รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

(3) ร้อยละความสำเร็จในการพิจารณาสำนวนทางวินัย : 0402-0802

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 70

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 92

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
40.00
100
100 / 100
2
60.00
100
100 / 100
3
75.00
100
100 / 100
4
92.00
100
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

22/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ 23/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละความสำเร็จในการพิจารณาสำนวนทางวินัย ค่าเป้าหมายร้อยละ 70 (1) ร้อยละของสำนวนการดำเนินการทางวินัยคงค้างลดลง ค่าเป้าหมายร้อยละ 60 ดำเนินการได้ร้อยละ 54.83 (2) ร้อยละของสำนวนการดำเนินการทางวินัยข้าราชการและลูกจ้างที่สามารถพิจารณาและเสนอปลัดกรุงเทพมหานครในกรอบเวลาที่กำหนด ค่าเป้าหมายร้อยละ 50 ดำเนินการได้ร้อยละ 56 18/12/2563 : ร้อยละความสำเร็จในการพิจารณาสำนวนทางวินัย ค่าเป้าหมายร้อยละ 70 ดำเนินการได้ร้อยละ 69.43 (1) ร้อยละของสำนวนการดำเนินการทางวินัยคงค้างลดลง ค่าเป้าหมายร้อยละ 60 ดำเนินการได้ร้อยละ 64.51 (2) ร้อยละของสำนวนการดำเนินการทางวินัยข้าราชการและลูกจ้างที่สามารถพิจารณาเสนอปลัดกรุงเทพมหานครในกรอบเวลาที่กำหนด ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 50 ดำเนินการได้ร้อยละ 74.35 20/01/2564 : ตัวชี้วัดที่ 3ร้อยละความสำเร็จในการพิจารณาสำนวนทางวินัยค่าเป้าหมาย ร้อยละ 70 ทำได้ 69.87 (1.1) ร้อยละของสำนวนการดำเนินการทางวินัยคงค้างลดลง ค่าเป้าหมายร้อยละ 60 จำนวนสำนวนคงค้าง 62 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 45 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 72.58 (1.2) ร้อยละของสำนวนการดำเนินการทางวินัยข้าราชการและลูกจ้างที่สามารถพิจารณาเสนอปลัดกรุงเทพมหานครในกรอบเวลาที่กำหนด ค่าเป้าหมายร้อยละ 50 จำนวนสำนวนที่รับเข้าปีงบประมาณ 2564 67 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 45 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 67.16

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

20/01/2564 : ตัวชี้วัดที่ 3ร้อยละความสำเร็จในการพิจารณาสำนวนทางวินัยค่าเป้าหมาย ร้อยละ 70 ทำได้ 69.87 (1.1) ร้อยละของสำนวนการดำเนินการทางวินัยคงค้างลดลง ค่าเป้าหมายร้อยละ 60 จำนวนสำนวนคงค้าง 62 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 45 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 72.58 (1.2) ร้อยละของสำนวนการดำเนินการทางวินัยข้าราชการและลูกจ้างที่สามารถพิจารณาเสนอปลัดกรุงเทพมหานครในกรอบเวลาที่กำหนด ค่าเป้าหมายร้อยละ 50 จำนวนสำนวนที่รับเข้าปีงบประมาณ 2564 67 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 45 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 67.16 19/02/2564 : ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละความสำเร็จในการพิจารณาสำนวนทางวินัยค่าเป้าหมาย ร้อยละ 70 ทำได้ 86.12 (1.1) ร้อยละของสำนวนการดำเนินการทางวินัยคงค้างลดลง ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 60 จำนวนสำนวนคงค้าง 62 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 51 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 82.25 (1.2) ร้อยละของสำนวนการดำเนินการทางวินัยข้าราชการและลูกจ้างที่สามารถพิจารณาเสนอปลัดกรุงเทพมหานครในกรอบเวลาที่กำหนด ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 50 จำนวนสำนวนที่รับเข้าปีงบประมาณ 2564 90 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 81 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 90 19/03/2564 : ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละความสำเร็จในการพิจารณาสำนวนทางวินัยค่าเป้าหมาย ร้อยละ 70 ทำได้ 84.99 (1.1) ร้อยละของสำนวนการดำเนินการทางวินัยคงค้างลดลง ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 60 จำนวนสำนวนคงค้าง 62 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 54 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 87.09 (1.2) ร้อยละของสำนวนการดำเนินการทางวินัยข้าราชการและลูกจ้างที่สามารถพิจารณาเสนอปลัดกรุงเทพมหานครในกรอบเวลาที่กำหนด ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 50 จำนวนสำนวนที่รับเข้าปีงบประมาณ 2564 117 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 97 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 82.90

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

20/04/2564 : ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละความสำเร็จในการพิจารณาสำนวนทางวินัยค่าเป้าหมาย ร้อยละ 70 (1.1) ร้อยละของสำนวนการดำเนินการทางวินัยคงค้างลดลงค่าเป้าหมาย ร้อยละ 60 จำนวนสำนวนคงค้าง 62 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 57 เรื่องคิดเป็นร่้อยละ 91.93 (1.2) ร้อยละของสำนวนการดำเนินการทางวินัยข้าราชการและลูกจ้างที่สามารถพิจารณาเสนอปลัดกรุงเทพมหานครในกรอบเวลาที่กำหนดค่าเป้าหมาย ร้อยละ 50 จำนวนสำนวนที่รับเข้าปีงบประมาณ 2564 135 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 119 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 88.15 20/05/2564:ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละความสำเร็จในการพิจารณาสำนวนทางวินัยค่าเป้าหมาย ร้อยละ 70 คิดเป็นร้อยละ 90.86 (1.1) ร้อยละของสำนวนการดำเนินการทางวินัยคงค้างลดลง ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 60 จำนวนสำนวนคงค้าง 62 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 57 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 91.93 (1.2) ร้อยละของสำนวนการดำเนินการทางวินัยข้าราชการและลูกจ้างที่สามารถพิจารณาเสนอปลัดกรุงเทพมหานครในกรอบเวลาที่กำหนด ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 50 จำนวนสำนวนที่รับเข้าปีงบประมาณ 2564 147 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 132 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 89.79 18/06/2564 : ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละความสำเร็จในการพิจารณาสำนวนทางวินัยค่าเป้าหมาย ร้อยละ 70 คิดเป็นร้อยละ 97.74 (1.1) ร้อยละของสำนวนการดำเนินการทางวินัยคงค้างลดลง ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 60 จำนวนสำนวนคงค้าง 62 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 58 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 93.55 (1.2) ร้อยละของสำนวนการดำเนินการทางวินัยข้าราชการและลูกจ้างที่สามารถพิจารณาเสนอปลัดกรุงเทพมหานครในกรอบเวลาที่กำหนด ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 50 จำนวนสำนวนที่รับเข้าปีงบประมาณ 2564 169 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 152 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 89.94

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

20/07/2564 : ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละความสำเร็จในการพิจารณาสำนวนทางวินัยค่าเป้าหมาย ร้อยละ 70 ทำได้ 88.77 1.1) ร้อยละของสำนวนการดำเนินการทางวินัยคงค้างลดลง ค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 60 จำนวนสำนวนคงค้าง 62 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 59 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 95.16 1.2) ร้อยละของสำนวนการดำเนินการทางวินัยข้าราชการและลูกจ้างที่สามารถพิจารณาเสนอปลัดกรุงเทพมหานครในกรอบเวลาที่กำหนด ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 50 จำนวนสำนวนทีรับเข้าปีงบประมาณ 2564 198 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 159 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 82.38 19/08/2564 : ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละความสำเร็จในการพิจารณาสำนวนทางวินัยค่าเป้าหมาย ร้อยละ 70 ทำได้ 89.32 (1.1) ร้อยละของสำนวนการดำเนินการทางวินัยคงค้างลดลง ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 60 จำนวนสำนวนคงค้าง 62 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 59 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 95.16 (1.2) ร้อยละของสำนวนการดำเนินการทางวินัยข้าราชการและลูกจ้างที่สามารถพิจารณาเสนอปลัดกรุงเทพมหา่นครในกรอบเวลาที่กำหนด ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 50 จำนวนสำนวนที่รับเข้าปีงบประมาณ 2564 212 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 177 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 83.49 13/09/2564 : ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละความสำเร็จในการพิจารณาสำนวนทางวินัย ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 70 คิดเป็นร้อยละ 91.63 1.1 ร้อยละของสำนวนการดำเนินการทางวินัยคงค้างลดลง ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 60 จำนวนสำนวนคงค้าง 62 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 62 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 1.2 ร้อยละของสำนวนการดำเนินการทางวินัยข้าราชการและลูกจ้างที่สามารถพิจารณาเสนอปลัดกรุงเทพมหานครในกรอบเวลาที่กำหนด ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 50 จำนวนสำนวนที่รับเข้าปีงบประมาณ 2564 จำนวน 221 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 184 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 83.26

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

1) สำนวนการดำเนินการทางวินัย หมายถึง สำนวนที่ต้นสังกัดได้รายงานการดำเนินการทางวินัย หรือปลัดกรุงเทพมหานคร หรือ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสั่งการให้สืบสวนข้อเท็จจริงหรือสอบสวนทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง/ร้ายแรง สำนวนวินัยคงค้าง หมายถึง สำนวนการดำเนินการทางวินัยที่ปรากฏข้อเท็จจริงเอกสารหลักฐานครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมพิจารณาเสนอความเห็นระหว่างปี พ.ศ. 2552 - 2563 วิธีคำนวน จำนวนสำนวนแล้วเสร็จภายในช่วงที่กำหนด X 100 จำนวนสำนวนวินัยคงค้าทั้งหมด (2) สำนวนการดำเนินการทางวินัยที่พิจารณาดำเนินการได้ ภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนด หมายถึง สำนวนที่ปรากฏข้อเท็จจริง เอกสารหลักฐานครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมพิจารณาเสนอปลัดกรุงเทพมหานคร หรือ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อสั่งการภายในกรอบระยะเวลา 90 วัน ขออนุมัติขยายเวลาได้ไม่เกินสองครั้ง ครั้งละ 30 วัน วิธีคำนวณ จำนวนสำนวนแล้วเสร็จภายในช่วงที่กำหนด X 100 จำนวนสำนวนที่รับเข้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่พิจารณาได้

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนสำนวนการดำเนินการทางวินัย (1)+(2) 2

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

/////////ไม่มี/////////////

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
:๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
:๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง