รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

5.2 ความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ : 0200-0890

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00
100
100 / 100
2
45.00
0
0 / 0
3
75.00
0
0 / 0
4
100.00
100
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1) ตุลาคม 2563 1.1 แต่งตั้งคณะทำงานฯ และจัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงาน 1.2 จัดทำบัญชีรายการข้อมูล 1.3 กำหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้เกี่ยวข้องกับข้อมูลของหน่วยงาน 1.4 พัฒนาฐานข้อมูลใหม่ 2) 17 ธันวาคม 2563 มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 0200/ร383/63 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 63 เสนอ ลผว.กทม. พิจารณาลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงานของ สผว.กทม.

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1) มกราคม 2564 : ประสาน สยป.แจ้งว่า อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารของขั้นตอนที่ 1 2) กุมภาพันธ์ 2564 : สผว.กทม. ได้ดำเนินการนำเข้าพจนานุกรมข้อมูลและ คำอธิบายข้อมูลผ่านทางระบบการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลตัวชี้วัดที่ 5.2 แล้ว 3) มีนาคม 2564 : สผว.กทม. ได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 2 โดยนำเข้าพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) และคำอธิบายข้อมูล(Metadata) ผ่านระบบการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลตัวชี้วัดที่ 5.2 และได้ส่งเอกสารการดำเนินการตามขั้นตอนที่ 2 ให้ สยป. เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 0200/948 ลว. 9 มี.ค. 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้นำข้อมูลสถิติการรับเรื่อง ร้องเรียนในแต่ละเดือนเผยแพร่ในเว็บไซต์ของสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (http://www.bangkok.go.th/gbs) และมีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 0200/2692 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2564 ส่งเอกสาร องค์ประกอบที่ 5 ตัวชี้วัดที่ 5.2 ขั้นตอนที่ 4 ถึงสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

23/07/2564 : สผว.กทม. ได้ดำเนินการให้บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลเปิดภาครัฐของ กทม. (http://data.bangkok.go.th/) และเว็บไซต์ของ สผว.กทม. (http://www.bangkok.go.th/gbs) และได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท ๐๒๐๐/๓๑๖๕ ลว. ๙ ก.ค. ๒๕๖๔ ส่งเอกสารองค์ประกอบที่ ๕ ตัวชี้วัดที่ ๕.๒ ขั้นตอนที่ ๕ ถึง สยป. แล้ว 23/8/2564 1. สผว.กทม. ได้ดำเนินการขั้นตอนที่ 1 - 5 ครบทุกขั้นตอนแล้ว 2. ได้นำเข้าข้อมูลในระบบการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลตัวชี้วัดที่ 5.2 เพิ่มเติม (สถิติเดือน พ.ค. - มิ.ย. 2564) 10/09/2564 : 1. สผว.กทม. ได้ดำเนินการขั้นตอนที่ 1 - 5 ครบทุกขั้นตอนแล้ว 2. ได้นำเข้าข้อมูลในระบบการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลตัวชี้วัดที่ 5.2 เพิ่มเติม (สถิติเดือน ก.ค. 2564)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

1

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

1

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

1

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
:๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
:๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง