รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

(7) ระดับความพึงพอใจของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครที่มีต่อการดำเนินโครงการคัดเลือกข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ และลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 : 0402-0797

ค่าเป้าหมาย ระดับ : 4

ผลงานที่ทำได้ ระดับ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00
100
100 / 100
2
20.00
100
100 / 100
3
35.00
100
100 / 100
4
100.00
100
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

22/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ 16/11/2563 : อยู่ระหว่างการเสนอขอความเห็นชอบในการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและบุคลากรกรุงเทพมหานคร (ลูกจ้างประจำ) ดีเด่น 14/12/2563 : อยู่ระหว่างประธานคณะกรรมการปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่่น กำหนดวันประชุม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

18/01/2564 : ประธานคณะกรรมการปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่นได้กำหนดวันประชุมขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564 24/02/2564 : อยู่ระหว่างเสนอขอความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้ลูกจ้างชั่วคราวมีสิทธิได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2563 23/03/2564 : อยู่ระหว่างเวียนแจ้งคู่มือการคัดเลือกฯ และให้หน่วยงานดำเนินการคัดเลือกพร้อมแจ้งผลการคัดเลือกให้สำนักงานการเจ้าหน้าที่ภายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

20/04/2564 : อยู่ระหว่างให้หน่วยงานดำเนินการคัดเลือกฯ ระดับหน่วยงาน พร้อมแจ้งผลการคัดเลือกให้สำนักงานการเจ้าหน้าที่ ภายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 19/05/2564 : ทุกหน่วยงานส่งผลการคัดเลือกฯ และสำนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการรวบรวมข้อมูลเพื่อนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกฯ ระดับกรุงเทพมหานคร 17/6/2564 : สำนักงานการเจ้าหน้าที่ เชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ และลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น ระดับกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 25 มิถุนายน 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

19/07/2564 : คณะอนุกรรมการฯ พิจารณากลั่นกรองข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น กลุ่มละ 3 คน ภายในวันที่ 30 กรกฏาคม 2564 18/08/2564 : เชิญคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกฯ ระดับกรุงเทพมหานคร ประชุมพิจารณาคัดเลือกข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2563 ระดับกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 20 สิงหาคม 2564 30/09/2564 : ผู้ว่ากรุงเทพมหานครประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ระดับกรุงเทพมหานครและระดับหน่วยงานแล้ว สำนักงานการเจ้าหน้าที่ได้ส่งใบประกาศเกียรติคุณ เข็มเชิดชูเกียรติ (นคราภิรักษ์) และเงินรางวัลให้แก่ผู้ได้รับการคัดเลือกฯ เรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ความพึงพอใจ พิจารณาจากผลการทอดแบบสำรวจเพื่อประเมินความพึงพอใจของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครที่มีต่อการดำเนินโครงการคัดเลือกข้าราชการฯ ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยวัดความพึงพอใจออกเป็น 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ในด้านต่าง ๆ คือ 1.ด้านการรับแจ้งข่าวสาร 2.ด้านคุณสมบัติการคัดเลือก 3.ด้านวิธีการคัดเลือก 4.ด้านรางวัลเชิดชูเกียรติ 5.ด้านการจัดพิธีมอบเกียรติบัตร

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ผลรวมความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม/จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

ทอดแบบสอบถามให้กับผู้ได้รับการคัดเลือก

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
:๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล%
:๗.๓.๒.๑ ทบทวนและปรับปรุงกรอบอัตราก?าลัง และโครงสร้างอัตราก?าลังให้มีความ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง