รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

๑๕. ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร : 0409-0965

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 95

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
95
95 / 100
2
0.00
100
100 / 100
3
0.00
100
100 / 100
4
0.00
95
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติดำเนินการหลักสูตรการสัมมนาก่อนเกษียนอายุราชการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด 40 ที่นั่งขึ้นไป ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์ (e-bidding) และทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว และดำเนินการประกาศเชิญชวนการจ้างเหมาค่าเอกสารและตีพิมพ์ (หนังสือทำเนียบผู้เกษียณอายุราชการ ปี พ.ศ. 2564) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์ (e-bidding)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ชะลอการดำเนินงานเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid 19 -ยกเลิกการดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตามหนังสือที่ กท 0401/2159 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ยกเลิกการดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตามหนังสือที่ กท 0401/2159 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2564

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

นิยามความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร หมายถึง การพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรกรุงเทพมหานคร ให้มีความพร้อมทางด้านร่างกายและจิตใจ สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานและดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๘๐ วิธีการคำนวณ= (จำนวนผู้เข้าร่วมการสัมมนาแบบพักค้างที่ตอบแบบสอบถามว่าสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ในระดับปานกลางขึ้นไป x๑๐๐)/จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามที่ได้รับคืนทั้งหม

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

การเก็บข้อมูล จัดเก็บข้อมูลจากการทอดแบบสอบถามหลังเสร็จสิ้นการสัมมนา ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๘๐ วิธีการคำนวณ= (จำนวนผู้เข้าร่วมการสัมมนาแบบพักค้างที่ตอบแบบสอบถามว่าสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ในระดับปานกลางขึ้นไป x๑๐๐)/จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามที่ได้รับคืนทั้งหมด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
:๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
:๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง