รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ระดับความสำเร็จในการวิเคราะห์เรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่รับแจ้งผ่านศูนย์ กทม. 1555 ที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในกรุงเทพมหานคร : 0401-752

ค่าเป้าหมาย : 0

ผลงานที่ทำได้ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
()
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00
100
100 / 100
2
40.00
100
100 / 100
3
70.00
100
100 / 100
4
100.00
100
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการเสนอขออนุมัติโครงการพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนงานเรื่องร้องเรียนและการวิเคราะห์เรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่รับแจ้งผ่านศูนย์กทม. 1555 จากผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เก็บรวบรวมข้อมูลแยกประเภทเรื่องร้องเรียนและจัดลำดับความถี่ในแต่ละประเภทเรื่องเพื่อจะนำไปวิเคราะห์สาเหตุของเรื่องร้องเรียนปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการออกแบบการรายงานผลการวิเคราะห์สาเหตุเรื่องร้องเรียน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำรูปแบบรายงานผลการวิเคราะห์สาเหตุเรื่องร้องเรียน สุ่มสำรวจความคิดเห็นจากหน่วยงานของกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับสาเหตุของเรื่องร้องเรียนพร้อมข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขเรื่องร้องเรียน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ รายงานผลการวิเคราะห์เรื่องร้องเรียนนำเสนอปลัดกรุงเทพมหานคร และเวียนแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครทราบ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

1. เรื่องที่รับแจ้งผ่านศูนย์กทม. 1555 หมายถึง การรับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนจากประชาชน ผ่านทางโทรศัพท์ (call center 1555) และเว็บไซต์ (www.bangkok.go.th/rongtook) ซึ่งประเภทเรื่องที่รับแจ้ง ได้แก่ อาคาร บาทวิถี ถนน สะพาน เขื่อน/คูคลอง ท่อระบายน้ำ ที่พักผู้โดยสาร ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ขยะและสิ่งปฏิกูล น้ำท่วม ต้นไม้/สวนสาธารณะ สภาพแวดล้อมเป็นพิษ กระทำผิดในที่สาธารณะ ปัญหาจราจร และเหตุเดือดร้อนรำคาญ ทั้งนี้ จักได้มีการเพิ่มเติมประเภทเรื่องที่รับแจ้งหลังจากที่มีการประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร 2. การวิเคราะห์เรื่องร้องเรียน หมายถึง การหาสาเหตุเรื่องร้องเรียนการเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน และการติดตามผลการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ระดับที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียดทั้งหมดของเรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่รับแจ้งผ่านศูนย์กทม. 1555 ระดับที่ 2 แยกประเภทเรื่องร้องเรียนและจัดลำดับความถี่ในการเรื่องร้องเรียนแต่ละเรื่องเพื่อวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาที่มีการร้องเรียน ระดับที่ 3 การกำหนดรูปแบบของการรายงานการวิเคราะห์จากการรวบข้อมูลรายละเอียดทั้งหมดของเรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่รับแจ้งผ่านศูนย์กทม. 1555 ระดับที่ 4 การประชุมหรือสำรวจความคิดเห็นจากหน่วยงานของกรุงเทพมหานครเพื่อจัดทำรายงานผลการวิเคราะห์เรื่องร้องเรียนพร้อมข้อเสนอแนะในการป้องกันปัญหาการร้องเรียนเสนอผุ้บริหารกรุงเทพมหานครเพื่อกำหนดเป็นนโยบายในการป้องกันการร้องเรียนและนำนโยบาย/ข้อสั่งการของผู้บริหารแจ้งหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด พร้อมการทดลองหรือปรับแก้รูปแบบการรายงานการวิเคราะห์ก่อนเสนอผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ระดับที่ 5 การจัดทำรายงานผลการวิเคราะห์สาเหตุการร้องเรียนเสนอผู้บริหารกรุงเทพมหานครพร้อมข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

1. การเก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียด 2. การกำหนดรูปแบบของการรายงานการวิเคราะห์ 3. การประชุมหรือสำรวจความคิดเห็นจากหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร 4. การทดลองหรือปรับแก้รูปแบบการรายงานการวิเคราะห์ก่อนเสนอผู้บริหาร 5. การจัดทำรายงานผลการวิเคราะห์เรื่องร้องเรียนเสนอผู้บริหารฯ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๕ - มหานครประชาธิปไตย : Bangkok as a Democratic City
:๕.๓ - การกระจายอำนาจสู่ประชาชน
:๕.๓.๑ ลดบทบาทส่วนกลางลงเหลือภารกิจหลักเท่าที่ต้องทำเท่าที่จำเป็นและให้อำานาจในการกำหนดนโ%
:๕.๓.๑.๑ จัดตั้งเทศบาลนครในกรุงเทพมหานคร

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง