รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

(5) ร้อยละของผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ และการให้บริการ กรณีขอรับเงินสงเคราะห์ของสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์กรุงเทพมหานครในระดับมากขึ้นไป : 0402-0805

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00
100
100 / 100
2
40.00
100
100 / 100
3
70.00
100
100 / 100
4
100.00
100
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

22/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างการดำเนินการ 17/11/2563 : ได้รับคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างจะดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานเพื่อกำหนดแนวงทางการดำเนินการเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ และการให้บริการ กรณีขอรับเงินสงเคราะห์ของสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์กรุงเทพมหานคร 09/12/2563 : อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดกิจกรรมเพื่อเสนอขออนุมัติดำเนินการเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ และการให้บริการกรณีขอรับเงินสงเคราะห์ของสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์กรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

12/01/2564 : เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 ผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่ได้อนุมัติกิจกรรมเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ฯ เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างคณะทำงานฯ ทำหนังสือประสาน 1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานการเจ้าหน้าที่ เพื่อนำแบบคำร้องขอรับเงินสงเคราะห์ฯ และรายละเอียดต่างๆ ที่ใช้ในการแจ้งเสียชีวิตเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ของสำนักงานการเจ้าหน้าที่ 2. สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการสามารถขอรับแบบคำร้องขอรับเงินสงเคราะห์ฯ และรายละเอียดต่างๆ ที่ใช้ในการแจ้งเสียชีวิต 18/02/2564 : คณะทำงานได้ดำเนินการดังนี้ 1. จัดทำหนังสือถึงผู้อำนวยการเขตเพื่อขอความอนุเคราะห์พื้นที่ เพื่อจัดวางแบบคำร้องของรับเงินสงเคราะห์ฯ พร้อมแนบแบบคำร้องขอรับเงินสงเคราะห์ฯ, รายละเอียดที่ใช้ในการแจ้งเสียชีวิต และตัวอย่างหนังสือรับรองการเป็นผู้จัดการศพ 2. จัดส่งแบบคำร้องขอรับเงินสงเคราะห์ฯ, รายละเอียดที่ใช้ในการแจ้งเสียชีวิต และตัวอย่างหนังสือรับรองการเป็นผู้จัดการศพ ให้ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร เผยเแพร่ในเว็บไซต์สำนักงานการเจ้าหน้าที่ 3. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์ และการให้บริการกรณีขอรับเงินสงเคราะห์ฯผ่านเฟสบุ๊คสวัสดิการ 17/03/2564 : ได้มีการประชาสัมพันธ์ "กิจกรรมการเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ และการให้บริการ กรณีขอรับเงินสงเคราะห์ของสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์กรุงเทพมหานคร" ผ่านทาง Facebook ของกลุ่มงานสวัสดิการ, เว็บไซต์ของสำนักงานการเจ้าหน้าที่ และใบเสร็จรับเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ประจำเดือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

19/04/2564 : 1. ได้มีการประชาสัมพันธ์ "กิจกรรมการเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ และการให้บริการ กรณีขอรับเงินสงเคราะห์ของสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์กรุงเทพมหานคร" ผ่านทาง Facebook ของกลุ่มงานสวัสดิการ, เว็บไซต์ของสำนักงานการเจ้าหน้าที่ และใบเสร็จรับเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ประจำเดือน 2. อยู่ระหว่างการจัดเก็บข้อมูลความพึงพอใจของผู้รับบริการ กรณีรับแบบคำร้องขอรับเงินสงเคราะห์ของสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์กรุงเทพมหานคร ผ่านช่องทางตามข้อ 1 18/05/2564 : 1. ได้มีการประชาสัมพันธ์ "กิจกรรมการเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ และการให้บริการ กรณีขอรับเงินสงเคราะห์ของสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์กรุงเทพมหานคร" ผ่านทางใบเสร็จรับเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ประจำเดือน 2. อยู่ระหว่างการจัดเก็บข้อมูลความพึงพอใจของผู้รับบริการ กรณีรับแบบคำร้องขอรับเงินสงเคราะห์ของสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์กรุงเทพมหานคร ผ่านช่องทางตามข้อ 1 18/06/2564 : อยู่ระหว่างการจัดเก็บข้อมูลความพึงพอใจของผู้รับบริการ กรณีรับแบบคำร้องขอรับเงินสงเคราะห์ของสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์กรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

15/07/2564 : อยู่ระหว่างการจัดเก็บข้อมูลความพึงพอใจของผู้รับบริการ กรณีรับแบบคำร้องขอรับเงินสงเคราะห์ของสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์กรุงเทพมหานคร 17/08/2564 : อยู่ระหว่างการจัดเก็บข้อมูลความพึงพอใจของผู้รับบริการ กรณีรับแบบคำร้องขอรับเงินสงเคราะห์ของสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์กรุงเทพมหานคร 13/09/2564 : คณะทำงานฯ ได้ดำเนินการกิจกรรมเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ และการให้บริการ กรณีขอรับเงินสงเคราะห์ของสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2564 และได้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ - สิงหาคม 2564 เรียบร้อยแล้ว ปรากฎว่ามีผู้รับบริการที่มาติดต่อขอรับเงินสงเคราะห์กรุงเทพมหานคร จำนวน 439 ราย คิดเป็นความพึงพอใจในภาพรวมในระดับมากถึงมากที่สุด คิดเป็น 94.08%

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

1 การเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ และการให้บริการ กรณีขอรับเงินสงเคราะห์ของสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ กรุงเทพมหานคร หมายถึง มีช่องทางให้ผู้รับบริการอย่างน้อย 2 ช่องทาง ที่สามารถดาวน์โหลดแบบคำร้องขอรับเงินสงเคราะห์ของสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์กรุงเทพมหานครบนเว็บไซต์ของสำนักงานการเจ้าหน้าที่ หรือขอรับแบบคำร้องขอรับเงินสงเคราะห์ฯ ได้ที่ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขต 50 เขต และผู้รับบริการสามารถนำเอกสารดังกล่าวมายื่นขอรับเงินสงเคราะห์ฯ พร้อมเอกสารต่าง ๆ ที่ประกอบการขอรับเงินสงเคราะห์ฯ ส่งผลให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวกรวดเร็วขึ้นเมื่อมาติดต่อขอรับเงินสงเคราะห์ลดเวลา การรอคอย ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการให้บริการ 2 กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับบริการ กรณีขอรับเงินสงเคราะห์การฌาปนกิจสงเคราะห์กรุงเทพมหานคร

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนผู้มารับบริการกรณีขอรับเงินสงเคราะห์การฌาปนกิจสงเคราะห์กรุงเทพมหานครที่มีความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป x 100 หารด้วยจำนวนผู้มารับบริการกรณีขอรับเงินสงเคราะห์การฌาปนกิจสงเคราะห์กรุงเทพมหานครทั้งหมด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

สรุปแบบประเมินผู้เข้ารับบริการ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
:๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล%
:๗.๓.๒.๒ การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและระบบราชการให้มีประสิทธิภาพ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง