รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

1.4 ระดับความสำเร็จในการพัฒนาสมรรถนะหลักของบุคลากรด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ : 0200-0883

ค่าเป้าหมาย ระดับ : 5

ผลงานที่ทำได้ ระดับ : 5

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00
100
100 / 100
2
50.00
0
0 / 0
3
75.00
0
0 / 0
4
5.00
100
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1) ตุลาคม 2563 : วางแผนระดมความคิดเห็นของหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสารบรรณของฝ่ายบริหารงานทั่วไป และสำรวจข้อมูลเพื่อหาสมรรถนะที่จำเป็นของสายงานจัดการงานทั่วไป ทรัพยากรบุคคล การเงินและบัญชี และพัสดุ 2) พฤศจิกายน 2563 : ขั้นตอนการพิจารณาคัดเลือกหลักสูตรที่เหมาะสมในการอบรม เพื่อพัฒนาสมรรถนะหลักของบุคลากรด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญ ในงานอาชีพตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป นักทรัพยากรบุคคล นักวิชาการพัสดุ เจ้าพนักงานพัสดุ นักวิชาการเงินและบัญชี และเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ของฝ่ายบริหารงานทั่วไป 3) ธันวาคม 2563 : - นักจัดการงานทั่วไป และนักทรัพยากรบุคคล ได้เข้าอบรมหลักสูตรประชาสัมพันธ์แบบมืออาชีพ เพื่อเป็นการสั่งสมความเชี่ยวชาญ ในงานอาชีพ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1) มกราคม 2564 จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป เพื่อใช้เป็นคู่มือการปฎิบัติงานของ เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เสร็จเรียบร้อยแล้ว 2) กุมภาพันธ์ 2564 สายงานพัสดุ และสายงานการเงิน ได้สมัครอบรมหลักสูตรสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพเรียบร้อยแล้ว 3) มีนาคม 2564 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ครบทุกสายงานแล้ว อยู่ระหว่างสรุปรวบรวมองค์ความรู้เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1) เมษายน 2564 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ได้นำความรู้ที่ได้จากการอบรมมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น การประชาสัมพันธ์แนวใหม่ของหน่วยงาน เป็นต้น ซึ่งจะได้สรุปรวบรวมเป็นองค์ความรู้เพื่อใช้เป็นคู่มือการปฏิบัติงานต่อไป 2) พฤษภาคม 2564 สายงานพัสดุได้สรุปองค์ความรู้ และเวียนแจ้งเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว 3) มิถุนายน 2564 สายงานการเงินและบัญชีได้สรุปองค์ความรู้ และเวียนแจ้งเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

29/07/2564 : สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้สรุปองค์ความรู้จากการฝึกอบรมของบุคลากรฝ่ายบริหารงานทั่วไป สายงานทรัพยากรบุคคล , จัดการงานทั่วไป , การเงินและบัญชี , พัสดุ และสายงานธุรการ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเป็นช่องทางสืบค้นในการปฏิบัติงาน และรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานทราบด้วยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

นิยาม/คำอธิบาย สมรรถนะ หมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่เป็นผล มาจากความรู้ ทักษะ ความสามารถ และคุณลักษณะอื่น ๆ ที่ทำให้บุคคลสามารถสร้างผลงานได้โดดเด่นกว่าเพื่อนร่วมงานอื่น ๆ ในองค์กร

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

วิธีคำนวณ 1. สายงานธุรการวัดจากจำนวนการจัดทำแนวทาง การปฏิบัติงาน รับ – ส่ง หนังสือของสำนักงานเลขานุการ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ฉบับ 2. สายงานจัดการงานทั่วไป สายงานทรัพยากรบุคคล สายงานการเงินและบัญชี และสายงานพัสดุ วัดจากจำนวนการเข้าอบรม หรือการลงทะเบียนเรียน หรือเอกสารการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Learning) และสรุปองค์ความรู้สายงานละ จำนวน 1 ฉบับ

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

วิธีเก็บข้อมูล/หลักฐาน 1. แนวทางการปฏิบัติงาน รับ – ส่ง หนังสือของสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ๒. สรุปองค์ความรู้สายงานละ จำนวน 1 ฉบับ 3. บันทึกข้อความ หรือคำสั่งให้เข้ารับการอบรม หรือเอกสารการลงทะเบียนเรียน หรือเอกสารการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Learning)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
:๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
:๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง