รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

5.1 ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม (ร้อยละความสำเร็จในการดาเนินการตามศักยภาพของหน่วยงาน) : 0409-0967

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 10

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00
100
100 / 100
2
22.00
100
100 / 100
3
40.00
100
100 / 100
4
100.00
100
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

การเบิกจ่าย หมวดค่าตอบแทนใช้สอย - มีการเบิกจ่ายแล้ว หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - จัดซื้อครุภัณฑ์แล้วอยู่ระหว่างตั้งฎีกาเบิกจ่าย หมวดรายจ่ายอื่น - มีการเบิกจ่ายแล้ว - เริ่มโอนค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการศึกษา ฝึกอบรม ประชุม และดูงานในประเทศและต่างประเทศแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

การเบิกจ่าย หมวดค่าตอบแทนใช้สอย - มีการเบิกจ่ายแล้ว หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ตั้งฎีกาเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว หมวดรายจ่ายอื่น - มีการเบิกจ่ายแล้ว - โอนค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการศึกษาฯ ตามที่หน่วยงานขอมา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ได้รับจัดสรรเงินงวดครบทุกหมวด/รายการ แล้ว - ประสาน เร่งรัด เจ้าหน้าที่ ตั้งเบิกฎีกาโครงการต่าง ๆ ให้ทันตามกำหนดเวลา หมวดรายจ่ายอื่น - รายการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการศึกษาฯ มีการโอนตามที่หน่วยงานขอมา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

นิยาม ตามเกณฑ์คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (องค์ประกอบที่ ตัวชี้วัดที่ ๕.๑)

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

วิธีการคานวณ : ร้อยละความสาเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม จำนวนเงินงบประจำปีที่เบิกจ่ายจริงสะสม ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๓ X๑๐๐ = ก% งบประจำปีหลังปรับโอน ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๓

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

การเก็บข้อมูล แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล ๑. ข้อมูลจากตัวชี้วัดความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมในกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานครมิติที่๒ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 2. จำแนกกลุ่มข้อมูลของหน่วยงานผู้รับการประเมินและกำหนดค่าเป้าหมายของแต่ละกลุ่มโดยพิจารณาจากภารกิจของหน่วยงานและผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของแต่ละกลุ่มหน่วยงานตามที่หน่วยงานยืนยันว่าสามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ ณ สิ้นเดือน ก.ย. ๒๕๖๓

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
:๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
:๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง