รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

1.10 จำนวนครั้งของการเบิกจ่ายค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการของข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นไปด้วยความถูกต้องและรวดเร็ว : 0200-0885

ค่าเป้าหมาย จำนวนครั้ง : 100

ผลงานที่ทำได้ จำนวนครั้ง : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จำนวนครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
28.00
100
100 / 100
2
52.00
0
0 / 0
3
76.00
0
0 / 0
4
100.00
100
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2563 เรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าอาหารทำการนอกเวลา ราชการเดือนธันวาคม 2563 - กุมภาพันธ์ 2564 เรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าอาหารทำการนอกเวลา ราชการเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2564 เรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

29/07/2564 : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการเดือนกรกฏาคม 2564 ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป 31/08/2564 : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการเดือนสิงหาคม 2564 ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป 21/09/2564 : จัดทำตารางสรุปรายงานกิจกรรมการจัดทำหนังสือรับรองเงินเดือนเสนอผู้บริหาร เดือนตุลาคม 2563 ถึง กันยายน 2564 จำนวน 35 ราย แล้วเสร็จภายใน 3 วันทำการ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

1

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

1

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

1

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
:๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
:๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง