รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

1.1 ระดับความสำเร็จของการผลักดันให้หน่วยงานดำเนินการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารในพื้นที่กรุงเทพมหานคร : 0200-0888

ค่าเป้าหมาย ระดับ : 5

ผลงานที่ทำได้ ระดับ : 5

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
50.00
100
100 / 100
2
65.00
0
0 / 0
3
80.00
0
0 / 0
4
5.00
100
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1) ตุลาคม 2563 : ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับอาคาร 2) พฤศจิกายน 2563 : มีเรื่องร้องเรียนกรณีการก่อสร้างอาคาร จำนวน 2 เรื่อง ผ่านช่องทาง (สนข.สวนหลวง, ศูนย์ 1555 และ ผว.กทม.) ซึ่งได้วิเคราะห์เหตุแห่งการร้องเรียน เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาต่อผู้บริหาร และแจ้งหน่วยงาน พิจารณาดำเนินการตามข้อเสนอแนะ 3) ธันวาคม 2563 : มีเรื่องร้องเรียนกรณีการก่อสร้างอาคารในพื้นที่ กทม. จำนวน 2 เรื่อง ผ่านช่องทาง (สนข.ห้วยขวาง, สนข.ดินแดง, ศูนย์ 1555 และ ผว.กทม.) ซึ่งได้ดำเนินการ ดังนี้.- 3.1 วิเคราะห์เหตุแห่งการร้องเรียน จำนวน 2 ครั้ง 3.2 เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาต่อผู้บริหาร จำนวน 2 เรื่อง 3.3 แจ้งหน่วยงาน พิจารณาดำเนินการตามข้อเสนอแนะ จำนวน 2 เรื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1) มกราคม 2564 มีเรื่องร้องเรียนกรณีการก่อสร้างอาคารในพื้นที่ กทม. ผ่านหลายช่องทาง (สนข.พื้นที่,ศูนย์ 1555 และ ผว.กทม.) จำนวน 2 เรื่อง (สนข.,ภาษีเจริญ, สนข.วังทองหลาง ) ซึ่งได้ดำเนินการ ดังนี้ - วิเคราะห์เหตุแห่งการร้องเรียน จำนวน 2 ครั้ง - เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาต่อผู้บริหารจำนวน 2 เรื่อง - แจ้งหน่วยงาน พิจารณาดำเนินการตามข้อเสนอแนะ จำนวน 2 เรื่อง 2) กุมภาพันธ์ 2564 มีเรื่องร้องเรียนกรณีการก่อสร้างอาคารในพื้นที่ กทม. ผ่านหลายช่องทาง (สนข.พื้นที่,ศูนย์ 1555 และ ผว.กทม.) จำนวน 1 เรื่อง (สนข.,คลองเตย ) ซึ่งได้ดำเนินการ ดังนี้ - วิเคราะห์เหตุแห่งการร้องเรียน จำนวน 1 ครั้ง - เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาต่อผู้บริหารจำนวน 1 เรื่อง - แจ้งหน่วยงาน พิจารณาดำเนินการตามข้อเสนอแนะ จำนวน 1 เรื่อง 3) มีนาคม 2564 มีเรื่องร้องเรียนกรณีการก่อสร้างอาคารในพื้นที่ กทม. ผ่านหลายช่องทาง (สนข.พื้นที่,ศูนย์ 1555 และ ผว.กทม.) จำนวน 1 เรื่อง (สนข.,ธนบุรี ) ซึ่งได้ดำเนินการ ดังนี้ - วิเคราะห์เหตุแห่งการร้องเรียน จำนวน 1 ครั้ง - เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาต่อผู้บริหารจำนวน 1 เรื่อง - แจ้งหน่วยงาน พิจารณาดำเนินการตามข้อเสนอแนะ จำนวน 1 เรื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ในไตรมาสที่ 3 ระหว่างเดือนเมษายน - มิถุนายน 2564 ไม่มีการดำเนินการ ขั้นตอนที่ 1 การลงพื้นที่เพื่อวิเคราะห์เหตุการร้องเรียน เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) แต่ได้ติดตามเรื่องจากการประสานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ และแจ้งแนวทางแก้ไขในเรื่องที่กำลังดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

23/07/2564 : ไม่มีการดำเนินการ เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิค - 19) 23/08/2564 : ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อร้องเรียนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ร้องเรียนในพื้นที่เขตบางกะปิ จำนวน ๑ เรื่อง 27/09/2564 : ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อร้องเรียนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ร้องเรียนในพื้นที่เขตพระนคร จำนวน ๑ เรื่อง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

1

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

1

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

1

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
:๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
:๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง