รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

๙. ร้อยละความสำเร็จของการส่งเสริมการจัดทำแผนบริหารความรู้ในรูปแบบดิจิทัล : 0409-0959

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 95

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
95
95 / 100
2
0.00
100
100 / 100
3
0.00
100
100 / 100
4
100.00
95
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อดำเนินการจัดทำโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรและแนวทางการดำเนินการเพื่อให้เกิดความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- กำหนดการฝึกอบรมรูปแบบออนไลน์ระหว่างวันที่ 12 – 13 และ 16 กรกฎาคม 2564 - ดำเนินการประสานวิทยากรเรื่องรายละเอียดหลักสูตร - อยู่ระหว่างดำเนินการอนุมัติหลักสูตร และจัดทำคำสั่งเจ้าหน้าที่ - แจ้งเวียนหนังสือสถาบันฯ ที่ กท 0401/1490 ลว. 9 มิ.ย. 64 เรื่องการฝึกอบรมหลักสูตรการส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ทั้งนี้ อยู่ระหว่างรวบรวมรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อจัดทำคำสั่งเข้ารับการฝึกอบรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการหลักสูตรฯ แล้วเสร็จ โดยมีผลการดำเนินการดังนี้ 1. ผลผลิต (Output) คือ ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีระยะเวลาเข้ารับ การฝึกอบรมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ผลที่ได้ ร้อยละ 100 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ผ่านเกณฑ์การฝึกอบรมตามที่หลักสูตรกำหนด 2. ผลลัพธ์ (Outcome) คือ รายงานสรุปแนวทางการนำนวัตกรรมการเรียนรู้มาใช้ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล จำนวน ๑ ฉบับ ผลที่ได้ รายงานสรุปแนวทางการนำนวัตกรรมการเรียนรู้มาใช้ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล จำนวน ๑ ฉบับ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

นิยามความสำเร็จของการส่งเสริมการจัดทำแผน บริหารความรู้ในรูปแบบดิจิทัล หมายถึง แผนการส่งเสริมการเรียนรู้ในระบบออนไลน์ ที่ประกอบด้วยหัวข้อความรู้ตามเส้นทางการพัฒนาตามสายอาชีพของสายงาน/กลุ่มงานต่าง ๆ พร้อมทั้งรูปแบบการเรียนรู้ โดยตัวแทนกลุ่มงาน / สายงานที่กำหนดเป็นกลุ่มเป้าหมายได้แสดงความคิดเห็นเพื่อให้สถาบันฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปพัฒนาเป็นหลักสูตรออนไลน์ต่อไป

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

รายงานแผนบริหารความรู้แบบดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการพัฒนารายบุคคลตามเส้นทางการพัฒนาตามสายอาชีพ

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

การเก็บข้อมูล รวบรวมข้อมูลแนวทางการจัดทำแผนบริหารความรู้ในรูปแบบดิจิทัล (Learning Management System) ที่ได้จากการแสดงความคิดเห็นของตัวแทนกลุ่มงาน / สายงานที่กำหนดเป็นกลุ่มเป้าหมาย

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
:๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
:๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง