รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

๑. ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาสมรรถนะตามเส้นทางการพัฒนาตามสายอาชีพ (Training Road Map : TRM) : 0409-0951

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 70

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 95

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
95
95 / 100
2
0.00
100
100 / 100
3
0.00
100
100 / 100
4
0.00
95
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างขั้นตอนกำหนดหลักสูตร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างการกำหนดวิทยากร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างชะลอการดำเนินงานเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ยกเลิกการดำเนินการหลักสูตรการพัฒนาตามเส้นทางการพัฒนาตามสายอาชีพ (Training Road Map : TRM) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รายละเอียดตามหนังสือที่ กท 0401/2159 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เรื่อง การดำเนินการฝึกอบรม สัมมนา ประจำปี พ.ศ. 2564

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

นิยามความสำเร็จของการพัฒนาสมรรถนะตามเส้นทางการพัฒนาตามสายอาชีพหมายถึง การพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครตามแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของสายงานต่างๆ ที่กำหนดไว้ตามเส้นทางการพัฒนาตามสายอาชีพ

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนแบบประเมินการนำความรู้ไปปรับใช้ที่มีผลการประเมินในระดับมากขึ้นไป x ๑๐๐ /( จำนวนแบบประเมินฯ ที่ตอบกลับทั้งหมด)

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

การเก็บข้อมูล ๑. แบบประเมินการนำความรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน โดยผู้ผ่านการฝึกอบรม และผู้บังคับบัญชาของผู้ผ่านการฝึกอบรม ๒. รายงานการติดตามผลการนำความรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
:๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
:๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง