รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ป.1ความสำเร็จในการดำเนินโครงการงานประจำของหน่วยงาน : 0100-813

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 61.57

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
27.28
100
100 / 100
2
38.71
100
100 / 100
3
40.86
0
0 / 0
4
61.57
100
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนที่กำหนด -บางโครงการดำเนินการได้ล่าช้าว่าแผนที่กำหนดเนื่องจากโควิด-19

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนที่กำหนด -บางโครงการดำเนินการได้ล่าช้าว่าแผนที่กำหนดเนื่องจากโควิด-19

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนที่กำหนด -บางโครงการต้องยกเลิก เนื่องจากโควิด-19

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

การดำเนินการโครงการงานประจำของหน่วยงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดของแต่ละโครงการ

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ค่าเฉลี่ยร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการโครงการงานประจำแต่ละโครงการ x100 หารด้วยจำนวนโครงการงานประจำทั้งหมดของหน่วยงาน

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

1.โครงการ 2.เอกสาร/หลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการดำเนินการตามขั้นตอนการปฏิบัติงานในแต่ละโครงการ 3.รายงานสรุปผลการดำเนินการ นำเสนอหัวหน้าหน่วยงานทราบ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0521 : แผนและขั้นตอนการดำเนินงานและความคืบหน้าในการพัฒนาบุคลาการตามหลักสมรรถนะมุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพ)