รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ระดับความสำเร็จในการดำเนินโครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานคร : 0401-0737

ค่าเป้าหมาย ระดับที่ 5 : 5

ผลงานที่ทำได้ ระดับที่ 5 : 60

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับที่ 5)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00
100
100 / 100
2
30.00
100
100 / 100
3
34.00
100
100 / 100
4
60.00
100
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

-ผู้รับจ้าง (กิจการร่วมค้าไพร์มบิซ) ได้ส่งบุคลากรเข้าปฏิบัติงานในการสนับสนุนการบริหารจัดการและปรับปรุงระบบ -ประชุมเปิดโครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 -ปลัดกรุงเทพมหานครได้โปรดแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับโครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานคร ตามคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 3226/2563 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 และประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 -ผู้รับจ้าง (กิจการร่วมค้าไพร์มบิซ) ได้จัดทำเอกสารแผนดำเนินงานโดยสรุปของโครงการฯ รายละเอียดบุคลากรประจำทีมงานแต่ละด้านให้คณะกรรมการกำกับโครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานครพิจารณา -ผู้รับจ้าง (กิจการร่วมค้าไพร์มบิซ) ได้เข้าไปเก็บความต้องการ (Requirement Survey) สำหรับการพัฒนาระบบ ณ ส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร สำนัก และสำนักงานเขต

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมผู้รับจ้าง เข้าเก็บความต้องการสำหรับการพัฒนาระบบในโครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานครจากหน่วยงาน/ส่วนราชการ รวมทั้งการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร โดยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดหรือผู้แทน และผู้เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันให้ข้อมูลและข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์สำหรับโครงการฯ นำมาออกแบบและพัฒนาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบงานจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และระบบหนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์ ให้สอดคล้องและตรงความต้องการของผู้ใช้งานระบบฯ ได้จัดทำแบบสอบถาม Online ผ่าน Google Form ขึ้น มีวัตถุประสงค์ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริง ความเห็น ข้อเสนอแนะหรือความต้องการเพิ่มเติมให้ละเอียดและครอบคลุมยิ่งขึ้น และกำหนดจัดประชุมระดมความคิดเห็นและความต้องการ (Requirement) จำนวน 4 รุ่น ในเดือนเมษายน 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร) อนุมัติและลงนามในคำสั่งกรุงเทพมหานครให้ข้าราชการกรุงเทพมหานคร บุคลากรกรุงเทพมหานคร และพนักงานของการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นและความต้องการ (Requirement) โครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานคร จำนวนทั้งสิ้น 1,156 คน รวม 4 รุ่น รุ่นละ 1 วัน ในวันที่ 20, 21, 27 และ 28 เมษายน 2564 ณ โรงแรมเอส ดี อเวนิว เขตบางพลัด และโรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ตามคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 895/2564 ลงวันที่ 9 เมษายน 2564 ต่อมาได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ประกอบกับได้มีประกาศกรุงเทพมหานครสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ปลัดกรุงเทพมหานคร (นางวัลยา วัฒนรัตน์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ปฏิบัติราชการแทนปลัดกรุงเทพมหานคร) จึงอนุมัติให้เลื่อนการประชุมระดมความคิดเห็นและความต้องการ (Requirement) ออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานครได้ประสานผู้รับจ้างให้ปรับแผนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ โดยผู้รับจ้างขออนุมัติแก้ไขสัญญาโดยนำเสนอแนวทางการจัดประชุมระดมความคิดเห็นและความต้องการ (Requirement) ในรูปแบบ Online โดยใช้แอปพลิเคชัน Zoom โดยยินดีลดวงเงินตามสัญญา ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอคณะกรรมการกำกับโครงการฯ พิจารณา ก่อนนำเสนอผู้มีอำนาจพิจารณาแก้ไขสัญญาต่อไป ทั้งนี้ ผู้รับจ้างได้ดำเนินงานในส่วนของงานงวดที่ 2 บางส่วนคู่ขนานกับงานงวดที่ 1 เช่น การทำไดอะแกรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานคร ออกแบบฐานข้อมูล ออกแบบโครงสร้างสถาปัตยกรรมและเทคโนโลยีที่ใช้ในการออกแบบพัฒนาระบบฯ และพัฒนาระบบฯ เป็นต้น

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

20/09/2564 ที่ประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการฯ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 มีมติเห็นชอบปรับเปลี่ยนการประชุมระดมความคิดเห็นฯ (สถานที่เอกชน) เป็น การประชุมระดมความคิดเห็นฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวนอย่างน้อย 2 ครั้ง ครั้งละ 1 วัน รวมผู้เข้าร่วมประชุม ไม่น้อยกว่า 1,000 คน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นางวัลยา วัฒนรัตน์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร) ได้อนุมัติให้แก้ไขสัญญา โดยได้ลงนามในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2564 และ สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร (สลป.) ได้มีหนังสือแจ้งผู้รับจ้างให้เริ่มงานตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) ให้แล้วเสร็จภายในกำหนด 20 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มงานจาก สลป. ผู้รับจ้างได้มีหนังสือเลขที่ PM6409-0002 ลงวันที่ 2 กันยายน 2564 แจ้งการจัดประชุมระดมความคิดเห็นและความต้องการ (Requirement) ของหน่วยงานผู้ใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานคร ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้แอปพลิเคชัน Zoom ป.กทม. (นางวัลยา วัฒนรัตน์ รป.กทม. ปฏิบัติราชการแทน ป.กทม.) อนุมัติกำหนดให้จัดประชุมระดมความคิดเห็นฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้แอปพลิเคชัน Zoom ในวันที่ 14-17 กันยายน 2564 จำนวน 4 รุ่น รุ่นละ 1 วัน และสลป. ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ กท 0403/4803 ลงวันที่ 8 กันยายน 2564 แจ้งให้ข้าราชการกรุงเทพมหานคร บุคลากรกรุงเทพมหานคร และพนักงานของการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นฯ ปัจจุบันได้จัดการประชุมระดมความคิดเห็นฯ ทั้ง 4 รุ่นเสร็จสิ้นแล้ว ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างสรุปผลและจัดทำเอกสาร เพื่อส่งมอบงานงวดที่ 1 หลังจากนั้นจะต้องนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการฯ ก่อนที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะดำเนินการตรวจรับพัสดุ และเบิกจ่ายค่าจ้าง งวดที่ 1 ให้แก่ผู้รับจ้าง 30/09/2564 -ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดที่ 1 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานครต้องนำเสนอคณะกรรมการกำกับโครงการฯ พิจารณาก่อนที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะดำเนินการตรวจรับพัสดุ และเบิกจ่ายค่าจ้าง งวดที่ 1 ให้แก่ผู้รับจ้างต่อไป

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

โครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานคร หมายถึง โครงการจ้างเหมาผู้ประกอบการเพื่อดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา และติดตั้งซอฟต์แวร์ประยุกต์โดยใช้สถาปัตยกรรมแบบ Web-based Application และ Native Mobile Application สามารถรองรับความต้องการของผู้ใช้งานทุกระดับ (ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ข้าราชการกรุงเทพมหานคร และบุคลากรของกรุงเทพมหานคร) อย่างครอบคลุม ประกอบด้วยระบบงานหลัก 5 ระบบ ได้แก่ 1) ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 2) ระบบงานจัดเก็บเอกสาร อิเล็กทรอนิกส์ 3) ระบบหนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์ 4) ระบบบริหารจัดการห้องประชุม และ 5) ระบบบริหารจัดการและจองรถยนต์ส่วนกลางสำหรับสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ระดับความสำเร็จของขั้นตอนที่ดำเนินการได้ในปี 2564 ระดับที่ 5 ผู้รับจ้างดำเนินการออกแบบและพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานคร โดยติดตั้งระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบงานจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และระบบหนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์ ส่งมอบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้งแก่หน่วยงาน/ส่วนราชการ จำนวน 33 หน่วยงาน ตามที่กำหนด รวมทั้งดำเนินการทดสอบระบบฯ แก้ไขปรับปรุงและ/หรือทดสอบระบบฯ จนสามารถใช้งานได้จริง

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

ที่มาของค่าเป้าหมาย ตามแผน (กรณียังไม่บรรลุเป้าหมายตามแผน) ค่าที่ดีที่สุด ค่ามาตรฐาน ค่าเฉลี่ย 5.ระดับความสำเร็จ (แบ่งเป็น 5 ระดับ) เชื่อมโยงกับค่าเป้าหมาย ระดับ ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 ผลการดำเนินงาน ตามค่าเป้าหมาย คณะกรรมการพิจารณาผล การประกวดราคาพิจารณา คัดเลือกและจัดทำรายงาน ผลเสนอหัวหน้าหน่วยงาน หัวหน้าหน่วยงาน อนุมัติจ้าง/เห็นชอบ ผลการพิจารณา จัดทำประกาศผู้ชนะการ เสนอราคา และแจ้งผล ผู้ชนะ ลงนามในสัญญา ส่งมอบงานงวดที่ 1

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ
:๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์%
:๗.๕.๑.๒ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0199 : ข้อมูลเด็กและเยาวชนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครและนอกสังกัด)

ข้อมูลประกอบที่ 2 : (stat_bma0200 : ข้อมูลผลการตรวจสอบและเฝ้าระวังภาวะโภชนาการของเด็ก)