รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

4.1 ความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน : 0401-746

ค่าเป้าหมาย : 100

ผลงานที่ทำได้ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
()
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00
100
100 / 100
2
40.00
100
100 / 100
3
70.00
100
100 / 100
4
100.00
100
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ได้ดำเนินการจัดทำแบบฟอร์มที่ 2 แบบสรุปผลการคัดเลือกความคิดเห็นในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน โดยคัดเลือกหัวข้อ การจัดทำไลน์ (Application Line) สำหรับการติดต่อสื่อสารระหว่างศุนย์เรื่องราวร้องทุกข์ (ส่วนกลาง) กับหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและรวดเร็ว และแต่งตั้งคณะกรรมการนวัตกรรมของสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างการประสานงานหน่วยงานและส่วนราชการมอบหมายผู้ประสานงาน Line Official Account

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างการนำนวัตกรรมไปใช้ในการปฏิบัติงาน (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2564)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการเรียบร้อยเป็นไปตามตัวชี้วัด และตามระยะเวลาที่กำหนดในโครงการฯ ดังนี้ - สร้างนวัตกรรม คือ สร้าง Line official account @ร้องทุกข์ 1555 - นำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ โดยใช้ Line official account @ร้องทุกข์ 1555 เป็นช่องทางในการติดต่อประสานงานระหว่างศูนย์เรื่องราวร้องทุกข์กับหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครอีกช่องทางหนึ่ง ระยะเวลาการนำไปใช้ตามโครงการฯ ตั้งแต่เดือนเมษายน - มิถุนายน 2564

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

นวัตกรรม หมายถึง แนวคิด วิธี และรูปแบบใหม่ๆ ในการจัดการองค์กร การดาเนินงาน และ การให้บริการ อันเป็นผลมาจากการสร้าง พัฒนา เพิ่มพูน ต่อยอด หรือประยุกต์ใช้องค์ความรู้ และแนวปฏิบัติต่างๆ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพประสิทธิผล หรือคุณภาพของการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (ที่มา:ศูนย์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาระบบราชการไทย สานักงาน ก.พ.ร.) หน่วยงานนาเสนอนวัตกรรมรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ดังนี้ นวัตกรรมเชิงนโยบาย (Policy Innovation) เป็นการคิดริเริ่มนโยบาย กฎหมายและกฎใหม่ๆ ให้ทันสมัย เหมาะสมและทันต่อสถานการณ์ รวมทั้งมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของกรุงเทพมหานคร นวัตกรรมการบริการ (Service Innovation) การพัฒนาหรือปรับปรุงรูปแบบการให้บริการด้วย การนาแนวคิด องค์ความรู้ ประสบการณ์ หรือเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ เพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงรูปแบบ การให้บริการใหม่ๆ ที่สอดคล้อง และทันต่อความต้องการของประชาชน/ผู้รับบริการ นวัตกรรมการบริหาร/องค์กร (Administrative or Organizational Innovation) การพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนงานใหม่ (New Process) รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพการบริหารงาน เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการดาเนินงานของหน่วยงาน หรือกระบวนการจัดโครงสร้างหน่วยงานรูปแบบใหม่ ที่ส่งผลต่อ ระบบการทางานขององค์กร การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน หมายถึง การปรับปรุง แก้ไข และหรือ เพิ่มความสามารถ หรือทักษะในการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้ผลการปฏิบัติงาน บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุณภาพ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ผู้ปฏิบัติงานและ ผู้รับบริการ

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

การประเมินการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน พิจารณาจาก ระดับความสาเร็จในการดาเนินกิจกรรมของแต่ละหน่วยงาน ตามขั้นตอนต่างๆ ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 เป็นขั้นตอนการค้นหา และรวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัญหา หรือ ความต้องการที่จะพัฒนางาน โดยเสนอแนวคิดภายใต้รูปแบบที่กาหนดตามแบบฟอร์มการมีส่วนร่วมแสดง ความคิดเห็นในการพัฒนา/ปรับปรุงการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (แบบฟอร์ม 1) โดยกาหนดจานวนแบบฟอร์มที่หน่วยงานที่รับการประเมินต้องส่งให้สานักงาน ก.ก. ดังนี้ 1. หน่วยงานระดับสานัก จานวนไม่น้อยกว่า 20 ชุด 2. สานักงานเขต จานวนไม่น้อยกว่า 15 ชุด 3. ส่วนราชการในสังกัดสานักปลัดกรุงเทพมหานคร สานักงานเลขานุการ สภากรุงเทพมหานคร และสานักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จานวนไม่น้อยกว่า 10 ชุด ขั้นตอนที่ 2 เป็นขั้นตอนการคัดเลือกความคิดเห็นจากขั้นตอนที่ 1 โดยคณะผู้บริหาร/คณะทางาน ของแต่ละหน่วยงาน กาหนดให้แต่ละหน่วยงานพิจารณาเลือกเพียง 1 ความคิดเห็น เพื่อนามาพัฒนา หรือ ปรับปรุงการทางานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ โดยให้ระบุรายละเอียดของแนวคิดที่ได้รับการคัดเลือก ในแบบสรุปผลการคัดเลือกความคิดเห็นในการเสนอนวัตกรรมฯ (แบบฟอร์ม 2) ขั้นตอนที่ 3 เป็นขั้นตอนการนาเสนอโครงการ โดยหน่วยงานนาแนวคิดที่ได้รับการคัดเลือกตาม ขั้นตอนที่ 2 มาจัดทาโครงการนวัตกรรมฯ 1 โครงการ (แบบฟอร์ม 3) พร้อมจัดทาแบบฟอร์มนาเสนอโครงการ พัฒนานวัตกรรมฯ (แบบฟอร์ม 4) เพื่อเสนอคณะกรรมการนวัตกรรมกรุงเทพมหานครพิจารณาต่อไป ทั้งนี้โครงการพัฒนานวัตกรรมฯ ที่นาเสนอไม่จาเป็นต้องดาเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ เดียว สามารถนาเสนอโครงการฯ ระยะยาวที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่องได้ โดยกาหนดเป้าหมายโครงการ แต่ละปีงบประมาณให้ชัดเจน ขั้นตอนที่ 4 เป็นขั้นตอนการพัฒนานวัตกรรมฯ ที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการฯ โดยหน่วยงานดาเนินโครงการพัฒนานวัตกรรมฯ ตามแนวทาง/กิจกรรมที่กาหนดไว้ในโครงการ เพื่อให้บรรลุ เป้าหมาย ตามตัวชี้วัดที่กาหนด และส่งเอกสาร หลักฐานให้สานักงาน ก.ก. พิจารณาภายในระยะเวลาที่กาหนด ขั้นตอนที่ 5 เป็นขั้นตอนการจัดทาแบบสารวจผลการนานวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ โดยให้ หน่วยงานจัดทาตาม (แบบฟอร์ม 5) และนาเสนอต่อผู้บริหารหน่วยงาน/ส่วนราชการฯ เพื่อพิจารณาให้ความ เห็นชอบ คะแนนรวม = ส่วนที่ 1 + ส่วนที่ 2 + ส่วนที่ 3 เมื่อได้คะแนนรวมแล้ว จึงนาผลที่ได้มาเทียบหาระดับคะแนนที่ได้รับของตัวชี้วัดการเสนอ นวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน เทียบระดับคะแนนที่จะได้รับตามช่วงการปรับ เกณฑ์การให้คะแนน ความสาเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ หน่วยงาน ระดับ 1 ≤ 60 ระดับ 2 70 ระดับ 3 80 ระดับ 4 90 ระดับ 5 100

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

1. หน่วยงานที่รับการประเมิน ดาเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้ 1.1 เวียนแจ้ง/ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการในหน่วยงานร่วมเสนอความคิดเห็นเพื่อการพัฒนา/ ปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามแบบฟอร์มการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการพัฒนา/ปรับปรุง การปฏิบัติงานฯ (แบบฟอร์มที่ 1) 1.2 รวบรวมความคิดเห็นฯ จากข้อ 1.1 เสนอคณะผู้บริหาร/คณะทางานที่หน่วยงานตั้งขึ้น เพื่อพิจารณา/คัดเลือกแนวคิด โดยกาหนดให้เลือกเพียง 1 แนวคิดที่เห็นว่าสามารถนามาพัฒนา เพื่อจัดทาโครงการนวัตกรรมฯ ซึ่งหน่วยงานอาจดาเนินการในรูปแบบการจัดประกวดแนวคิดภายในหน่วยงาน หรือจัดพื้นที่เพื่อการนาเสนอแนวคิด หรือการจัดประชุม ฯลฯ โดยให้ระบุรายละเอียดของแนวคิด ที่ได้รับ การคัดเลือกในแบบสรุปผลการคัดเลือกแนวคิดฯ (แบบฟอร์ม 2) 1.3 จัดทาโครงการพัฒนานวัตกรรมฯ จานวน 1 โครงการเพื่อนาเสนอคณะกรรมการนวัตกรรม ของกรุงเทพมหานคร ตามแบบฟอร์มโครงการในการพัฒนานวัตกรรมฯ (แบบฟอร์ม 3) และแบบฟอร์ม นาเสนอโครงการพัฒนานวัตกรรมฯ (แบบฟอร์ม 4) โดยนาแนวคิดที่ได้รับการคัดเลือกมาปรับให้เข้ากับ รูปแบบของนวัตกรรมที่กาหนด และส่งให้สานักงาน ก.ก. ตามระยะเวลาที่กาหนด 1.4 หัวหน้าหน่วยงานนาเสนอโครงการต่อคณะกรรมการนวัตกรรมกรุงเทพมหา นคร เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของโครงการตามระยะเวลาที่กาหนด และหากคณะกรรมการฯ มีมติให้ปรับแก้ โครงการ หน่วยงานต้องดาเนินการตามมติคณะกรรมการฯ 1.5 เสนอผู้มีอานาจเพื่อขออนุมัติโครงการพัฒนานวัตกรรมฯ หลังจากโครงการผ่านการ พิจารณาจากคณะกรรมการฯ แล้ว 2. หน่วยงานที่รับการประเมินดาเนินโครงการพัฒนานวัตกรรมฯ ตามแนวทาง/กิจกรรมที่กาหนด ไว้ในโครงการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่กาหนด และจัดทาแบบสารวจผลการนานวัตกรรมไปใช้ ประโยชน์ตามหัวข้อที่กาหนด (แบบฟอร์ม 5) เสนอต่อผู้บริหารหน่วยงาน/ส่วนราชการฯ เพื่อพิจารณาให้ ความเห็นชอบ 3. สานักงาน ก.ก. จะพิจารณาจากผลสาเร็จในการดาเนินงานในแต่ละขั้นตอน ตามเกณฑ์ การให้คะแนนที่กาหนดไว้

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0084 : ข้อมูลผลการแก้ไขพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม)

ข้อมูลประกอบที่ 2 : (stat_bma0083 : ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงอาชญากรรมในกรุงเทพมหานคร)