รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

1.8 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำหนังสือรับรองเงินเดือนเสนอผู้บริหารแล้วเสร็จภายใน 3 วันทำการ : 0200-0884

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
24.00
100
100 / 100
2
45.00
0
0 / 0
3
66.00
0
0 / 0
4
100.00
100
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2563 จัดทำหนังสือรับรองเงินเดือนแล้วเสร็จภายใน 3 วันทำการ จำนวน 12 ราย - เดือน ต.ค. 2563 จำนวน 3 ราย - เดือน พ.ย. 2563 จำนวน 5 ราย - เดือน ธ.ค. 2563 จำนวน 4 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม 2564 จัดทำหนังสือรับรองเงินเดือนแล้วเสร็จภายใน 3 วันทำการ จำนวน 10 ราย - เดือน ม.ค. 2564 จำนวน - ราย - เดือน ก.พ. 2564 จำนวน 4 ราย - เดือน มี.ค. 2564 จำนวน 6 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ระหว่างเดือนเมษายน - มิถุนายน 2564 จัดทำหนังสือรับรองเงินเดือนแล้วเสร็จภายใน 3 วันทำการ จำนวน 7 ราย - เดือน เม.ย. 2564 จำนวน 1 ราย - เดือน พ.ค. 2564 จำนวน 3 ราย - เดือน มิ.ย. 2564 จำนวน 3 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ระหว่างเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2564 จัดทำหนังสือรับรองเงินเดือนแล้วเสร็จภายใน 3 วันทำการ จำนวน 6 ราย - เดือน ก.ค. 2564 จำนวน 2 ราย - เดือน ส.ค. 2564 จำนวน 3 ราย - เดือน ก.ย. 2564 จำนวน 1 ราย สรุปจัดทำหนังสือรับรองเงินเดือนแล้วเสร็จภายใน 3 วันทำการ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2564 จำนวน 35 ราย

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

1

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

1

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

1

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
:๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
:๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง