รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละเรื่องที่คลินิกให้คำปรึกษาการปฏิบัติงานออนไลน์ 24 ชั่วโมง สามารถให้คำปรึกษาการปฏิบัติงานแก่หน่วยงานได้แล้วเสร็จภายใน 1 วัน นับแต่วันที่หน่วยงานโพสต์คำถามหรือเรื่องที่ขอรับคำปรึกษา และหน่วยงานมีความพึงพอใจในการให้คำปรึกษา ตั้งแต่ระดับมากขึ้นไป : 0401-749

ค่าเป้าหมาย : 0

ผลงานที่ทำได้ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
()
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
42.00
100
100 / 100
2
60.00
100
100 / 100
3
79.00
100
100 / 100
4
100.00
100
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

การดำเนินโครงการคลินิกให้คำปรึกษาการปฏิบัติงานออนไลน์ของสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 1-23 ธันวาคม 2563 1. ระหว่างวันที่ 1-23 ธันวาคม 2563 ไม่มีผู้ใช้บริการบริการคลินิกให้คำปรึกษาการปฏิบัติงานออนไลน์ของสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร รวม 2 เดือน (พฤศจิกายน - ธันวาคม 2563) มีผู้ใช้บริการจำนวน 3 คน (ความคืบหน้าของการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 40) 2. เจ้าหน้าที่สามารถให้บริการโดยให้คำปรึกษาได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด (ภายใน 1 วัน) คิดเป็นร้อยละ 100 3. การสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการคลินิกให้คำปรึกษาการปฏิบัติงานออนไลน์ ของสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร สรุปได้ดังนี้ 3.1 ความสะดวกในการขอรับคำปรึกษาการปฏิบัติงานทาง Facebook อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 100 3.2 เจ้าหน้าที่แจ้งข้อมูล ให้ความรู้ คำแนะนำ และแนวทางการปฏิบัติงาน ภายในระยะเวลาที่กำหนด (ภายใน 1 วัน) อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 100 3.3 การนำข้อมูลที่ได้รับจากคลินิกให้คำปรึกษาการปฏิบัติงานออนไลน์ ไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 100 3.4 ความพึงพอใจในการให้บริการของคลินิกให้คำปรึกษาการปฏิบัติงานออนไลน์โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 25 มีนาคม 2564 มีผู้ใช้บริการ จำนวน 12 คน 2. เจ้าหน้าที่สามารถให้ความรู้ คำปรึกษา คำแนะนำแนวทางปฏิบัติ หรือตอบคำถามแก่หน่วยงาน ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ทั้ง 12 ครั้ง คิดเป็น 100%

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2564 มีผู้ใช้บริการ โครงการคลินิกให้คำปรึกษาการปฏิบัติงานออนไลน์ จำนวน 36 คน เจ้าหน้าที่สามารถให้คำปรึกษาการปฏิบัติงานแก่หน่วยงานได้แล้วเสร็จภายใน 1 วัน ทั้ง 36 คน คิดเป็นร้อยละ 100 2. ความพึงพอใจในการให้บริการของคลินิกให้คำปรึกษาการปฏิบัติงานออนไลน์โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากถึงมากขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเจรจาโครงการคลินิกให้คำปรึกษาการปฏิบัติงานออนไลน์ ดังนี้ 1. ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 - 31 สิงหาคม 2564 มีผู้ใช้บริการโครงการคลินิกให้คำปรึกษาการปฏิบัติงานออนไลน์ทั้งสิ้น จำนวน 39 คน 1.1 หน่วยงานผู้ใช้บริการโครงการคลินิกให้คำปรึกษาการปฏิบัติงานออนไลน์จำแนกได้ ดังนี้ (1) สำนักหรือสำนักงาน ก.ก. 11 คน คิดเป็นร้อยละ 28.2 (2) สำนักงานเขต 11 คน คิดเป็นร้อยละ 28.2 (3) ส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 10 คน คิดเป็นร้อยละ 25.6 (4) สำนักงานเลขานุสภากรุงเทพมหานคร / สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 4 คน คิดเป็นร้อยละ 10.3 (5) อื่น ๆ 3 คน คิดเป็นร้อยละ 7.7 1.2 งานที่ผู้ใช้บริการโครงการคลินิกให้คำปรึกษาการปฏิบัติงานออนไลน์จำแนกได้ ดังนี้ (1) ด้านสารบรรณ 23 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 59 (2) ด้านการร่างและเสนอหนังสือต่อปลัดกรุงเทพมหานคร/รองปลัดกรุงเทพมหานคร 10 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 25.6 (3) ด้านงานพิธีการ 6 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 15.4 2. เจ้าหน้าที่สามารถให้บริการโดยให้คำปรึกษาได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด (ภายใน 1 วัน) คิดเป็นร้อยละ 100 3. การสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการคลินิกให้คำปรึกษาการปฏิบัติงานออนไลน์ของสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร สรุปได้ดังนี้ 3.1 ความสะดวกในการขอรับคำปรึกษาการปฏิบัติงานทาง Facebook อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 100 3.2 เจ้าหน้าที่แจ้งข้อมูล ให้ความรู้ คำแนะนำ และแนวทางการปฏิบัติงาน ภายในระยะเวลาที่กำหนด (ภายใน 1 วัน) อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 100 3.3 การนำข้อมูลที่ได้รับจากคลินิกให้คำปรึกษาการปฏิบัติงานออนไลน์ ไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 100 3.4 ความพึงพอใจในการให้บริการของคลินิกให้คำปรึกษาการปฏิบัติงานออนไลน์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 100 4. ผู้ใช้บริการโครงการคลินิกให้คำปรึกษาการปฏิบัติงานออนไลน์ ได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 4.1 คำแนะนำชัดเจน เข้าใจง่าย 4.2 ข้อมูลที่ได้ทำให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความรวดเร็ว 4.3 คำตอบที่ได้รับ สามารถนำไปใช้ในการทำงานได้ 4.4 ระยะเวลาในการให้คำแนะนำอาจใช้เวลานานไปนิด แต่ก็พอได้

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

1. การให้คำปรึกษาการปฏิบัติงาน หมายถึง กระบวนการช่วยเหลือ (Helping Process) โดยให้ความรู้ ให้คำแนะนำ หรือข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานเพื่อนำไปปรับและแก้ไขการปฏิบัติงานให้ถูกต้องและเรียบร้อย ซึ่งให้คำปรึกษาการปฏิบัติงานแก่หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 2 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านการปฏิบัติงานสารบรรณและการเสนอหนังสือ หมายถึง การให้คำปรึกษาในการปฏิบัติงานสารบรรณตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ และระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยงานสารบรรณ 2) ด้านการปฏิบัติงานด้านพิธีการ หมายถึง การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดงาน/กิจกรรมและงานพระราชพิธีต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร 2. ออนไลน์ หมายถึง การติดต่อสื่อสารกันผ่าน ระบบเครือข่ายทางคอมพิวเตอร์ ในที่นี้ หมายถึง ผ่านทางเพจ Facebook สำนักงานเลขานุการ ปลัดกรุงเทพมหานครเท่านั้น ตลอด 24 ชั่วโมง

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

1.ระดับความสำเร็จในการตอบคำถามหรือให้คำปรึกษาการปฏิบัติงานแก่หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1 วัน นับจากเวลาที่หน่วยงานโพสต์คำถามหรือเรื่องที่ขอรับคำปรึกษาจำนวนเรื่องที่สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานครสามารถให้ขอคำปรึกษาแก่หน่วยงานที่ทำเรื่องขอคำปรึกษาแล้วเสร็จภายใน 1 วัน x 100/จำนวนเรื่องที่หน่วยงานมีหนังสือขอคำปรึกษาทั้งหมด 2. ระดับความพึงพอใจของหน่วยงานที่ขอรับคำปรึกษา มีความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป จำนวนผู้ใช้บริการที่ประเมินความพึงพอใจในระดับมากและมากที่สุด x 100/จำนวนผู้ใช้บริการที่ประเมินความพึงพอใจทั้งหมด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

1. จำนวนเรื่องที่หน่วยงานทำเรื่องขอคำปรึกษาจากสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร 2. ผลสรุปจากการทอดแบบสอบถามสำรวจความพึงพอใจจากการได้รับบริการ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ
:๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์%
:๗.๕.๑.๑ มีระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์สำหรับให้บริการประชาชน และ/หรือ มีการเชื่อม

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง