รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

๑๑. ร้อยละความสำเร็จของการส่งเสริมการใช้เครื่องมือทางการบริหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน : 0409-0961

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 99.24

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 95

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
95
95 / 100
2
0.00
100
100 / 100
3
0.00
100
100 / 100
4
99.24
95
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างศึกษาข้อมูลเพื่อจัดทำหลักสูตร - วางแผนการดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างการเขียนโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติหลักสูตร - ออกแบบหลักสูตร - คัดเลือกวิทยากร - ปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างการปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรม - ประสานวิทยากร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

อยู่ระหว่างขั้นตอนการประสานขอรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม - จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการ - ดำเนินการฝึกอบรมผ่านทางระบบออนไลน์ - จัดทำเอกสารเบิกจ่ายเงิน - รายงานการประเมิืนผลการฝึกอบรม ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดในระดับผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) ดังนี้ 1. ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (Output) ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีระยะเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 กำหนดค่าเป้าหมายร้อยละ 80 มีผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 99.24 2. ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (Outcome) 2.1 ร้อยละความสำเร็จของข้าราชการที่ผ่านการพัฒนาสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ในระดับมากขึ้นไป กำหนดค่าเป้าหมายร้อยละ 70 มีผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 87.69 2.2 ร้อยละของจำนวนข้าราชการที่ผ่านการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในระดับมากขึ้นไปเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือทางการบริหารในการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน กำหนดค่าเป้าหมายร้อยละ 80 มีผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 82.31

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

นิยามความสำเร็จของการส่งเสริมการใช้เครื่องมือทางการบริหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน หมายถึง ข้าราชการผู้เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรการเสริมสร้างประสิทธิภาพการใช้เครื่องมือในการพัฒนางาน มีความรู้ความเข้าใจในระดับ “มาก” ขึ้นไป เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือทางการบริหารในการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

วิธีการคำนวณ = (จำนวนผู้ร่วมอบรมที่ตอบแบบประเมินความรู้ความเข้าฯ ตั้งแต่ระดับ “มาก” ขึ้นไป x 100)/จำนวนผู้ร่วมอบรมที่ตอบแบบประเมิน

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

การเก็บข้อมูลเก็บข้อมูลจากแบบประเมินผลความรู้ความเข้าใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรดังกล่าว ค่าเป้าหมายร้อยละ 80

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
:๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
:๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง