รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

(1) ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการต้นแบบ HR SMART ระดับหน่วยงาน : 0402-0810

ค่าเป้าหมาย ระดับ : 5

ผลงานที่ทำได้ ระดับ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00
100
100 / 100
2
25.00
100
100 / 100
3
65.00
100
100 / 100
4
100.00
100
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ขั้นตอนที่ 1 จัดทำโครงการ/กิจกรรม และรายละเอียดกิจกรรม (ผู้อำนวยการสำนักการเจ้าหน้าที่อนุมัติโครงการ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563) ขั้นตอนที่ 2 จัดตั้งคณะทำงานดำเนินโครงการฯ(คำสั่งสำนักงานการเจ้าหน้าที่ ที่ 489/2563 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ขั้นตอนที่ 3 จัดประชุมคณะทำงานเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินโครงการ (ประชุมคณะทำงานดำเนินโครงการต้นแบบ HR SMART ระดับหน่วยงาน เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564) ขั้นตอนที่ 4 ดำเนินโครงการ ดังนี้ 1.กำหนดเกณฑ์การประเมินเพื่อคัดเลือกต้นแบบ HR SMART ระดับหน่วยงาน เพื่อจัดทำหนังสือประชาสัมพันธ์โครงการฯ ให้กลุ่มเป้าหมายทราบ(หนังสือสำนักงานการเจ้าหน้าที่ ที่ กท 0404/1143 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564) 2.อยู่ระหว่างปรับเปลี่ยนวิธีการัดกิจกรรมการให้ความรู้และการทดสอบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19)โดยจะเริ่มให้ความรู้และทดสอบตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 เป็นต้นไป ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำข้อมูลองค์ความรู้ด้านการบริหารงานบุคคลของกรุงเทพมหานครภายในหน่วยงานและจัดทำแบบทดสอบความรู้ด้านการบริหารงานบุคคล จำนวน 4 เรื่อง ได้แก่ 2.1 การเลื่อนเงินเดือน และเงินอื่น ๆ 2.2 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2.3 งานทะเบียนประวัติและการควบคุมเกษียณอายุราชการ 2.4 การจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ขั้นตอนที่ 3 จัดประชุมคณะทำงานเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินโครงการ (ประชุมคณะทำงานดำเนินโครงการต้นแบบ HR SMART ระดับหน่วยงาน เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564) ขั้นตอนที่ 4 ดำเนินโครงการ ดังนี้ 1.กำหนดเกณฑ์การประเมินเพื่อคัดเลือกต้นแบบ HR SMART ระดับหน่วยงาน เพื่อจัดทำหนังสือประชาสัมพันธ์โครงการฯ ให้กลุ่มเป้าหมายทราบ(หนังสือสำนักงานการเจ้าหน้าที่ ที่ กท 0404/1143 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564) 2.อยู่ระหว่างปรับเปลี่ยนวิธีการัดกิจกรรมการให้ความรู้และการทดสอบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19)โดยจะเริ่มให้ความรู้และทดสอบตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 เป็นต้นไป ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำข้อมูลองค์ความรู้ด้านการบริหารงานบุคคลของกรุงเทพมหานครภายในหน่วยงานและจัดทำแบบทดสอบความรู้ด้านการบริหารงานบุคคล จำนวน 4 เรื่อง ได้แก่ 2.1 การเลื่อนเงินเดือน และเงินอื่น ๆ 2.2 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2.3 งานทะเบียนประวัติและการควบคุมเกษียณอายุราชการ 2.4 การจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐและเวียนแจ้งเผยแพร่องค์ความรู้ดังกล่าวแก่หน่วยงานตามหนังสือที่ กท 0404/3633 ลงวันที่ 28 เมษายน 2564 อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำข้อมูลองค์ความรู้ด้านการบริหารงานบุคคลของกรุงเทะมหานครและจัดทำแบบทดสอบความรู้ด้านการบริหารงานบุคคล ครั้งที่2 จำนวน 4 เรื่อง ได้แก่ 1. สวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูล 2. การลาและการได้รับเงินเดือนระหว่างลา 3. การบริหารงานบุคคลกรุงเทพมหานคร 4. การประเมินบุคคล

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการจัดทำข้อมูลองค์ความรู้ด้านการบริหารงานบุคคลของกรุงเทพมหานครและจัดทำแบบทดสอบความรู้ด้านการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 2 จำนวน 4 เรื่อง ได้แก่ 1. สวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูล 2. การลาและการได้รับเงินเดือนระหว่างลา 3. การบริหารงานบุคลากรกรุงเทพมหานคร 4. การประเมินบุคคล และอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแบบทดสอบความรู้ด้านการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 2 ผ่านระบบออนไลน์ และจัดทำหนังสือเวียนแจ้งเผยแพร่องค์ความรู้ดังกล่าวแก่หน่วยงาน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

1. ต้นแบบ HR SMART ระดับหน่วยงาน หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลระดับหน่วยงานที่มีคุณลักษณะเป็นที่ปรึกษาภายในหน่วยงานได้อย่างมืออาชีพตามแบบ BMA Pro 21st และสมรรถนะหลักของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 2. คุณลักษณะเป็นที่ปรึกษาภายในหน่วยงานได้อย่างมืออาชีพตามแบบ BMA Pro 21st มีดังนี้ 2.1 ทำงานได้ (Be able to work) หมายถึง มีความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร สามารถปฏิบัติงานได้ ภายใต้การกำกับหรือระเบียบ แนวทางราชการกำหนด 2.2 ทำงานดี (Well - Performed) และมีผลงานโดดเด่น (Outstanding Performance) หมายถึง มีความรู้ความเข้าใจและทักษะด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร สามารถแก้ไขปัญหาที่ยุ่งยากได้ด้วยตนเอง 2.3 พัฒนาผู้อื่นได้ (Coaching Others) และพร้อมเป็นผู้นำ (Superior Leadership) หมายถึง มีความรู้ ความเข้าใจ เชี่ยวชาญในงาน สามารถถ่ายทอดหรือให้คำปรึกษาแนะนำ รับฟังความคิดเห็น และสอนผู้อื่นให้สามารถปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ 3. สมรรถนะหลักของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญ ในงานอาชีพ หมายถึง ความขวนขวาย สนใจใฝ่รู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ ความรู้ ความสามารถของตนในการปฏิบัติราชการ ด้วยการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องอีกทั้งยังรู้จักพัฒนาปรับปรุงประยุกต์ใช้ความรู้เชิงวิชาการและเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ากับ การปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 4. หน่วยงาน หมายถึง สำนัก สำนักงาน ก.ก. สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร และสำนักงานเขต 5. กลุ่มเป้าหมาย คือ ข้าราชการที่ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการ และลูกจ้างกรุงเทพมหานครระดับหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร 6. เกณฑ์การประเมิน ได้แก่ ประเมินผลจากการทำแบบทดสอบความรู้ความสามารถ และประเมินผลจากผู้บังคับบัญชาของผู้เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการฯ โดยสำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร จะคัดเลือกต้นแบบ HR SMART ระดับหน่วยงานจากลำดับคะแนนการประเมินและมอบเกียรติบัตรเพื่อยกย่องชมเชยให้แก่ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นต้นแบบ HR SMART ระดับหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร รองชนะเลิศอันดับ 1 และ 2 ตามลำดับ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานด้าน การบริหารงานบุคคลของกรุงเทพมหานคร และเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการปฏิบัติราชการในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

พิจารณาจากผลการดำเนินการที่กำหนดไว้ตามขั้นตอนการดำเนินการ เกณฑ์การคิดคะแนน ระดับ 1 ศึกษา ทบทวน และวางกรอบแนวทางในการกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกต้นแบบ HR SMART ระดับหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ระดับ 2 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและโครงการฯ ให้กลุ่มเป้าหมายทราบ ระดับ 3 มีกิจกรรมอบรมให้ความรู้ และประเมินผลผู้เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการฯ ระดับ 4 ผลการประเมินจากผู้บังคับบัญชาของผู้เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการฯ ได้นำความรู้ไปปฏิบัติงานในหน่วยงาน ระดับ 5 สรุปผลการประเมินผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นได้ต้นแบบ HR SMART พร้อมมอบเกียรติบัตรให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในระดับหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร รองชนะเลิศอันดับ 1 และ 2 และสรุปรายงานผลการดำเนินการให้ผู้บริหารทราบ

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

1. โครงการที่ได้รับอนุมัติ 2. รายงานการประชุมคณะทำงาน 3. สรุปแบบประเมินผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 4. การรายงานสรุปผลโครงการ/กิจกรรม

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
:๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
:๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง