รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละความสำเร็จในการตรวจพิจารณาร่างประกาศกรุงเทพมหานครและคำสั่งกรุงเทพมหานคร : 0415-0863

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 90

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 91.07

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 80

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
22.00
80
80 / 100
2
40.00
0
0 / 0
3
63.80
0
0 / 0
4
91.07
80
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.ตรวจสอบรายละเอียดความเป็นมาของร่างประกาศ และคำสั่งกรุงเทพมหานครที่หน่วยงานเสนอพิจารณาศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2.ตรวจสอบร่างประกาศและคำสั่งที่หน่วยงานเสนอ ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วนในด้านรูปแบบ ฐานอำนาจ และความสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 3.จัดทำหนังสือเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อรายงานผลการพิจารณา นำเรียนผู้บริหารกรุงเทพมหานคร 4.จัดทำหนังสือแจ้งผลให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องทราบ เดือนตุลาคม – เดือนธันวาคม ดำเนินการแล้ว 9 เรื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ระหว่างขั้นตอน...1.ตรวจสอบรายละเอียดความเป็นมาของร่างประกาศ และคำสั่งกรุงเทพมหานครที่หน่วยงานเสนอพิจารณาศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2.ตรวจสอบร่างประกาศและคำสั่งที่หน่วยงานเสนอ ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วนในด้านรูปแบบ ฐานอำนาจ และความสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 3.จัดทำหนังสือเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อรายงานผลการพิจารณา นำเรียนผู้บริหารกรุงเทพมหานคร 4.จัดทำหนังสือแจ้งผลให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องทราบ เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม พิจารณาดำเนินการ 5 เรื่อง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาปรับปรุงแก้ไข โดย 10 หน่วยงาน เสนอขอแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบัญญัติ รวม จำนวน 15 ฉบับ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ อย่างน้อยหน่วยงานละ 1 ฉบับ จำนวน 4 หน่วยงาน รวม 5 ฉบับ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ระหว่างขั้นตอน...1.ตรวจสอบรายละเอียดความเป็นมาของร่างประกาศ และคำสั่งกรุงเทพมหานครที่หน่วยงานเสนอพิจารณาศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2.ตรวจสอบร่างประกาศและคำสั่งที่หน่วยงานเสนอ ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วนในด้านรูปแบบ ฐานอำนาจ และความสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 3.จัดทำหนังสือเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อรายงานผลการพิจารณา นำเรียนผู้บริหารกรุงเทพมหานคร 4.จัดทำหนังสือแจ้งผลให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องทราบ เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน เรื่องเข้า 47 เรื่อง พิจารณาดำเนินการแล้ว 30 เรื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1.ตรวจสอบรายละเอียดความเป็นมาของร่างประกาศ และคำสั่งกรุงเทพมหานครที่หน่วยงานเสนอพิจารณาศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2.ตรวจสอบร่างประกาศและคำสั่งที่หน่วยงานเสนอ ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วนในด้านรูปแบบ ฐานอำนาจ และความสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 3.จัดทำหนังสือเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อรายงานผลการพิจารณา นำเรียนผู้บริหารกรุงเทพมหานคร 4.จัดทำหนังสือแจ้งผลให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องทราบ เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน เรื่องเข้า 56 เรื่อง พิจารณาดำเนินการแล้ว 51 เรื่อง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

1. สำนักงานกฎหมายและคดี มีหน้าที่ในการตรวจพิจารณาร่างประกาศและคำสั่งกรุงเทพมหานคร ตามที่ผู้บริหารกรุงเทพมหานครมอบหมาย โดยมีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้ 1.1 ตรวจสอบรายละเอียดความเป็นมาของร่างประกาศและคำสั่งกรุงเทพมหานครที่หน่วยงานเสนอ 1.2 พิจารณาศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 1.3 ตรวจสอบร่างประกาศและคำสั่งกรุงเทพมหานครที่หน่วยงานเสนอ ให้มีความถูกต้องครบถ้วนในด้านรูปแบบ ฐานอำนาจ และความสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 1.4 จัดทำหนังสือเสนอผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายและคดีลงนามเพื่อรายงานผลการพิจารณา นำเรียนผู้บริหารกรุงเทพมหานคร 1.5 เมื่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือปลัดกรุงเทพ-มหานครลงนามร่างประกาศและคำสั่งกรุงเทพมหานครแล้ว จัดทำหนังสือแจ้งผลให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องทราบ 2. ประกาศและคำสั่งกรุงเทพมหานครที่หน่วยงานต่าง ๆ เสนอมานั้นมีหลายประเภท เช่น กรณีที่เกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานทั่วไป กรณีที่เกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานตามที่กฎหมายกำหนด กรณีประกาศหรือคำสั่งกรุงเทพมหานครที่มีลักษณะเป็นกฎหรือคำสั่งทางปกครอง และคำสั่งมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนตามกฎหมายต่าง ๆ เป็นต้น การตรวจพิจารณาร่างประกาศหรือคำสั่งกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะกรณีที่เกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานตามที่กฎหมายกำหนด กรณีที่มีลักษณะเป็นกฎหรือคำสั่งทางปกครอง และคำสั่งมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนตามกฎหมาย เป็นงานที่มีลักษณะความยุ่งยากซับซ้อนจำเป็นต้องตรวจสอบบทบัญญัติแห่งกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความถูกต้อง ชัดเจน และสอดคล้องกับกฎหมาย เป็นงานที่มีลักษณะเป็นการให้ความเห็นทางกฎหมายอย่างหนึ่ง ซึ่งจำเป็นต้องพิจารณาด้วยความละเอียดรอบคอบ โดยในส่วนของกลุ่มงานพัฒนากฎหมาย สำนักงานกฎหมายและคดี นอกจากจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานดังกล่าว แล้ว ยังมีหน้าที่อื่น ๆ เช่น การพิจารณาร่างกฎหมาย ข้อบัญญัติ และระเบียบกรุงเทพมหานคร การจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนากฎหมายตามกลุ่มภารกิจของกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีจำนวน 6 คณะ แบ่งตามกลุ่มภารกิจ มีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มงานเพียง 3 คน (ไม่รวมหัวหน้ากลุ่มงาน) ในบางกรณีที่จะต้องมีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนากฎหมายหลายคณะ ในช่วงเวลาเดียวกัน อาจทำให้การพิจารณาร่างประกาศและคำสั่งกรุงเทพมหานครไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จในช่วงเวลาดังกล่าว 3. ความสำเร็จในการตรวจพิจารณาร่างประกาศกรุงเทพมหานครและคำสั่งกรุงเทพมหานคร หมายถึง กรณีที่หน่วยงานต่าง ๆ ได้เสนอร่างประกาศหรือคำสั่งกรุงเทพมหานคร เพื่อนำเรียน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือปลัดกรุงเทพมหานครลงนาม และสำนักงานกฎหมายและคดี ได้ตรวจพิจารณาร่างประกาศหรือคำสั่งกรุงเทพมหานครที่ส่งมาให้สำนักงานกฎหมายและคดีพิจารณาก่อนวันที่ 1 กันยายน 2564 แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2564

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

พิจารณาตามผลการดำเนินการของสำนักงานกฎหมายและคดีในการพิจารณาตรวจร่างประกาศกรุงเทพมหานครและร่างคำสั่งกรุงเทพมหานครที่หน่วยงานเสนอ

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

ผลการดำเนินการของสำนักงานกฎหมายและคดีในการพิจารณาร่างตรวจประกาศกรุงเทพมหานครและร่างคำสั่งกรุงเทพมหานครที่หน่วยงานเสนอแล้วเสร็จ หลักฐาน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:๗.๑ - กฎหมาย
:๗.๑.๑ ระบบกฎหมายที่รองรับความเป็นอิสระและให้อำานาจในการบริหารจัดการและจัดบริการสาธารณะตา%
:๗.๑.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีกฎหมายระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครใหม่ที่

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง