รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

อ.5/2ความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ : 0100-818

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00
100
100 / 100
2
50.00
100
100 / 100
3
80.00
0
0 / 0
4
100.00
100
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดทำเอกสารตามขั้นตอนที่ 1 ส่งไปยัง สยป. เรียบร้อยแล้ว 1. แต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงาน และจัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงาน 2. จัดทำบัญชีรายการข้อมูล (Data Catalog) 3. มีการกำหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 4. ดำเนินการต่อยอดการพัฒนาฐานข้อมูล จากปี 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการอัพโหลดตารางข้อมูลที่กำหนด จำนวน 6 ตารางเรียบร้อยแล้ว และได้จัดทำ metadata และ data dict เรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

มีการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน โดยมีหลักฐานเป็นที่ประจักษ์และสามารถตรวจสอบได้อย่างเป็นรูปธรรม และได้ส่งเอกสารพร้อมหลักฐานไปยัง สยป เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ขั้นตอนที่ 1 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง และทีมสนับสนุนการปฏิบัติงานประจำสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว ตามคำสั่งสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร ที่ 54/2563 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 และคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงานของสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร ที่ กท 58/2563 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2563 - จัดทำแผนพัฒนาข้อมูลของหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว โดยในปีงบประมาณ 2564 จะดำเนินการ 6 ตาราง ดังนี้ ปรับปรุงฐานข้อมูลที่มีอยู่เดิม (ปรับปรุงข้อมูลจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้เป็นปัจจุบัน) 1) จำนวนระเบียบ กฎหมายที่เสนอให้มีการปรับปรุงแก้ไข 2) จำนวนประเด็นข้อคิดเห็นที่เสนอแนะไปยังสภากรุงเทพมหานครทั้งหมด 3) ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อความเชื่อมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตของหน่วยงานและผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง การพัฒนาฐานข้อมูลใหม่ 4) จำนวนกฎหมาย ระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ 5) การเสนอญัตติของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปี 2557-2563 6) กระทู้ถามสด ปี 2557-2563 - จัดทำบัญชีรายการข้อมูล และจัดส่งให้ สยป. เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือ สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร ที่ กท 0100/2233 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2563 - ขั้นตอนที่ 2 จัดทำคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล (Metadata) และพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) และจัดส่งให้ สยป. เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือ สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร ที่ กท 0100/533 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2564 - ขั้นตอนที่ 3 ปรับปรุงข้อมูลในระบบให้เป็นปัจจุบันเรียบร้อยแล้ว - ขั้นตอนที่ 4 จัดทำข้อมูลประโยชน์ในการปฏิบัติงาน และจัดส่งให้ สยป. เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือ สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร ที่ กท 0100/1043 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2564 - ขั้นตอนที่ 5 ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ และจัดส่งให้ สยป. เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือ สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร ที่ กท 0100/1356 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2564

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ความสำเร็จในการพัฒนาฐานข้อมูล หมายถึง การพัฒนาและการจัดการฐานข้อมูล โดยการนำเข้าข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัย และมีการแบ่งปันการใช้ข้อมูล ตามแผนการพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงาน และเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน และภาพรวมของกรุงเทพมหานคร โดยสอดคล้องกันมาตรฐานและกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ แบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 รักษาสถานภาพฐานข้อมูลของหน่วยงานที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส่วนที่ 2 พัฒนาและจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนด ครบถ้วนทุกขั้นตอน

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

ตรวจจากระบบฐานข้อมูลของกรุงเทพมหานคร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0407 : จำนวนนักเรียนทุกระดับชั้นของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครที่ (ตามทะเบียนราษฎร์และประชากรแฝง))