รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

๗. ร้อยละความสำเร็จของการส่งเสริมการสร้างความก้าวหน้าในสายงานของบุคลากร : 0409-0957

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 95

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
95
95 / 100
2
0.00
100
100 / 100
3
0.00
100
100 / 100
4
100.00
95
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดที่ 1 แล้ว - หลักสูตรเทคนิคทางการบริหาร อยู่ระหว่างการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการฝึกอบรม - หลักสูตรการบริหารงานเขต อยู่ระหว่างศึกษาข้อมูลและจัดเตรียมหลักสูตร - หลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพงานสนับสนุนการบริหารหน่วยงาน อยู่ระหว่างศึกษาข้อมูลและจัดเตรียมหลักสูตร - หลักสูตรนักบริหารมหานครระดับต้นรุ่นที่ 38 และรุ่นที่ 39 อยู่ระหว่างขออนุมติดำเนินการ ขออนุมัติเงินยืม และจัดทำคำสั่งผู้เข้ารับการฝึกอบรม/เจ้าหน้าที่

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- หลักสูตรเทคนิคทางการบริหาร อยู่ระหว่างการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการฝึกอบรม และจัดทำคำสั่งผู้เข้ารับการฝึกอบรม รุ่นที่ ๑ และ ๒ - หลักสูตรการบริหารงานเขต อยู่ระหว่างศึกษาข้อมูลและจัดเตรียมหลักสูตร - หลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพงานสนับสนุนการบริหารหน่วยงาน อยู่ระหว่างศึกษาข้อมูลและจัดเตรียมหลักสูตร - หลักสูตรนักบริหารมหานครระดับต้นรุ่นที่ 38 และรุ่นที่ 39 เปิดการฝึกอบรมแล้ว รุ่นที่ ๓๘ อยู่ระหว่างการฝึกอบรมภาควิชาการ ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ เขตวัฒนา ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๖๔ คน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- หลักสูตรเทคนิคทางการบริหาร อยู่ระหว่างการแจ้งเวียนให้ผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมยืนยันการเข้ารับการฝึกอบรมฯ - หลักสูตรการบริหารงานเขต อยู่ระหว่างศึกษาข้อมูลและจัดเตรียมหลักสูตร - หลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพงานสนับสนุนการบริหารหน่วยงาน อยู่ระหว่างศึกษาข้อมูลและจัดเตรียมหลักสูตร - หลักสูตรนักบริหารมหานครระดับต้นรุ่นที่ 38 และรุ่นที่ 39 อยู่ระหว่างการฝึกอบรมภาควิชาการ แบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Microsoft Teams

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- หลักสูตรการบริหารงานเขต และหลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพงานสนับสนุนการบริหารหน่วยงาน ยกเลิกการดำเนินการโครงการ รายละเอียดตามหนังสือที่ กท 0401/647 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เรื่องการดำเนินการฝึกอบรม สัมมนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - หลักสูตรเทคนิคทางการบริหาร ดำเนินการแล้วเสร็จ ตัวชี้วัดผลผลิต (Output) ผู้เข้ารับการต้องมีระยะเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ ของระยะเวลาการฝึกอบรม และเข้าร่วมกิจกรรมทุกกิจรรมตามที่หลักสูตรกำหนด ผลที่ได้ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การฝึกอบรมตามที่หลักสูตรกำหนด ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome) ร้อยละ ๗๐ ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ดีขึ้นในระดับมากขึ้นไป วิธีการคำนวณ จำนวนแบบประเมินการนำความรู้ไปปรับใช้ที่มีผลการประเมินในระดับมากขึ้นไป x 100 จำนวนแบบประเมินที่ตอบกลับทั้งหมด ผลที่ได้ อยู่ระหว่างทอดแบบประเมินการติดตามผลการนำความรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ดีขึ้นในระดับปานกลางขึ้นไป - หลักสูตรนักบริหารมหานครระดับต้นรุ่นที่ 38 และรุ่นที่ 39 ดำเนินการแล้วเสร็จ ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80 1. จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีผลการประเมินรายบุคคลไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 x 100 จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด ความสำเร็จที่ได้ 130 คน x 100 = ร้อยละ 100 130 คน 2. จำนวนแนวทางการพัฒนากรุงเทพมหานคร x 100 จำนวนรุ่นในการฝึกอบรมทั้งหมด ความสำเร็จที่ได้ 2 แนวทาง x 100 = ร้อยละ 100 2 รุ่น ผลสำเร็จตามค่าเป้าหมายเฉลี่ย = ผลสำเร็จของ 1 + 2 2 ค่าเป้าหมายร้อยละ 80 ความสำเร็จที่ได้ ร้อยละ 100

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

นิยามความสำเร็จของการเสริมสร้างพัฒนาทักษะด้านการบริหาร หมายถึง ความสำเร็จในการดำเนินการพัฒนาข้าราชการระดับอำนวยการสูง ระดับอำนวยการต้น ระดับชำนาญการพิเศษ ระดับชำนาญการและระดับชำนาญงาน ให้มีความรู้ ทักษะด้านต่าง ๆ เช่น ภาวะผู้นำ ให้มีความสามารถทางการบริหารจัดการงานราชการ ความสามารถในการปฏิบัติงาน สามารถบูรณาการความรู้และแนวคิดเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ผลสำเร็จตามค่าเป้าหมายเฉลี่ย =(ผลสำเร็จของ ๑ + ๒)/๒

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

๑. หลักสูตรเทคนิคทางการบริหาร การเก็บข้อมูล ๑.แบบประเมินติดตามผลการนำความรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานโดยผู้ผ่านการฝึกอบรมและผู้บังคับบัญชาของผู้ผ่านการฝึกอบรม ๒. รายงานการติดตามผลการนำความรู้ไปปรับใข้ในการปฏิบัติงานต่อผู้บริหารกรุงเทพมหานคร วิธีการคำนวณ = (จำนวนแบบประเมินการนำความรู้ไปปรับใช้ที่มีผลการประเมินในระดับมากขึ้นไป x ๑๐๐)/จำนวนแบบประเมินที่ตอบกลับทั้งหมด ๒. หลักสูตรการบริหารงานเขต การเก็บข้อมูล - ใบลงเวลาผู้เข้ารับการฝึกอบรม - แนวทางการพัฒนางาน ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๘๐ วิธีการคำนวณ ๑. ร้อยละความสำเร็จฯ = (จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีผลการประเมินรายบุคคลไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐x ๑๐๐)/จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด ๒. ร้อยละความสำเร็จฯ =(จำนวนแนวทางการพัฒนากรุงเทพมหานคร x ๑๐๐)/จำนวนรุ่นในการฝึกอบรมทั้งหมด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
:๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
:๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง