รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

(2) ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) และได้รับการพัฒนาตามแผนฯทั้งระดับบุคคลและระดับหน่วยงาน : 0402-0799

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
45.00
100
100 / 100
2
60.00
100
100 / 100
3
75.00
100
100 / 100
4
100.00
100
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

22/10/2563 อยู่ระหว่างดำเนินการ 18/11/2563 กำหนดจัดพิธีเปิดโครงการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล IDP ในวันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องสุทัศน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร โดยเรียนเชิญผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่เป็นประธานในพิธี และเรียนเชิญผู้บริหารส่วนราชการในสังกัดสำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร รวมทั้งเชิญกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ชำนาญการ และปฏิบัติการในสังกัดสำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมฟังการชี้แจงกรอบแนวทางการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลของสำนักการเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 18/12/2563 : กำหนดส่งแบบฟอร์มแผนพัฒนารายบุคคล (IDP-1) และ (IDP-2) ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ตามรอบการส่งแบบรายงานที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

20/01/2564 : ประชุมกลุ่มย่อยเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะวิธีการพัฒนาตนเองแก่หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้ากลุ่มงาน 19/02/2564 : ประชุมกลุ่มย่อยเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะวิธีการพัฒนาตนเองแก่หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้ากลุ่มงาน(ต่อเนื่อง) 19/03/2564: ประชุมกลุ่มย่อยเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะวิธีการพัฒนาตนเองแก่กลุ่มเป้าหมายในสังกัดส่วนราชการ สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

19/04/2564 : กลุ่มเป้าหมายพัฒนาตนเองตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ที่ทำข้อตกลงไว้ในการกำกับการดูแลของผู้บังคับบัญชา 20/05/2564 : กลุ่มเป้าหมายพัฒนาตนเองตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ที่ทำข้อตกลงไว้ในการกำกับการดูแลของผู้บังคับบัญชา (ต่อเนื่อง) 18/06/2564 : กลุ่มเป้าหมายพัฒนาตนเองตามแผนพัฒนารายบุคคล(IDP) ที่ทำข้อตกลงไว้ในการกำกับดูแลของผู้บังคับบัญชา (ต่อเนื่อง)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

19/07/2564 : กลุ่มเป้าหมายพัฒนาตนเองตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ที่ทำข้อตกลงไว้ ในการกำกับดูแลของผู้บังคับบัญชา (ต่อเนื่อง) 24/08/2564 : กลุ่มเป้าหมายพัฒนาตนเองตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ที่ทำข้อตกลงไว้ ในการกำกับดูแลของผู้บังคับบัญชา (ต่อเนื่อง) 30/09/2564 : ผู้ประเมินฯสรุปผลการพัฒนาของผู้ถูกประเมินฯ และสรุปผลแผนพัฒนาบุคลากรในภาพรวมของสำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

1. บุคลากรที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย หมายถึง นักทรัพยากรบุคคล นิติกร นักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด-กรุงเทพมหานคร 2. แผนพัฒนารายบุคคล (IDP) หมายถึง เครื่องมือในการพัฒนาจุดอ่อนและ สร้างจุดแข็งของบุคลากรเป็นรายบุคคล ทำให้บุคลากรได้รับการพัฒนาโดยสอดคล้องกับหลักสมรรถนะและมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง บรรลุเป้าหมายในสายอาชีพ และเชื่อมโยงตอบสนองความต้องการหรือเป้าหมายในระดับหน่วยงาน

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนบุคลากรกลุ่มเป้าหมายมีการจัดทำแผนฯ และได้รับการพัฒนาตามแผนฯ x 100 หารด้วยจำนวนบุคลากรที่เป็นกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง /ลักษณะงาน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
:๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
:๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง