รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

1. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครให้มีสมรรถนะพึงประสงค์ (BMAPro 21st Competency Model) : 0409-0946

ค่าเป้าหมาย ระดับ : 5

ผลงานที่ทำได้ ระดับ : 5

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 95

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
95
95 / 100
2
0.00
100
100 / 100
3
0.00
100
100 / 100
4
5.00
95
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างกำหนดกลุ่มเป้าหมาย และจัดทำแบบประเมินผลการฝึกอบรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการจัดเตรียมโครงการ กำหนดหลักสูตรหัวข้อวิชา และกลุ่มเป้าหมายกำหนดเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักและสำนักงานเขต ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ – ชำนาญการพิเศษ และประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน – อาวุโส อยู่ระหว่างการเวียนแจ้งให้หน่วยงานส่งรายชื่อข้าราชการเพื่อดำเนินการจัดทำคำสั่งผู้เข้ารับการฝึกอบรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างจัดเตรียมการฝึกอบรมรูปแบบออนไลน์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ผลสำเร็จระดับ 5 คะแนนที่ได้ 5 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามคำสั่งกรุงเทพมหานคร จำนวน 98 คน และมีผู้ผ่านการฝึกอบรม (มีระยะเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) จำนวน 95 คน ระดับความสำเร็จที่ 1 เข้ารับการฝึกอบรมมีการประเมินสมรรถนะพึงประสงค์ (BMAPro21st Competency Model) ก่อนการฝึกอบรม (Pre-test) จำนวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ระดับความสำเร็จที่ 2 มีการนำผลการประเมินสมรรถนะพึงประสงค์ (Pre-test) มาออกแบบกิจกรรมการพัฒนา โดยกำหนดเป็นจุดเน้นการพัฒนาในแต่ละทักษะ (ตามเอกสารหลักสูตรฯ ที่แนบ) ระดับความสำเร็จที่ 3 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามคำสั่งฯ ได้รับการพัฒนาตามหลักสูตรที่กำหนด โดยมีผลการประเมินสมรรถนะพึงประสงค์ (BMAPro21st Competency Model) ภายหลังการฝึกอบรม (Post-test) สูงกว่าก่อนการฝึกอบรม (Pre-test) จำนวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 96.939 ระดับความสำเร็จที่ 4 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีการถ่ายทอดความรู้ให้แก่เพื่อนร่วมงานหรือผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 94.737 ระดับความสำเร็จที่ 5 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีหลักฐานการประเมินและผลการประเมินการถ่ายทอดความรู้ จำนวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 94.737

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ความสำเร็จของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครให้มีความรู้ ทักษะและสมรรถนะพึงประสงค์ (BMAPro21st Competency Model) แบ่งความสำเร็จเป็น 5 ระดับ ดังนี้ ระดับที่ 1 : มีการประเมินสมรรถนะพึงประสงค์ (BMAPro21st Competency Model) ก่อนการฝึกอบรม (Pre-test) ระดับที่ 2 : มีการนำผลการประเมินสมรรถนะพึงประสงค์มาออกแบบกิจกรรมการพัฒนา ระดับที่ 3 : ดำเนินการพัฒนาตามหลักสูตรที่กำหนด โดยมีผลการประเมินสมรรถนะพึงประสงค์ (BMAPro21st Competency Model) ภายหลังการฝึกอบรม (Post-test) สูงกว่าก่อนการฝึกอบรม(Pre-test) ระดับที่ 4 : มีการถ่ายทอดความรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้แก่เพื่อนร่วมงานหรือผู้เกี่ยวข้อง ระดับที่ 5 : มีหลักฐานการประเมินและผลการประเมินการถ่ายทอดความรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม สมรรถนะพึงประสงค์ (BMAPro21st Competency Model) ในที่นี้ ประกอบด้วย - ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking, Doing and Problem - Solving) - ทักษะการสร้างสรรค์ (Creativity) - ทักษะการสื่อสาร (Communication) - ทักษะการร่วมมือ (Collaboration) และ - ทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

- ความสำเร็จระดับที่ 1 คิดผลการดำเนินงานเป็น ร้อยละ 20 (3 คะแนน) - ความสำเร็จระดับที่ 1+2 คิดผลการดำเนินงานเป็น ร้อยละ 40 (6 คะแนน) - ความสำเร็จระดับที่ 1+2+3 คิดผลการดำเนินงานเป็น ร้อยละ 60 (9 คะแนน) - ความสำเร็จระดับที่ 1+2+3+4 คิดผลการดำเนินงานเป็น ร้อยละ 80 (12 คะแนน) - ความสำเร็จระดับที่ 1+2+3+4+5 คิดผลการดำเนินงานเป็น ร้อยละ 100 (15 คะแนน)

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

1. สรุปผลประเมินสมรรถนะพึงประสงค์ฯ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมก่อนการฝึกอบรม (Pre-test) และหลังการฝึกอบรม (Post-test) 2. หลักสูตรการฝึกอบรมที่ออกแบบตามผลการประเมินสมรรถนะฯ 3. เอกสารการดำเนินการฝึกอบรมต่าง ๆ 4. หลักฐานการถ่ายทอดความรู้ 5. หลักฐานการประเมินและผลการถ่ายทอดความรู้

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
:๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
:๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง