รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

๘. ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาบุคลากรผู้มีศักยภาพสูง (Talent Development) : 0409-0958

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 70

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 95

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
95
95 / 100
2
0.00
100
100 / 100
3
0.00
100
100 / 100
4
0.00
95
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาข้อมูลเพื่อจัดเตรียมโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาข้อมูลเพื่อจัดเตรียมโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ชะลอการดำเนินงานเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid 19 -ยกเลิกการดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตามหนังสือที่ กท 0401/2159 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ยกเลิกการดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตามหนังสือที่ กท 0401/2159 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2564

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

นิยามความสำเร็จในการพัฒนาบุคลากรผู้มีศักยภาพสูง หมายถึง การเตรียมความพร้อมให้กับข้าราชการกรุงเทพมหานคร มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด ความหมาย ความสำคัญ และแนวทางการพัฒนาผู้มีศักยภาพสูงให้สามารถนำแนวทางการใช้ศักยภาพของTalent ในองค์กรไปเป็นเครื่องมือหรือแนวทางในการขับเคลือนการทำงานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และเหมาะสมกับภารกิจของกรุงเทพมหานคร

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

วิธีการคำนวณ = (จำนวนผู้เข้ารับการอบรมที่ผ่านเกณฑ์การฝึกอบรมสามารถนำแนวทางการใช้ศักยภาพของTalentในองค์กรไปเพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติงานได้ในระดับมากขึ้นไป x ๑๐๐)/ จำนวนผู้เข้ารับการอบรมที่ผ่านเกณฑ์การอบรมทั้งหมด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

การเก็บข้อมูล เก็บข้อมูลจากแบบประเมินผลของผู้ผ่านการฝึกอบรมเกี่ยวกับการนำแนวทางการใช้ศักยภาพของTalent ในองค์กรไปเป็นเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
:๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
:๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง