รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละความสำเร็จในการปรับปรุงกฎหมาย ข้อบัญญัติ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภค ในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน : 0415-0867

ค่าเป้าหมาย เรื่อง : 0

ผลงานที่ทำได้ เรื่อง : 1.87

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 80

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(เรื่อง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.18
80
80 / 100
2
0.35
0
0 / 0
3
1.85
0
0 / 0
4
1.87
80
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เดือนตุลาคม... ...ดำเนินการศึกษาหลักเกณฑ์ตัวชี้วัด เพื่อเตรียมดำเนินการตามขั้นตอน เดือนพฤศจิกายน...เตรียมข้อมูลประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบกฎหมายฯ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เดือนธันวาคม...ดำเนินการกำหนดหัวข้อ จัดหมวดหมู่กฎหมายฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม...ดำเนินการกำหนดหัวข้อ จัดหมวดหมู่กฎหมายฯ และอยู่ระหว่างขั้นตอน...ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการต่อไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน ได้มีหนังสือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอทราบผลดำเนินการปรับกฎหมาย ข้อบัญญัติ หรือระเบียบ ตามรายงานผลการศึกษาวิเคราะห์กฎหมาย ข้อบัญญัติหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยมีสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองประสานแจ้งอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

เดือนกรกฎาคม : ได้ประสานสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง เพื่อขอทราบความคืบหน้าเพิ่มเติมแล้ว ได้รับแจ้งว่าอยู่ระหว่างรรับฟังความคิดเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และรวบรวมเพื่อนำเรียน ป.กทม.ให้ความเห็นชอบในการแก้ไขข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครต่อไป เดือนสิงหาคม : ได้มีหนังสือถึงสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง เพื่อขอทราบความคืบหน้าเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 เดือนกันยายน : ดำเนินการ 1. สำนักงานกฎหมายและคดีได้มีหนังสือที่ กท 0405/2220 ลงวันที่ 20 เมษายน 2564 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอทราบและดำเนินการปรับปรุงกฎหมาย ข้อบัญญัติหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยมีสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองประสานแจ้งว่า อยู่ระหว่างรับฟังความคิดเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรวบรวมเพื่อนำเรียนปลัดกรุงเทพมหานครให้ความเห็นชอบในการแก้ไขข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครต่อไป 2. สำนักงานกฎหมายและคดี ได้มีหนังสือ ด่วนมาก ที่ กท 0405/4809 ลงว4809 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2564 ประสานสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง เพื่อขอทราบความคืบหน้าเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ได้รับแจ้งตามหนังสือสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ด่วนมาก ที่ กท 1706/1457 ลงวนที่ 2 กันยายน 2564 ว่าอยู่ระหว่างการสอบถามความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3. สำนักงานกฎหมายและคดีได้ประสานเร่งรัดสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองเพื่อให้ประสานจัดส่งร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครฯ ให้สำนักงานกฎหมายและคดีภายในเดือนกันยายน 2564 เพื่อสำนักงานกฎหมายและคดีจักได้เร่งรัดดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดต่อไป

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

1. สำนักงานกฎหมายและคดี ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพัฒนากฎหมายตามกลุ่มภารกิจของกรุงเทพมหานคร มีหน้าที่ในการรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ร่างกฎหมายที่หน่วยงานต่าง ๆ ของ กรุงเทพมหานครเสนอ เพื่อนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนากฎหมายตามกลุ่มภารกิจของกรุงเทพมหานคร โดยมีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้ 1.1 ตรวจสอบรายละเอียดความเป็นมาของร่างกฎหมาย ข้อบัญญัติ หรือระเบียบที่หน่วยงานเสนอ 1.2 พิจารณาศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 1.3 ตรวจสอบร่างกฎหมาย ข้อบัญญัติ หรือระเบียบที่หน่วยงานเสนอ ให้มีความถูกต้องครบถ้วนในด้านรูปแบบ ฐานอำนาจ และความสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 1.4 จัดทำระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบ เช่น ตารางเปรียบเทียบ เพื่อเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณา 1.5 จัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณา (จำนวนครั้งในการประชุมเพื่อพิจารณาร่างกฎหมาย แต่ละฉบับ เป็นไปตามเนื้อหาของร่างกฎหมายฉบับนั้น และกำหนดเวลาในการประชุมส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับความพร้อมของคณะกรรมการฯ) 1.6 แจ้งผลการพิจารณาให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องทราบ 2. สืบเนื่องจากการที่กรุงเทพมหานคร ได้มีคำสั่ง ที่ 3845/2562 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 แต่งตั้งคณะทำงานศึกษาวิเคราะห์กฎหมาย ข้อบัญญัติ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา และการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยมีอำนาจหน้าที่พิจารณาศึกษาและวิเคราะห์ประเด็นปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาและการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อประกอบการพิจารณาเสนอแนะแนวทางการแก้ไขกฎหมาย ข้อบัญญัติ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยคณะทำงานฯ ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านสาธารณูปโภคของกรุงเทพมหานคร ได้ร่วมประชุมพิจารณาสภาพปัญหาและแนวทาง การดำเนินการแก้ไขปัญหาการพัฒนาและการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคในมิติด้านกฎหมาย และได้จัดทำรายงานผลการศึกษานำเรียนปลัดกรุงเทพมหานครโดยเห็นควรให้มีการกำหนดและแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานดังกล่าว แล้วแต่กรณี เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านสาธารณูปโภคของกรุงเทพมหานครเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และสอดคล้อง กับความเปลี่ยนแปลงของเมืองในปัจจุบัน 3. ความสำเร็จในการปรับปรุงกฎหมาย ข้อบัญญัติ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน หมายถึง กรณีที่หน่วยงานต่าง ๆ ได้ดำเนินการตามผลการศึกษาของคณะทำงานศึกษาวิเคราะห์กฎหมายข้อบัญญัติ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 3845/2562 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 โดยเสนอปรับปรุงกฎหมาย ข้อบัญญัติ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน และสำนักงานกฎหมายและคดี ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการพิจารณา ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และตรวจสอบร่างกฎหมาย ข้อบัญญัติ หรือระเบียบที่หน่วยงานเสนอ ให้มีความถูกต้องครบถ้วนในด้านรูปแบบ ฐานอำนาจ และความสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พร้อมจัดทำระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบ เพื่อเสนอคณะกรรมการฯพิจารณา

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

พิจารณาตามผลการดำเนินการของสำนักงานกฎหมายและคดีในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ พัฒนากฎหมายตามกลุ่มภารกิจของกรุงเทพมหานคร ในการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์กฎหมายที่เกี่ยวข้องและตรวจสอบร่างกฎหมาย ข้อบัญญัติ หรือระเบียบที่หน่วยงานเสนอ รวมทั้งการจัดทำระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบ เพื่อเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณา

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

แฟ้มงาน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:๗.๑ - กฎหมาย
:๗.๑.๑ ระบบกฎหมายที่รองรับความเป็นอิสระและให้อำานาจในการบริหารจัดการและจัดบริการสาธารณะตา%
:๗.๑.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีกฎหมายระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครใหม่ที่

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง