รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

(9) ความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน : 0402-0807

ค่าเป้าหมาย คะแนน : 10

ผลงานที่ทำได้ คะแนน : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(คะแนน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00
100
100 / 100
2
50.00
100
100 / 100
3
80.00
100
100 / 100
4
100.00
100
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

22/10/2563 : แต่งตั้งคณะทำงานการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ตามคำสั่งสำนักงานการเจ้าหน้าที่ ที่ 475/2563 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2563 17/11/2563 : จัดประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เพื่อมอบหมายงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง 09/12/2563 : ดำเนินการจัดทำและรวบรวมข้อมูลแบบฟอร์มแสดงความคิดเห็นในการเสนอนวัตกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 10 ชุด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

19/01/2564 : จัดส่งโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสำนักงานการเจ้าหน้าที่ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องไปให้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อนำเสนอคณะกรรมการการพัฒนานวัตกรรมกรุงเทพมหานครพิจารณาอนุมัติโครงการต่อไป 18/02/2564 : คณะกรรมการนวัตกรรมของกรุงเทพมหานครได้พิจารณาโครงการที่ สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร นำเสนอ และมีมติให้ผ่านการพิจารณาแล้ว เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 17/03/2564 : ผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่ ได้อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการดังกล่าว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

18/04/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ ซึ่งได้เรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ผ่านทางระบบตอบรับ ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ 2564 รวมจำนวน 3 ครั้ง 18/05/2564 : อยู่ระหว่างพิจารณาดำเนินการรับรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้ในครั้งต่อไป 18/06/2564 : อยู่ระหว่างพิจารณาดำเนินการรับรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้ในครั้งต่อไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

15/07/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ แต่เนื่องจากสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ขณะนี้ระบาดค่อนข้างรุนแรง เพื่อความปลอดภัยจึงยังไม่ได้เรียกรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้ในช่วงเวลานี้ 18/08/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ แต่เนื่องจากสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ขณะนี้ระบาดค่อนข้างรุนแรง เพื่อความปลอดภัยจึงยังไม่ได้เรียกรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้ในช่วงเวลานี้ 18/09/2564 : รายงานผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ให้ผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่เห็นชอบเรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

นวัตกรรม หมายถึง แนวคิด วิธี และรูปแบบใหม่ๆในการจัดการองค์กร การดำเนินงาน และการให้บริการ อันเป็นผลมาจากการสร้าง พัฒนา เพิ่มพูน ต่อยอด หรือประยุกต์ใช้องค์ความรู้ และแนวปฏิบัติต่างๆ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพประสิทธิผล หรือคุณภาพของการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (ที่มา:ศูนย์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาระบบราชการไทย สานักงาน ก.พ.ร.) หน่วยงานนำเสนอนวัตกรรมรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ดังนี้ นวัตกรรมเชิงนโยบาย (Policy Innovation) เป็นการคิดริเริ่มนโยบาย กฎหมายและกฎใหม่ๆ ให้ทันสมัยเหมาะสมและทันต่อสถานการณ์ รวมทั้งมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของกรุงเทพมหานครนวัตกรรมการบริการ (Service Innovation) การพัฒนาหรือปรับปรุงรูปแบบการให้บริการด้วยการนำแนวคิด องค์ความรู้ ประสบการณ์ หรือเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ เพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงรูปแบบการให้บริการใหม่ๆ ที่สอดคล้อง และทันต่อความต้องการของประชาชน/ผู้รับบริการนวัตกรรมการบริหาร/องค์กร (Administrative or Organizational Innovation) การพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนงานใหม่ (New Process) รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพการบริหารงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของหน่วยงาน หรือกระบวนการจัดโครงสร้างหน่วยงานรูปแบบใหม่ที่ส่งผลต่อระบบการทางานขององค์กรการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน หมายถึง การปรับปรุง แก้ไข และหรือเพิ่มความสามารถ หรือทักษะในการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้ผลการปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุณภาพ เพื่อให้เกิดความ พึงพอใจแก่ผู้ปฏิบัติงานและผู้รับบริการ

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

การประเมินการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน พิจารณาจากขั้นตอนการดำเนินงานทั้ง 5 ขั้นตอน

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

1. แบบฟอร์มแสดงความคิดเห็นในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (แบบฟอร์ม 1) 2. แบบสรุปผลการคัดเลือกแนวคิดเพื่อจัดทำโครงการนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (แบบฟอร์ม 2) 3. แบบฟอร์มโครงการในการพัฒนานวัตกรรมฯ (แบบฟอร์ม 3) 4. แบบฟอร์มนำเสนอโครงการในการพัฒนานวัตกรรมฯ (แบบฟอร์ม 4) 5. แบบสำรวจผลการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ (แบบฟอร์ม 5) 6. เอกสาร/หลักฐานต่างๆ ที่แสดงให้เห็นถึงระดับความสำเร็จของการดำเนินการพัฒนานวัตกรรม เช่น รายงานการประชุม รายงานสรุปผลการดำเนินการ ภาพถ่าย ฯลฯ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ
:๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์%
:๗.๕.๑.๑ มีระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์สำหรับให้บริการประชาชน และ/หรือ มีการเชื่อม

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง