รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

๑๒. ร้อยละความสำเร็จของการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาองค์กร (Innovation Organization) : 0409-0962

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 95

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
95
95 / 100
2
0.00
100
100 / 100
3
0.00
100
100 / 100
4
100.00
95
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.) หลักสูตรการวิจัยและพัฒนาคุณภาพงาน อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาข้อมูลเพื่อดำเนินโครงการ 2.) หลักสูตรกระบวนการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ(โครงการเสริมสร้างการพัฒนางานและวัฒนธรรมองค์กร) อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อดำเนินการจัดการโครงการ 3.) กิจกรรมส่งเสริมการศึกษาวิจัยแนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทมหานคร อยู่ระหว่างรวบรวมงานวิจัยด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.) หลักสูตรการวิจัยและพัฒนาคุณภาพงาน อยู่ระหว่างดำเนินขออนุมัติจัดทำคำสั่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมและคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน 2.) หลักสูตรกระบวนการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ(โครงการเสริมสร้างการพัฒนางานและวัฒนธรรมองค์กร) อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง และแก้ไขหลักสูตร เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 3.) กิจกรรมส่งเสริมการศึกษาวิจัยแนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทมหานคร อยู่ระหว่างรวบรวมงานวิจัยด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1) หลักสูตรการวิจัยและพัฒนาคุณภาพงาน ชะลอการดำเนินงานเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid 19 -ยกเลิกการดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตามหนังสือที่ กท 0401/2159 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 2.) หลักสูตรกระบวนการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ (โครงการเสริมสร้างการพัฒนางานและวัฒนธรรมองค์กร) - กำหนดการฝึกอบรมรูปแบบออนไลน์ระหว่างวันที่ 22 - 23 กรกฎาคม 2564 - ดำเนินการประสานรายละเอียดหลักสูตรกับวิทยากร - อยู่ระหว่างการขออนุมัติหลักสูตร จัดทำคำสั่งเจ้าหน้าที่ และผู้เข้ารับการฝึกอบรม 3.) กิจกรรมส่งเสริมการศึกษาวิจัยแนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทมหานคร อยู่ระหว่างรวบรวมงานวิจัยด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1) หลักสูตรการวิจัยและพัฒนาคุณภาพงาน ยกเลิกการดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตามหนังสือที่ กท 0401/2159 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 2) หลักสูตรกระบวนการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ(โครงการเสริมสร้างการพัฒนางานและวัฒนธรรมองค์กร) ดำเนินการหลักสูตรแล้วเสร็จ โดยมีผลการดำเนินการดังนี้ 2.1 ตัวชี้วัดผลผลิต (Output) คือ ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีระยะเวลาการฝึกอบรมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ผลที่ได้ ร้อยละ 100 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีระยะเวลาการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome) คือ รายการวิชาความรู้ที่จะนำไปจัดทำหลักสูตรออนไลน์ จำนวน 1 ฉบับ ผลที่ได้ รายการวิชาความรู้ที่ได้จากการอบรมฯ นำไปจัดทำหลักสูตรการเรียนออนไลน์ 5 รายการวิชาความรู้ จำนวน 1 ฉบับ 3) กิจกรรมส่งเสริมการศึกษาวิจัยแนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทมหานคร ข้าราชการผู้ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษารายงานผลการศึกษาพร้อมแนบงานวิจัยเสนอต่อผู้มีอำนาจอนุมัติเมื่อจบการศึกษา จำนวน 2 เล่ม คือ 1. การพัฒนาบุคลากร : กรณีศึกษาสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร 2. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในยุคราชการ 4.0 : กรณีศึกษาสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

นิยามความสำเร็จในการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา (Innovation Organization) หมายถึง ข้าราชการกรุงเทพมหานครได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำวิจัยเพื่อเป็นเครื่องมือในการสร้างนวัตกรรมหรือวิธีการใหม่ๆ ที่จะช่วยให้การปฏิบัติงานและการให้บริการมีประสิทธิภาพ โดยวัดจากการนำเสนอโครงงานวิจัยภายหลังการเรียนรู้ ๑ คน ต่อ ๑ โครงงานหรือโครงการวิจัยด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของผู้รับทุนศึกษาต่อทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ โดยสำเร็จการศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไม่น้อยกว่า ๒ เรื่อง

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

๑. หลักสูตรการวิจัยและพัฒนาคุณภาพงาน การเก็บข้อมูล เก็บข้อมูลจากจำนวนโครงงานวิจัยของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๘๐ วิธีการคำนวณ = จำนวนโครงงานวิจัยของผู้เข้ารับการฝึกอบรม x ๑๐๐/จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร ๒. หลักสูตรกระบวนการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ การเก็บข้อมูล เก็บข้อมูลจากการดำเนินโครงการตามหลักสูตรกระบวนการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๘๐ วิธีการคำนวณรายการวิชาความรู้ที่ได้จากการประชุมกลุ่ม สำหรับนำไปจัดทำหลักสูตรออนไลน์ ๓. กิจกรรมส่งเสริมการศึกษาวิจัยแนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร การเก็บข้อมูล เก็บข้อมูลจากจำนวนโครงการวิจัยของผู้รับทุนศึกษาต่อทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ โดยสำเร็จการศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไม่น้อยกว่า ๒ เรื่อง = จำนวนโครงการวิจัยด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลทั้งหมด x ๑๐๐/จำนวนโครงการวิจัยด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลจำนวน ๒ เรื่อง

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

๑. หลักสูตรการวิจัยและพัฒนาคุณภาพงาน การเก็บข้อมูล เก็บข้อมูลจากจำนวนโครงงานวิจัยของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๘๐ วิธีการคำนวณ = จำนวนโครงงานวิจัยของผู้เข้ารับการฝึกอบรม x ๑๐๐/จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร ๒. หลักสูตรกระบวนการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ การเก็บข้อมูล เก็บข้อมูลจากการดำเนินโครงการตามหลักสูตรกระบวนการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๘๐ วิธีการคำนวณรายการวิชาความรู้ที่ได้จากการประชุมกลุ่ม สำหรับนำไปจัดทำหลักสูตรออนไลน์ ๓. กิจกรรมส่งเสริมการศึกษาวิจัยแนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร การเก็บข้อมูล เก็บข้อมูลจากจำนวนโครงการวิจัยของผู้รับทุนศึกษาต่อทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ โดยสำเร็จการศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไม่น้อยกว่า ๒ เรื่อง = จำนวนโครงการวิจัยด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลทั้งหมด x ๑๐๐/จำนวนโครงการวิจัยด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลจำนวน ๒ เรื่อง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
:๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
:๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง