว่น อีเลฟเว่น (42)เซเว่น อีเลฟเว่น (43)เซเว่น อีเลฟเวน(44)เซเว่น อีเลฟเว่น(45) (เซเว่น อีเลฟเวน(46)แฟมิลี่มาร์ท(47)เซเว่น อีเลฟเว่น (48) เซเว่น อีเลฟเว่น(49)เซเว่น อีเลฟเว่น (50)บริษัท บางจากรีเทล จำกัด (51)เซเว่น อีเลฟเว่น (52) เซเว่น อีเลฟเว่น(53)เซเว่น อีเลฟเว่น(54)เซเว่น อีเลฟเว่น(55)เซเว่น อีเลฟเว่น (56)เซเว่น อีเลฟเว่น(57)ท๊อปส์ พุทธมณฑล (58)ตลาดกรีนวิลล์ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 84.69

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการส่งเสริมสถานประกอบการอาหารให้มีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร (เม.ย.63 - มิ.ย.63) จำนวน 10 แห่ง รวมกับไตรมาสที่ 1, 2 เป็น 93 แห่ง จากสถานประกอบการอาหารทั้งหมด 98 แห่ง ดังนี้ (1) ตลาดเซฟเซ็นเตอร์ (/)ตลาดพุทธมณฑล (3)ตลาดบางแค 2 (4) ตลาดเวิล์มาร์เก็ต1 (5) ตลาดเวิล์มาร์เก็ต2 (6)ตลาดเวิล์มาร์เก็ต3 (7) ตลาดเวิล์มาร์เก็ต 4 (8) ตลาดเวิล์มาร์เก็ต5 (9) ตลาดนัดทางเข้าหมู่บ้านร่วมเกื้อ (10)ตลาดพรทวีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 94.89

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการส่งเสริมสถานประกอบการอาหารให้มีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร (ก.ค.63 - ก.ย.63) จำนวน 5 แห่ง รวมกับไตรมาสที่ 1, 2,3 เป็น 9ค แห่ง จากสถานประกอบการอาหารทั้งหมด 98 แห่ง ดังนี้ (1)ตลาดร่วมเกื้อ(2)ตลาดฟู้ดมาร์เก้ทส์ (3)ตลาดอักษะ (4)ตลาดสุขทวีวิลเลจ(5)ตลาดบางพรหม ( ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 100)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

(9) 7. พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ
7. พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :104.15

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
104.15

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

มีการดำเนินงานและสำรวจพื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้นในพื้นที่เขต ดังนี้ 1. กิจกรรมรายงานพื้นที่สีเขียว 1.1 พื้นที่สีเขียวที่เป็นสวนสาธารณะ/สวนหย่อม เป้าหมาย 4 ครั้ง/ปี (ธ.ค., มี.ค., มิย., ก.ย.) - ผลงานที่ทำได้ 1 ครั้ง(ธ.ค.) รวม 3 แห่ง ดังนี้ 1) สวนหย่อมหน้าหมู่บ้านศุภลัย สาย 3 จำนวนพื้นที่ 4-2-0 ไร่ 2) สวนหย่อมในวัดโกมุท จำนวนพื้นที่ 0-1-0 ไร่ 3) สวนหย่อมในร้านแสงตะวันฟาร์ม เมล่อน สาย 4 จำนวนพื้นที่ 1-1-0 ไร่ 1.2 พื้นที่สีเขียวที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบสวนสาธารณะ เป้าหมาย 3 แห่ง/ไตรมาส - ผลงานที่ทำได้ 3 แห่ง (รวม 3 แห่ง)/ไตรมาส โดยมีการสำรวจและนำเข้าข้อมูลฯ จำนวน 3 แห่ง ดังนี้ 1) ที่ว่างตรงข้ามพุทธมณฑลสาย 3 ซอย 19 แยก 24 จำนวนพื้นที่ 5-0-49.57 ไร่ 2) ที่ว่างติดคลองบางตาลถนนพุทธมณฑลสาย 2 จำนวนพื้นที่ 5-0-67.06 ไร่ 3) ที่ว่างติดสะพานข้ามคลองบางพรมฝั่งตรงข้ามวัดโกมุท จำนวนพื้นที่ 8-1-92.53 ไร่ 2. พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น เป้าหมายร้อยละ 100 - ผลงานที่ทำได้ตามเป้าหมาย ร้อยละ 25 ดังนี้ 1) สวนหย่อมหน้าหมู่บ้านศุภลัย สาย 3 จำนวนพื้นที่ 4-2-0 ไร่ 2) สวนหย่อมในวัดโกมุท จำนวนพื้นที่ 0-1-0 ไร่ 3) สวนหย่อมในร้านแสงตะวันฟาร์ม เมล่อน สาย 4 จำนวนพื้นที่ 1-1-0 ไร่

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

มีการดำเนินงานและสำรวจพื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้นในพื้นที่เขต ดังนี้ 1. กิจกรรมรายงานพื้นที่สีเขียว 1.1 พื้นที่สีเขียวที่เป็นสวนสาธารณะ/สวนหย่อม เป้าหมาย 4 ครั้ง/ปี (ธ.ค., มี.ค., มิย., ก.ย.) - ผลงานที่ทำได้ 2 ครั้ง/ปี (ธ.ค., มี.ค.) เดือน มี.ค.รวม 3 แห่ง ดังนี้ 1) สวนหย่อมกูร์เมต์มาร์เก็ต สาขาดีไซต์ วิลล่าพุทธมณธฑล ถนนบรมราชชนนี จำนวนพื้นที่ 0-1-32.18 ไร่ 2) สวนหย่อมวิลลี่เพลส์ ถนนพุทธมณฑล สาย 2 จำนวนพื้นที่ 0-0-58.78 ไร่ 3) สวนหย่อมเรือนแม่หลุย ถนนสวนผักพุทธมณฑล สาย 2 จำนวนพื้นที่ 0-2-14.18 ไร่ - โครงการบำรุงรักษาปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวนเงิน 2,100,000.-บาท ดำเนินการส่งมอบไม้ดอก ไม้ประดับ ตามสัญญาซื้อขาย และอยู่ระหว่างดำเนินการปลูกไม้ดอก ไม้ประดับฯ (ต้นบานบุรี ต้นเฟื่องฟ้า ต้นเฟื่องฟ้าด่าง) เพื่อปรับปรุงพื้นที่สีเขียวและปรับปรุงภูมิทัศน์ตามเป้าหมายที่กำหนด เบิกจ่ายงบประมาณ เรียบร้อยแล้ว 1.2 พื้นที่สีเขียวที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบสวนสาธารณะ เป้าหมาย 3 แห่ง/ไตรมาส ผลงานที่ทำได้ 6 แห่ง (รวม 3 แห่ง/ไตรมาส) ไตรมาสที่ 2 มีการสำรวจและนำเข้าข้อมูลฯ จำนวน 3 แห่ง ดังนี้ 1) ที่ว่างตรงข้ามถนนทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก 14/1 จำนวนพื้นที่ 28-0-20.23 ไร่ และอยู่ระหว่างสำรวจพื้นที่สีเขียว 2) ที่ว่างถนนพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 31 จำนวนพื้นที่ 8-3-7.79 ไร่ และอยู่ระหว่างสำรวจพื้นที่สีเขียว 3) ที่ว่างริมคลองขุด ข้าง ๆ หมู่บ้านลัดดาวัลย์ ซอยบรมราชชนนี จำนวนพื้นที่ 1-2-35.20 ไร่ 2. พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น เป้าหมายร้อยละ 100 - ผลงานที่ทำได้ตามเป้าหมาย ร้อยละ 50 ดังนี้ 1) สวนหย่อมกูร์เมต์มาร์เก็ต สาขาดีไซต์ วิลล่าพุทธมณธฑล ถนนบรมราชชนนี จำนวนพื้นที่ 0-1-32.18 ไร่ 2) สวนหย่อมวิลลี่เพลส์ ถนนพุทธมณฑล สาย 2 จำนวนพื้นที่ 0-0-58.78 ไร่ 3) สวนหย่อมเรือนแม่หลุย ถนนสวนผักพุทธมณฑล สาย 2 จำนวนพื้นที่ 0-2-14.18 ไร่

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

มีการดำเนินงานและสำรวจพื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้นในพื้นที่เขต ดังนี้ 1. กิจกรรมรายงานพื้นที่สีเขียว 1.1 พื้นที่สีเขียวที่เป็นสวนสาธารณะ/สวนหย่อม เป้าหมาย 4 ครั้ง/ปี (ธ.ค., มี.ค., มิย., ก.ย.) - ผลงานที่ทำได้ 3 ครั้ง/ปี (ธ.ค., มี.ค., มิ.ย.) ไตรมาสที่ 3 จำนวน 1 ครั้ง (มิ.ย.) จำนวน 3 แห่ง ดังนี้ 1) สวนหย่อมร้านกาแฟ วัลลิเพส พุทธมณฑล สาย 2 จำนวนพื้นที่ 0-0-40.26 ไร่ 2) สวนหย่อมร้านวราภรณ์ ซาลาเปา จำนวนพื้นที่ 0-1-33.70 ไร่ 3) สวนหย่อมหมู่บ้าน The Palazzo ปิ่นเกล้า จำนวนพื้นที่ 0-0-61.05 ไร่ -โครงการบำรุงรักษาปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวนเงิน 2,100,000.- บาท ดำเนินการส่งมอบไม้ดอก ไม้ประดับ ตามสัญญาซื้อขาย และอยู่ระหว่างดำเนินการปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ ฯ (ต้นบานบุรี ต้นเฟื่องฟ้า ต้นเฟื่องฟ้าด่าง) เพื่อปรับปรุงพื้นที่สีเขียวและปรับปรุงภูมิทัศน์ตามเป้าหมายที่กำหนดและดำเนินการเบิกจ่ายเงินโครงการบำรุงรักษาปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภายในวงเงิน 2,100,000.- บาท เรียบร้อยแล้ว 1.2 พื้นที่สีเขียวที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบสวนสาธารณะ เป้าหมาย 3 แห่ง/ไตรมาส ผลงานที่ทำได้ 9 แห่ง (รวม 3 แห่ง/ไตรมาส) ไตรมาสที่ 3 มีการสำรวจและนำเข้าข้อมูลฯ จำนวน 3 แห่ง ดังนี้ 1) ที่ว่างฝั่งตรงข้ามแยกไฟแดง ถนนอุทยานพุทธมณฑลสาย 3 จำนวนพื้นที่ 15-0-98.22 ไร่ 2) ที่ว่างฝั่งตรงข้าม อุทยาน ซอย 1 จำนวนพื้นที่ 4-2-25.41 ไร่ 3) ที่ว่างข้างบรมราชชนนี ซอยบรม 119 จำนวนพื้นที่ 4-3-45.24 ไร่ 2. พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น เป้าหมายร้อยละ 100 - ผลงานที่ทำได้ตามเป้าหมาย ร้อยละ 75 ดังนี้ 1) สวนหย่อมร้านกาแฟ วัลลิเพส พุทธมณฑล สาย 2 จำนวนพื้นที่ 0-0-40.26 ไร่ 2) สวนหย่อมร้านวราภรณ์ ซาลาเปา จำนวนพื้นที่ 0-1-33.70 ไร่ 3) สวนหย่อมหมู่บ้าน The Palazzo ปิ่นเกล้า จำนวนพื้นที่ 0-0-61.05 ไร่

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

มีการดำเนินงานและสำรวจพื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้นในพื้นที่เขต ดังนี้ 1. กิจกรรมรายงานพื้นที่สีเขียว 1.1 พื้นที่สีเขียวที่เป็นสวนสาธารณะ/สวนหย่อม เป้าหมาย 4 ครั้ง/ปี (ธ.ค., มี.ค., มิย., ก.ย.) - ผลงานที่ทำได้ 4 ครั้ง/ปี (ธ.ค., มี.ค., มิย., ก.ย.) ไตรมาสที่ 4 จำนวน 1 ครั้ง(ก.ย.) จำนวน 3 แห่ง ดังนี้ 1) สวนหย่อมถนนอุทยาน จำนวนพื้นที่ 60-0-17.00 ไร่ 2) สวนหย่อมถนนพุทธมณฑล สาย 3 ตั้งแต่ถนนอุทยานถึงคลองบางเชือกหนัง จำนวนพื้นที่ 11-0-81.00 ไร่ 3) สวนหย่อมเดอะกรีนเรสซิเด้นซ์ ติดคลองทวีวัฒนาถนนบรมราชชนนี จำนวนพื้นที่ 1-3-45.25 ไร่ - โครงการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว ดำเนินการจัดซื้อต้นไม้และวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็คทรอนิกส์ (ebidding) มีการดำเนินงานปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ในบริเวณถนนพุทธมณฑลสาย 3 ดังนี้ เกาะกลางถนนพุทธมณฑลสาย 3, ทางเท้าถนนทวีวัฒนา และทางเท้าถนนพุทธมณฑล สาย 3 ดำเนินการสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ของโครงการจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 หมวดรายจ่ายอื่น แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตามเป้าหมายตามที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ 100 1.2 พื้นที่สีเขียวที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบสวนสาธารณะ เป้าหมาย 3 แห่ง/ไตรมาส ผลงานที่ทำได้ 12 แห่ง (รวม 3 แห่ง/ไตรมาส) ไตรมาสที่ 3 มีการสำรวจและนำเข้าข้อมูลฯ จำนวน 3 แห่ง ดังนี้ 1) ที่ว่างถนนพุทธมณฑลสาย 3 ซอย 17 ติดกับหมู่บ้านลดาวัลย์ ซอย 11 จำนวนพื้นที่ 2-1-68.67 ไร่ 2) ที่ว่างฝั่งตรงข้ามหมู่บ้านเขมรัฐ พื้นที่ จำนวน 7-3-29.30 ไร่ 3) ที่ว่างข้างศูนย์รวมรถยนต์ศรีชาภัณฑ์ จำนวนพื้นที่ 6-0-75.24 ไร่ 2. พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น เป้าหมายร้อยละ 100 - ผลงานที่ทำได้ตามเป้าหมาย ร้อยละ 104.15 ดังนี้ 1) สวนหย่อมถนนอุทยาน จำนวนพื้นที่ 60-0-17.00 ไร่ 2) สวนหย่อมถนนพุทธมณฑล สาย 3 ตั้งแต่ถนนอุทยานถึงคลองบางเชือกหนัง จำนวนพื้นที่ 11-0-81.00 ไร่ 3) สวนหย่อมเดอะกรีนเรสซิเด้นซ์ ติดคลองทวีวัฒนาถนนบรมราชชนนี จำนวนพื้นที่ 1-3-45.25 ไร่

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร

(10) 8.1. จำนวนภูมิปัญญาจากปราชญ์ท้องถิ่นหรือผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี
8.1. จำนวนภูมิปัญญาจากปราชญ์ท้องถิ่นหรือผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น

หน่วยนับ :จำนวน

เป้าหมาย :3.00

ผลงาน :3.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จำนวน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
3.00

100 / 100
3
3.00

100 / 100
4
3.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการค้นหาภูมิปัญญาจากปราชญ์ท้องถิ่นหรือผู้สูงอายุในพื้นที่เขต

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สำนักงานเขตทวีวัฒนาดำเนินการค้นหาภูมิปัญญาจากผู้สูงอายุในพื้นที่เขตรายใหม่ ได้จำนวน 3 ภูมิปัญญา ดังนี้ 1. ภูมิปัญญา เรื่อง การซ่อมเครื่องพิมพ์ดีดโบราณ อายุ 100 ปี จาก นายทองสุข หนูประสิทธิ์ อายุ 81 ปี 2. ภูมิปัญญา เรื่อง การทำขนมจีนน้ำพริก จาก นางส้มแก้ว แจ่มประเสริฐ อายุ 70 ปี 3. ภูมิปัญญา เรื่อง การร้องเพลงวณิพก (ขอทานกระยาสารท) จาก นายเริงศักดิ์ ปานทอง อายุ 65 ปี

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

สำนักงานเขตทวีวัฒนาดำเนินการค้นหาภูมิปัญญาจากผู้สูงอายุในพื้นที่เขตรายใหม่ ได้จำนวน 3 ภูมิปัญญา ดังนี้ 1. ภูมิปัญญา เรื่อง การซ่อมเครื่องพิมพ์ดีดโบราณ อายุ 100 ปี จาก นายทองสุข หนูประสิทธิ์ อายุ 81 ปี 2. ภูมิปัญญา เรื่อง การทำขนมจีนน้ำพริก จาก นางส้มแก้ว แจ่มประเสริฐ อายุ 70 ปี 3. ภูมิปัญญา เรื่อง การร้องเพลงวณิพก (ขอทานกระยาสารท) จาก นายเริงศักดิ์ ปานทอง อายุ 65 ปี

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

สำนักงานเขตทวีวัฒนาดำเนินการค้นหาภูมิปัญญาจากผู้สูงอายุในพื้นที่เขตรายใหม่ ได้จำนวน 3 ภูมิปัญญา ดังนี้ 1. ภูมิปัญญา เรื่อง การซ่อมเครื่องพิมพ์ดีดโบราณ อายุ 100 ปี จาก นายทองสุข หนูประสิทธิ์ อายุ 81 ปี 2. ภูมิปัญญา เรื่อง การทำขนมจีนน้ำพริก จาก นางส้มแก้ว แจ่มประเสริฐ อายุ 70 ปี 3. ภูมิปัญญา เรื่อง การร้องเพลงวณิพก (ขอทานกระยาสารท) จาก นายเริงศักดิ์ ปานทอง อายุ 65 ปี

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(11) 8.2 จำนวนครั้งในการถ่ายทอดและเผยแพร่ภูมิปัญญาจากปราชญ์ท้องถิ่นหรือผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นใหม่
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี
8.2 จำนวนครั้งในการถ่ายทอดและเผยแพร่ภูมิปัญญาจากปราชญ์ท้องถิ่นหรือผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นใหม่

หน่วยนับ :จำนวน

เป้าหมาย :3.00

ผลงาน :7.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จำนวน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
1.00

100 / 100
3
1.00

100 / 100
4
7.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ยังไม่มีการถ่ายทอดและเผยแพร่ภูมิปัญญาจากปราชญ์ท้องถิ่นหรือผู้สูงอายุ เนื่องจากยังอยู่ระหว่างการค้นหาภูมิปัญญาจากปราชญ์ท้องถิ่นหรือผู้สูงอายุ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการถ่ายทอดและเผยแพร่ภูมิปัญญาจากผู้สูงอายุ จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 ในกิจกรรมย้อนวัฒนธรรมท้องถิ่นเขตทวีวัฒนา ณ สำนักงานเขตทวีวัฒนา มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมและเรียนรู้ภูมิปัญญา จำนวน 200 คน โดยมีการถ่ายทอดและเผยแพร่ภูมิปัญญา จำนวน 3 ภูมิปัญญา ดังนี้ 1. ภูมิปัญญา เรื่อง การซ่องเครื่องพิมพ์ดีดโบราณ อายุ 100 ปี จาก นายทองสุข หนูประสิทธิ์ อายุ 81 ปี 2. ภูมิปัญญา เรื่อง การทำขนมจีนน้ำพริก จาก นางส้มแก้ว แจ่มประเสริฐ อายุ 70 ปี 3. ภูมิปัญญา เรื่อง การร้องเพลงวณิพก (ขอทานกระยาสารท) จาก นายเริงศักดิ์ ปานทอง อายุ 65 ปี

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ไม่สามารถจัดกิจกรรมเพื่อถ่ายทอดและเผยแพร่ภูมิปัญญาได้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ซึ่งห้ามการจัดกิจกรรมที่เป็นการรวมคนหมู่มาก

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

มีการถ่ายทอดและเผยแพร่ภูมิปัญญาจากผู้สูงอายุ จำนวน 3 ภูมิปัญญา ภูมิปัญญาละ 7 ครั้ง ดังนี้ 1. ภูมิปัญญาการซ่องเครื่องพิมพ์ดีดโบราณ อายุ 100 ปี จาก นายทองสุข หนูประสิทธิ์ อายุ 81 ปี 2. ภูมิปัญญาการทำขนมจีนน้ำพริก จาก นางส้มแก้ว แจ่มประเสริฐ อายุ 70 ปี 3. ภูมิปัญญาการร้องเพลงวณิพก (ขอทานกระยาสารท) จาก นายเริงศักดิ์ ปานทอง อายุ 65 ปี กิจกรรมการถ่ายทอดและเผยแพร่ภูมิปัญญา ครั้งที่ 1 ดำเนินการถ่ายทอดและเผยแพร่ภูมิปัญญาจากผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 ในกิจกรรมย้อนวัฒนธรรมท้องถิ่นเขตทวีวัฒนา ณ สำนักงานเขตทวีวัฒนา มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมและเรียนรู้ภูมิปัญญา จำนวน 200 คน ครั้งที่ 2 ดำเนินการถ่ายทอดและเผยแพร่ภูมิปัญญาจากผู้สูงอายุ จำนวน 3 ภูมิปัญญา โดยการเผยแพร่ทางช่อง You Tube เขตทวีวัฒนา ครั้งที่ 3 ดำเนินการถ่ายทอดและเผยแพร่ภูมิปัญญาจากผู้สูงอายุ จำนวน 3 ภูมิปัญญาโดยการเผยแพร่ทาง Facebook เขตทวีวัฒนา ครั้งที่ 4 ดำเนินการถ่ายทอดและเผยแพร่ภูมิปัญญาจากผู้สูงอายุ จำนวน 3 ภูมิปัญญาโดยการเผยแพร่ทาง Facebook ฝ่ายพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 5 ดำเนินการถ่ายทอดและเผยแพร่ภูมิปัญญาจากผู้สูงอายุ จำนวน 3 ภูมิปัญญาโดยการเผยแพร่ทาง Wabsite เขตทวีวัฒนา ครั้งที่ 6 ดำเนินการถ่ายทอดและเผยแพร่ภูมิปัญญาจากผู้สูงอายุ จำนวน 3 ภูมิปัญญา โดยการคัดลอกข้อมูลใส่แผ่น CD-ROM และมอบให้กับโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขต ครั้งที่ 7 ดำเนินการถ่ายทอดและเผยแพร่ภูมิปัญญาจากผู้สูงอายุ จำนวน 3 ภูมิปัญญาโดยการเผยแพร่ทาง กลุ่ม Line เครือข่ายชุมชนเขตทวีวัฒนา

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

(12) 9. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กำหนด
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
9. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กำหนด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :66.63

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
66.63

100 / 100
4
66.63

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กำหนดตารางการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 ดังนี้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2563 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 29 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2563 ในส่วนของสำนักงานเขตทวีวัฒนา มีโรงเรียนในสังกัด จำนวน 7 โรงเรียน เป็นโรงเรียนที่เปิดสอนระดับ อ.1-ป.6 จำนวน 5 โรงเรียน โรงเรียนที่เปิดสอนระดับ อ.1-ม.3 จำนวน 1 โรงเรียน และโรงเรียนที่เปิดสอนระดับ ม.1-ม.6 จำนวน 1 โรงเรียน มีโรงเรียนที่เป็นสนามสอบ O-NET จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนวัดปุรณาวาส สนามสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และโรงเรียนมัธยมปุรณาวาส สนามสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 การดำเนินการอยู่ในขั้นตอนจัดส่งรายชื่อข้าราชการครูให้กับศูนย์สอบย่อยที่ 12 สำนักงานเขตตลิ่งชัน เพื่อจัดทำคำสั่งแต่งตั้งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบ ส่วนโรงเรียนในสังกัดได้จัดสอนเสริมให้กับนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กำหนดตารางการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 ดังนี้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2563 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 29 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2563 ในส่วนของสำนักงานเขตทวีวัฒนา มีโรงเรียนในสังกัด จำนวน 7 โรงเรียน เป็นโรงเรียนที่เปิดสอนระดับ อ.1-ป.6 จำนวน 5 โรงเรียน โรงเรียนที่เปิดสอนระดับ อ.1-ม.3 จำนวน 1 โรงเรียน และโรงเรียนที่เปิดสอนระดับ ม.1-ม.6 จำนวน 1 โรงเรียน มีโรงเรียนที่เป็นสนามสอบ O-NET จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนวัดปุรณาวาส สนามสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และโรงเรียนมัธยมปุรณาวาส สนามสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 การดำเนินการสอบเสร็จสิ้นแล้ว สทศ.ประกาศผลคะแนนสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 ปรากฎผล ดังนี้ โรงเรียนคลองบางพรหมและโรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ระดับชั้น ป.6 สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศทุกวิชา ทั้งนี้โรงเรียนคลองบางพรหม มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศทุกวิชา 3 ปีต่อเนื่อง (ปีการศึกษา 2560-2562) โรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม มีนักเรียนได้คะแนนวิชาภาษาอังกฤษ ป.6 เต็ม 100 คน จำนวน 1 คน ขณะนี้ รอสำนักการศึกษาสรุปผลคะแนนของแต่ละสำนักงานเขต

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กำหนดตารางการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 ดังนี้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2563 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 29 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2563 ในส่วนของสำนักงานเขตทวีวัฒนา มีโรงเรียนในสังกัด จำนวน 7 โรงเรียน เป็นโรงเรียนที่เปิดสอนระดับ อ.1-ป.6 จำนวน 5 โรงเรียน โรงเรียนที่เปิดสอนระดับ อ.1-ม.3 จำนวน 1 โรงเรียน และโรงเรียนที่เปิดสอนระดับ ม.1-ม.6 จำนวน 1 โรงเรียน มีโรงเรียนที่เป็นสนามสอบ O-NET จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนวัดปุรณาวาส สนามสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และโรงเรียนมัธยมปุรณาวาส สนามสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 การดำเนินการสอบเสร็จสิ้นแล้ว สทศ.ประกาศผลคะแนนสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 ปรากฎผล ดังนี้ โรงเรียนคลองบางพรหมและโรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ระดับชั้น ป.6 สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศทุกวิชา ทั้งนี้โรงเรียนคลองบางพรหม มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศทุกวิชา 3 ปีต่อเนื่อง (ปีการศึกษา 2560-2562) โรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม มีนักเรียนได้คะแนนวิชาภาษาอังกฤษ ป.6 เต็ม 100 คน จำนวน 1 คน 2. การจัดทำแผนการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตทวีวัฒนา จำนวน 7 โรงเรียน ดำเนินการวิเคราะห์ตัวชี้วัดชั้นปีตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 เพื่อนำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 3. โรงเรียนในสังกัด จำนวน 7 โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์และคุณภาพการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การจัดค่ายวิชาการตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ การจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิชาการ การประกวดแข่งขันวิชาการ 4. ดำเนินการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ของสำนักงานเขตทวีวัฒนา โดยจัดตั้งเครือข่ายช่วยเหลือระหว่างโรงเรียนในสังกัดเขตทวีวัฒนา เพื่อประชุมหารือ ช่วยเหลือ แลกเปลี่ยนปรับปรุงข้อมูลการเรียนการสอนให้เป็นปัจจุบัน จัดทำข้อสอบ PRE O-NET ระดับประถมศึกษาเขตทวีวัฒนา 5. คะแนนเฉลี่ยสำนักงานเขตทวีวัฒนาได้ 6.663 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 66.63 (ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 = 7.75 คะแนน , ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 = 6.65 คะแนน และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 = 5.59 คะแนน)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กำหนดตารางการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 ดังนี้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2563 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 29 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2563 ในส่วนของสำนักงานเขตทวีวัฒนา มีโรงเรียนในสังกัด จำนวน 7 โรงเรียน เป็นโรงเรียนที่เปิดสอนระดับ อ.1-ป.6 จำนวน 5 โรงเรียน โรงเรียนที่เปิดสอนระดับ อ.1-ม.3 จำนวน 1 โรงเรียน และโรงเรียนที่เปิดสอนระดับ ม.1-ม.6 จำนวน 1 โรงเรียน มีโรงเรียนที่เป็นสนามสอบ O-NET จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนวัดปุรณาวาส สนามสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และโรงเรียนมัธยมปุรณาวาส สนามสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 การดำเนินการสอบเสร็จสิ้นแล้ว สทศ.ประกาศผลคะแนนสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 ปรากฎผล ดังนี้ โรงเรียนคลองบางพรหมและโรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ระดับชั้น ป.6 สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศทุกวิชา ทั้งนี้โรงเรียนคลองบางพรหม มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศทุกวิชา 3 ปีต่อเนื่อง (ปีการศึกษา 2560-2562) โรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม มีนักเรียนได้คะแนนวิชาภาษาอังกฤษ ป.6 เต็ม 100 คน จำนวน 1 คน 2. การจัดทำแผนการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตทวีวัฒนา จำนวน 7 โรงเรียน ดำเนินการวิเคราะห์ตัวชี้วัดชั้นปีตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 เพื่อนำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 3. โรงเรียนในสังกัด จำนวน 7 โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์และคุณภาพการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การจัดค่ายวิชาการตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ การจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิชาการ การประกวดแข่งขันวิชาการ 4. ดำเนินการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ของสำนักงานเขตทวีวัฒนา โดยจัดตั้งเครือข่ายช่วยเหลือระหว่างโรงเรียนในสังกัดเขตทวีวัฒนา เพื่อประชุมหารือ ช่วยเหลือ แลกเปลี่ยนปรับปรุงข้อมูลการเรียนการสอนให้เป็นปัจจุบัน จัดทำข้อสอบ PRE O-NET ระดับประถมศึกษาเขตทวีวัฒนา 5. คะแนนเฉลี่ยสำนักงานเขตทวีวัฒนาได้ 6.663 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 66.63 (ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 = 7.75 คะแนน, ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 = 6.65 คะแนน และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 = 5.59 คะแนน)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

(13) 10.1 ร้อยละความสำเร็จของการแจ้งประเมินภาษี
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
10.1 ร้อยละความสำเร็จของการแจ้งประเมินภาษี

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
40.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
60.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อประกาศ ให้ประชาชนทราบพร้อมทั้งจัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ผู้เสียภาษีแต่ละรายทราบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการออกประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ พร้อม สำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อประกาศและจัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ผู้เสียภาษีแต่ละรายทราบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ช่วงระหว่างเดือนมิถุนายน 2563 1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายรายได้รับประชาชนที่มายื่นคำร้องขอแก้ไขข้อมูลรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และออกสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามที่ประชาชนมาขอแก้ไข พร้อมนำข้อมูลมาลงในระบบ Properties Tax (PTax) 2. ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

เจ้าหน้าที่ออกประชาสัมพันธ์และสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในพื้นที่เขตทวีวัฒนา พร้อมนำข้อมูลมาลงในระบบ Properties Tax (PTax) ช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคม 2563 และจัดทำประกาศรายการบัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (แบบ ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2563 เพื่อแจ้งให้แก่ผู้เสียภาษีได้ตรวจสอบที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หากเห็นว่าบัญชีดังกล่าวไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง ให้ผู้เสียภาษียื่นคำร้องขอแก้ไข ภายใน 15 วัน ช่วงระหว่างเดือนมิถุนายน 2563 และมีการดำเนินการ 1. ส่งแบบแจ้งข้อมูลรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ให้ผู้เสียภาษีรับทราบ 2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายรายได้รับคำร้องขอแก้ไขข้อมูลรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และออกสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามที่ประชาชนมาขอแก้ไข พร้อมนำข้อมูลมาลงในระบบ Properties Tax (PTax) 3. ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี 4. เดือนกรกฎาคม 2563 ส่งหนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563 (ภ.ด.ส.6, ภ.ด.ส.7, ภ.ด.ส.8) ให้แก่ผู้ที่ต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 9,261 ราย หมายเหตุ จำนวนผู้ที่ต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มีทั้งหมด 9,261 ราย ดังนั้นผู้ที่ต้องเสียภาษีได้รับแจ้งประเมินภาษีครบถ้วนทุกราย

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(14) 10.2 ร้อยละของการบังคับภาษี
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
10.2 ร้อยละของการบังคับภาษี

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :0.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
0.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อประกาศ พร้อมทั้งจัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ผู้เสียภาษีแต่ละรายทราบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เจ้าหน้าที่ออกประชาสัมพันธ์ สำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พร้อมจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อประกาศและจัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ผู้เสียภาษีแต่ละรายทราบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ด้วยมีการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 โดยกำหนดให้แจ้งการประเมินภายในเดือนกรกฎาคม 2563 และผู้เสียภาษีต้องชำระภาษีภายในเดือนสิงหาคม 2563 ดังนั้น การบังคับภาษีจะเริ่มกระบวนการได้ตั้งแต่เดือนกันยายน 2563 เป็นต้นไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

เนื่องจากกรุงเทพมหานครได้มีประกาศการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 โดยมีการขยายกำหนดเวลาการชำระภาษีจากภายในเดือนสิงหาคม 2563 เป็นภายในเดือนตุลาคม 2563 หากมิได้ชำระภายในกำหนดจะถือว่าเป็นภาษีค้างชำระ ดังนั้นกระบวนการบังคับภาษีจะเกิดขึ้นตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป

** สรุปผลการดำเนินงาน **