รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละความสำเร็จของการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากคำพิพากษาของศาลปกครอง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการแก่หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร : 0415-0864

ค่าเป้าหมาย ครั้ง : 0

ผลงานที่ทำได้ ครั้ง : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 80

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.18
80
80 / 100
2
0.42
0
0 / 0
3
73.00
0
0 / 0
4
100.00
80
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เดือนตุลาคม...ดำเนินการศึกษาหลักเกณฑ์ตัวชี้วัด เพื่อเตรียมดำเนินการตามขั้นตอน เดือนพฤศจิกายน...เตรียมการรวบรวมองค์ความรู้จากคำพิพากษาของศาลปกครองเพื่อเป็นข้อมูล เดือนธันวาคม...คัดเลือกองค์ความรู้จากคำพิพากษาของศาลปกครอง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม....ได้มีหนังสือถึงประธานกลุ่มเขตเพื่อประสานเขตที่รับผิดชอบให้พิจารณาส่งรายชื่อผู้เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบการดำเนินคดีปกครอง ให้เข้าร่วมกิจกรรม อยู่ระหว่างดำเนินการประสานและรวบรวม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน มีหนังสือเรียนประธานกลุ่มเขต 6 กลุ่มเขตประสานสำนักงานเขตพิจารณาจัดส่งนิติกรหรือผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินคดีปกครอง เขตละ 2 คน เข้าร่วมกิจกรรม - ดำเนินการคัดเลือกเรื่องที่จะนำมาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ จำนวน 2 เรื่อง และจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเพิ่มองค์ความรู้จากข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่ปรากฎในคำพิพากษาศาลปกครอง จำนวน 3 ครั้ง ในรูปแบบ E-Meeting โดยผ่านทางแอพพลิเคชั่น Webex Meet - โดยจัดครั้งที่ 1 ให้กับเจ้าหน้าที่กลุ่มกรุงเทพกลางและกลุ่มกรุงเทพตะวันออก จำนวนเขตละ 2 คนเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน ดำเนินการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเพิ่มองค์ความรู้จากข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่ปรากฎในคำพิพากษาศาลปกครอง ในรูปแบบ E-Meeting โดยผ่านทางแอพพลิเคชั่น Webex Meet จำนวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ให้กับกลุ่มกรุงเทพเหนือ และกลุ่มกรุงเทพใต้ ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 ให้กับกลุ่มกรุงธนเหนือ และกลุ่มกรุงธนใต้ และสำนักต่าง ๆ และได้จัดทำรายงานสรุปผลการดำนินงานเสนอผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายและคดีเพื่อทราบผลการดำเนินกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว ดำเนินการครบ 3 ครั้ง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

1.การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากคำพิพากษาของศาลปกครอง หมายถึง การคัดเลือกคำวินิจฉัยของศาลปกครองเพื่อศึกษาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย เพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการแก่หน่วยงานและส่วนราชการของกรุงเทพมหานคร จำนวน ๒ เรื่อง 2.ผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ หมายถึง ข้าราชการซึ่งปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องที่นำมาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ โดยจัดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ จำนวน 3 ครั้ง ให้แก่ข้าราชการซึ่งเป็นตัวแทนกลุ่มสำนักงานเขตทั้ง ๖ กลุ่มเขต (จำนวนครั้งที่จัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ๑ ครั้งต่อ ๒ กลุ่มเขต)

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนเรื่องที่คัดเลือกเพื่อศึกษาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย และจำนวนครั้งที่จัดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการแก่หน่วยงานและส่วนราชการของกรุงเทพมหานคร

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

การบันทึกการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างสำนักงานกฎหมายและคดีกับตัวแทนกลุ่มสำนักงานเขตทั้ง ๖ กลุ่มเขต จำนวน ๓ ชุด และภาพถ่ายกิจกรรม

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:๗.๑ - กฎหมาย
:๗.๑.๑ ระบบกฎหมายที่รองรับความเป็นอิสระและให้อำานาจในการบริหารจัดการและจัดบริการสาธารณะตา%
:๗.๑.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีกฎหมายระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครใหม่ที่

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง