รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละความสำเร็จการดำเนินการปรับปรุงอาคารศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2564 : 0401-753

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 60

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1:

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
5.00
100
100 / 100
4
60.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ผ่านการอนุมัติงบประมาณจากการประชุมสภากรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 อยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่เตรียมดำเนินโครงการฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงห้องให้บริการประชาชนรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

การปรับปรุงอาคารศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร หมายถึง 1. การปรับปรุงห้องรัตนโกสินทร์และพื้นที่ต่อเนื่อง ภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2. ปรับปรุงห้องให้บริการประชาชนรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง