รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

๒. ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร(70 : 20 : 10) : 0409-0952

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 70

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 95

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
95
95 / 100
2
0.00
100
100 / 100
3
0.00
100
100 / 100
4
100.00
95
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

หลักสูตรพัฒนาทักษะการใช้ภาษาในการปฏิบัติงาน อยู่ระหว่างขั้นตอนหาข้อมูลเพื่อจัดทำหลักสูตร หลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาภาวะผู้นำ : นำตนเอง (Self Leading) อยู่ระหว่างขั้นตอนการหาข้อมูลเพื่อจัดทำหลักสูตร หลักสูตรการฝึกอบรมปฐมนิเทศข้าราชการกรุงเทพมหานคร พิธีเปิดการฝึกอบรม (พร้อมกันทุกรุ่น) ในวันที่ 4 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ เขตราชเทวี และอยู่ระหว่างดำเนินการฝึกอบรม รุ่นที่ 1- รุ่นที่ 4 หลักสูตรการพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากรกรุงเทพมหานคร อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติเงินประจำงวด หลักสูตรการฝึกอบรมปฐมนิเทศบุคลากรกรุงเทพมหานคร ดำเนินการจัดการฝึกอบรม พิธีเปิดรุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ในวันที่ 1 ธันวาคม 2563 แล้วเสร็จ ดำเนินการฝึกอบรมรุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 2 - 4 ธันวาคม 2563 แล้วเสร็จ มีผู้ผ่านการฝึกอบรม จำนวน 99 คน เบิกจ่ายแล้วเสร็จ ใช้งบประมาณ จำนวน 367,715.- บาท ดำเนินการฝึกอบรมรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2563 แล้วเสร็จ มีผู้ผ่านการฝึกอบรม จำนวน 99 คน เบิกจ่ายแล้วเสร็จ ใช้งบประมาณ จำนวน 226,390.- บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

หลักสูตรพัฒนาทักษะการใช้ภาษาในการปฏิบัติงาน (โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ของกรุงเทพมหานครให้มีสมรรถนะพึงประสงค์) อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาข้อมูลเพื่อกำหนดกรอบหลักสูตร หลักสูตรการฝึกอบรมปฐมนิเทศข้าราชการกรุงเทพมหานคร ดำเนินการ รุ่นที่ 1 เสร็จสิ้นครบทุกกิจกรรมแล้ว อยู่ระหว่างรายงานผลโครงการ รุ่นที่ 2 – 4 ดำเนินการครบทุกกิจกรรมแล้ว โดยมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ดังนี้ • กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกลุ่ม (Group Learning) จากเดิมเป็นแบบไป – กลับ 3 วันทำการ เปลี่ยนแปลงเป็นเรียนรู้แบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม ZOOM • การฝึกอบรมให้ความรู้ในการปฏิบัติงาน จากเดิมเป็นแบบไป – กลับ 1 วันทำการ เปลี่ยนแปลงเป็นเรียนรู้ผ่านระบบ E – learning หลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาภาวะผู้นำ : นำตนเอง (Self Leading) อยู่ระหว่างขั้นตอนการหาข้อมูลเพื่อจัดทำหลักสูตร หลักสูตรพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากรกรุงเทพมหานคร : ชะลอการฝึกอบรมเนื่องจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 หลักสูตรปฐมนิเทศบุคลากรกรุงเทพมหานคร : อยู่ระหว่างการเตรียมการฝึกอบรมในรุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 4

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

หลักสูตรพัฒนาทักษะการใช้ภาษาในการปฏิบัติงาน (โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ของกรุงเทพมหานครให้มีสมรรถนะพึงประสงค์) ชะลอการดำเนินงานเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid 19 หลักสูตรปฐมนิเทศบุคลากรกรุงเทพมหานคร : - ดำเนินการ รุ่นที่ 3 เรียบร้อยแล้ว สำหรับ ในรุ่นที่ 4 ดำเนินการพิธีเปิดเรียบร้อยแล้ว สำหรับภาควิชาการ จำนวน 3 วัน ชะลอการดำเนินงาน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID - 19ชะลอการดำเนินงาน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรค COVID - 19 หลักสูตรพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากรกรุงเทพมหานคร : - ชะลอการดำเนินงาน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรค COVID - 19 หลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการกรุงเทพมหานคร - อยู่อยู่ระหว่างจัดทำคำสั่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมรุ่นที่ 6-13 หลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาภาวะผู้นำ : นำตนเอง (Self Leading) - ชะลอการดำเนินงาน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรค COVID - 19

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

หลักสูตรพัฒนาทักษะการใช้ภาษาในการปฏิบัติงาน (โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ของกรุงเทพมหานครให้มีสมรรถนะพึงประสงค์) : - -ยกเลิกการดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตามหนังสือที่ กท 0401/2159 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 หลักสูตรปฐมนิเทศบุคลากรกรุงเทพมหานคร : - ดำเนินการ รุ่นที่ 3 แล้วเสร็จ สำหรับในรุ่นที่ 4 ดำเนินการพิธีเปิดเรียบร้อยแล้ว ยกเลิกการดำเนินการฝึกอบรมแบบไปกลับในรุ่นที่ 4 รายละเอียดตามหนังสือ ที่ กท 0401/647 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 หลักสูตรพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากรกรุงเทพมหานคร :- ยกเลิกการดำเนินการ รายละเอียดตามหนังสือ ที่ กท 0401/647 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 หลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการกรุงเทพมหานคร: - หลักสูตรการฝึกอบรมปฐมนิเทศข้าราชการกรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 1 – 13 พิธีเปิดการฝึกอบรมฯ - รุ่นที่ 1 – 4 วันที่ 4 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมเดอะ สุโกศล เขตราชเทวี - รุ่นที่ 5 วันที่ 30 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมตวันนา เขตบางรัก - รุ่นที่ 6 – 9 วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 รูปแบบออนลน์ผ่านโปรแกรม Zoom - รุ่นที่ 10 – 13 วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 รูปแบบออนลน์ผ่านโปรแกรม Zoom การฝึกอบรมในความรู้ในการปฏิบัติงาน - รุ่นที่ 1 วันที่ 22 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมเอส ดี อเวนิว เขตบางพลัด - รุ่นที่ 2 – 4 ในรูปแบบ e-Learning - รุ่นที่ 5 วันที่ 31 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมตวันนา เขตบางรัก - รุ่นที่ 6 วันที่ 14, 27, 29 – 30 กรกฎาคม 2564 รูปแบบออนไลน์ - รุ่นที่ 7 – 13 ในรูปแบบ e-Learning กิจกรรมพัฒนาจิตและสาธารณประโยชน์ รุ่นที่ 1 วันที่ 7 ธันวาคม 2563 ณ วัดมหาธาตุยุวราชังสฤษฎ์ราชวรมหาวิหาร รุ่นที่ 2 วันที่ 8 ธันวาคม 2563 ณ วัดมหาธาตุยุวราชังสฤษฎ์ราชวรมหาวิหาร รุ่นที่ 3 วันที่ 9 ธันวาคม 2563 ณ วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร รุ่นที่ 4 วันที่ 15 ธันวาคม 2563 ณ วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร รุ่นที่ 5 วันที่ ณ วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร รุ่นที่ 6 – 13 ในรูปแบบ e-Learning กิจกรรมดูงาน รุ่นที่ 1 วันที่ 16 ธันวาคม 2563 ณ สำนักงานเขตตลิ่งชัน รุ่นที่ 2 วันที่ 17 ธันวาคม 2563 ณ สำนักงานเขตตลิ่งชัน รุ่นที่ 3 วันที่ 18 ธันวาคม 2563 ณ สำนักงานเขตบางกอกน้อย รุ่นที่ 4 วันที่ 21 ธันวาคม 2563 ณ สำนักงานเขตบางกอกน้อย รุ่นที่ 5 วันที่ 2 เมษายน 2564 ณ สำนักงานเขตพระนคร รุ่นที่ 6 – 13 ในรูปแบบ e-Learning กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวกการกลุ่ม รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 23 – 25 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมเอส ดี อเวนิว เขตบางพลัด รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 10 – 12, 15 กุมภาพันธ์ 2564 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 16 - 18 กุมภาพันธ์ 2564 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 22 – 24 กุมภาพันธ์ 2564 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 7 – 9 เมษายน 2564 ณ โรงแรมตวันนา เขตบางรัก รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 15 – 16, 19 กรกฎาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 21 – 23 กรกฎาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom รุ่นที่ 8 ระหว่างวันที่ 29 – 30 กรกฎาคม และวันที่ 2 สิงหาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom รุ่นที่ 9 ระหว่างวันที่ 4 - 6 สิงหาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom รุ่นที่ 10 ระหว่างวันที่ 9 - 11 สิงหาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom รุ่นที่ 11 ระหว่างวันที่ 13, 16 - 17 สิงหาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom รุ่นที่ 12 ระหว่างวันที่ 18 - 20 สิงหาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom รุ่นที่ 13 ระหว่างวันที่ 23 - 25 สิงหาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom ดำเนินการฝึกอบรมแล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้แล้ว รายละเอียด ดังนี้ รุ่นที่ 1 รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามคำสั่ง 100 คน เข้ารับการฝึกอบรม 94 คน ผ่านการฝึกอบรม 94 คน รุ่นที่ 2 รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามคำสั่ง 100 คน เข้ารับการฝึกอบรม 97 คน ผ่านการฝึกอบรม 97 คน รุ่นที่ 3 รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามคำสั่ง 114 คน เข้ารับการฝึกอบรม 110 คน ผ่านการฝึกอบรม 110 คน รุ่นที่ 4 รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามคำสั่ง 115 คน เข้ารับการฝึกอบรม 108 คน ผ่านการฝึกอบรม 108 คน รุ่นที่ 5 รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามคำสั่ง 90 คน เข้ารับการฝึกอบรม 90 คน ผ่านการฝึกอบรม 90 คน รุ่นที่ 6 รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามคำสั่ง 100 คน เข้ารับการฝึกอบรม 97 คน ผ่านการฝึกอบรม 97 คน รุ่นที่ 7 รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามคำสั่ง 100 คน เข้ารับการฝึกอบรม 94 คน ผ่านการฝึกอบรม 94 คน รุ่นที่ 8 รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามคำสั่ง 100 คน เข้ารับการฝึกอบรม 95 คน ผ่านการฝึกอบรม 95 คน รุ่นที่ 9 รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามคำสั่ง 100 คน เข้ารับการฝึกอบรม 95 คน ผ่านการฝึกอบรม 95 คน รุ่นที่ 10 รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามคำสั่ง 102 คน เข้ารับการฝึกอบรม 98 คน ผ่านการฝึกอบรม 98 คน รุ่นที่ 11 รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามคำสั่ง 109 คน เข้ารับการฝึกอบรม 105 คน ผ่านการฝึกอบรม 105คน รุ่นที่ 12 รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามคำสั่ง 109 คน เข้ารับการฝึกอบรม 106 คน ผ่านการฝึกอบรม 106 คน รุ่นที่ 13 รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามคำสั่ง 109 คน เข้ารับการฝึกอบรม 107 คน ผ่านการฝึกอบรม 107คน รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามคำสั่งทั้งสิ้น 1,348 คน เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 1,296 คน ผ่านการฝึกอบรม จำนวน 1,296 คน และได้รับอนุมัติงบประมาณ จำนวน 11,194,400 บาท ใช้ไป 1,733,810 บาท - ผลผลิต (Output) ร้อยละของข้าราชการกรุงเทพมหานครบรรจุใหม่ได้รับการพัฒนา = จำนวนของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญบรรจุใหม่ที่ได้รับการพัฒนา x 100 / จำนวนข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญบรรจุใหม่ คำนวณได้ ดังนี้ (1,296 x 100 / 1,348) = 96.14 คิดเป็นร้อยละ 96.14 - ผลลัพธ์ (Outcome) ร้อยละของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญที่เข้ารับการฝึกอบรมตลอดหลักสูตรและมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด = จำนวนข้าราชการบรรจุใหม่ที่สอบผ่านเกณฑ์ที่หลักสูตรกำหนด x 100 / จำนวนข้าราชการบรรจุใหม่ที่เข้ารับการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร คำนวณได้ ดังนี้ (1,296 x 100 / 1,296) = 100 คิดเป็นร้อยละ 100 หลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาภาวะผู้นำ : นำตนเอง (Self Leading) :- ยกเลิกการดำเนินการ รายละเอียดตามหนังสือ ที่ กท 0401/647 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2564

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

นิยามความสำเร็จของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร หมายถึง การพัฒนาข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานครในรูปแบบการเรียนรู้ที่เป็นการฝึกอบรมสัมมนาอย่างเป็นทางการใน Class room และฝึกปฏิบัติที่สถาบันฯ เป็นผู้จัดดำเนินการ เพื่อให้ข้าราชการมีความรู้ ทักษะ ตามความจำเป็นที่ต้องใช้สำหรับการปฏิบัติงาน หรือเป็นไปตามหลักเกณฑ์กำหนด

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ค่าเป้าหมายร้อยละ ๗๐ วิธีการคำนวณรวมเฉลี่ย (ผลสำเร็จรวมของทุกหลักสูตร x ๑๐๐/ค่าเป้าหมายรวมทุกหลักสูตร)

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

การเก็บข้อมูล การเก็บข้อมูลจากผู้ผ่านการพัฒนาตามโครงการที่ตอบสนองตัวชี้วัด ดังนี้ ๑. หลักสูตรการพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงาน ของบุคลากรกรุงเทพมหานคร ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๗๐ วิธีการคำนวณ ๒. หลักสูตรการฝึกอบรมปฐมนิเทศข้าราชการกรุงเทพมหานคร เกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ดังนี้ ด้านระยะเวลา เข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ของระยะเวลาการฝึกอบรมในหลักสูตร ด้านผลคะแนนการสอบ (๑.) ผลคะแนนการสอบหลังการเรียนรู้มากกว่าก่อนการเรียนรู้ (๒.) ผลคะแนนการสอบหลังการเรียนรู้มากกว่าร้อยละ ๖๐ ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐ วิธีการคำนวณ ๓. หลักสูตรการฝึกอบรมปฐมนิเทศบุคลากรกรุงเทพมหานคร ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๗๐ วิธีการคำนวณ ๔.หลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาภาวะผู้นำ : นำตนเอง(Self Leading) ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๗๐ วิธีการคำนวณ ๕. หลักสูตรพัฒนาทักษะการใช้ภาษาในการปฏิบัติงาน การเก็บข้อมูล จัดเก็บข้อมูลจากคะแนนทดสอบหลังการฝึกอบรมและคะแนนฝึกปฏิบัติระหว่างการฝึกอบรม ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๗๐ วิธีการคำนวณ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
:๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
:๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง