รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

1.3 ระดับความสำเร็จของการผลักดันการดำเนินงานและการติดตามผลการดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร : 0200-0886

ค่าเป้าหมาย ระดับ : 5

ผลงานที่ทำได้ ระดับ : 5

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00
100
100 / 100
2
50.00
0
0 / 0
3
75.00
0
0 / 0
4
5.00
100
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1) ตุลาคม 2563 : มีการประชุมคณะผู้บริหาร กทม. จำนวน 2 ครั้ง ได้ดำเนินการ ดังนี้ (1) แจ้งมติที่ประชุมที่ผ่านการรับรองแล้ว (2) ติดตามมติที่ประชุมแล้ว 2) พฤศจิกายน 2563 : มีการประชุมคณะผู้บริหาร กทม. จำนวน 2 ครั้ง ได้ดำเนินการ ดังนี้ (1) แจ้งมติที่ประชุมที่ผ่านการรับรองแล้ว (2) ติดตามมติที่ประชุมแล้ว (3) หน่วยงานรายงานผลการดำเนินการตามมติ และได้มีการวิเคราะห์ สรุป นำเรียน ผว.กทม. เพื่อโปรดทราบ 3) ธันวาคม 2563 : มีการประชุมคณะผู้บริหาร กทม. จำนวน 2 ครั้ง ได้ดำเนินการ ดังนี้ (1) แจ้งมติที่ประชุมที่ผ่านการรับรองแล้ว (2) ติดตามมติที่ประชุมแล้ว (3) หน่วยงานรายงานผลการดำเนินการตามมติ และได้มีการวิเคราะห์ สรุป นำเรียน ผว.กทม. เพื่อโปรดทราบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1) มกราคม 2564 จัดประชุมคณะผู้บริหาร กทม. จำนวน 2 ครั้ง ได้ดำเนินการ ดังนี้ 1. แจ้งมติที่ประชุมที่ผ่านการรับรองแล้ว 2. ติดตามมติที่ประชุมแล้ว 3. หน่วยงานรายงานผลการดำเนินการตามมติและได้มีการวิเคราะห์ สรุป นำเรียน ผว.กทม. ทราบ 2) กุมภาพันธ์ 2564 1. แจ้งมติที่ประชุมที่ผ่านการรับรองแล้ว 2. ติดตามมติที่ประชุมแล้ว 3. หน่วยงานรายงานผลการดำเนินการตามมติและได้มีการวิเคราะห์ สรุป นำเรียน ผว.กทม. ทราบ 3) มีนาคม 2564 1. แจ้งมติที่ประชุมที่ผ่านการรับรองแล้ว 2. ติดตามมติที่ประชุมแล้ว 3. หน่วยงานรายงานผลการดำเนินการตามมติและได้มีการวิเคราะห์ สรุป นำเรียน ผว.กทม. ทราบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1) เมษายน 2564 จัดประชุมคณะผู้บริหาร กทม. จำนวน 2 ครั้ง ได้ดำเนินการ ดังนี้ 1. แจ้งมติที่ประชุมที่ผ่านการรับรองแล้ว 2. ติดตามมติที่ประชุมแล้ว 3. หน่วยงานรายงานผลการดำเนินการตามมติและได้มีการวิเคราะห์ สรุป นำเรียน ผว.กทม. ทราบ 2) พฤษภาคม 2564 จัดประชุมคณะผู้บริหาร กทม. จำนวน 2 ครั้ง ได้ดำเนินการ ดังนี้ 1. แจ้งมติที่ประชุมที่ผ่านการรับรองแล้ว 2. ติดตามมติที่ประชุมแล้ว 3. หน่วยงานรายงานผลการดำเนินการตามมติและได้มีการวิเคราะห์ สรุป นำเรียน ผว.กทม. ทราบ 3) มิถุนายน 2564 จัดประชุมคณะผู้บริหาร กทม. จำนวน 2 ครั้ง ได้ดำเนินการ ดังนี้ 1. แจ้งมติที่ประชุมที่ผ่านการรับรองแล้ว 2. ติดตามมติที่ประชุมแล้ว 3. หน่วยงานรายงานผลการดำเนินการตามมติและได้มีการวิเคราะห์ สรุป นำเรียน ผว.กทม. ทราบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

29/07/2564 : 1. แจ้งมติที่ประชุมที่ผ่านการรับรองแล้ว 2. ติดตามมติที่ประชุมแล้ว 3. หน่วยงานรายงานผลการดำเนินการตามมติและได้มีการวิเคราะห์ สรุป นำเรียน ผว.กทม. ทราบ 31/08/2564 : 1. แจ้งมติที่ประชุมที่ผ่านการรับรองแล้ว 2. ติดตามมติที่ประชุมแล้ว 3. หน่วยงานรายงานผลการดำเนินการตามมติและได้มีการวิเคราะห์ สรุป นำเรียน ผว.กทม. ทราบ 14/09/2564 : 1. แจ้งมติที่ประชุมที่ผ่านการรับรองแล้ว 2. ติดตามมติที่ประชุมแล้ว 3. หน่วยงานรายงานผลการดำเนินการตามมติและได้มีการวิเคราะห์ สรุป นำเรียน ผว.กทม. ทราบ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

การสรุปมติที่ประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร หมายถึง การนำผลการประชุมฯ มาวิเคราะห์และสรุปเป็น มติที่ประชุม เพื่อสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติ ตามมติที่ประชุมฯ มติที่ประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร หมายถึง มติที่ประชุมที่คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครมีในการประชุม คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครในแต่ละครั้ง ซึ่งผ่านการรับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว ซึ่งโดยปกติจะรับรองรายงานการประชุมในการประชุม คราวถัดไป การแจ้งมติที่ประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร หมายถึง การแจ้งมติการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครที่ผ่านการรับรองแล้วให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ หรือปฏิบัติตามข้อสั่งการ การติดตามผลการดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร หมายถึง การติดตามผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครที่ได้มีการแจ้งมติที่ประชุมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ และปฏิบัติตามข้อสั่งการแล้ว โดยจะติดตามเฉพาะวาระ ที่มีการสั่งการให้หน่วยงานปฏิบัติ แต่หากมีการสั่งการให้หน่วยงานปฏิบัติและนำเสนอในที่ประชุมคราวต่อไป การนำผลการปฏิบัติตามข้อสั่งการเสนอในที่ประชุมในคราวต่อไป ถือเป็นการปฏิบัติตามมติที่ประชุมแล้ว โดยการติดตามผลการดำเนินการตามมติที่ประชุมฯ จะมีหนังสือถึงหน่วยงานภายหลังจากการแจ้งมติที่ประชุมฯ ไปแล้ว 1 สัปดาห์

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

การติดตามผลการดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร หมายถึง การติดตามผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครที่ได้มีการแจ้งมติที่ประชุมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ และปฏิบัติตามข้อสั่งการแล้ว โดยจะติดตามเฉพาะวาระ ที่มีการสั่งการให้หน่วยงานปฏิบัติ แต่หากมีการสั่งการให้หน่วยงานปฏิบัติและนำเสนอในที่ประชุมคราวต่อไป การนำผลการปฏิบัติตามข้อสั่งการเสนอในที่ประชุมในคราวต่อไป ถือเป็นการปฏิบัติตามมติที่ประชุมแล้ว โดยการติดตามผลการดำเนินการตามมติที่ประชุมฯ จะมีหนังสือถึงหน่วยงานภายหลังจากการแจ้งมติที่ประชุมฯ ไปแล้ว 1 สัปดาห์ วิธีคำนวณ 1. การสรุปมติที่ประชุมคณะผู้บริหาร ร้อยละ 60 กรุงเทพมหานคร 2. การแจ้งมติที่ประชุมคณะผู้บริหาร ร้อยละ 70 กรุงเทพมหานครที่ผ่านการรับรองแล้ว 3. การติดตามผลการดำเนินการตาม ร้อยละ 80 มติที่ประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร 4. หน่วยงานรายงานผลการดำเนินการ ร้อยละ 90 มติที่ประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร 5. การวิเคราะห์ สรุปผลการดำเนินการ ร้อยละ 100 ตามมติที่ประชุมคณะผู้บริหารของหน่วยงานเสนอ ผว.กทม.

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

วิธีเก็บข้อมูล/หลักฐาน 1. รายงานการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร 2. หนังสือแจ้งมติที่ประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร 3. หนังสือติดตามการดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะผู้บริหาร 4. หนังสือรายงานผลการดำเนินการตามมติที่ประชุมของหน่วยงาน 5. หนังสือสรุปข้อมูลผลการดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครของหน่วยงาน เสนอผู้บริหารทราบ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
:๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
:๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง