รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

(4) ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการ HR Clinic & Sharing Society ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล : 0402-0801

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00
100
100 / 100
2
45.00
100
100 / 100
3
60.00
100
100 / 100
4
100.00
100
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. จัดทำโครงการ รายละเอียดโครงการ และดำเนินการขออนุมัติโครงการ (หนังสือกลุ่มงานการลูกจ้าง ที่ 322/2563 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2563) 2. ดำเนินการเสนอผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่ ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน HR Clinic & Sharing Society ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (คำสั่งสำนักงานการเจ้าหน้าที่ ที่ 531/2563 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

19/3/2564 1. เวียนคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน HR Clinic & Sharing Society ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้คณะทำงานรัรบทราบ และจัดประชุมมคณะทำงานฯ เพื่อกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรม 2. กำหนดรูปแบบและแนวทางการจัดกิจกรรมฯ ให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 3. ดำเนินการเสนอผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่ ลงนามในหนนังสือสำรวจความต้องการเกี่ยวกับหัวข้อที่หน่วยงานต้องการให้สำนักงานการเจ้าหน้าที่จัดกิจกรรม HR Clinic & Sharing Society

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

18/06/2564 : ดำเนินการจัดทำหนังสือเสนอผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่​ เรื่อง​ สำรวจรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ​ HR CLINIC​ & Sharing Society ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลอพื่อกำหนดกลุ่มและวันดำเนินกิจกรรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

13/09/2564 สรุปผลการดำเนินโครงการและรายงานผลให้ผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่ทราบ โดยมีการจัดกิจกรรม จำนวน 3 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 75 ราย ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจ เพิ่มขึ้นร้อยละ 89.33

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

1. HR Clinic หมายถึง การให้คำปรึกษาแนะนำด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานครระดับหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร 2. HR Sharing Society หมายถึง กลุ่มของข้าราชการที่ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานครระดับหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ซึ่งมาแลกเปลี่ยนความรู้ ปัญหา หรือความสนใจในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งเกี่ยวกับงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและเรียนรู้วิธีการเพื่อให้สามารถปฏิบัติ หรือทำให้ดีขึ้นกว่าเดิม เป็นการแลกเปลี่ยน และสร้างทักษะ สร้างความรู้ ความเชี่ยวชาญให้เกิดขึ้นในกลุ่ม 3. การบริหารทรัพยากรบุคคล หมายถึง การปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 4. หน่วยงาน หมายถึง สำนัก สำนักงาน ก.ก. สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร และสำนักงานเขต 5. กลุ่มเป้าหมาย - ข้าราชการที่ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานครระดับหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร 6. เกณฑ์การประเมิน หมายถึง ความรู้ความเข้าใจในเรื่อง HR Clinic & Sharing Society ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการฯ ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 80

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมที่ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนด x 100 หารด้วยจำนวนผู้เข้าโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

1. โครงการที่ได้รับอนุมัติ 2. รายงานการประชุมคณะทำงาน 3. สรุปการประเมินผู้เข้าร่วมโครงการกิจกรรม 4. การรายงานสรุปผลโครงการ/กิจกรรม

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
:๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
:๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง