รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละของการชี้แจงประเด็นสำคัญจากการวิเคราะห์ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทันต่อสถานการณ์ : 0411-2003

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 95

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 70

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00
100
100 / 100
2
40.00
100
100 / 100
3
70.00
100
100 / 100
4
100.00
100
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนสรุปผลการดำเนินงานเดือนตุลาคม 2563 30/11/2563 : ดำเนินการวิเคราะห์ประเด็นข่าวและความคิดเห็นของสื่อมวลชนและสื่อออนไลน์ พร้อมทั้งจัดทำข่าวชี้แจงส่งให้สื่อมวลชนและสื่อออนไลน์ ดังนี้ 1. เดือนตุลาคม 2563 จัดทำจำนวน 50 เรื่อง ได้รับการเผยแพร่ในสื่อมวลชนและสื่อออนไลน์ภายใน 3 วัน จำนวน 50 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 2. เดือนพฤศจิกายน 2563 จัดทำจำนวน 43 เรื่อง ได้รับการเผยแพร่ในสื่อมวลชนและสื่อออนไลน์ภายใน 3 วัน จำนวน 43 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 31/12/2563 : ดำเนินการวิเคราะห์ประเด็นข่าวและความคิดเห็นของสื่อมวลชนและสื่อออนไลน์ พร้อมทั้งจัดทำข่าวชี้แจงส่งให้สื่อมวลชนและสื่อออนไลน์ เดือนธันวาคม 2563 จัดทำจำนวน 43 เรื่อง ได้รับการเผยแพร่ในสื่อมวลชนและสื่อออนไลน์ภายใน 3 วัน จำนวน 43 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1/31/2021 : นำเสนอข่าวสารประเด็นสำคัญที่ทันต่อสถานการณ์ในสื่อมวลชนและสื่อออนไลน์ในเดือนมกราคม 2564 จัดทำจำนวน 46 เรื่อง ได้รับการเผยแพร่ในสื่อมวลชนและสื่อออนไลน์ภายใน 3 วัน จำนวน 46 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 2/27/2021 : ดำเนินการวิเคราะห์ประเด็นข่าวและความคิดเห็นของสื่อมวลชนและสื่อออนไลน์ พร้อมทั้งจัดทำข่าวชี้แจงส่งให้สื่อมวลชนและสื่อออนไลน์ เดือนกุมภาพันธ์ 2564 จัดทำจำนวน 38 เรื่อง ได้รับการเผยแพร่ในสื่อมวลชนและสื่อออนไลน์ภายใน 3 วัน จำนวน 38 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 31/03/2564 : ดำเนินการวิเคราะห์ประเด็นข่าวและความคิดเห็นของสื่อมวลชนและสื่อออนไลน์ พร้อมทั้งจัดทำข่าวชี้แจงส่งให้สื่อมวลชนและสื่อออนไลน์ เดือนมีนาคม 2564 จัดทำจำนวน 40 เรื่อง ได้รับการเผยแพร่ในสื่อมวลชนและสื่อออนไลน์ภายใน 3 วัน จำนวน 40 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

29/04/2564 : มีการนำเสนอข่าวสารประเด็นสำคัญที่ทันต่อสถานการณ์ในสื่อมวลชนและสื่อออนไลน์ในเดือนเมษายน 2564 จัดทำจำนวน 46 เรื่อง ได้รับการเผยแพร่ในสื่อมวลชนและสื่อออนไลน์ภายใน 3 วัน จำนวน 46 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 30/5/2021 มีการนำเสนอข่าวสารประเด็นสำคัญที่ทันต่อสถานการณ์ในสื่อมวลชนและสื่อออนไลน์ในเดือนพฤษภาคม 2564 จัดทำจำนวน 46 เรื่อง ได้รับการเผยแพร่ในสื่อมวลชนและสื่อออนไลน์ภายใน 3 วัน จำนวน 46 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 6/30/2021 : มีการนำเสนอข่าวสารประเด็นสำคัญที่ทันต่อสถานการณ์ในสื่อมวลชนและสื่อออนไลน์ในเดือนมิถุนายน 2564 จัดทำจำนวน 46 เรื่อง ได้รับการเผยแพร่ในสื่อมวลชนและสื่อออนไลน์ภายใน 3 วัน จำนวน 46 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

30/07/2564 : มีการนำเสนอข่าวสารประเด็นสำคัญที่ทันต่อสถานการณ์ในสื่อมวลชนและสื่อออนไลน์ในเดือนกรกฎาคม 2564 จัดทำจำนวน 42 เรื่อง ได้รับการเผยแพร่ในสื่อมวลชนและสื่อออนไลน์ภายใน 3 วัน จำนวน 42 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 รวม 462 เรื่อง ได้รับการเผยแพร่ในสื่อมวลชนและสื่อออนไลน์ภายใน 3 วัน จำนวน 462 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 30/08/2564 : มีการนำเสนอข่าวสารประเด็นสำคัญที่ทันต่อสถานการณ์ในสื่อมวลชนและสื่อออนไลน์ในเดือนสิงหาคม 2564 จัดทำจำนวน 43 เรื่อง ได้รับการเผยแพร่ในสื่อมวลชนและสื่อออนไลน์ภายใน 3 วัน จำนวน 43 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 รวม 505 เรื่อง ได้รับการเผยแพร่ในสื่อมวลชนและสื่อออนไลน์ภายใน 3 วัน จำนวน 505 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 22/09/2564 : มีการนำเสนอข่าวสารประเด็นสำคัญที่ทันต่อสถานการณ์ในสื่อมวลชนและสื่อออนไลน์ในเดือนกันยายน 2564 จัดทำจำนวน 11 เรื่อง ได้รับการเผยแพร่ในสื่อมวลชนและสื่อออนไลน์ภายใน 3 วัน จำนวน 11 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 รวม 516 เรื่อง ได้รับการเผยแพร่ในสื่อมวลชนและสื่อออนไลน์ภายใน 3 วัน จำนวน 516 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ประเด็นสำคัญ หมายถึง ประเด็นข่าวและความคิดเห็นในสื่อมวลชนและสื่อออนไลน์ ที่มีการติดตามตรวจสอบ และวิเคราะห์ว่ามีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนประเด็นสำคัญจากการวิเคราะห์ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทันต่อสถานการณ์ คูณด้วย 100 หารด้วยจำนวนประเด็นสำคัญจากการวิเคราะห์ข่าวที่จัดส่งไปยังสื่อมวลชนและสื่อออนไลน์

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

จำนวนประเด็นสำคัญจากการวิเคราะห์ข่าวแล้วส่งให้สื่อมวลชน และสื่อสังคมออนไลน์แล้วได้รับการเผยแพร่ทันต่อสถานการณ์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๕ - มหานครประชาธิปไตย : Bangkok as a Democratic City
:๕.๔ - การเมืองสีขาว
:๕.๔.๑ ประชาชนมีความเชื่อมั่นในข้าราชการและผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองของกรุงเทพมหานคร%
:๕.๔.๑.๑ ประชาชนมีความเชื่อมั่นในหน่วยงานและผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง