รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

4.1 ความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน : 0200-0895

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00
100
100 / 100
2
40.00
0
0 / 0
3
70.00
0
0 / 0
4
100.00
100
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- ได้ดำเนินการค้นหาแนวคิด ปรับปรุงการปฏิบัติงาน ซึ่งได้สรุปผลการคัดเลือกแนวคิดเพื่อจัดทำโครงการพัฒนานวัตกรรมเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน และอยู่ระหว่างจัดทำโครงการพัฒนานวัตกรรมเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1) มกราคม 2564 : ดำเนินการคัดเลือกแนวคิด และจัดทำแบบสรุปแนวคิดคัดเลือกนวัตกรรมในรูปแบบนวัตกรรมบริการ : ระบบติดตามหนังสือที่ส่งถึง สผว.กทม. เสร็จเรียบร้อย และส่งให้คณะกรรมการนวัตกรรมของกรุงเทพมหานครพิจารณาด้วยแล้ว 2) กุมภาพันธ์ 2564 : โครงการนวัตกรรมบริการของสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยการพัฒนาระบบสืบค้นและติดตามหนังสือราชการที่เสนอผู้บริหาร เพื่ออำนวยความสะดวกให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการนวัตกรรมของกรุงเทพมหานคร เรียบร้อยแล้ว 3) มีนาคม 2564 : คณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมกรุงเทพมหานครได้พิจารณาผ่านความเห็นชอบให้โครงการพัฒนาระบบสืบค้นและติดตามหนังสือราชการที่เสนอผู้บริหาร ของสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วเมื่อคราวการประชุม ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 ซึ่งได้แจ้งเวียนผลการพิจารณาด้วยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1) เมษายน 2564 อยู่ระหว่างการทดสอบระบบ 2) พฤษภาคม 2564 อยู่ระหว่างทดลองใช้ระบบสืบค้นและติดตามหนังสือราชการที่เสนอผู้บริหาร 3) มิถุนายน 2564 แจ้งเวียนระบบสืบค้นและติดตามหนังสือราชการที่เสนอผู้บริหาร เพื่อเริ่มใช้ระบบในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

30/07/2564 : เริ่มใช้งานระบบสืบค้นและติดตามหนังสือราชการที่เสนอผู้บริหาร 31/08/2564 : อยู่ระหว่างสรุปรายงานผลการใช้งานระบบสืบค้นฯ จากการทดลองใช้งานระบบฯ จำนวน 30 วัน นับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 เป็นต้นมา โดยสรุปประเด็นปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 30/09/2564 : รายงานผลการนำโครงการพัฒนาระบบสืบค้นและติดตามหนังสือราชการที่เสนอผู้บริหารมาใช้ในการปฏิบัติงาน ให้หัวหน้าหน่วยงานทราบด้วยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

1

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

1

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

1

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
:๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
:๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง