รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

1.2 ระดับความสำเร็จในการพัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสารด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสนับสนุนการปฏิบัติราชการและมีฐานข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารระดับหน่วยงานและระดับกรุงเทพมหานคร : 0200-0893

ค่าเป้าหมาย ระดับ : 5

ผลงานที่ทำได้ ระดับ : 5

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00
100
100 / 100
2
55.00
0
0 / 0
3
76.00
0
0 / 0
4
5.00
100
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- ได้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศฯ มาพัฒนางานในรูปแบบ Google Form ซึ่งเป็นการจัดเก็บข้อมูลตามแผนปฏิบัติงานและได้ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลการลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติราชการของผู้บริหาร (รอง ผว.กทม.) โดยได้เริ่มทดลองใช้งานครั้งแรกในเดือนธันวาคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1) มกราคม 2564 อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเก็บข้อมูลตามแผนปฏิบัติงาน ซึ่งมีการรายงานจากห้องรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครบถ้วน 2) กุมภาพันธ์ 2564 อยู่ระหว่างจัดเก็บข้อมูลตามแผนปฏิบัติงาน ซึ่งมีการรายงานข้อมูลจากห้องรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครบถ้วน 3) มีนาคม 2564 อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1) เมษายน 2564 อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน 2) พฤษภาคม 2564 อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน 3) มิถุนายน 2564 อยู่ระหว่างจัดเก็บข้อมูลตามแผนปฏิบัติงาน มีการรายงงานจากห้องรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

21/07/2564 : อยู่ระหว่างการดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน 20/08/2564 : จัดเก็บข้อมูลตามแผนปฏิบัติงานเสร็จสิ้น อยู่ระหว่างการประเมินผลตามแผนฯ และสรุปผลเสนอหัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 30/09/2564 : สรุปผลการดำเนินการ โดยการวัดความพึงพอใจของผู้บริหาร เพื่อนำมาใช้ในการวางแผนปรับปรุงระบบฯ ให้สมบูรณ์ต่อไป

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

1

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

1

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

1

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
:๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
:๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง