รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

3. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครเพื่อเตรียมความพร้อมการเป็นผู้นำในการปฏิบัติภารกิจของเมืองในอนาคต : 0409-0948

ค่าเป้าหมาย ระดับ : 5

ผลงานที่ทำได้ ระดับ : 5

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 95

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
95
95 / 100
2
0.00
100
100 / 100
3
0.00
100
100 / 100
4
5.00
95
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

-ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้วตามหนังสือสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1907/167 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 และได้จัดสรรโควตาของแต่ละหน่วยงานตามกรอบอัตรากำลังเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการหลักสูตรนักบริหารกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ขณะนี้อยู่ระหว่างการทบทวนหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการหลักสูตรฯ -อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการออกแบบประเมินในกิจกรรมตามตัวชี้วัดเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร -อยู่ระหว่างจัดทำแบบประเมินสมรรถนะประจำผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- อยู่ระหว่างการเวียนรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมสังกัด กทม. โดยผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมจะต้องสมัครทางออนไลน์ภายในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ และกรอกแบบประเมินสมรรถนะประจำผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ก่อนการฝึกอบรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างการดำเนินการฝึกอบรมภาควิชาการ ระหว่างวันที่ ๑๑ มิถุนายน - ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ กลุ่มเป้าหมายจำนวน ๔๗ คน (กทม. ๔๐ คน ต่างสังกัด ๗ คน)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและบุคลากรให้สอดคล้องกับการพัฒนาเมืองที่เป็นนโยบายและเป็นกระแสหลักของโลกเพื่อการบริหารจัดการเมืองที่ได้มาตรฐานสากล ดังนี้ ระดับที่ 1 มีการประเมินประเด็นการพัฒนาตามสมรรถนะประจำผู้บริหารกรุงเทพมหานครก่อนการฝึกอบรม (Pre-test) ระดับที่ 2 มีการนำผลการประเมินก่อนการฝึกอบรม (Pre-test) ออกแบบกิจกรรมการพัฒนาหลักสูตร ระดับที่ 3 ดำเนินการพัฒนาตามหลักสูตรที่กำหนด ด้วยวิธีออนไลน์ โดยมีการประเมินผลหลังการฝึกอบรม (Post-test) สูงกว่าก่อนการฝึกอบรม (Pre-test) ระดับที่ 4 มีการบูรณาการเรียนรู้ โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถจัดทำผลงานกลุ่มและผลงานรุ่น ระดับที่ 5 นำเสนอผลงานรุ่น หัวข้อ "กรุงเทพฯ ปฐมบทการท่องเที่ยวอัจฉริยะวิถีใหม่" ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว) และกำหนดเป็นแผนปฏิบัติงานของหน่วยงานเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ จำนวน 1 ผลงาน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

นิยาม ระดับความสำเร็จของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครเพื่อเตรียมความพร้อมการเป็นผู้นำในการปฏิบัติภารกิจของเมืองในอนาคตแบ่งความสำเร็จเป็น 5 ระดับดังนี้ ระดับที่ 1. มีการประเมินประเด็นการพัฒนาตามสมรรถนะประจำผู้บริหารกรุงเทพมหานครก่อนการฝึกอบรม (Pre-test) ระดับที่ 2. มีการนำผลการประเมินก่อนการฝึกอบรม(Pre-test)ออกแบบกิจกรรมการพัฒนาตามหลักสูตร ระดับที่ 3. ดำเนินการพัฒนาตามหลักสูตรที่กำหนด โดยมีการประเมินผล หลังการฝึกอบรม (Post-test) ดีขึ้น/สูงกว่าก่อนการเข้ารับการฝึกอบรม (Pre-test) ระดับที่ 4. มีการบูรณาการการเรียนรู้ โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถจัดทำผลงานกลุ่ม/ผลงานรุ่นได้ ระดับที่ 5. นำเสนอผลงานกลุ่ม/ผลงานรุ่นให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกำหนดเป็นแผนปฏิบัติงานของหน่วยงาน/ส่วนราชการเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ อย่างน้อย รุ่นละ 1 ผลงาน

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ค่าเป้าหมายระดับ 5 วิธีการคำนวณ - ความสำเร็จระดับที่ 1 คิดผลการดำเนินงานเป็น ร้อยละ 20 (4คะแนน) - ความสำเร็จระดับที่ 1+2 คิดผลการดำเนินงานเป็น ร้อยละ 40 (8คะแนน) - ความสำเร็จระดับที่ 1+2+3 คิดผลการดำเนินงานเป็น ร้อยละ 60 (12 คะแนน) - ความสำเร็จระดับที่ 1+2+3+4คิดผลการดำเนินงานเป็น ร้อยละ 80 (16คะแนน) - ความสำเร็จระดับที่ 1+2+3+4+5คิดผลการดำเนินงานเป็น ร้อยละ 100 (20คะแนน)

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

หลักฐาน - สรุปผลประเมินผู้เข้ารับการฝึกอบรมก่อนการฝึกอบรม(Pretest) และหลังการฝึกอบรม(Post-test) - หลักสูตรการฝึกอบรม - เอกสารการดำเนินการฝึกอบรมต่าง ๆ - ผลงานกลุ่ม/รุ่น - เอกสารที่แสดงให้เห็นว่า (1) มีการนำเสนอผลงานให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ (2) กำหนดเป็นแผนปฏิบัติงานของหน่วยงานเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
:๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
:๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง