รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน : 0411-2010

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 70

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00
100
100 / 100
2
60.00
100
100 / 100
3
70.00
100
100 / 100
4
100.00
100
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนค้นหาและคัดเลือกแนวคิดเพื่อการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 30/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการ (ศึกษาข้อมูลโครงการและเตรียมจัดประชุมชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงาน) 31/12/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำเอกสารแสดงการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการพัฒนา/ปรับปรุงการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน โดยรวบรวมความคิดเห็นจากทุกส่วนราชการในหน่วยงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1/31/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายละเอียดการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย 1. เอกสารแสดงการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการพัฒนา/ปรับปรุงการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (แบบฟอร์มที่ 1) ของบุคลากรในหน่วยงาน จำนวน 10 ชุด 2. แบบสรุปผลการคัดเลือกความคิดเห็นในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (แบบฟอร์มที่ 2) พร้อมรายงานการประชุม 3. โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (แบบฟอร์มที่ 3) ของสำนักงานประชาสัมพันธ์ คือ โครงการสร้างชุมชนออนไลน์เพื่อพัฒนาการสื่อสารนโยบายของกรุงเทพมหานคร 4. ข้อมูลการนำเสนอโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (แบบฟอร์มที่ 4) พร้อมคลิปวิดีโอการนำเสนอโครงการ ส่งให้สำนักงาน ก.ก. เรียบร้อยแล้ว 2/27/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายละเอียดการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย 1. เอกสารแสดงการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการพัฒนา/ปรับปรุงการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (แบบฟอร์มที่ 1) ของบุคลากรในหน่วยงาน จำนวน 10 ชุด 2. แบบสรุปผลการคัดเลือกความคิดเห็นในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (แบบฟอร์มที่ 2) พร้อมรายงานการประชุม 3. โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (แบบฟอร์มที่ 3) ของสำนักงานประชาสัมพันธ์ คือ โครงการสร้างชุมชนออนไลน์เพื่อพัฒนาการสื่อสารนโยบายของกรุงเทพมหานคร 4. ข้อมูลการนำเสนอโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (แบบฟอร์มที่ 4) พร้อมคลิปวิดีโอการนำเสนอโครงการ ส่งให้สำนักงาน ก.ก. เรียบร้อยแล้ว 31/03/2564 : ดำเนินงาน Facebook Group ของสำนักงานประชาสัมพันธ์ โดยใช้ชื่อ Facebook Group “ทิ้งรักลงคลอง” เพื่อรองรับนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเรื่องการปรับปรุงภูมิทัศน์คลอง เปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ปัจจุบันมีผลการดำเนินการ ดังนี้ ปัจจุบันมีสมาชิก จำนวน 652 คน มีโพสต์ในกลุ่ม จำนวน 182 โพสต์ มีผู้ความคิดเห็น จำนวน 575 ความคิดเห็น มีการแสดงความรู้สึก จำนวน 5,456 ความรู้สึก

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

29/04/2564 :ดำเนินงาน Facebook Group ของสำนักงานประชาสัมพันธ์ โดยใช้ชื่อ Facebook Group “ทิ้งรักลงคลอง” เพื่อรองรับนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเรื่องการปรับปรุงภูมิทัศน์คลอง เปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ปัจจุบันมีผลการดำเนินการ ดังนี้ ปัจจุบันมีสมาชิก จำนวน 652 คน มีโพสต์ในกลุ่ม จำนวน 182 โพสต์ มีผู้ความคิดเห็น จำนวน 575 ความคิดเห็น มีการแสดงความรู้สึก จำนวน 5,456 ความรู้สึก 30/5/2564 : ดำเนินงาน Facebook Group ของสำนักงานประชาสัมพันธ์ โดยใช้ชื่อ Facebook Group “ทิ้งรักลงคลอง” เพื่อรองรับนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเรื่องการปรับปรุงภูมิทัศน์คลอง เปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ปัจจุบันมีผลการดำเนินการ ดังนี้ ปัจจุบันมีสมาชิก จำนวน 652 คน มีโพสต์ในกลุ่ม จำนวน 182 โพสต์ มีผู้ความคิดเห็น จำนวน 575 ความคิดเห็น มีการแสดงความรู้สึก จำนวน 5,456 ความรู้สึก 6/30/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนสรุปผลการดำเนินการในเดือนมิถุนายน 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

30/07/2564 : ดำเนินงาน Facebook Group ของสำนักงานประชาสัมพันธ์ โดยใช้ชื่อ Facebook Group “ทิ้งรักลงคลอง” เพื่อรองรับนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเรื่องการปรับปรุงภูมิทัศน์คลอง เปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ปัจจุบันมีผลการดำเนินการ ดังนี้ ปัจจุบันมีสมาชิก จำนวน 652 คน มีโพสต์ในกลุ่ม จำนวน 182 โพสต์ มีผู้ความคิดเห็น จำนวน 575 ความคิดเห็น มีการแสดงความรู้สึก จำนวน 5,456 ความรู้สึก 30/08/2564 : ดำเนินงาน Facebook Group ของสำนักงานประชาสัมพันธ์ โดยใช้ชื่อ Facebook Group “ทิ้งรักลงคลอง” เพื่อรองรับนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเรื่องการปรับปรุงภูมิทัศน์คลอง เปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ปัจจุบันมีผลการดำเนินการ ดังนี้ ปัจจุบันมีสมาชิก จำนวน 652 คน มีโพสต์ในกลุ่ม จำนวน 182 โพสต์ มีผู้ความคิดเห็น จำนวน 575 ความคิดเห็น มีการแสดงความรู้สึก จำนวน 5,456 ความรู้สึก 30/09/2564 : ดำเนินงาน Facebook Group ของสำนักงานประชาสัมพันธ์ โดยใช้ชื่อ Facebook Group “ทิ้งรักลงคลอง” เพื่อรองรับนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเรื่องการปรับปรุงภูมิทัศน์คลอง เปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ปัจจุบันมีผลการดำเนินการ ดังนี้ ปัจจุบันมีสมาชิก จำนวน 652 คน มีโพสต์ในกลุ่ม จำนวน 182 โพสต์ มีผู้ความคิดเห็น จำนวน 575 ความคิดเห็น มีการแสดงความรู้สึก จำนวน 5,456 ความรู้สึก

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

นวัตกรรม หมายถึง แนวคิด วิธี และรูปแบบใหม่ๆ ในการจัดการองค์กร การดำเนินงาน และการให้บริการ อันเป็นผลมาจากการสร้าง พัฒนา เพิ่มพูน ต่อยอด หรือประยุกต์ใช้องค์ความรู้ และแนวปฏิบัติต่างๆ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพประสิทธิผล หรือคุณภาพของการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

พิจารณาจากระดับความสำเร็จในการดำเนินกิจกรรมของแต่ละหน่วยงาน 5 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 ค้นหาและรวบรสมความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัญหา หรือความต้องการที่จะพัฒนางาน ขั้นตอนที่ 2 คัดเลือกความคิดเห็นจากขั้นตอนที่ 1 โดยคณะผู้บริหาร/คณะทำงาน จำนวน 1 ความคิดเห็น ขั้นตอนที่ 3 นำเสนอโครงการจากการนำแนวคิดที่คัดเลือกจากขั้นตอนที่ 2 มาจัดทำโครงการนวัตกรรมฯ 1 โครงการ เสนอคณะกรรมการนวัตกรรมกรุงเทพมหานครพิจารณา ขั้นตอนที่ 4 พัฒนานวัตกรรมฯ ที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการฯ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่กำหนด และส่งเอกสาร หลักฐานให้สำนักงาน ก.ก. พิจารณาภายในระยะเวลาที่กำหนด ขั้นตอนที่ 5 จัดทำแบบสำรวจการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ และนำเสนอผู้บริหาร/ส่วนราชการฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

แฟ้มรายละเอียดการดำเนินการทั้ง 5 ขั้นตอน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๕ - มหานครประชาธิปไตย : Bangkok as a Democratic City
:๕.๔ - การเมืองสีขาว
:๕.๔.๑ ประชาชนมีความเชื่อมั่นในข้าราชการและผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองของกรุงเทพมหานคร%
:๕.๔.๑.๑ ประชาชนมีความเชื่อมั่นในหน่วยงานและผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง