รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละความสำเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ปฏิบัติงาน ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร : 0401-747

ค่าเป้าหมาย : 0

ผลงานที่ทำได้ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
()
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
35.00
100
100 / 100
2
50.00
100
100 / 100
3
75.00
100
100 / 100
4
100.00
100
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

กำกับ ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้เป็นไปตามสัญญา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

กำกับ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย โดย - รายงานผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์ทุกวัน - เดินตรวจการปฏิบัติงานทุกวัน - รายงานเหตุการณ์ประจำวันในสมุดรายงานคณะกรรมการ - กรณีเกิดเหตุการณ์สำคัญให้รายงานในสมุดการตรวจเวร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

กำกับ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย โดย - รายงานผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์ทุกวัน - เดินตรวจการปฏิบัติงานทุกวัน - รายงานเหตุการณ์ประจำวันในสมุดรายงานคณะกรรมการ - กรณีเกิดเหตุการณ์สำคัญให้รายงานในสมุดการตรวจเวร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการกำกับตรวจสอบ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ให้เป็นไปตามสัญญาฯ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 ดังนี้ - รายงานผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ทุกวัน - เดินตรวจการปฏิบัติงานทุกวัน - รายงานเหตุการณ์ประจำวันในสมุดรายงานคณะกรรมการ - กรณีเกิดเหตุการณ์สำคัญให้รายงานในสมุดการตรวจเวร ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 ไม่มีเหตุร้ายเกิดขึ้นในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบเรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

1) การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย หมายถึง การสร้างเสริมมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามมาตรฐานของกรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับข้าราชการและบุคลากรของกรุงเทพมหานคร ตลอดจนผู้มาติดต่อราชการ 2) เหตุร้าย หมายถึง การโจรกรรมทรัพย์สิน ความเสียหาย และสูญหายในพื้นที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร อันเกิดจากความบกพร่องของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

วัดจากจำนวนเหตุร้ายที่เกิดในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

1.จากการรายงานของผู้ควบคุมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในแต่ละวัน 2.รวบรวมเหตุการณ์ร้ายที่เกิดขึ้นในพื้นที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2564

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
:๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน%
:๑.๒.๑.๑ เสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการก่อ อาชญากรรม

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง