รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ระดับความสำเร็จของการรวบรวมข้อหารือข้อกฎหมายที่น่าสนใจ หรือที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการแก่หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร : 0415-0866

ค่าเป้าหมาย ฉบับ : 0

ผลงานที่ทำได้ ฉบับ : 1

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 80

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ฉบับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.18
80
80 / 100
2
0.35
0
0 / 0
3
0.60
0
0 / 0
4
1.00
80
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เดือนตุลาคม...ดำเนินการศึกษาหลักเกณฑ์ตัวชี้วัด เพื่อเตรียมดำเนินการตามขั้นตอน เดือนพฤศจิกายน...ดำเนินการรวบรวม คัดเลือกข้อหารือ ข้อกฎหมายที่น่าสนใจหรือจำเป็นเพื่อเตรียมดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป เดือนธันวาคม...ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบกฎหมายฯที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้รีบดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม ..อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมข้อหารือตามหัวข้อ หมวดหมู่ กฎหมายที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน ได้ดำเนินการคัดเลือกการตอบข้อหารือข้อกฎหมายที่สำคัญที่ได้มีการรวบรวมไว้ โดยได้จัดแบ่งเป็นภารกิจในความรับผิดชอบของหน่วยงานกรุงเทพมหานครในด้านต่าง ๆ และจัดแบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 1. กฎหมายการโยธา 2 กฎหมายการเงิน การคลัง 3.กฎหมายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 4.กฎหมายการสาธารณสุข อยู่ระหว่างการดำเนินการนำข้อหารือข้อกฎหมาย จำนวน 4 ด้าน มาวิเคราะห์ข้อกฎหมาย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน ได้คัดเลือกการตอบข้อหารือ ข้อกฎหมายที่สำคัญที่ได้มีการรวบรวมไว้ ได้จัดแบ่งเป็นภารกิจในความรับผิดชอบของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร แบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 1. กฎหมายด้านโยธา 2 กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม 3.กฎหมายด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 4.กฎหมายด้านอนามัย โดยนำข้อหารือดังกล่าวมาวิเคราะห์กฎหมายมากำหนดเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ จำนวน 1 ฉบับ พร้อมเผยแพร่ข้อมูล ให้หน่วยงานต่าง ๆ ทราบ ถือปฏิบัติผ่านเว็บไซต์หนังสือเวียนกรุงเทพมหานคร ตามหนังสือสำนักงานกฎหมายและคดี ที่ กท 0405/5282 ลงวันที่ 14 กันยายน 2564

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

การรวบข้อหารือข้อกฎหมาย หมายถึง การคัดเลือกการตอบข้อหารือของสำนักงานกฎหมายและคดีที่สำคัญที่ควรเผยแพร่เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการแก่หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กำหนดรวบรวมข้อหารือข้อกฎหมายอย่างน้อย ๔ ด้าน จากข้อมูลกฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ๑๙ ด้าน ที่เผยแพร่ในเว็บไซต์สำนักงานกฎหมายและคดี โดยดำเนินการศึกษาวิเคราะห์ จัดทำหมวดหมู่ของข้อหารือข้อกฎหมาย แต่ละด้าน และจัดทำรายงานผลการรวบรวมข้อหารือ ข้อกฎหมาย

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนรายงานผลการรวบรวมข้อหารือข้อกฎหมายเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการแก่หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร นำเรียนผู้บริหารและเวียนแจ้งหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

แฟ้มงาน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:๗.๑ - กฎหมาย
:๗.๑.๑ ระบบกฎหมายที่รองรับความเป็นอิสระและให้อำานาจในการบริหารจัดการและจัดบริการสาธารณะตา%
:๗.๑.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีกฎหมายระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครใหม่ที่

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง