รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละจุดบริการห้องน้ำสาธารณะในศาลาว่าการกรุงเทพมหานครดำเนินการตามมาตรฐานห้องน้ำสาธารณะของกรุงเทพมหานคร : 0401-748

ค่าเป้าหมาย : 0

ผลงานที่ทำได้ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
()
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00
100
100 / 100
2
35.00
100
100 / 100
3
65.00
100
100 / 100
4
100.00
100
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ตรวจสอบ แก้ไข ปรับปรุงห้องน้ำชั้น 1 ในอาคารศาลาว่าการกรุงเทพมหานครตามเกณฑ์มาตรฐานห้องน้ำสาธารณะกรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการแก้ไข ปรับปรุงห้องน้ำชั้น 1 และ 2 เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างแก้ไข ปรับปรุงห้องน้ำชั้น 3 ในอาคารศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานห้องน้ำสาธารณะของกรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการแก้ไข ปรับปรุงห้องน้ำชั้น 4 และ 5 ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานห้องน้ำสาธารณะของกรุงเทพมหานคร และสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องน้ำ ชั้น 1 – 3 และรายงานผลให้หัวหน้าหน่วยงานทราบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ดำเนินการตรวจสอบ แก้ไข ปรับปรุง ห้องน้ำชั้น 1 – ชั้น 5 ในอาคารศาลา ว่าการกรุงเทพมหานคร ตามเกณฑ์มาตรฐานห้องน้ำสาธารณะของกรุงเทพมหานคร เรียบร้อยแล้ว - สำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องน้ำ ชั้น 1 – 5 และรายงานผลให้ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานครทราบแล้ว - เจ้าหน้าที่ของสำนักอนามัยเข้าตรวจประเมินห้องน้ำชั้น 1 – 5 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

มาตรฐาน หมายถึง สิ่งที่ถือเป็นหลักสำหรับเทียบกำหนดในด้านปริมาณ และคุณภาพ.ซึ่งใช้เกณฑ์มาตรฐานห้องน้ำสาธารณะของกรุงเทพมหานคร มีทั้งหมด 20 ข้อ ห้องน้ำสาธารณะในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร หมายถึง ห้องน้ำที่จัดไว้บริการบุคลากรของกรุงเทพมหานครและประชาชนที่มาติดต่อราชการในศาลา ว่าการกรุงเทพมหานครที่มีสภาพที่พร้อมใช้งาน จำนวน 27 จุด คะแนนระดับดีมาก หมายถึง ระดับคะแนนได้รับการประเมินอยู่ในช่วง 71-80 คะแนน ซึ่งเป็นเกณฑ์คะแนนมาตรฐานที่สำนักอนามัยกำหนด

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

1. จำนวนห้องน้ำสาธารณะในจุดต่าง ๆในศาลาว่าการกรุงเทพมหานครดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานห้องน้ำสาธารณะกรุงเทพมหานคร จำนวน 20 ข้อ x 100/จำนวนห้องน้ำสาธารณะในจุดต่าง ๆในศาลาว่าการกรุงเทพมหานครทั้งหมด 2.ผลรวมคะแนนทั้งหมดที่ได้รับจากการประเมินทุกข้อแล้วนำมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์คะแนนมาตรฐานที่สำนักอนามัยกำหนด 3. วัดระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องน้ำสาธารณะในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร โดยการทอดแบบสอบถามจากกลุ่มเป้าหมาย

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

วิธีเก็บข้อมูล/หลักฐาน 1. ผลการตรวจความเรียบร้อยของห้องน้ำสาธารณะในศาลาว่ากรุงเทพมหานคร 2. จากการทอดแบบสอบถามข้าราชการ ลูกจ้าง และประชาชนที่เข้าใช้บริการห้องน้ำสาธารณะในศาลาว่ากรุงเทพมหานคร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
:๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร
:๓.๑.๑ ผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถใช้ชีวิตได้สะดวก%
:๓.๑.๑.๑ ผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถใช้ชีวิตได้สะดวก

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง