รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

อ.1/2ระดับความสำเร็จในการให้ความเห็นและให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแก่สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร : 0100-809

ค่าเป้าหมาย ระดับ : 5

ผลงานที่ทำได้ ระดับ : 5

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00
100
100 / 100
2
55.00
100
100 / 100
3
70.00
0
0 / 0
4
5.00
100
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการเตรียมฐานข้อมูลด้านกฎหมายเพื่อสนับสนุนการให้คำปรึกษา และกำหนดแผนงานแนวทางการให้คำแนะนำและคำปรึกษา ทางด้านกฎหมายแก่สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เดือนมกราคม มี 2 เรื่อง เดือนกุมภาพันธ์ มี 2 เรื่อง เดือนมีนาคม ไม่มีข้อหารือ หรือ ให้ความเห็น สมาชิกฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

เดือนมกราคม มี 2 เรื่อง เดือนกุมภาพันธ์ มี 2 เรื่อง เดือนมีนาคม ไม่มีข้อหารือ หรือ ให้ความเห็น สมาชิกฯ เดือนเมษายนไม่มีข้อหารือ หรือ ให้ความเห็น สมาชิกฯ เดือนพฤษภาคมไม่มีข้อหารือ หรือ ให้ความเห็น สมาชิกฯ เดือนมิถุนายนไม่มีข้อหารือ หรือ ให้ความเห็น สมาชิกฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. มีการกำหนดแผนงานแนวทางการให้คำแนะนำและคำปรึกษาทางด้านกฎหมายแก่สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 2. จัดเตรียมฐานข้อมูลด้านกฎหมายเพื่อสนับสนุนการให้คำปรึกษา โดยรวบรวมข้อมูลลงในเว็ปไซต์สภากรุงเทพมหานครด้วยอีกทางหนึ่ง (ในหัวข้อศูนย์ข้อมูล https://bmc.go.th) 3. ปฏิบัติตามขั้นตอนตามที่กำหนดในแผนงาน ซึ่งในปีงบประมาณ 2564 มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 7 เรื่อง 4. ติดตามผลการดำเนินการในทุกเรื่องที่ได้ให้ความเห็นและให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแก่สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร โดยการวัดระดับความพึงพอใจของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ในแบบฟอร์มการให้ความเห็นฯ 5. วิเคราะห์ผลสำเร็จของการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และนำเสนอผลการดำเนินงานต่อหัวหน้าหน่วยงาน ตามหนังสือกลุ่มงานกฎหมาย ที่ 82/2564 ลงวันที่ 2 กันยายน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

การให้ความเห็นและให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย หมายถึง การบริการให้คำแนะนำเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวกับภารกิจของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนเรื่องที่ส.ก.ยอมรับในคำปรึกษา x 100 จำนวนเรื่องทั้งหมดที่ ส.ก.มาขอคำปรึกษา

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

1. แบบฟอร์มเข้ารับคำปรึกษา 2. สรุปผลการติดตามผลการให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0113 : แผนการปรับปรุงจุดเสี่ยงภัยด้านการจราจร)

ข้อมูลประกอบที่ 2 : (stat_bma0115 : ข้อมูลจุดเสี่ยงภัยด้านจราจรที่ได้รับการปรับปรุง)

ข้อมูลประกอบที่ 3 : (stat_bma0114 : ข้อมูลจุดเสี่ยงภัยด้านการจราจร)