รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละความสำเร็จของการเพิ่มสมรรถนะของบุคลากรมุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพ : 0411-2008

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 90

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
80.00
100
100 / 100
2
90.00
100
100 / 100
3
90.00
100
100 / 100
4
100.00
100
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

28/10/2563 ขออนุมัติเงินงวด 30/11/2563 ขออนุมัติคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินงาน และคณะกรรมการรับ – ส่งและเก็บรักษาเงินโครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพนักประชาสัมพันธ์แบบมืออาชีพ Smart PR. และคำสั่งให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครเข้าร่วมโครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพนักประชาสัมพันธ์แบบมืออาชีพ Smart PR. จากปลัดกรุงเทพมหานคร 31/12/2563 ดำเนินโครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพนักประชาสัมพันธ์แบบมืออาชีพ Smart PR. โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยข้าราชการกรุงเทพมหานคร ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ ผู้ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน/ส่วนราชการในสังกัดกรุงเทพมหานคร และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 144 คน ลักษณะโครงการเป็นการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแบบไป – กลับ ณ โรงแรมเอเชียกรุงเทพ เขตราชเทวี จำนวน 2 รุ่น ระหว่างวันที่ 16 - 18 ธันวาคม 2563 จำนวน 76 คน และวันที่ 21 - 23 ธันวาคม 2563 จำนวน 68 คน อยู่ระหว่างดำเนินการจัดเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงิน และประเมินผลโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1/31/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมจัดทำแบบสอบถามให้ผู้บังคับบัญชาของผู้เข้าร่วมอบรมประเมินผลการปฏิบัติงานหลังจากเข้าร่วมโครงการ 2/27/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมจัดทำแบบสอบถามให้ผู้บังคับบัญชาของผู้เข้าร่วมอบรมประเมินผลการปฏิบัติงานหลังจากเข้าร่วมโครงการ 31/03/2564 : เตรียมจัดทำแบบสอบถามให้ผู้บังคับบัญชาของผู้เข้าร่วมอบรมประเมินผลการปฏิบัติงานหลังจากเข้าร่วมโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

29/04/2564 : เตรียมจัดทำแบบสอบถามให้ผู้บังคับบัญชาของผู้เข้าร่วมอบรมประเมินผลการปฏิบัติงานหลังจากเข้าร่วมโครงการ 30/05/2564 : เตรียมจัดทำแบบสอบถามให้ผู้บังคับบัญชาของผู้เข้าร่วมอบรมประเมินผลการปฏิบัติงานหลังจากเข้าร่วมโครงการ 6/30/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมทอดแบบสอบถามให้ผู้บังคับบัญชาของผู้เข้าร่วมอบรมประเมินผลการปฏิบัติงานหลังจากเข้าร่วมโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

30/06/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมทอดแบบสอบถามให้ผู้บังคับบัญชาของผู้เข้าร่วมอบรมประเมินผลการปฏิบัติงานหลังจากเข้าร่วมโครงการ 30/07/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมทอดแบบสอบถามให้ผู้บังคับบัญชาของผู้เข้าร่วมอบรมประเมินผลการปฏิบัติงานหลังจากเข้าร่วมโครงการ 30/08/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมทอดแบบสอบถามให้ผู้บังคับบัญชาของผู้เข้าร่วมอบรมประเมินผลการปฏิบัติงานหลังจากเข้าร่วมโครงการ 30/09/2564 : ดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ความสำเร็จของการเพิ่มสมรรถนะของบุคลากร หมายถึง บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ และสามารถนำทักษะความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ มืออาชีพ หมายถึง ผู้ที่เข้าร่วมโครงการฯ นำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนางานด้านประชาสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ผลรวมของแบบประเมินผลความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของผู้เข้าร่วมโครงการ(ประเมินโดยผู้บังคับบัญชา) ที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีขึ้นไป คูณ 100 หารด้วยจำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดตามคำสั่งให้เข้าร่วมโครงการฯ

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

- รายละเอียดการดำเนินโครงการ - สรุปผลการดำเนินโครงการเสนอผู้บริหาร - ผลคะแนนความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของผู้เข้าร่วมโครงการ(ประเมินโดยผู้บังคับบัญชา)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
:๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
:๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง