รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

1.5 ร้อยละความสำเร็จในการเผยแพร่ข้อมูลการเรียนเชิญผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (หนังสือภายใน) : 0200-0891

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
7.00
100
100 / 100
2
35.00
0
0 / 0
3
68.00
0
0 / 0
4
100.00
100
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ประสานสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลจัดทำระบบปฏิทินออนไลน์ไว้ใน website สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1) มกราคม 2564 สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำระบบปฏิทินออนไลน์ไว้ใน website สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 2) กุมภาพันธ์ 2564 - สยป.ได้จัดทำระบบปฏิทินออนไลน์ไว้ใน website สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเสร็จเรียบร้อยแล้ว - ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สผว.กทม. ได้เพิ่มเมนูย่อยของปฏิทินกิจกรรมลงในเว็บไซต์สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยใช้ชื่อว่า “ปฏิทินเรื่องเรียนเชิญ ผว.กทม.” - เริ่มบันทึกข้อมูลเรื่องการเรียนเชิญ ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 - ระหว่างวันที่ 18 – 22 กุมภาพันธ์ 2564 มีหนังสือภายในที่เรียนเชิญผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จำนวน 4 เรื่อง โดยมีเรื่องที่สามารถเผยแพร่ลงในเว็บไซต์สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ภายใน 24 ชั่วโมง จำนวน 4 เรื่อง 3) มีนาคม 2564 : ระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ – 23 มีนาคม 2564 มีหนังสือภายในที่เรียนเชิญผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จำนวน 31 เรื่อง โดยมีเรื่องที่สามารถเผยแพร่ลงในเว็บไซต์สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ภายใน 24 ชั่วโมง จำนวน 31 เรื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1) ระหว่างวันที่ 23 มีนาคม – 22 เมษายน 2564 มีหนังสือภายในที่เรียนเชิญผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จำนวน 11 เรื่อง โดยมีเรื่องที่สามารถเผยแพร่ลงในเว็บไซต์สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ภายใน 24 ชั่วโมง จำนวน 11 เรื่อง 2) ระหว่างวันที่ 23 เมษายน – 20 พฤษภาคม 2564 มีหนังสือภายในที่เรียนเชิญผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จำนวน 10 เรื่อง โดยมีเรื่องที่สามารถเผยแพร่ลงในเว็บไซต์สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ภายใน 24 ชั่วโมง จำนวน 10 เรื่อง 3) ระหว่างวันที่ 21 พฤษภาคม – 29 มิถุนายน 2564 มีหนังสือภายในที่เรียนเชิญผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จำนวน 13 เรื่อง โดยมีเรื่องที่สามารถเผยแพร่ลงในเว็บไซต์สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ภายใน 24 ชั่วโมง จำนวน 13 เรื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

23/07/2564 : ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 22 กรกฎาคม 2564 มีหนังสือภายในที่เรียนเชิญผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จำนวน 3 เรื่อง โดยมีเรื่องที่สามารถเผยแพร่ลงในเว็บไซต์สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ภายใน 24 ชั่วโมง จำนวน 3 เรื่อง 24/08/2564 : ระหว่างวันที่ 23 กรกฎาคม – 23 สิงหาคม 2564 มีหนังสือภายในที่เรียนเชิญผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จำนวน 5 เรื่อง โดยมีเรื่องที่สามารถเผยแพร่ลงในเว็บไซต์สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ภายใน 24 ชั่วโมง จำนวน 5 เรื่อง 17/09/2564 : ระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม – 16 กันยายน 2564 มีหนังสือภายในที่เรียนเชิญผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จำนวน 8 เรื่อง โดยมีเรื่องที่สามารถเผยแพร่ลงในเว็บไซต์สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ภายใน 24 ชั่วโมง จำนวน 8 เรื่อง 30/09/2564 : ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้บันทึกเผยแพร่ข้อมูลการเรียนเชิญ ผว.กทม. (หนังสือภายใน) ทั้งสิ้น 89 เรื่อง และเผยแพร่ในระบบปฏิทินออนไลน์ ครบถ้วน จำนวน 89 เรื่อง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

1

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

1

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

1

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
:๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
:๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง