รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

อ.2/2ระดับความสำเร็จในการนำข้อมูลความต้องการจากเครือข่ายประชาคมเขตเสนอสภากรุงเทพมหานครเพื่อนำไปสู่การแก้ไข : 0100-814

ค่าเป้าหมาย ระดับ : 5

ผลงานที่ทำได้ ระดับ : 3

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00
100
100 / 100
2
20.00
100
100 / 100
3
20.00
0
0 / 0
4
3.00
100
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการจัดทำแนวทางในการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายประชาคมเขตซึ่งผ่านความเห็นชอบจากประธานสภากรุงเทพมหานคร / มีการแต่งตั้งคณะทำงาน และดำเนินการจัดประชุมในเดือนมีนาคม 2564 แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 จึงเลื่อนการจัดประชุมเป็นเดือนพฤษภาคม 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการประชุมคณะทำงานฯ เรียบร้อยแล้ว และได้มีมติให้ปรับลดจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักอนามัยในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ทั้งนี้ กำหนดจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 200 คน / กำหนดจัดโครงการในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ที่ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร อาคารไอราวัตพัฒนา / ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ตามหนังสือที่ 54/2564 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2564 / อยู่ระหว่างการขอความเห็นชอบในหลักการของโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ชลอการดำเนินการ เนื่องจากยังคงมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานครได้กำหนดการจัดกิจกรรมไว้ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (ดินแดง) โดยมีหนังสือเชิญสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเป็นวิทยากร ในหัวข้อ “บทบาทหน้าที่และอำนาจของสภากรุงเทพมหานคร และบทบาทภาคประชาชนในความร่วมมือกับฝ่ายนิติบัญญัติ”เรียบร้อยแล้ว ตามรายงานการประชุมคณะทำงานดำเนินโครงการสภากรุงเทพมหานครพบประชาชน ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 - จากสถานการณ์ปัจจุบันมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยให้ดำเนินการต่อเนื่องไปเป็นเพื่อเข้าควบคุมและชะลอการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ในเขตพื้นที่สถานการณ์ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล - สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานครจึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการจัดโครงการฯ ออกไปโดยไม่มีกำหนด (หนังสือที่ กท 0100/754 ลงวันที่ 30 เมษายน 2564) - สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานครขอปรับเกณฑ์ชี้วัดตามแบบสรุปผลการพิจารณาคำขออุทธรณ์การปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๔ (รอบสิ้นปีงบประมาณ) และได้ดำเนินการ ดังนี้ 1. แนวทางในการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายประชาคมเขตซึ่งผ่านความเห็นชอบจากประธานสภากรุงเทพมหานคร ตามหนังสือที่ กท 93/2564 ลงวันที่ 4 เมษายน 2564 2. คัดเลือกผลงานโดดเด่นของสภากรุงเทพมหานคร จำนวน 3 เรื่อง โดยพิจารณาจากผลงานที่สามารถสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ดังนี้ 2.1 บทบาทหน้าที่ของสภาฯ 2.2 คณะกรรมการการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม 2.3 คณะกรรมการการโยธาและผังเมือง 3. ส่งวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ผลงานของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและแบบสอบถามความคิดเห็นในรูปแบบออนไลน์ให้แก่ผู้แทนชุมชนทั้ง 50 เขต (จำนวน 100 คน) ตามหนังสือที่ กท 0100/1512 ลงวันที่ 14 กันยายน 2564 4. รวบรวมความคิดเห็น และสรุปประเด็นสำคัญ ที่ได้รับจากแบบสอบถามความคิดเห็นในรูปแบบออนไลน์ 5. นำเรียนประธานสภากรุงเทพมหานครพิจารณาสั่งการให้คณะกรรมการสามัญประจำสภากรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการต่อไป

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

เครือข่ายประชาคม หมายถึง ตัวแทนภาคประชาชน ในระดับกลุ่มเขต ทั้ง 6 กลุ่มเขต ข้อมูลความต้องการ หมายถึง ประเด็นปัญหา ข้อเสนอแนะที่ได้จากการประชุมหารือร่วมกับเครือข่ายประชาคม นำไปสู่การแก้ไข หมายถึง การสรุปข้อมูลประเด็นที่ได้จากความต้องการของเครือข่ายประชาคม และผลักดันไปสู่การแก้ไขให้เกิดผลสำเร็จ (Achievement) อย่างเป็นรูปธรรม

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ผลการดำเนินงานที่ทำได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด (โดยผลสำเร็จระดับ 5 เป็นการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการที่หน่วยงานนำไปดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม)

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

1. แนวทางการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม 2. แบบสรุปข้อมูลความต้องการ/ประเด็นสำคัญที่ได้ 3. หนังสือเสนอสมาชิกสภา กทม. เพื่อพิจารณา 4. สรุปผลการติดตามการดำเนินงานของหน่วยงาน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0026 : ข้อมูลค่า DO ของคู คลองในพื้นที่ จำแนกตามจุดตรวจวัด)

ข้อมูลประกอบที่ 2 : (stat_bma0028 : ข้อมูลจุดตรวจวัดคุณภาพน้ำจำแนกตามแม่น้ำคูคลอง)