รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

อ.5/1ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม : 0100-817

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 62.41

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
11.56
100
100 / 100
2
27.72
100
100 / 100
3
46.95
0
0 / 0
4
62.41
100
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2563 ใน 5 หมวดรายจ่าย ดังนี้ 1.หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ ได้ร้อยละ 16.33, 2.หมวดค่าสาธารณูปโภค ได้ร้อยละ 15.28, 3.หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ได้ร้อยละ 0, 4.หมวดเงินอุดหนุน ได้ร้อยละ -, 5.หมวดรายจ่ายอื่น ได้ร้อยละ 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 30 มีนาคม 2564 ยอดเบิกจ่ายในภาพรวม ได้ร้อยละ 27.72 โดยมีการเบิกจ่ายใน 5 หมวดรายจ่าย ดังนี้ 1.หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ ได้ร้อยละ 36.28, 2.หมวดค่าสาธารณูปโภค ได้ร้อยละ 27.64, 3.หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ได้ร้อยละ 24.28, 4.หมวดเงินอุดหนุน ได้ร้อยละ -, 5.หมวดรายจ่ายอื่น ได้ร้อยละ 1.28

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

เบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ยอดเบิกจ่ายในภาพรวม ได้ร้อยละ 46.95 โดยมีการเบิกจ่ายใน 5 หมวดรายจ่าย ดังนี้ 1.หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ ได้ร้อยละ 55.21, 2.หมวดค่าสาธารณูปโภค ได้ร้อยละ 43.23, 3.หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ได้ร้อยละ 97.37 , 4.หมวดเงินอุดหนุน ได้ร้อยละ -, 5.หมวดรายจ่ายอื่น ได้ร้อยละ 1.28

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

เบิกจ่ายงบประมาณ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 20 กันยายน 2564 ยอดเบิกจ่ายในภาพรวม ได้ร้อยละ 62.41 โดยมีการเบิกจ่ายใน 5 หมวดรายจ่าย ดังนี้ 1.หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ ได้ร้อยละ 71.93, 2.หมวดค่าสาธารณูปโภค ได้ร้อยละ 56.05, 3.หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ได้ร้อยละ 97.37 , 4.หมวดเงินอุดหนุน ได้ร้อยละ -, 5.หมวดรายจ่ายอื่น ได้ร้อยละ 1.28

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม หมายถึง หน่วยงานสามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวม 5 หมวดรายจ่าย ได้แก่ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น รวมทั้งงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564 (ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบกลาง รายการเงินช่วยเหลือฯ รายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 กันไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

งบประมาณที่เบิกจ่ายได้ 5 หมวด คูณ 100 หารด้วย งบประมาณที่ได้รับหลังปรับโอน

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

ตามยอดการเบิกจ่ายในระบบ MIS2

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0199 : ข้อมูลเด็กและเยาวชนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครและนอกสังกัด)

ข้อมูลประกอบที่ 2 : (stat_bma0200 : ข้อมูลผลการตรวจสอบและเฝ้าระวังภาวะโภชนาการของเด็ก)